AgroBioInstitute Centre of Excellence in Plant Biotechnology


П Р О Е К Т Н А Д О Г О В О Рстраница6/6
Дата06.05.2017
Размер0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6

13.1.1.П Р О Е К Т Н А Д О Г О В О Р

за доставка по чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Днес, ...……........……............, в гр. София, между
АГРОБИОИНСТИТУТ със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. ”Драган Цанков” № 8, ЕИК ................, представляван от проф. Росица Бъчварова - Директор и ................................................... ........... - гл. счетоводител, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и ....................................................................................................., представлявано от ......................................................................................, със седалище и адрес на управление: гр. ............................, ул. ........................................... №. .................., БУЛСТАТ/ЕИК: ......................................, Тел. ........................... Факс ................................., Електронна поща: ............................................, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
след проведена публична покана по реда на глава Осма а от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ съгласно чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП се сключи настоящият договор по чл. 41 от ЗОП за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни “Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект Д03-92/27.05.2015 Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве., Обособена позиция ..................................................................., съгласно условията на настоящия договор, пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации на Възложителя за изпълнение на поръчката и ако е приложимо: разясненията дадени от Възложителя по тези документи (приложение № 1 към договора), всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител и ако е приложимо: разясненията дадени от Изпълнителя по тези документи по време на оценката на офертите (приложение № 2 към договора) и условията по гаранцията за изпълнение на договора (приложение № 3 към договора).

Чл. 2. Общите условия за изпълнение на предмета на договора са посочени в пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации на Възложителя за изпълнение на поръчката (приложение № 1), както и в представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложение за изпълнение на поръчката и ценово предложение за изпълнение на поръчката (приложение № 2 към договора).

Чл. 3. Изпълнението на договора се удостоверява периодично с подписани от страните приемно - предавателни протоколи.


ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. Общата цена за изпълнение на договора, е в размер на ………………… лева (словом ………………………) без ДДС (данък върху добавената стойност) в съответствие с приетото Ценово предложение на Изпълнителя (приложение № 2 към договора). В общата цена се включват всички разходи по изпълнението на поръчката за целия период на договора.

Чл. 5. (1) Плащането на дължимата сума съгласно чл. 4 от договора се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяка конкретна доставка извършена от изпълнителя.

(2) Плащането по ал. 1 се извършва след подписване на Протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица за извършената доставка от Изпълнителя и след представянето на данъчна фактура в оригинал. Плащането се извършва до 15-работни дни след конкретната доставка.

(3) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по която ще се извършват плащанията по настоящия договор е следната:

IBAN: ..............................

BIC:..................................

Банка:..............................., град/клон/офис: ..............

(4) В случай, че отпадне основанието или необходимостта за доставка на част от оферираното количество продукти, предмет на договора, заплащане по чл. 4 се намалява със съответната сума, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя.III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 6 (1) Срокът за изпълнение на договора е до 20.09.2016 г.
(2) Срокът, в който Възложителят ще заявява конкретен брой и вид на консумативи или химикали е съобразен със срока за изпълнение по заявката от Изпълнителя по т.2, но не по-късно от срока на договора.
(2) Срокът за изпълнение по заявка на Възложителя е ............................. (срокът се определя в календарни дни и е не по-дълъг от.........дни) и започва да тече от датата на подаване на заявка.

Чл. 6а. Мястото на изпълнение на дейностите по договора е: Република България, гр. София, бул. „Драган Цанков” № 8.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

Да изпълнява възложената работа по чл. 1 от настоящия договор – “Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект Д03-92/27.05.2015 Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве., Обособена позиция .................................  1. Да достави продукти, които са нови, не отваряни в оригинални опаковки.

  2. Да представи всички необходими документи при доставката на продуктите доказващи техния произход, качество и др.

  3. Да достави продукти в срок на годност.

  4. При установени материали неотговарящи на изискваното качество от Възложителя, Изпълнителят се задължава да извърши нова доставка на същото количество артикули изцяло за негова сметка.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили проблеми по изпълнението на договора, както и за предприетите действия по отстраняването им.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени изцяло за своя сметка продукти, за които се установи, че не са годни за употреба.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение на задълженията си по договора да спазва действащото в Република България законодателство, както и да следи за спазването на вътрешно ведомствените изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да прехвърля задълженията си по този договор на други юридически или физически лица или техни обединения.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното и качествено изпълнение на извършваните от него доставки по този договор.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи договорената цена в настоящия договор;

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация относно предстоящи доставки.V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение със стойностите и в сроковете по чл. 4 и чл. 5 от договора.

Чл. 15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промяна в условията на плащане, наложили се по причини, външни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се уговори между страните нов модел на плащане или договорът се прекрати по взаимно съгласие, без търсене на отговорност по отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като последният дължи само стойността на извършената до момента на прекратяване на договора доставка, която е приета със съответните протоколи, предвидени в настоящия договор.VI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 16. (1) При забава на плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0.2% (нула цяло и две на сто) от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази стойност.

(2) При доставка на материали неотговарящи на изискваното от Възложителя качество, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от стойността на конкретната доставка, включваща некачествените материали.

Чл. 17. При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2% (нула цяло и две на сто) от сумата по чл. 4 за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от тази сума.

Чл. 18. Страните по договора могат да претендират за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, в случай, че превишават размера на предвидените неустойки.

Чл. 19. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение или неустойка, определени в констативен протокол, при забава на изплащането на обезщетението или неустойката с повече от 14 (четиринадесет) календарни дни от датата на съставянето на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи обезщетението или неустойката чрез прилагане на следните възможности:

1. прихващане на остатъка от сумата на обезщетението или неустойката с вземането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за следващи доставки по договора;

2. усвояване на сумата от гаранцията за добро изпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по ал. 1 и в случаите на отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише предвидените в настоящия договор констативни протоколи за вида, количеството и стойността на причинените щети.VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20.(1) Действието на договора се прекратява:

  1. с изтичането на срока му и с изпълнението на всички задължения на страните по него;

  2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие,

1. При системно неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативен протокол.

(3) В случаите по ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за неизпълнение на договора в размер на 10% от цената по чл. 4 от договора без ДДС.      (4) При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните, извън случаите по ал. 2, всяка от страните може да прекрати договора, като преди това предупреди насрещната страна писмено и даде разумен срок за изпълнение. При прекратяване на договора поради виновно неизпълнение, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% от цената по чл. 4 от договора без ДДС.VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да разкрива информация, предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена от него като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП и чл. 73, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му на трети лица.

Чл. 23. След приключване или прекратяване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички получени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица във връзка с изпълнението на договора документи и данни, включително всички копия, направени от тях, и съответните компютърни файлове. Това не се отнася до документите удостоверяващи изпълнението на договора, счетоводни и други документи, които се съхраняват по ред, изрично предвиден в закони и нормативни актове - за такива документи важи само изискването за конфиденциалност.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Чл. 24. (1) Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на непреодолима сила, като: пожар, земетресение, наводнение, бедствия и други подобни. Страните не носят отговорност за неизпълнение поради непредвидени обстоятелства – т.е. обстоятелства от извънреден и обективен характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята и дължимата грижа на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(2) Никоя от страните не може да се освободи от отговорност, ако е била в забава или не е информирала другата страна за възникването на непредвидените обстоятелства или непреодолимата сила.

(3) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява  задълженията си по този договор поради непредвидени обстоятелства или непреодолима сила, е  длъжна незабавно:

1. Да уведоми писмено другата страна за това в какво се състоят непредвидените обстоятелства или непреодолимата сила и какви са възможните последици от тях, за предполагаемото им времетраене, както и за всяка промяна в съобщените обстоятелства.

2. Да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум понесените вреди и загуби за другата страна.

(4) Докато траят непредвидените обстоятелства или непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира, доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин, чрез полагане на всички разумни грижи.

(5) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства или непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

(6) Липсата на парични средства не може под никакъв предтекст да бъде основание за отказ или невъзможност за изпълнение на задълженията по настоящия договор.

(7) Определено  събитие  не  може  да  се  квалифицира  като „непредвидено обстоятелство” или непреодолима сила, ако:

1. Ефектът от  това  събитие е  могъл  да  се  избегне, ако  някоя  от  страните е  изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор.

2. Ефектът от  това  събитие е  могъл да бъде  избегнат или  намален с полагането на  всички разумни  грижи.

(8) За доказателство на непредвидени обстоятелства и непреодолима сила следва да бъдат представени съответни документи, в случай, че такива бъдат изисквани от насрещната страна и е възможно набавянето или съставянето им.

(9) В случай, че непреодолимата сила, продължи повече от 20 дни, всяка от страните може да прекрати договора, като предупреди писмено за това другата страна.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 25. Изменения на клаузите по настоящия договор могат да бъдат извършвани по изключение с двустранни писмени споразумения между страните и при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/.

Чл. 26. Споровете между страните се решават с писмено споразумение, а при не постигане на съгласие, се решават по съдебен ред, по реда на ГПК.

Чл. 27. Договори с фотокопирани подписи и печати, както и подписани от неупълномощени лица, са нищожни и не пораждат правни последици.

Чл. 28. Валидни адреси, на които страните ще изпращат / получават съобщения във връзка с изпълнението на този договор са следните:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


проф. Росица Бъчварова - Директор

АГРОБИОИНСТИТУТ, седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, бул. ”Драган Цанков” № 8, Тел.:(+359) 2 9635407.... Факс: (+359) 2 9635408, Е-поща: ............Име, длъжност, фирма

Адрес


Тел.:

Факс:


Е-поща:

Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, включително по факса или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Чл. 29. Всяка една от страните се задължава при промяна на обстоятелствата по този договор, включително при настъпили изменения в наименованието на фирмата, представляващите я лица, търговския адрес, банковата сметка, телефон, факс или електронна поща за кореспонденция, откриване на процедура по ликвидация, приватизация, закриване, реституция или прехвърляне на обекта към друго ведомство - да уведоми незабавно писмено другата страна. При неизпълнение на това задължение, неизправната страна дължи на изправната, обезщетение в размер на нанесените щети. Писмено съобщение изпратено на стар адрес, електронна поща или факс ще се счита за получено със съответните последици от това, в случай че страната, която е променила данните си за кореспонденция не е уведомила другата страна, съгласно изискванията по този член.

Чл. 30. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на ЗОП, ЗЗД и действащото законодателство на Р България.

Чл. 31. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 32. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

Чл. 33. (1) Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение № 1: Пълното описание на предмета на поръчката и техническите спецификации на Възложителя за изпълнение на поръчката и ако е приложимо: разясненията дадени от Възложителя по тези документи;

2. Приложение № 2: Всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител и ако е приложимо: разясненията дадени от Изпълнителя по тези документи по време на оценката на офертите. Приложение № 2 включва: доказателствата за икономическо и финансово състояние на Изпълнителя за доказване съответствие с критериите за подбор съгласно обявлението за откриване на процедурата, доказателствата за технически възможности и квалификация на Изпълнителя за доказване съответствие с критериите за подбор съгласно обявлението за откриване на процедурата, Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, документите на подизпълнителите – ако е приложимо, попълнената бланка на оферта за участие в процедурата, Предложението за изпълнение на поръчката и ценовата оферта на Изпълнителя представени по процедурата, и ако е приложимо други документи.

(2) Различните приложения, съставящи договора, се смятат за взаимно изясняващи се. В случай на явно противоречие между тях, превес имат условията на договора. Документите съгласно Приложение № 1 от договора имат превес над всички предложения от офертата на Изпълнителя съгласно Приложение № 2 от договора. Допълнителни споразумения към договора имат превес над документа, който променят.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДИРЕКТОР НА АБИ УПРАВИТЕЛ:

/проф. Росица Бъчварова/


ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ


1 За „свързани лица”, виж § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

2 ДДС = данък върху добавената стойност.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница