Агенция „еталон” съвместно с фондация „Човек плюс”Дата23.07.2016
Размер118.43 Kb.Човек е мяра на всички неща

Агенция „ЕТАЛОН”
съвместно с фондация „Човек плюс”
Бъди какъвто искаш
Адрес: 1000 София, ул.„Цар Иван Шишман” 5Б, ет.1

БТК телефони: 989-89-47, 989-89-45; БТК факс: 989-90-35

М-тел: 0889-443691, 0885-288449

е-мейл: agencia_etalon@mail.bg

Skype: agencia_etalon

уеб сайт: www.agencia-etalon.com (under construction)


ЕИК (Булстат): 175434570; банк. сметка (в лева) в ОББ: BG88 UBBS 80021038 404820; рег. с ф.д. 19338/2007 на СГС

фондация „Човек плюс” е корпоративен член на Българската Асоциация за Управление и Развитие на Човешките Ресурси (БАУРЧР)


До Директора на Столично Училище

Уважаеми г-не/г-жо ДИРЕКТОР,
Агенция «ЕТАЛОН» за управление и развитие на човешките ресурси, капитал и потенциал, съвмест-но с фондация «Човек плюс» предлага на Вас и Вашите колеги от училището Ви да участвате в нашия:
семинарно-тренингов цикъл: «ЕФЕКТИВНО УЧИЛИЩЕ»
На основата на многобройни изследвания проведени от средата на 60-те години до днес в САЩ, Европа и други страни, бяха еднозначно установени и доказани като цяло и в детайли два много важни извода:
1) За да имаме ефективно образование (постигнати високи образователни резултати и готови за предизвикателствата на живота млади хора) не е достатъчно подобрение на един, който и да е отде-лен елемент или аспект на образователната система - достатъчни материални и финансови ресурси, до-бра учебна програма, добри учебни пособия, добри учители, умни и мотивирани ученици, подкрепяща се- мейна и социална среда и т.н., а цялостна система и позитивен психосоциален климат, специфична субкултура търсещи и подкрепящи ефективността и успешността на всички в рамките на училището;
2) Нивото, което е ключово за постигането на високи образователни резултати не е макро – т.е. общонационалната или регионалната/общинска образователна система, нито е микро-, т.е. отделния уче-ник, учител или учебно пособие, а мезо-, т.е. даденото конкретно училище като цялостна система.

На основата на тези два кардинални извода от средата на 70-те до края на 90-те години бяха раз-работени конкретни организационни технологии, как едно средно, масово училище в рамките от 2 до 4 год. да се превърне в ефективно, бяха създадени местни, национални и международни центрове и дви- жения за ефективни училища, които са популярни в много страни по света, но за съжаление, не и у нас.

Смятаме, че сега, с навлизането на външното оценяване и делегираните бюджети, и в България, са налице две от обективните предпоставки за да има интерес и полезност от модела за организационно развитие на образователните институции – „ефективни училища”. Нашият екип има сериозен опит в тази област, получени от първа ръка – от преки наблюдения в САЩ и Великобритания, както и от бъл-гарски изследвания и проекти от края на 80-те години насам. Надяваме се, че със съвместни усилия, можем, в рамките на 2 до 3 години да Ви съдействаме и да изведем Вашето училище на ново равнище на вътрешно функциониране и външно реализиране. Ние бихме могли да бъдем в ролята на външни кон-султанти и обучители на Вашите екипи от колеги, които под Ваше ръководство ще извършат промяната.

За да получите по-конкретна представа за системата и програмата „ЕФЕКТИВНИ УЧИЛИЩА” по-долу Ви представяме накратко основните й принципи и етапи за осъществяването й (извлечени от няколко десетки специализирани и задълбочени проучвания в редица развити и развиващи се страни).
I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ на подхода, системата, процесуалния модел „Ефективни училища”:

1. Силно професионално лидерство – управленско на директора и обучително на учителите;

2. Ясно формулирана, фокусирана и споделена от всички мисия на училището, и произ-тичащите от нея конкретни и специфични образователни цели, методи, съдържание и резултати

3. Безопасна, организирана и стимулираща среда за обучение и развитие;

4. Високи образователни очаквания и стандарти спрямо всички ученици;

5. Непрекъснат мониторинг и контрол на обучителния прогрес и развитие на учениците;

6. Рационално разпределено и достатъчно като обем време за обучение и учене;

7. Добра организация и индивидуализация на обучението, насочена към високи постижения;

8. Непрекъснато и интензивно професионално развитие на преподавателския състав и наличие на общоучилищна система за това;

9. Положителен общ климат в училището и подкрепяща атмосфера в класната стая;

10. Отчитане на интересите на учениците и техните права, въвлеченост в учебния процес;

11. Активно участие и въвличане на родителите и по-широката образователна и социална среда в училищния живот, в решаването на проблемите и при постигане на целите на училището;
II. ОСНОВНИ ЕТАПИ за осъществяване на подхода, системата „Ефективни училища”:

1. Формиране на сплотен, мотивиран и компетентен училищен екип, който да инициира и да бъде двигателя и ядрото на превръщането или доразвиването на училището като „ефективно” и успяващо;

2. Първоначална комплексна и подробна оценка на всички важни аспекти на училището – от материалните и финансовите ресурси, през обучителните програми, методи и преподаватели, до индивидуалните, класните, профилните и випускните характеристики на учениците, както и очакванията и готовността за съдей-ствие от страна на родителите и другите външни за училището организации;

3. Детайлно, комплексно и взаимообвързано планиране на необходимите поетапни проме-ни в живота на училището, които да го превърнат в ефективно и високо успяващо училище – като цели, дейности, резултати, действащи лица, партньори, ресурси и т.н., т.е. използване на програмно-целевия и проектен подход ;

4. Постъпково осъществяване на планираните промени от всички заинтересовани страни;

5. Изходно оценяване на получените резултати вследствие на осъществените дейности и институ-ционализиране на всички положителни резултати, опит, добри практики и др.под.

6. Повтаряне на стъпки 1-5 в следващо завъртане на спиралата на общоучилищното организаци-онно развитие и превръщането им в делнична практика;

Обичайният среден период за осъществяване на етапите и получаване на достатъчно отчетливи, видими по-високи образователни резултати от учениците е между 2 и 3 години, но определени положителни промени могат да се наблюдават и още през първата година.Ако проявявате интерес във Вашето училище да се реализира системата „Ефективно училище” можете да участвате в предлагания от нас еднодневен семинар «ЕФЕКТИВНОТО УЧИЛИЩЕ - Как да го постигнем». Той е предназначен за директори или помощник-директори (при ангажираност на директора) и ще се проведе в средата на март (между 12 и 17 март).

Ако прецените, че предлаганата от нас система представлява интерес за Вашето училище, то бихме могли по време на априлската ваканция (1-10.04) да я представим на семинар пред колегите Ви във вашето училище.Другите модули от семинарно-тренинговия цикъл «Ефективно училище», от които Ви предлагаме да изберете за провеждане във Вашето училище през 2009 г. са:

1. За ДИРЕКТОРИ (и пом.-директори) на училища:

1.1. Управление на промяната в училище от ръководството му – тренингов семинар

1.2. Основни лидерски умения за образователни ръководители – тренингов семинар

1.3. Превенция на професионалните заболявания сред училищните директори - семинар

1.4. Ефективно оценяване на учителския труд (атестиране) - семинар

1.5. Форми и механизми за ефективно сътрудничество в училище – тренингов семинар

1.6. Създаване на ефективни екипи в училище - семинар

1.7. Механизми за организиране, стимулиране и използване на колективната интелигентност

(опит, идеи, мнения) на всички в училище – учители, ученици, родители - семинар
2. За ПРЕПОДАВАТЕЛИ (учители)

2.1. Базисни умения за ефективно общуване - психотренинг

2.2. Ефективно управление на класа - психотренинг

2.3. Ефективна работа с проблемните ученици - семинар

2.4. Развитие на емоционалната интелигентност в училище – тренингов семинар

2.5. Използване на груповите форми на преподаване и учене в училище – семинар

2.6. Стилове на учене и преподаване и използването им в училище - семинар

2.7. Ефективна превенция на професионалния стрес, умора и заболявания сред преподавате-

телите – тренингов семинар

2.8. Ефективна работа на класните ръководтели - семинар

2.9. Ефективна работа с родителите - семинар

2.10. Ефективна работа на педагогическите съветници и училищните психолози – семинар

2.11. Личностно и кариерно развитие на учителите и баланса «работа-личен живот» - семинар
3. За УЧЕНИЦИ

3.1. Укротяване на вътрешната енергия (гнева, враждебността и агресията) - психотренинг

3.2. «Ерос и Психея» - юношески клуб и мрежа за личностно и междуличностно развитие

3.3. ”EQ” – училищен клуб за развитие на емоционалната и социалната интелигентност

3.4. 8-те умения на успяващите хора - психотренинг
Наред с тези 20 модула, бихме могли след обсъждане с Вас и Ваши колеги да Ви представим и други крат-ки (между 4 и 16 часови) конкретни семинари или тренинги, които да отчитат в максимална степен специфичните нужди и интереси на училището Ви. Те могат да се провеждат както Във Вашето училище(семинари), така и в на-шия офис(тренинги),така и извън София (тийм-билдинги).Цените им са конкурентни и са по вашите възможности

Основната ни идея е да Ви бъдем максимално полезни в кратки срокове и на приемливи цени. Що се отнася до евентуалното внедряване на цялостната ни система за «Ефективно училище», то тя, ако има съгласие и участие на всички ключови страни («играчи») в училище – ръководство, учители, родители, би могла да стартира от началото на учебната 2009/2010 година и да се осъществява до 2011-2012 г.

Както стана дума по-горе, най-близкото събитие от тренинг-семинарния ни цикъл «Ефективно училище» е предназначения за директори еднодневен семинар «ЕФЕКТИВНОТО УЧИЛИЩЕ - Как да го постигнем». Планираните дати за провеждането му са 12.03 (четвъртък), 13.03 (петък), 14.03 (събота, работен ден), 16.03 (понеделник) или 17.03 (вторник) по Ваш избор, в който ден Ви е удобно или възможно да присъствате.


Той ще се провежда в семинарната зала на офиса на Агенция ЕТАЛОН, която е за 25 участника, между 9:00 и 17:30 ч. на посочените по-горе дати. Водещ на този семинара ще е Панайот Рандев.

Централният офисът на агенцията ни се намира в идеалния център на София - срещу Народното събрание на ул. «Цар Иван Шишман» № 5, вх. Б, ет. 1 (влиза се от ул. «Хаджи Димитър»).


КРАТКА ПРОГРАМА на семинара:
9:00 – 9:15 - Представяне на семинара, водещия и участниците

9:15 – 10:00 - Кратка фокус-група и анкета на тема «Ефективни училища»

10:00 – 11:00 - Възникване и развитие на подхода «Ефективни училища»

11:00 – 11:15 - кафе-пауза

11:15 – 12:45 - Основни характеристики и модели за ефективни училища

12:45 – 13:30 - обедна почивка

13:30 – 14:45 - Основни етапи в реализирането на модела «Ефективни училища»

14:45 – 15:00 - кафе-пауза

15:00 – 16:15 - Основни елементи в предлаганата от нас програма/система «Ефективни у-ща»

16:15 – 16:30 - кафе пауза

16:30 – 17:30 – Кратко представяне на следващите модули от цикъла ни, въпроси и отговори

За регистрация за участие в семинара, моля попълнете дадената по-долу заявка за участие и я изпратете на нашия е-мейл: agencia_etalon@mail.bg. Ще Ви бъдем благодарни, ако заявите по-рано своето участие.
ЗАЯВКА за УЧАСТИЕ в СЕМИНАРА
«ЕФЕКТИВНОТО УЧИЛИЩЕ - Как да го постигнем»
ДАТА (посочете на коя дата от 12.03 до 17.03 желаете да участвате в семинара):
Име и Фамилия на участника:
Длъжност:
Телефон(и): е-мейл:
ЕИК по БУЛСТАТ:
Училище:
Адрес по регистрация:
МОЛ:
За кои от посочените по-горе 20 специализирани модула от тренингово-семинарния ни цикъл искате допълнителна информация – програма, дати, цени (заградете с кръгче номерът на избраните от Вас):
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 3.1, 3.2, 3.3, 3.4За повече информация за семинара можете да се обадите на нашите офис телефони:

БТК: 989 89 45, 989 89 47 или 989 90 35

Мобил.: 0889443691 или 0885288449
Цената на семинара е 75 лв и включва материали и кафе-паузи за участниците

Издава се сертификат за завършен семинар на всички участници
Заплащането се извършва по банков път:

Обединена Българска Банка (ОББ)

Клон на банката: «Граф Игнатиев», София

Банкова сметка: BG88 UBBS 80021038 404820

BIC: UBBSBGSF

«Агенция ЕТАЛОН» ЕООД

Кратко представяне на Агенция ЕТАЛОН и фондация „Човек плюс”
Макар те да имат кратка история (съществуват от 2007 г.) към тях са ангажирани експерти с богат и дълъг опит в различни области, в т.ч. и в сферата на образованието.
Председателят на фондацията и управител на агенцията – Панайот Рандев има над четвърт век професионален опит натрупан у нас и в чужбина, като от края на 80-те до средата на 90-те години бе ръководител на асоциацията на училищните психолози в България и член на ISPA – Международната Асоциация по Училищна Психология, която наред с многобройните си дейности и програми, осъществи през 90-те години първите профе-сионално направени конкурси за директори на образователни заведения и създаде по поръчка на МОН системата за атестиране на директори и учители в системата на образованието „Експерт-93”. Работил е в БАН – Институт по психология, преподавал е в НБУ и БСУ, бил е главен психолог на Сухопътните войски на Българската армия. Провел е десетки изследвания, няколко стотин семинари и тренинги с хиляди участници у нас и в чужбина. Създал, адаптирал и внедрил десетки психологични тестове и програми за управление на човешките ресурси, консултиране и мениджмънт (напр. програмата за лидерска и психологична подготовка, по която ежемесечно се обучават над десет хиляди кадровите военнослужещи от СВ, системи за атестация на МОН и МО и редица други). Ръководил е проекти по PHARE, UNDP, USAID, СЗО, чужди посолства (на САЩ, Великобритания, Дания и др.) и фондации (German Marshall Fund, ФРГО, Open Society и др.). Бил е национален координатор за чуждестранната хуманитарна помощ по линия на ООН-UNDP през тежката зима на 1997 г. Има опит, който бе ползван от Института на УНИЦЕФ във Флоренция от работата си в създадения от него в началото на 90-те години Център „Деца в риск”. Специализирал е и е участвал в конгреси, конференции, семинари и тренинги в САЩ, Великобри-тания, Германия, Швейцария, Италия, Дания, Унгария, Чехия, Естония, Турция, Румъния и др. Участвал е като психолог-експерт в задгранични мисии на Българската армия в Ирак и Босна. Бил е председател, заместник-председател или член на УС на няколко професионални неправителствени организации – АППО, БАППК, БАУЧР и др.. Вписан е в публичния Регистър на психолозите в България на Дружеството на психолозите в РБ, член е на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси. През 2004 г. бе номиниран за наградата «Най-добър психолог на годината» на ДПБ и БАПП.
Координаторите на програмите и водещите на обучителните модули от предлаганата Ви програ-ма и система «Ефективно училище» също имат голям опит като практически психолози, обучители и изследо-ватели, както умения в спектър от други области като изкуство, медии, интернет, спорт и др., като техният съвкупен професионален опит е над 150 години и имат общо практическа работа с над десет хиляди души като обучители, консултанти и изследователи. Част от тях преподават в престижни университети или работят на ключови длъжности в държавни и частни структури. Всички те са професионални регистрирани психолози. Наши клиенти са били редица организации от различни сфери на бизнеса и обществения живот.
Ние, от агенцията и от фондацията, сме пръвърженици на бързи и ефективни методи, които в кратки срокове дават видими, силни и позитивни промени в организациите и хората, с които работим, съдействайки им да се издигнат на ново, по-ефективно ниво на вътрешно функциониране и усещане и по-успешна външна реализация.


26.02.2009г. С уважение,

гр. София

Панайот Рандев - Управител на «Агенция ЕТАЛОН» ЕООД регистриран психолог No BG-RP 0528, член на ДПБ и БАУРЧР


Каталог: index files -> news -> 2009
news -> Lхі национална олимпиада по математика общински кръг София, 18 декември 2011 година Критерии за оценяване
news -> Реферати възрастова група: 5 8 клас I награда
2009 -> Г от 10. 00 часа – домакин район Люлин Български език и литература за клас
2009 -> Нели Георгиева Петрова, директор на І аег
2009 -> Програма от грижи за деца и юноши в риск
2009 -> Изложение international exhibition образование без граници education beyond borders
2009 -> Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език – 21. 03. 2009 г. Група ІІ – 9 клас


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница