Акад. Георги Бончевстраница1/7
Дата09.09.2016
Размер0.91 Mb.
#8466
  1   2   3   4   5   6   7
2. Място и срок на изпълнение на поръчката

Място на изпълнение: гр.София, ул.”Акад. Георги Бончев” бл.4.


Срокът за изпълнение на доставката е до 20 работни дни от подписване на договора.
3. Мотиви на избора за възлагане на процедурата

Съобразно направеното планиране на разходите за изпълнение на доставките – предмет на поръчката, прогнозната стойност е в приблизителен размер от 49 500 лв. (четиридесет и девет хиляди и петстотин лв.) без включен ДДС.


4. Прогнозна стойност на поръчката

Общата максимална стойност е до 59 400 лв. (петдесет и девет хиляди и четиристотин лева) с включен ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва:


Обособена позиция № 1 ДФНИ Е02/10 – «Доставка на 1 бр. настолен компютъри, 3 броя преносими компютри, 1 бр. монитори, 2 лазерни принтери и 1 мастилено-струен принтер»

Максимална стойност – 6 100 лв.
Обособена позиция № 2 – ДФНИ И02/3 – «Доставка на 5 бр. настолни компютри, 1 брой преносим компютър, 5 бр. монитори, 1 лазерен цветен принтер»

Максимална стойност – 13 500 лв.
Обособена позиция № 3ДФНИ Б02/25 – «Доставка на 1 бр. настолен компютър, 2 броя преносими компютри, 1 бр. таблет»( iOS и МАС ОС)

Максимална стойност – 12 000 лв.
Обособена позиция № 4 – 7FP VERE 257695 – «Доставка на 3 бр. настолни компютри, 2 броя таблети, 1 бр. таблет iOS, 1 монитор и 1 лазерен цветен принтер»

Максимална стойност – 17 200 лв.
Обособена позиция № 5 – Администрация - «Доставка на 12 бр. настолни компютри, и 4 броя монитори»

Максимална стойност – 10 600 лв.
Стойността на поръчката по всяка обособена позиция се определя в български лева с ДДС и се предлага от участника в ценовата му оферта. В стойността на поръчката се предвиждат всички разходи, свързани с изпълнението на доставката и гаранционната поддръжка.
5. Изисквания към изпълнението на поръчката

1. Предложената и доставена техника следва да отговаря в пълнота на минималните технически изисквания, посочени в т. 1 от тази документация.

2. В рамките на гаранционните срокове, изпълнителят ще следва да осигурява със собствен транспорт и за своя сметка 8-часова техническа поддръжка на място или в сервиз в официалните работни дни в интервала от 8,30 до 17,30 часа, при заявяване на възникнал проблем; максималното време за реакция е 4 часа, а за отстраняване на повреда е - 72 часа.

3. При невъзможност за спазване на срока за отстраняване на повредата изпълнителят ще следва да предостави за временно ползване друго устройство от не по-нисък клас.

4. В случай на спиране на производството на предлаганите технически средства по време на процедурата или при изпълнение на поръчката, поради внедряване на нови технологии, участникът /избраният за изпълнител/ ще следва да предложи доставка на продукти със същите или по-добри характеристики.

6. Изисквания към участниците

6.1.Общи изисквания

6.1.1 В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия.

Всеки от участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от лицето, което съгласно документите за регистрация има представителна власт, или от определеното лице, посочено в договора за създаване на обединението, или от изрично упълномощено/и лице/а.6.1.2. В случай, че участник участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение /договор/. Споразумението/договора за създаване на обединение следва да бъде представено в оригинал или заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Споразумението/договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора;

 • е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

 • изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, без това да води до отпадане на солидарната отговорност на останалите членове на обединението;

 • всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението трябва да определят конкретно/и лице/а, което/които да представлява/т обединението като цяло и съответните му членове - за целите на поръчката. Ако в споразумението/договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, участникът задължително представя документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след изтичане на срока за подаване на офертите за участие – участникът може да бъде отстранен от участие в процедурата.

6.1.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, в съответствие с чл. 56, ал. 2 от ЗОП документите, изрично посочени по-долу за подизпълнителите се представят за всеки един от тях, а изискванията за техническите възможности и квалификация се прилагат – съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите.
6.2 Минимални изисквания за технически възможности и квалификация, на които трябва да отговаря участникът, за да бъде допуснат до участие в обществената поръчка:

- Участникът трябва да има опит при изпълнението на доставки, еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта, включително да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 2 /две/ доставки, еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участва. За доказване изпълнението на това минимално изискване Възложителят изисква от участниците да представят Списък на доставките еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, съдържащ не по-малко от две доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката /по образец/. Списъкът следва да е придружен от удостоверение за добро изпълнение на изброените в списъка доставки или други надлежни доказателства, удостоверяващи изпълнение на описаните доставки съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП, като същите следва да кореспондират с данните по списъка – минимум 2 броя доставки.

Сходни с предмета на поръчката са доставки на компютърна техника и периферни устройства, а по обособена позиция 3 - доставки на iOS и МАС ОС компютърни системи.

Доставките от списъка на участника, с които се доказва съответствието с критерия за подбор, следва да са изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване описание на видовете доставки, периода за изпъленение (от датите за сключване до датите на приключване им, стойност на доставките и получателите). Списъкът на доставките следва да е подписан и подпечатан на всяка страница от участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, информацията се представя за всеки от участниците в него, чрез които обединението доказва съответствието си с критерия за подбор.


7. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата

7.1. Общи изисквания

За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на публичната покана и настоящите указания. Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на Възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Оферира се пълният обем на обособената позиция, като не се допуска подаване на оферта за отделни артикули от предмета на обособената позиция. Варианти на предложения в офертата не се приемат.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника. Изискваната от Възложителя декларация по 47, ал. 9 от ЗОП не може да се подписва от пълномощник.

Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП – в официален превод.

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа е направено отбелязване: “Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен подпис от лицето, направило заверката и свеж печат на участника (ако има такъв).

Представените от Възложителя образци в настоящата документация и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителят има право да отстрани участника.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 60 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура, ако представи оферта с по – кратък срок на валидност.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и описание на поръчката от настоящата публична покана. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.7.2. Съдържание на офертата

Офертата следва да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан и подпечатан от участника.

 2. Представяне на участника, което включва :

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, тези документи се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

б) адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

в) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена в съответствие с образеца от документацията за участие . Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя от лицата, които представляват участника, съобразено с чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители тази декларация се представя за всеки от тях. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице тази декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.*Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, документите по т.2 от б.”а” до „в” вкл. се представят за всяко физическо лице или юридическо лице включено в обединението, а документите по т.2 б.”г” се представя само от участниците , чрез които доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите по т.2 б.”в” се представя за всеки от тях


 1. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (ако е приложимо) - оригинал или заверено копие. Когато обединението е регистрирано в регистър Булстат, се представя копие на документа за регистрация на обединението.

 2. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /Образец № 3/.

 3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнители. В декларацията се посочват предвидените подизпълнители, видовете работи, които ще се предложат на подизпълнителите, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на поръчката. Декларацията следва да бъде изготвена по образец № 4 от документацията. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларацията за съгласие за участие като подизпълнител по образец № 4а от документацията/ако е приложимо/.

 4. Декларация от участника, че е съгласен с клаузите на проектодоговора /Образец № 5/.

 5. Списък на доставките еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка /Образец № 6/, придружен от заверени копия на удостоверения за добро изпълнение или други надлежни доказателства, удостоверяващи изпълнение на поне два от посочените в списъка доставки.

 6. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация или споразумението, с което се създава обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - в оригинал.

 7. Техническо предложение /Образец № 7/, подписано и подпечатано от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно.

 8. Ценово предложение /Образец № 8/, подписано и подпечатано от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Ценовото предложение на участника представлява предлаганата от него цена в лева, с включени всички разходи по изпълнение на доставката по съответната обособена позиция.

7.3. Условия и ред за получаване разяснения по документацията за участие

Всяко заинтересовано лице може да отправи писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка. Писмените искания могат да бъдат подавани всеки работен ден между 9:30 ч. и 16:00 ч., в деловодството на Института по механика - БАН, най-късно до 3 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Възложителят или упълномощено от него длъжностно лице предоставя исканите разяснения най-късно на следващия ден след получаване на искането, като публикува същите в профила на купувача.11. Методика за оценка на офертите
Всяко предложение ще се оценява по следната методика:
Основен и водещ критерий за оценка е икономически най-изгодното предложение, което е получило най-висока обща комплексна оценка.
Комплексната оценка К е сбор от финансовата оценка F, с коефициент на тежест 0,30 и техническа оценка Т, с коефициент на тежест 0,70 и се изчислява по форлулата:
К = 0.3*F + 0.7*Т
1. Финансовата оценка F се определя по формулата:

F = Pmin/P x 10
където Pmin е минимално предложената цена, а P е цената на участника.

Предложените цени за доставка не могат да надвишават публично обявените такива.
2. Техническата оценка Т е сбор от оценките по следните показатели:
Т = 0,7Т1 + 0,1Т2 + 0,1Т3 + 0,1T4 ≤ 10
Т1 – съответствие с техническите спецификации - с коефициент на тежест 0,7. Изисква се 100% изпълнение на техническите параметри, заложени в спецификациите. Могат да се оферират по-високи параметри.
Т1 – За офериране на по-добри/високи спецификации за всеки параметър, посочен в техническото задание се дава по 1 т. Максимален брой спецификации 10.

Т1 = 1 х h, където h е броят на предложените по-добри/високи спецификации за всеки параметър.
Т2 – срок за доставка - с коефициент на тежест 0,1.
T2 = Cmin/C x 10
където Сmin е минимално предложения срок, а С е срокът на участника.
Т3 – гаранционен срок - с коефициент на тежест 0,1.
T3 = G/Gmax x 10
където G е гаранционният срок на участника, а Gmах е максимално предложеният срок.
T4 – е времето за отстраняване на повреди - с коефициент на тежест 0,1.

Коефициентът се определя по следната формула:


T4 = Rmin/R x 10
където Rmin е минимален срок за отстраняване на повреди, а R е предложеният срок за отстраняване на повреди на участника.
Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената методика и показатели.


 1. Образци


БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА
София 1113, ул. ”Акад. Г. Бончев”, бл. 4, тел: +359 2 973 31 40, факс:+359 2 870 74 98,

http://www.imbm.bas.bg; e-mail: director@imbm.bas.bg

Образец 1


ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

Съгласно чл.56, ал.1, б”А” от ЗОП
1. Наименование на участника:

………………………………………………………………………………………………


2. Седалище и адрес на управление:

………………………………………………………………………………………………(пощенски код, град/село, община, квартал, улица № /бл., ап.)

БУЛСТАТ/ЕИК: ……………………………………........................................................................................

Интернет адрес /когато е приложимо/:

...........................................................................................................


3. Адрес за кореспонденция, на който да се изпращат всички уведомления, свързани с настоящата поръчка: ………………..………………………………………………………………………………

(пощенски код, град/село, община, квартал, улица № /бл., ап.)

Телефон: …………………………………………………….......................................

Факс:…………………………………………………………………………….........................

e-mail:…………………………………………………………………..........................................

Лице за контакти...........................................................................................................................

Длъжност: .......................................................................................................................................


4. Обслужваща банка: ............................................................................................................
5. Банкова сметка:

IBAN: .....................................................................; BIC: ........................................................


6. Титуляр на сметката: .........................................................................................................
Настоящите сведения се предоставят във връзка с участие в процедура пo Глава „8а” от ЗОП, с предмет: „Доставка на компютърна, периферна техника и РС компоненти за нуждите на Институт по механика - БАН.

Дата .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ...........................БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА
София 1113, ул. ”Акад. Г. Бончев”, бл. 4, тел: +359 2 973 31 40, факс:+359 2 870 74 98,

http://www.imbm.bas.bg; e-mail: director@imbm.bas.bg

Образец 2


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

/от лицата по чл. 47, ал. 4 за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от

Закона за обществените поръчки/


Долуподписаният ________________________________________________________

(трите имена на представляващия участника/подизпълнителя)

ЕГН ____________ с л.к. №____________, издадена на ____________г. от ____________, адрес: гр______________________община _________________ул.____________. № __бл.__ №____., ап. ____, ет. ___.

В качеството си на _____________________________________________________________

(управител / изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите, представител, прокурист)

на ___________________________________________________________________________(наименованието на участника / подизпълнителя – юридическо лице)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда /реабилитиран съм / за:

/подчертава се вярното/

а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.


2.Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
4. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм/ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.
5.Представляваното от мен юридическо лице:

 • Не е обявено в несъстоятелност.

 • Не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

6. Представляваното от мен юридическо лице: • не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон;

7. Представляваното от мен юридическо лице не е виновено за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение


8. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
9. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
10. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
11. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
Каталог: uploads -> documents
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> Наредба №6 от 18 септември 2009 Г. За определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
documents -> Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007г
documents -> И-57/24. 04. 2001 г. Искане от главния прокурор на република българия
documents -> И-145/2002 г. София, 25. 10. 2002 г. До Конституционния съд на Република България
documents -> Наредба №3 от 24 октомври 2014 г за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
documents -> Прокуратура на република българия
documents -> За да изпълнява задълженията си, прокуратурата трябва да има съответните правомощия изказване на Главния прокурор на Република България никола филчев пред Асоциацията на прокурорите в България
documents -> Обяснителна записка относно: Изпълнението на бюджета на цдг „Таня Савичева” към 30. 06. 2016г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница