{afco}Комисия по конституционни въпросистраница1/16
Дата18.12.2018
Размер1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2009 - 2014


<Commission>{AFCO}Комисия по конституционни въпроси


<RefProc>2012/2078RefProc><RefTypeProc>(INI)RefTypeProc>

{13/09/2013}13.9.2013

ИЗМЕНЕНИЯ

1 - 259

Проектодоклад

Роберто Гуалтиери, Рафал Тшасковски

(PE502.266v01-00)

Конституционните проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз

(2012/2078(INI))


AM_Com_NonLegReport


Изменение 1

Жан-Пиер ОдиПредложение за резолюция


<Article>Позоваване 1а (ново)Article>
Предложение за резолюция

Изменение
като взе предвид Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз (ДСКУ);

Or. {FR}frИзменение 2

Райнер ВиландПредложение за резолюция

Позоваване 13a (ново)

Предложение за резолюция

Изменение
като взе предвид разпоредбите за укрепване на междупарламентарното сътрудничество на Договора от Лисабон (член 12 от ДЕС, Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, Протокола относно ролята на националните парламенти);

Or. {DE}deИзменение 3

<Members>Рафал ТшасковскиПредложение за резолюция

Съображение A

Предложение за резолюция

Изменение

A. като има предвид, че диференциацията е съставен елемент на процеса на европейска интеграция и средство, позволяващо нейния напредък, и гарантира значително зачитане на принципа на равенство, разбран като равно третиране при еднакви обстоятелства и различно третиране при неравностойно положение;

A. като има предвид, че диференциацията е съставен елемент на процеса на европейска интеграция и средство, улесняващо нейния напредък, и гарантира значително зачитане на принципа на равенство;

Or. {EN}enИзменение 4

Андрю ДъфПредложение за резолюция

Съображение Бa (ново)

Предложение за резолюция

Изменение
Ба. като има предвид, че диференцираната интеграция е представена по два начина: „интеграция на повече скорости“, в която държавите търсят да постигнат същите цели в различни времеви периоди и „многостепенна интеграция“, в която държавите приемат целите им да са различни;

Or. {EN}enИзменение 5

epeatBlock-By>Рафал ТшасковскиПредложение за резолюция

Съображение В

Предложение за резолюция

Изменение

В. като има предвид, че диференциацията не трябва да подкопава гражданството на Съюза, което е основният статут на гражданите на държавите членки и позволява на онези, които се намират в едно и също положение, да се ползват, в рамките на обхвата на Договора, от еднакво правно третиране, независимо от тяхната националност;

(Не се отнася до българския текст)Or. {EN}enИзменение 6

Роберто ГуалтиериПредложение за резолюция

Съображение Гicle>
Предложение за резолюция

Изменение

Г. като има предвид, че всяка диференциация трябва да зачита единството на европейския правен ред и неговата ефективност и съгласуваност, принципа за недискриминация въз основа на националност и функционирането на вътрешния пазар;

Г. като има предвид, че всяка диференциация ще зачита и следователно ще подсилва единството на европейския правен ред и неговата ефективност и съгласуваност, принципа за недискриминация въз основа на националност, както и създаването на пространство на свобода, сигурност и справедливост без вътрешни граници, и функционирането на вътрешния пазар;

Or. {EN}enИзменение 7

Андрю Дъфmend>Предложение за резолюция

Съображение Д

Предложение за резолюция

Изменение

Д. като има предвид, че диференциацията може да се прилага в случаите, когато общи действия не са възможни или постижими;

Д. като има предвид, че диференциацията може да се прилага в случаите, когато общи действия не са възможни или постижими във всеки един момент;

Or. {EN}enИзменение 8

Рафал Тшасковски

eatBlock-By>

Предложение за резолюция

Съображение Д

Предложение за резолюция

Изменение

Д. като има предвид, че диференциацията може да се прилага в случаите, когато общи действия не са възможни или постижими;

Д. като има предвид, че диференциацията може да се прилага в случаите, когато общи действия не са възможни или осъществими;

Or. {EN}enИзменение 9

Андрю Дъф

By>

Предложение за резолюция

Съображение Е

Предложение за резолюция

Изменение

Е. като има предвид, че диференциацията е заложена в единната институционална рамка на Европейския съюз;

Е. като има предвид, че диференциацията е съвместима с единната институционална рамка на Европейския съюз;

Or. {EN}enИзменение 10

Рафал ТшасковскиПредложение за резолюция

Съображение Е

Предложение за резолюция

Изменение

Е. като има предвид, че диференциацията е заложена в единната институционална рамка на Европейския съюз;

Е. като има предвид, че диференциацията е и следва винаги да бъде заложена в единната институционална рамка на Европейския съюз;

Or. {EN}enИзменение 11

Дьорд Шьопфлин, Йожеф СайерПредложение за резолюция

Съображение Ж

Предложение за резолюция

Изменение

Ж. като има предвид, че Договорите предлагат различни възможности и инструменти за диференцирана интеграция, включително ограничения на териториалния обхват на прилагане, предпазни клаузи, дерогации, откази от участие, възможности за участие, засилено сътрудничество и специфични разпоредби за държавите членки, чиято парична единица е еврото, при условие че подобни инструменти зачитат единството, ефективността и съгласуваността на европейския правен ред и са заложени в единната институционална рамка (общностния метод);

Ж. като има предвид, че Договорите предлагат различни възможности и инструменти за диференцирана интеграция, включително ограничения на териториалния обхват на прилагане, предпазни клаузи, дерогации, откази от участие, възможности за участие, засилено сътрудничество и специфични разпоредби за държавите членки, при условие че подобни инструменти зачитат единството, ефективността и съгласуваността на европейския правен ред и са заложени в единната институционална рамка (общностния метод);

Or. {HU}huИзменение 12

Роберто ГуалтиериПредложение за резолюция

Съображение Ж

Предложение за резолюция

Изменение

Ж. като има предвид, че Договорите предлагат различни възможности и инструменти за диференцирана интеграция, включително ограничения на териториалния обхват на прилагане, предпазни клаузи, дерогации, откази от участие, възможности за участие, засилено сътрудничество и специфични разпоредби за държавите членки, чиято парична единица е еврото, при условие че подобни инструменти зачитат единството, ефективността и съгласуваността на европейския правен ред и са заложени в единната институционална рамка (общностния метод);

Ж. като има предвид, че Договорите предлагат няколко възможности и инструменти за диференцирана интеграция, включително ограничения на териториалния обхват на прилагане, предпазни клаузи, дерогации, откази от участие, възможности за участие, засилено сътрудничество и специфични разпоредби за държавите членки, чиято парична единица е еврото, при условие че подобни инструменти зачитат единството, ефективността и съгласуваността на европейския правен ред и са заложени в единната институционална рамка (общностния метод);

Or. {EN}enИзменение 13

Гералд Хефнер

{Greens/EFA}от името на групата Verts/ALEПредложение за резолюция

Съображение Жa (ново)

Предложение за резолюция

Изменение
Жа. като има предвид, че системното използване на дерогации и отказ от участие от страна на някои държави членки може да застраши единството, ефективността и съгласуваността на европейския правен ред;

Or. {EN}enИзменение 14

Роберто Гуалтиериers>Предложение за резолюция

Съображение Жa (ново)

Предложение за резолюция

Изменение
Жа. като има предвид, че някои държави членки са се отказали да участват в различни политики на ЕС, както е определено в различни протоколи към договорите;

Or. {EN}enИзменение 15

Роберто ГуалтиериПредложение за резолюция

Съображение З

Предложение за резолюция

Изменение

З. като има предвид, че дерогациите съгласно член 27, параграф 2 от ДФЕС дават възможност за диференциация между някои държави членки в рамките на даден правен акт, който е насочен към всички държави членки;

З. като има предвид, че дерогациите съгласно член 27, параграф 2 от ДФЕС дават възможност за диференциация между някои държави членки в рамките на даден правен акт, който е насочен към всички държави членки все още със същата цел — постепенно установяване и гарантиране на функционалността на вътрешния пазар;

Or. {EN}enИзменение 16

Андрю ДъфПредложение за резолюция

icle>Съображение К

Предложение за резолюция

Изменение

К. като има предвид, че процедурата на засилено сътрудничество дава възможност за приемане на мерки, които обвързват дадена подгрупа от държави членки след разрешение, дадено от Съвета с квалифицирано мнозинство, и в областта на ОВППС след разрешение, дадено с единодушие;

К. като има предвид, че процедурата на засилено сътрудничество дава възможност, в краен случай, за приемане на мерки, които обвързват дадена подгрупа от държави членки след разрешение, дадено от Съвета с квалифицирано мнозинство, и в областта на ОВППС след разрешение, дадено с единодушие;

Or. {EN}enКаталог: RegData -> commissions
commissions -> Съобщение за членовете на еп
commissions -> Заседание Сряда, 10 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> Заседание Понеделник, 18 февруари 2013 г., 15. 30-19. 00 ч. Вторник, 19 февруари 2013 г., 00-12. 30 ч. Брюксел
commissions -> {afet}Комисия по външни работи Комисия по развитие
commissions -> Съобщение за членовете на еп
commissions -> Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) №223/2009 относно европейската статистика (com
commissions -> Заседание Понеделник, 4 ноември 2013 г., 16. 15-18. 30 ч. Вторник, 5 ноември 2013 г., 00-12. 30 ч и 15. 30-19. 00 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции {18/12/2012}18. 12. 2012
commissions -> Заседание Понеделник, 8 октомври 2012 г., 15. 00-18. 30 ч. Вторник, 9 октомври 2012 г., 00-12. 30 ч и 15. 00-18. 30 ч
commissions -> {peti}Комисия по петиции


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница