Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница1/25
Дата22.07.2016
Размер4.92 Mb.
#374
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
УНИВЕРСИТЕТСКИ АРХИВ
АКАД. ИЛЧО ИВАНОВ ДИМИТРОВ (1931 – 2002)

ФОНД 20
ОПИС 1

ВКЛЮЧВА ДОКУМЕНТИ ОТ 1944г. ДО 2002г.


СЪДЪРЖА 187 ЛИСТАИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
Акад. Илчо Иванов Димитров е роден на 3.06.1931г. в гр. София. Завършва гимназия в Дупница (1949г.) и история в СУ “Климент Охридски” (1953г.).

От 1959г. е асистент по история на БКП в СУ “Кл. Охридски”, от 1971г. е доцент по история на държавните учреждения, а през 1974г. е избран за професор по нова и най-нова българска история. Кандидат на историческите науки (1963г.), доктор на историческите науки (1976г.), член-кореспондент на БАН от 1981г., академик – 1989г.

Заместник директор (1972-1977г.) и директор (1978-1979г.) на Единния център по история; научен секретар на БАН (1977г.). Ректор на СУ “Кл. Охридски” 1979-1981г.

Първи заместник завеждащ отдел “Пропаганда и агитация” към ЦК на БКП; заместник председател на БАН и директор на Центъра по българистика (1984-1986г.). Ръководител на катедрата по История на България в Историческия факултет на Университета (1984-1992г.)

Министър на народната просвета (март 1986 – юли 1989г.), министър на образованието, науката и технологиите (януари 1995 – януари 1997).

Специализирал във Франция (1966-1967, 1975 и 1983г.), Италия (1971-1972г.), Белгия (1975г.) и Англия (1975г.). Чел лекции в университетите в Янина, Париж VІІІ, Лондон – училище за славянски науки, Терамо, Варшава.Личният архив на акад. Илчо Димитров е дарен на СУ “Св. Кл. Охридски” от наследниците му проф. Иван Илчев и Ралица Димитрова със Свидетелство за дарение №. документите са добре запазени. Заведени са в Университетския архив по фонд №20. Фондът съдържа 4881 документа, групирани в 2266 архивни единици.

КЛАСИФИКАЦИОННА СХЕМА


І. БИОГРАФИЧНИ ДОКУМЕНТИ

1 – 164

1. Общи

1 – 43

2. Кореспонденция

44-161

2.1. От Илчо Димитров

44-56

2.2. До Илчо Димитров

57-161

3. Покани и визитни картички

162-164

ІІ. НАУЧНА ДЕЙНОСТ

165-787

1. Научни статии и изследвания

165-235

2. Научно-популярни статии

236-364

3. Ръкописи на лекции и научни изследвания

635-377

4. Библиография

378-380

5. Записки на разговори на Илчо Димитров с поли-тически дейци от преди 9 септември 1944г.


381-383

6. Интервюта с Илчо Димитров

384-398

7. Рецензии от Илчо Димитров

399-440

8. Рецензии и отзиви на научни работи на Илчо Димитров


441-477

9. Покани, програми и материали от научни конфе-ренции


478-591

10. Кореспонденция по научни въпроси


592-699

10. 1. От Илчо Димитров

592-610

10. 2. До Илчо Димитров

611-699

11. Материали от архиви, спомени и писма, изпол-звани от Илчо Димитров в научната му работа
11.1. Материали от архиви
11.2. Спомени и писма от други лица

700-717

700-713
714-71712. Бележки на Илчо Димитров по научни въпроси


718-724

13. Секретни бюлетини на БТА за отзиви в западни медии725-735

14. Публикации, статии, рецензии и реферати на други лица


736-780

15. Договори на Илчо Димитров с издатели

781-787

ІІІ. СЛУЖЕБНА ДЕЙНОСТ

788-996

1. Ректор на СУ “Св. Климент Охридски”


788-850

1.1. Общи

788-796

1.2. Статии от Илчо Димитров

797-810

1.2. Интервюта на Илчо Димитров

811-814

1.3. Кореспонденция
1.3.1. От Илчо Димитров
1.3.2. До Илчо Димитров


815-840
815-817
818-840

1.5. Покани и програми от конференции, приеми и др.

841-850

2. Преподавател в СУ “Св. Кл. Охридски”

851-931

2.1. Общи

851-880

2.2. Статии от Илчо Димитров

881-891

2.3. Кореспонденция
2.3.1. От Илчо Димитров
2.3.2. До Илчо Димитров

892-915
892-902
903-915


2.4. Покани до Илчо Димитров

916-931

3. Служебна дейност в БАН

932-996

3.1. Общи

932-957

3.2. Статии и интервюта с Илчо Димитров

958-963

3.3. Кореспонденция
3.3.1. От Илчо Димитров
3.3.2. До Илчо Димитров


964-992
964-974
975-992

3.4. Покани до Илчо Димитров993-996

ІV. ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

997-1242

1. Удостояване на Илчо Димитров с почетни звания

997-1000

2. Член на Обществен фонд “Детство” и на Фонд “13 века България”


1000 А-1005

3. Статии

1006-1094

3.1. От Илчо Димитров

1006-1091

3.2. За Илчо Димитров

1092-1094

4. Интервюта с Илчо Димитров

1095-1105

5. Кореспонденция

1106-1210

5.1. От Илчо Димитров

1106-1150

5.2. До Илчо Димитров

1151-1210

6. Програми, сценарии и речи на Илчо Димитров за тържествени и юбилейни чествания


1211-1217

7. Материали на политически и обществени органи-зации, покани, програми и материали от конференции


1218-1227

8. Колекция от вестници и списания

1228-1232

9. Общи

1233-1242

V. ПАРТИЙНО – ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1243-2239

1. Член на БКП и БСП

1243-1801

1.1. Общи

1234-1384А

1.2. Политически статии

1385-1715

1.2.1. Статии от Илчо Димитров

1385-1692


1.2.2. Статии за Илчо Димитров

1693-1715

1.3. Интервюта

1716-1740

1.4. Кореспонденция

1741-1781


1.4.1. От Илчо Димитров

1741-1766

1.4.2. До Илчо Димитров

1767-1781

1.5. Материали от партиини конгреси, пленуми, конференции и др.


1782-1793

1.6. Секретни бюлетини на БТА за отзиви в западните медии.


1794-1801

2. Министър на народната просвета и председател на Висшия учебен съвет (март 1986 – юли 1989 г.)


1802-1937

2.1. Общи

1802-1828

2.2. Статии от Илчо Димитров

1829-1847

2.3. Приветствия и статии от Илчо Димитров по празнични и юбилейни поводи


1848-1859

2.4. Интервюта с Илчо Димитров

1860-1868

2.5. Съобщения в пресата за дейността на Илчо Димитров


1869-1885

2.6. Кореспонденция

1886-1917

2.6.1. От Илчо Димитров

1886-1892

2.6.2. До Илчо Димитров

1893-1917

2.7. Покани

1918-1928

2.8. Материали от конгреси и конференции

1929-1937

3. Министър на образованието, науката и технологии-те (януари 1995 – януари 1997г.)


1938-2239

3.1. Общи

1938-1999

3.2. Статии от Илчо Димитров

2000-2015

3.3. Приветствия и статии по юбилейни поводи

2016-2029

3.4. Интервюта с Илчо Димитров

2030-2064

3.5. Статии за дейността на Илчо Димитров


2065-2157

3.6. Кореспонденция на Илчо Димитров

2158-2220


3.6.1. От Илчо Димитров

2158-2177

3.6.2. До Илчо Димитров

2178-2220

3.7. Покани и програми

2221-2239

VІ. СНИМКИ

2240-2246

VІІ. МАТЕРИАЛИ НА ДРУГИ ЛИЦА

2247-2266


СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯ
АБПФК – Активни борци против фашизма и капитализма
англ. ез. – английски език
БАН – Българска академия на науките
БЗНС – Български земеделски народен съюз
БЗНС – Български земеделски народен съюз
БИА – Български исторически архив към НБКМ
БИД – Българско историческо дружество
БКП – Българска комунистическа партия
БНР – Българско национално радио
БНТ – Българска национална телевизия
бр. – брой
БРСДП – Българска работническа социалдемократическа партия
БСП – Българска социалистическа партия
БТА – Българска телеграфна агенция
БТС – Български туристически съюз
бълг. ез. – български език
в. – вестник
ВАК – Висша атестационна комисия
ВМРО – Вътрешна македонска революционна организация
ВНС – Велико народно събрание
ВПС – Висш партиен съвет
ВС на БСП – Висш съвет на Българската социалистическа партия
ВУЗ – Висше учебно заведение
ГГФ – Геолого-географски факултет
ГДР – Германска демократична република
ГК на БКП – Градски комитет на БКП
год. – годишнина
ГСУ, ИФ – Годишник на Софийския университет, Исторически факултет
ГУА – Главно управление на архивите
ДКМС – Димитровски комунистически младежки съюз
док. – документ
ДПС – Движение за права и свободи
ДС – Даржавна сигурност
ЕС – Европейски съюз
ЗВО – Закон за висшето образование
ИБ на БСП – Изпълнително бюро на Българската социалистическа партия
ИДА – Известия на държавните архиви
исп. ез. – испански език
итал. ез. – италиански език
ИФ – Исторически факултет
кн. – книжка
КНСБ – Конфедерация на независимите синдикати в България
КНТПВО – Комитет за научно-технически прогрес и висше образование
комп. – компютърен набор
КПСС – Комунистическа партия на съветския съюз
маш. – машинопис
МВнР – Министерство на външните работи
МВФ – Международен валутен фонд
МНП – Министерство на народната просвета
МОН – Министерство на образованието и науката
МОНТ – Министерство на образованието, науката и технологиите
МС – Министерски съвет
МС – Министерски съвет
МФ – Министерство на финансите
НБКМ – Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”
нем. ез. – немски език
НРБ – Народна република България
НС – Народно събрание
НСС – Национална следствена служба
ОДС – Обединени демократични сили
ОДС – Обединени демократични сили
ОНД – Организация на независимите държани
ОНС – Обикновено народно събрание
отд. отпеч. – отделен отпечатък
ОФ – Отечествен фронт
ПБ на ЦК на БКП – Политбюро на Централния комитет на БКП
ПГ – Парламентарна група
печ. – печатно
ПМС – Постановление на Министерския съвет
подп. – подписан
публ. – публикуван
РМС – Работнически младежки съюз
рум. ез. – румънски език
рък. – ръкописно
с.-хърв. ез. – сърбо-хърватски език
сб. – сборник
СБЖ – Съюз на българските журналисти
СБП – Съюз на българските писатели
СБХ – Съюз на българските художници
сп. – списание
СУ - Софийски университет
УС на БАН – Управитилин съвет на БАН
ФИФ – Философско-исторически факултет
ФКНФ – Факулте по класически и нови филологии
фоток. – фотокопие
фр. ез. – френски език
ФРГ – Федерална република България
ЦДИА – Централен държавен исторически архив
ЦИК – Централна избирателна комисия
ЦК на БКП – Централен комитет на Българската комунистическа партия
ЦКРК – Централна контролно-ревизионна комисия
ЦПА – Централен партиен архив
ЦСВП – Център за славяно-византийски проучвания
ЧКП – Чехословашка комунистическа партия
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти
download -> Конкурс за избор на доцент по направление 1 Филология (британска култура и литература), обявен в дв бр. 64 от 05. 08. 2014 г., ст


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница