Агенция по обществени поръчкиДата09.09.2016
Размер104.6 Kb.
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bgОБЯВА

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ 2 ]

 
Възложител: [Институт по микробиология „Стефан Ангелов“]

Поделение (когато е приложимо): [……]

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 01482 ]

Адрес: [гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 26, ет. 2.]

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [чл.-кор. двмн Христо Найденски]

Телефон: [029793161……]

E-mail: [micb@microbio.bas.bg……]

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не
Обект на поръчката:

[] Строителство

[x] Доставки

[] Услуги

Предмет на поръчката: [доставка на апаратура по следните четири обособени позиции:

1. Дебитомер за измерване дебита на биогаз по договор ДФНИ-Е02/13 за финансиране на проект № ФНИ Е 02/37 с тема ”Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан” , определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд” Научни изследвания” - Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2014 г.

2. Ламинарен бокс по Договор № Д03-100/05.06.2015 г. за изпълнение на проект: "Разнообразие и биотехнологичен потенциал на Archaea от български горещи извори".

3. Лиофилизатор с LCD дисплей.

4. Газов анализатор за измерване на концентрацията на газове по договор ДФНИ-Е02/13 за финансиране на проект № ФНИ Е 02/37 с тема ”Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан” , определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд” Научни изследвания” - Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2014 г. ]


 

Кратко описание: [Доставка на специализирана апаратура]

 

Място на извършване: [гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 26, ет. 2.]

 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 40 400,00 лева без ДДС (Словом: четиридесет хиляди и четиристотин лева и 0,00 ст.) ]

 

Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [ 1 ]

 

Наименование: [Дебитомер за измерване дебита на биогаз по договор ДФНИ-Е02/13 за финансиране на проект № ФНИ Е 02/37 с тема ”Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан” , определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд” Научни изследвания” - Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2014 г.

]


 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [4 400 лв (Словом: десет хиляди и четиристотин лева и 0,00 ст.) ]


Номер на обособената позиция: [ 2 ] Наименование: [Ламинарен бокс по Договор № Д03-100/05.06.2015 г. за изпълнение на проект: "Разнообразие и биотехнологичен потенциал на Archaea от български горещи извори".

]
 Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [11 000,00 лева (Словом: единадесет хиляди и 0,00 ст.) ]
Номер на обособената позиция: [3 ] Наименование: [Лиофилизатор с LCD дисплей] Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [19 000,00 лева (Словом: деветнадесет хиляди и 0,00 ст.)]
Номер на обособената позиция: [4 ]

 

Наименование: [Газов анализатор за измерване на концентрацията на газове по договор ДФНИ-Е02/13 за финансиране на проект № ФНИ Е 02/37 с тема ”Нови екотехнологии за биодеградация на органични отпадъци с получаване на водород и метан” , определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд” Научни изследвания” - Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2014 г. ]

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [6 000,00 лева (Словом: шест хиляди и 0,00 ст.) ]


Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: [Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по точка т. 1, 2 и 6 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, а именно:

а) лицата, които представляват участника или кандидата;

б )лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

Лицата по буква а) и б) са, както следва:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

За участие в поръчката участника следва представи декларация по образец. В случаите, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.] 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……]Икономическо и финансово състояние: [……]

 

Технически и професионални способности: [……]

 
Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

увреждания или на хора в неравностойно положение

 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

защитени работни места
Критерий за възлагане:

[x] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[x] Цена и качествени показатели

[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите

[] Най-ниска цена

 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: [Предложена цена – П1] Тежест: [50%(0.50) ]

Име: [Срок за изпълнение на доставката – П2] Тежест: [10%(0.10) ]

Име: [Гаранционен срок – П3] Тежест: [30%(0.30) ]

Име: [Опции за осигуряване на качествена доставка– П4] Тежест: [10%(0.10) ] 

Срок за получаване на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [15.06.2016г.] Час: (чч:мм) [16:00]

 

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [01.08.2016г.] Час: (чч:мм) [17:30]

 

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) [16.06.2016г.] 11:00 часа

 

Място на отваряне на офертите: [гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 26, ет. 2.]

 
Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фондове и програми: [] Да [X] Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

 

 Друга информация (когато е приложимо): [Моля подавайте Вашите оферти на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, бл. 26, ет. 2.

Неразделна част от настоящата обява е ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП.Плащането ще се извърши както следва: в петнадесет дневен срок след представяне на фактура и подписването на приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.]

 Дата на настоящата обява

Дата: (дд/мм/гггг) [03.06.2016г.]Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) [чл.-кор. двмн Христо Миладинов Найденски ]

Длъжност: [Директор]


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница