AgroBioInstitute Centre of Excellence in Plant Biotechnology


Срок и начин за получаване на офертитестраница2/6
Дата06.05.2017
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6

5.Срок и начин за получаване на офертитеСрок за получаване на офертите: съгласно раздел III от публичната покана – т. „Срок за получаване на офертите”.
Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител в запечатан, непрозрачен плик, в Деловодството на АБИ, стая № 4, Р България, гр. София 1000, бул. “Д. Цанков” № 8. При приемането на офертата деловодителят отбелязва върху плика поредният номер, датата и часът на завеждането. Посочените данни се регистрират, за което на приносителя на офертата се издава документ, удостоверяващ съответните действия.

Офертата трябва да бъде получена в Деловодството на АБИ в срока, посочен в публичната покана. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е представена след обявения в поканата краен срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.

Върху плика участникът изписва: „Оферта за .............................. /предмета на обществената поръчка/, и име ............................, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронна поща.

6.Срок на валидност на офертите: най-малко 60 /шестдесет/ календарни дни считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите.
7.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:Офертата трябва да съдържа:

7.1.1.Данни за лицето, което прави предложението, включващи:


а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронна поща, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Данните за адрес и електронна поща могат да бъдат представени и в техническата и ценова оферти.

б) При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
в) Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

7.1.2.Декларация от участника за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) и чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) – попълва се приложеният образец - Приложение № 2 от настоящата документация.

7.1.3.Декларация за използване / неизползване на подизпълнители – попълва се приложеният образец - Приложение № 3 от настоящата документация.

7.1.4.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се приложеният образец - Приложение № 3а от настоящата документация.


В случай, че участникът предвижда използването на подизпълнители, същите следва да попълнят и приложат следните изискуеми документи:

а) Декларация от всеки от подизпълнителите, потвърждаваща съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва съгласно образеца (Приложение № 6).

б) Документите по т. 3.1,3.2 и 3.3.

13. Нотариално заверено пълномощно (оригинал) на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от представителя по закон на участника).


7.1.5.При участници обединения, които не са юридически лица, се представят:


а) документ (договор, учредителен акт или друго), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението - съгласно изискванията на т. 9 от раздел II.

б) документите по т. 3.1. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;в) документите по т. 7 и 8 от настоящия раздел се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по т. 3.2 и 3.3.

7.1.6.Сертификат за качество ISO 9001 или еквивалент на фирмата производител за оферираните продукти, валиден към датата на подаване на офрертата;

7.1.7.Сертификат за качество по ISO 9001 или еквивалент за дистрибуция на оферираните химикали, в случай че участникът е дистрибутор. Сертификатът да е валиден към датата на подаване на офрертата;

7.1.8.Оригинални, актуални каталози и/или брошури (или заверени копия) за оферираните продукти и анализни сертификати.

7.1.9.Списък с основните договори за услуги сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, включително стойностите на договорите, датите на сключване и изпълнение и получателите по договорите, придружени с доказателства за приемане работата по договора. ВАЖНО: Участниците да не представят повече от 10 изпълнени договора и 10 препоръки!

Списъкът трябва да бъде изготвен по следния образец:
Изпълнени видове договори през ..........год., пореден №


Предмет на договора

Възложител и/или Получател по договора

Обща стойност на договора без ДДС
(лева, евро, друга валута)

Обща стойност без ДДС на изпълнените от участника дейности по договора, сходни с предмета на поръчката (лева, евро, друга валута)


Начална дата на изпълнение на договора

Крайна дата на изпълнение на договора

Работата е приета от възложителя / получателя по договора
(Да/Не)

1.


2.


...

Под „договори сходни с предмета на поръчката” се има предвид договори, включващи доставка на химикали, консумативи и оборудване подобни с предмета на настоящата обществена поръчка.


7.1.10.Декларация за срока на доставка на предложените продукти;

7.1.11.Декларация за гаранционния срок на оферираните продукти;

7.1.12.Декларация и доказателства относно мястото и условията за съхранение на оферираните продукти /за Обособени позиции от № ......... до № ........../, както и тези за тяхното транспортиране до Възложителя.

7.1.13.Представяне на образци/мостри, каталози, брошури или други материали за продуктите предмет на доставка, чиято автентичност трябва да бъде доказана при поискване от възложителя. От предоставените материали трябва ясно да личи връзката между декларираната фирма-производител и оферирания каталожен номер. Каталожният номер, посочен в офертата трябва да бъде проследим до материалите, приложени в документацията на участника и/или в интернет страницата на посочения производител.

7.1.14.Анализни сертификати по един брой от непоследователни партиди като доказателство за постоянство в качествените характеристики за обособени позиции от № ... до №.......... Достоверността на представените сертификати следва да може да бъде проверена на страницата на производителя. Сертификатите да са с обявен срок на годност или дата на производство.

За оферирани продукти, удостоверени от международни и национални институции за стандартизация, сравнителни изпитвания и технологии не се изисква задължително представяне на сертификати за качество по ISO 9001,7.1.15.Участника трябва да представи Декларация от производителя, че се ангажира да произведе оферирания продукт със заявената концентрация, чистота, обем/разфасовка съгласно посочените изисквания в техническата документация от възложителя, в случай, че участника е оферирал продукти, за които е посочил, че са поръчани като „клиентска заявка” към производителите.

      1. Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с техническото задание на възложителя. В случай на предложение от страна на участника, което се отличава от посоченото в техническото задание като обем на разфасовката, е необходимо оферираните брой опаковки да бъдат съобразени и кратни на зададените от възложителя. В противен случай участника се отстранява.

      2. Химикали, за които изрично в техническите изисквания на възложителя е посочена степен на чистота, трябва да бъдат оферирани продукти, идентични или еквивалентни на същата. За всички останали химикали изискваната степен на чистота е в съответствие с ACS или ISO спецификациите. За продуктите, за които няма публикувани ACS или ISO спецификации, се оферират продукти, за които производителят е гарантирал, че са приложими за аналитични цели (химически чисти).

ВАЖНО: При установено несъотвествие на качеството на доставените химикали / консумативи от възложителя, изпълнителят доставя отново същото количество продукти изцяло за своя сметка.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница