AgroBioInstitute Centre of Excellence in Plant Biotechnology


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТАстраница5/6
Дата06.05.2017
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


До


Директора на АБИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас публична покана по реда на глава Осма а от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект Д03-92/27.05.2015 Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве, Обособена позиция ..................................


ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на участника/ с ЕИК/БУЛСТАТ код .................................................................. /ЕИК код или код по БУЛСТАТ/, със седалище и адрес на управление ……………………………………....................................., телефон и по възможност факс и електронна поща за кореспонденция по настоящата поръчка: ...............................................
представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката.

Приемаме изискванията на възложителя, съгласно документацията за участие и предлагаме да изпълним поръчката, при следните условия:

1. Декларираме, че имаме възможност да започнем изпълнението на поръчката считано от 01.01.2016 г.
2. Декларираме съгласието си да изпълняваме поръчката, при посочените в Пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации на Възложителя за изпълнение на поръчката срокове и условия. Декларираме, че нашето предложение за изпълнение на поръчката отговаря на всички поставени изисквания от Възложителя.
3. Запознат съм с Пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации на Възложителя за изпълнение на поръчката и ги приемам изцяло.
4. Срок за изпълнение на поръчката: Предлагаме срок за изпълнение на поръчката от .......................... (посочва се срок до ......... календарни дни), считано от датата на подписване на договора.
5. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото Предложение за изпълнение на поръчката ще остане обвързващо за нас, при сключването на договор.
6. Други предложения и/или условия за изпълнение на поръчката: ......................................

...........................................................................................................................................................


/ВНИМАНИЕ: Участникът не може да прави предложения или да поставя условия, които противоречат или не съответстват на Пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации или проекта на договор. Неизпълнението на това изискване може да доведе до отстраняване на участника от по-нататъшно участие в процедурата/.

Дата………………….. Подпис и печат…………………………

/дата на подписване/ /................................................................../

(име и длъжност)

Упълномощен да подпише предложението за, от името и за сметка на: …………..................................................... /изписва се името на участника/ ….……….……....…… /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/.

Приложение № 5 - образец


ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА /ЦЕНОВА ОФЕРТА/


До


Директора на АБИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас публична покана по реда на глава Осма а от Закона за обществените поръчки с предмет: “Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект Д03-92/27.05.2015 Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве, Обособена позиция ..................................


ние: ……………………..…………………………… /изписва се името на участника/ с ЕИК/БУЛСТАТ код .................................................................., със седалище и адрес на управление …………………………………….....................................
предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие на възложителя при следните ценови условия:
I. Предлагана цена за извършване на услугите по договора:
I.1. Цена за “Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект Д03-92/27.05.2015 Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве., Обособена позиция ..................................за един брой /опаковкa/: ......................... лева без ДДС2 /словом .................................... лева без ДДС/. /попълва се от участника, като се посочва цена за единична бройка от всяка подпозиция/ред от обособената позеция/.

I.2. Обща цена за изпълнение на поръчката - “Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект Д03-92/27.05.2015 Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве, Обособена позиция ....................................................................: ......................... лева без ДДС /словом .................................... лева без ДДС/. /попълва се от участника/.


/Цената по т. I.2 следва да бъде равна на цената по т. I.1 умножена по съответното количество/.
I.3. Цените по т. I.1 – I.2 са крайни и включват всичките ни разходи, свързани с изпълнение на доставките по договора (разходи за заплати, данъци, застраховки, транспортни разходи, разходи за оборудване и други), както и печалбата ни.
II. Съгласяваме се, в случай на аритметични грешки в нашата ценова оферта за вярна да се счита предложената от нас обща цена за изпълнение на поръчката съгласно т. I.2 - посочена словом - и тази цена да участвува при класирането на офертите.

III. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящата ценова оферта ще остане обвързваща за нас, при сключването на договор.


Дата………………….. Подпис и печат…………………………

/дата на подписване/ /..................................................................../

(име и длъжност)

Упълномощен да подпише предложението за, от името и за сметка на: …………........................................................................ /изписва се името на участника/ ….………..………………....…… /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/.

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА – задължителни за участниците:


1. Предложените цени трябва да бъдат в лева (BGN). Оферти с цени, предложени в друга валута се отстраняват.
2. Участниците трябва да представят ценова оферта, която задължително включва цени по всички позиции /редове/, посочени в обособената позиция, уточнени по вид и брой, съгласно документацията за участие – настоящото приложение № 5.
3. Представилите непълно или неотговарящо на изискванията на тези указания предложение, ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие в процедурата.

Приложение № 6


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница