Акт № об-0046/30. 01. 2015 г за установяване на задължениеДата28.10.2018
Размер0.62 Mb.
#102414


autoshape 2group 1

ОБЩИНА ПЛОВДИВПловдив 4000, пл. Ст. Стамболов № 1, тел.:(032)656 703

www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg
Акт № ОБ-0046/30.01.2015 г.

за установяване на задължение

по Разрешение № 12 РИЕ 128 / 28.06.2012 г. за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, съгласно чл.6, ал.1, т. б от Раздел ІІ от ЗМДТ, чрез поставяне на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ и в изпълнение на Решение № 389 на ОбС – Пловдив, взето с Протокол № 20 / 08.09.2011г.
Настоящият акт се издава от Димитрина Маркова Шалапатова, на длъжност началник отдел “Приходи от наеми и такси” към Дирекция “Общинска икономика и здравеопазване” при Община Пловдив, в качеството й на орган по приходите, определен със Заповед № 13 ОА 555 / 04.03.2013 г. на Кмета на Община Пловдив, на основание чл. 166, ал. 2 от Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл.4, ал.1-5, чл.9б от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 59 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), както и с оглед на фактите и обстоятелствата, изложени в Протокол за извършена проверка № ПР-0032 / 28.01.2015г., относно установяване на факти и обстоятелства от значение за установяване на задължения за такса по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, относими по Разрешение № 12 РИЕ 128 / 28.06.2012 г. за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, съгласно чл.6, ал.1, т. б от Раздел ІІ от ЗМДТ, чрез поставяне на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ и в изпълнение на Решение № 389 на ОбС – Пловдив, взето с Протокол № 20 /08.09.2011г., издадено на:
ET„СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ”, представлявано от собственика Делян Сашев Шишков.


ЕИК

1

6

0

1

3

9

2

5

8
Със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.„Петър Шилев“ №16, ет.11, ап.51.


След извършена проверка с период на обхват от 01.06.2012г. до 28.01.2015г., за установяване на факти и обстоятелства от значение за установяване на задължение по чл. 72 от ЗМДТ - такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, места върху които са организирани пазари, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, относимо по Разрешение № 12 РИЕ 128 / 28.06.2012 г. за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, съгласно чл.6, ал.1, т. б от Раздел ІІ от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чрез поставяне на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ и в изпълнение на Решение № 389, взето с Протокол № 20 /08.09.2011г. на Общински съвет – Пловдив и лихви, дължими на основание чл. 4, ал.2 във връзка с чл. 9б от ЗМДТ, за установеното от проверката е съставен Протокол № ПР-0032/ 28.01.2015 г., както и на основание следнитеМОТИВИ:
Със заявление с вх. № 12 Ф 5540/ 04.06.2012 г. ET„СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ”, ЕИК 160139258, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.„Петър Шилев“ №16, ет.11, ап.51, представлявано от собственика Делян Сашев Шишков, заявява искане за издаване на Разрешение за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, чрез разполагане на 2бр. рекламно-информационни елементи на позиции:

  1. ул.”Д-р Вълкович” №6 – преместваема табела.

Двустранен рекламен елемент с размери 0,80м./0,50м., с обща рекламна площ 0,80 кв.м.

2. ул.”Д-р Вълкович” №6 – преместваема табела

Двустранен рекламен елемент с размери 1,00м./0,60м., с обща рекламна площ 1,20 кв.м.
Във връзка с постъпилото заявление е издадено Разрешение № 12 РИЕ 128 / 28.06.2012 г. за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, съгласно чл. 6, ал. 1, т. б от Раздел ІІ от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чрез поставяне на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, валидирано от Кмета на Община Пловдив. С упоменатото Разрешение се разрешава на ET„СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ”, ЕИК 160139258, представлявано от собственика Делян Сашев Шишков, да ползва имот общинска собственост за извършване на рекламна дейност, чрез разполагане на 2бр. рекламно-информационни елементи с обща рекламна площ от 2,00 кв.м. Ползвателят е запознат с условията за ползване на общинския имот, изложени в Разрешение № 12 РИЕ 128 / 28.06.2012 г., което обстоятелство същият е обективирал чрез подписа си върху документа. Разрешението е подпечатано с печата на ET„СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ”, ЕИК 160139258. Разрешение № 12 РИЕ 128 / 28.06.2012 г. за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност е издадено със срок на валидност от 01.06.2012 г. до 31.05.2013 г. За ползването на имота общинска собственост ET„СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ”, ЕИК 160139258 следва да заплаща месечна такса в размер на 16,80 лв. (шестнадесет лева и 80 стотинки) с 20% ДДС, определен в съответствие с Приложение №28 (отм.) на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Пловдив. Съгласно текста на т.4 към Раздел III на Разрешение № 12 РИЕ 128 / 28.06.2012 г. дружеството следва да заплаща месечната такса в срок до 10-то число на текущият месец.

С Решение № 504, взето с Протокол № 22 от 20.12.2012г. на Общински съвет – Пловдив, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Пловдив, се внася изменение в определения до този момент размер на таксите за осъществяване на рекламна дейност върху общински имот, като Приложение № 28 се отменя и се приема ново Приложение № 2. Таксите за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност се определят на основание номер по ред XI от Приложение № 2. Съгласно параграф 1 от Преходните и заключителните разпоредби на цитираното Решение, изменението влиза в сила от 01.01.2013г.

Във връзка с горното за ползването на имота общинска собственост ET„СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ”, ЕИК 160139258 следва да заплаща ежемесечно такса до 10-то число на текущият месец в размер на 26,40 лв. (двадесет и шест лева и 40ст.), с включен 20% ДДС, определен съобразно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Пловдив, Приложение № 2, номер по ред XI, позиция 1.1.

ET„СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ”, ЕИК 160139258 е извършило плащания по новия размер на таксите за м.01.2013г., м.02.2013г и м.03.2013г.

До ET „СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ” е съставено и изпратено уведомително писмо с изх. № 13 Ф 981 / 09.01.2013г., с което собственикът Делян Сашев Шишков е уведомен за промяната на таксата, в сила от 01.01.2013г. Писмото е неполучено от ползвателя, за което свидетелства обратната разписка от лицензиран пощенски оператор с отметка – „Пратката не е потърсена от получателя”, прикрепенa към писмото.

До ET „СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ” са съставени и изпратени уведомително писмо с изх. № 13 Ф 5876 / 27.06.2013г. за задължението за такса по чл. 72 от ЗМДТ, същото неполучено от дружеството, за което свидетелства обратната разписка от лицензиран пощенски оператор с отметка – „Пратката не е потърсена от получателя”, прикрепенa към писмото и писмо за потвърждение с изх. № 15 Ф 676 / 13.01.2015г. за размера на вземането на Община Пловдив, същото неполучено от дружеството, за което свидетелства обратната разписка от лицензиран пощенски оператор с отметка – „Получателят отсъства”.


Разрешение № 12 РИЕ 128 / 28.06.2012 г. (номерирано чрез деловодната програма „Акстър”) е въведено в ИС „Отчитане на приходите от стопанска дейност” на Община Пловдив, създадено в програмата с уникален номер РР-0988 /01.06.2012, с оглед на което счетоводните справки от системата отразяват данни по Разрешение № РР-0988 /01.06.2012 при зададен период от 01.06.2012г. до 28.01.2015г.
На основание чл. 6 от Раздел ІІ на Глава първа на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) общините събират местни такси, в т.ч. съгласно ал.1 т.б) и такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна.

Нормата на чл. 72 от ЗМДТ определя, че такса се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари ( открити и покрити ), тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

На следващо място, съгласно чл. 9 от ЗМДТ Общинският съвет приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Видно от разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. б) от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив се събират такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна.

В текста на чл. 10, ал. 4 от Наредба за реда за издаване на Разрешение за поставяне и ползване на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ върху недвижими имоти на Община Пловдив, приета с Решение № 68, взето с Протокол № 7 от 18.03.2010 г. на Общински съвет-Пловдив; изм. и доп. с Решение №121, взето с Протокол №11 от 14.04.2011 г.; изм. и доп. с Решение №502, взето с Протокол №22 от 20.12.2012 г.; изм. и доп. с Решение №15, взето с Протокол №1 от 24.01.2013 г., е посочено, че за ползването на общински имот за разполагане на РИЕ се заплаща такса, определена по размер в Наредба за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Чл.20, ал. 4 /отм./ на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив регламентира, че такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, тържища, както и терени с друго предназначение се определя в лева на квадратен метър, като в случаи на поставяне на рекламно-информационни елементи върху недвижими общински имоти, таксите се определят съгласно Приложение № 28 – Минимален размер на таксите за реклама - по чл. 72 от ЗМДТ/отм./, а считано от 01.01.2013 г. съгласно текста на чл. 20, ал. 4 /нов/ на същата наредба – таксите за ползване на тротоари, улични платна, тържища, както и терени с друго предназначение, се определят в съответствие с Приложение № 2 , т. ХІ.


Ето защо:


  • За 2012 г. – съгласно Приложение № 28 (отм.), прието с Решение № 389, взето с Протокол № 20 от 08.09.2011г, позиция 1.1. Такса за поставяне на РИЕ свободно стоящи или монтирани на стойки, размерът на таксата за поставяне на двустранни рекламно-информационни елементи с обща рекламна площ до 6 кв.м. е 8,40 лв./кв.м. на месец, с ДДС, респективно 7,00 лв./кв.м. на месец, без ДДС.

Разчет:
- За двустранен РИЕ с размери 0,80м/0,50м, с рекламна площ 0,80 кв.м се определя такса в размер на 6,72 лв. на месец с ДДС ( 8,40 лв. * 0,8 кв.м = 6,72 лв. или 5,60 лв. на месец без ДДС)

- За двустранен РИЕ с размери 1,00м/0,60м, с рекламна площ 1,20 кв.м се определя такса в размер на 10,08 лв. на месец с ДДС ( 8,40 лв. * 1,2 кв.м = 10,08 лв. или 8,40 лв. на месец без ДДС)  • За 2013 г. - съгласно Приложение № 2, прието с Решение № 504, взето с Протокол № 22 от 20.12.2012г., в сила от 01.01.2013г., основание параграф 1 пак там, на Общински съвет – Пловдив, № по ред XI, позиция 1.1. Такса за поставяне на РИЕ свободно стоящи или монтирани на стойки, размерът на таксата за поставяне на рекламно-информационни елементи с обща рекламна площ от 0,01 до 5,99 кв.м. е 12,00 лв./кв.м. на месец, с ДДС, респективно 10,00 лв./кв.м. на месец, без ДДС.

Разчет:
- За двустранен РИЕ с размери 0,80м/0,50м, с рекламна площ 0,80 кв.м се определя такса в размер на 12,00 лв. на месец с ДДС ( РИЕ с обща площ до 1кв.м, заплаща такса за 1 кв.м ) или 10,00 лв. на месец без ДДС.

- За двустранен РИЕ с размери 1,00м/0,60м, с рекламна площ 1,20 кв.м се определя такса в размер на 14,40 лв. на месец с ДДС (12,00 лв. * 1,2 кв.м = 14,40 лв. или 12,00 лв. на месец без ДДС)
Във връзка с горното, начислените такси по Разрешение № 12 РИЕ 128 / 28.06.2012 г. (респективно по Разрешение № РР-0988 /01.06.2012), издадено от Кмета на Община Пловдив, за рекламна дейност, съгласно чл.6, ал.1, т. б от Раздел ІІ от ЗМДТ, чрез поставяне на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 ЗУТ , с обща площ на РИЕ 2,00 кв.м, за периода от 01.07.2012г. до 31.05.2013г., без включен ДДС, са както следва :

Вид на задължението

Период

Размер на задължението/в лв., без ДДС/

1.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.07.2012г. – 31.07.2012г.

28,00

/такса за м.VI и м.VII 2012г./

2.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.08.2012г. – 31.08.2012г.

14,00

3.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.09.2012г. – 30.09.2012г.

14,00

4.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.10.2012г. – 31.10.2012г.

14,00

5.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.11.2012г. – 30.11.2012г.

14,00

6.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.12.2012г. – 31.12.2012г.

14,00

7.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.01.2013г. – 31.01.2013г.

22,00

8.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.02.2013г. – 28.02.2013г.

22,00

9.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.03.2013г. – 31.03.2013г.

22,00


10.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.04.2013г. – 30.04.2013г

22,00

11.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.05.2013г. – 31.05.2013г

22,00

12.

ОБЩО:

01.07.2012г. –31.05.2013г.

208,00


Върху главницата се начислява 20 % ДДС.
Нормата на чл. 73, ал.1 от ЗМДТ определя, че таксата по чл. 72 от същия закон се заплаща от физическите и юридическите лица.

Съгласно чл. 79, ал.2 от ЗМДТ, при ползване на мястото повече от един месец таксите се плащат месечно.

В текста на т.4 от Раздел III на Разрешение № 12 РИЕ 128 / 28.06.2012 г. за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, съгласно чл. 6, ал. 1, т. б от раздел II от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, чрез поставяне на преместваеми рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 ЗУТ, е посочено че ползвателят е длъжен да заплаща ежемесечно дължимите такси в размер, определен с решение на Общинския съвет в срок до 10-то число на текущия месец.
От гореизложеното следва изводът, че ET „СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ”, ЕИК 160139258, в качеството си на ползвател на общинския имот е юридическо лице, задължено да заплаща ежемесечно начислените такси по чл. 72 от ЗМДТ, общо в размер на 208,00 лв., без ДДС за разглеждания период от 01.06.2012г. до 28.01.2015г.

При проверка в ИС „Отчитане на приходите от стопанска дейност” на Община Пловдив към 28.01.2015г. установих, че дружеството ETСТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ”, ЕИК 160139258, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.„Петър Шилев“ №16, ет.11, ап.51, представлявано от собственика Делян Сашев Шишков е извършило плащания в общ размер на 164,00 лв., без включен ДДС (респективно 196,80 лв. с ДДС), представляващо такса за периода 01.06.2012г. - 31.03.2013г, начислена по Разрешение № 12 РИЕ 128 / 28.06.2012 г., издадено от Кмета на Община Пловдив, както следва:

- с пл. документ № 45624/ 19.11.2012г. - 33,60 лв, плащане на дължима сума за месец VI и VII. 2012г., от които 28,00 лв. – такса и 5,60 лв. ДДС.

- с пл. документ № 45625/ 19.11.2012г. - 16,80 лв, плащане на дължима сума за месец VIII. 2012г., от които 14,00 лв. – такса и 2,80 лв. ДДС.

- с пл. документ № 45626/ 19.11.2012г. - 16,80 лв, плащане на дължима сума за месец IX. 2012г., от които 14,00 лв. – такса и 2,80 лв. ДДС.

- с пл. документ № 45627/ 19.11.2012г. - 16,80 лв, плащане на дължима сума за месец X. 2012г., от които 14,00 лв. – такса и 2,80 лв. ДДС.

- с пл. документ № 45628/ 19.11.2012г. - 16,80 лв, плащане на дължима сума за месец XI. 2012г., от които 14,00 лв. – такса и 2,80 лв. ДДС.

- с пл. документ № 219/ 25.02.2013г. - 16,80 лв, плащане на дължима сума за месец XII. 2012г., от които 14,00 лв. – такса и 2,80 лв. ДДС.

- с пл. документ № 220/ 25.02.2013г. - 26,40 лв, плащане на дължима сума за месец I. 2013г., от които 22,00 лв. – такса и 4,40 лв. ДДС.

- с пл. документ № 370/ 11.03.2013г. - 26,40 лв, плащане на дължима сума за месец II. 2013г., от които 22,00 лв. – такса и 4,40 лв. ДДС.

- с пл. документ № 371/ 11.03.2013г. - 26,40 лв, плащане на дължима сума за месец III. 2013г., от които 22,00 лв. – такса и 4,40 лв. ДДС.

В случаите, когато таксите не се внасят в срок, същите, на основание чл. 4, ал. 2, във връзка с чл. 9б от ЗМДТ се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно–осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Съгласно чл. 20, ал. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив, невнесените в срок такси се събират с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, доброволно или по реда на ДОПК.


Начислените лихви за неплатената такса по Разрешение № 12 РИЕ 128 / 28.06.2012 г. (респективно по Разрешение № РР-0988 /01.06.2012), издадено от Кмета на Община Пловдив, за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност съгласно чл. 6, ал. 1, т. б от Раздел ІІ от ЗМДТ, чрез поставяне на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, са както следва:


по ред

Вид на задължението

Период

Размер на лихвата,

лв.

1.

Осчетоводени лихви към 30.07.2012г.

0,16

2.

Осчетоводени лихви към 30.08.2012г.

0,35

3.

Осчетоводени лихви към 28.09.2012г..

0,46

4.

Осчетоводени лихви към 30.10.2012г.

0,63

5.

Осчетоводени лихви към 19.11.2012г.

0,39

6.

Осчетоводени лихви към 27.12.2012г.

0,04

7.

Осчетоводени лихви към 30.01.2013г.

0,27

8.

Осчетоводени лихви към 24.04.2013г.

0,57

9.

Сторнирана лихви към 26.04.2013г.

-0,57

10.

Осчетоводени лихви към 07.05.2013г

0,07

11.

Осчетоводени лихви към 30.05.2013г

1,14

12.

Осчетоводени лихви към 30.05.2013г.

0,85

13.

Корекция на лихва към 03.06.2013г.

-1,75

14.

Корекция на лихва към 30.06.2013г.

0,95

15.

Осчетоводени лихви към 31.07.2013г..

0,18

16.

Осчетоводени лихви към 31.07.2013г.

0,18

17.

Осчетоводени лихви към 30.08.2013г.

0,18

18.

Осчетоводени лихви към 30.08.2013г.

0,18

19.

Осчетоводени лихви към 30.09.2013г.

0,19

20.

Осчетоводени лихви към 30.09.2013г.

0,19

21.

Осчетоводени лихви към 30.10.2013г.

0,19

22.

Осчетоводени лихви към 30.10.2013г.

0,19

23.

Осчетоводени лихви към 28.11.2013г.

0,18

24.

Осчетоводени лихви към 28.11.2013г.

0,18

25.

Осчетоводени лихви към 27.12.2013г.

0,19

26.

Осчетоводени лихви към 27.12.2013г.

0,19

27.

Осчетоводени лихви към 30.01.2014г

0,20

28.

Осчетоводени лихви към 30.01.2014г.

0,20

29.

Осчетоводени лихви към 27.02.2014г.

0,17

30.

Осчетоводени лихви към 27.02.2014г

0,17

31.

Осчетоводени лихви към 28.03.2014г.

0,19

32.

Осчетоводени лихви към 28.03.2014г.

0,19

33.

Осчетоводени лихви към 29.04.2014г.

0,18

34.

Осчетоводени лихви към 29.04.2014г.

0,18

35.

Осчетоводени лихви към 30.05.2014г.

0,19

36.

Осчетоводени лихви към 30.05.2014г

0,19

37.

Осчетоводени лихви към 27.06.2014г

0,17

38.

Осчетоводени лихви към 27.06.2014г.

0,17

39.

Осчетоводени лихви към 30.07.2014г

0,18

40.

Осчетоводени лихви към 30.07.2014г

0,18

41.

Осчетоводени лихви към 28.08.2014г.

0,18

42.

Осчетоводени лихви към 28.08.2014г

0,18

43.

Осчетоводени лихви към 29.09.2014г.

0,19

44.

Осчетоводени лихви към 29.09.2014г

0,19

45.

Осчетоводени лихви към 30.10.2014г

0,18

46.

Осчетоводени лихви към 30.10.2014г

0,18

47.

Осчетоводени лихви към 28.11.2014г

0,16

48.

Осчетоводени лихви към 28.11.2014г

0,16

49.

Осчетоводени лихви към 29.12.2014г

0,15

50.

Осчетоводени лихви към 29.12.2014г

0,15

51.

Осчетоводени лихви към 28.01.2015г

0,18

52.

Осчетоводени лихви към 28.01.2015г

0,18

53.

ОБЩО: Лихва за просрочие


От 30.07.2012 г. до 28.01.2015 г.

10,42

До 28.01.2015г. ET„СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ, е извършило плащане на лихви за просрочие в размер на:  • 1,99 лв., видно от платежен документ № 0000456323/ 19.11.2012г

  • 0,31 лв., видно от платежен документ № 0000463019/ 11.03.2013г.


Общо платени лихви: 2,30 лв. (два лева и 30 стотинки)
След приспадане на платените лихви по Разрешение № 12 РИЕ 128 / 28.06.2012 г. (респективно по Разрешение № РР-0988 /01.06.2012) следва, че ET„СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ”, ЕИК 160139258 има задължения за лихви в размер на 8,12 лв.
С оглед на гореизложеното:
След приспадане на внесените такси и лихви, задълженията на ET„СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ”, ЕИК 160139258, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.„Петър Шилев“ №16, ет.11, ап.51, представлявано от собственика Делян Сашев Шишков, по чл.72 от ЗМДТ за такса за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари, панаири, както и терени с друго предназначение и лихви за просрочие за ползван имот общинска собственост за разполагане на 2 (два) броя рекламно-информационни елементи с обща рекламна площ 2,00 кв.м на позиции:

1. ул.”Д-р Вълкович” №6 – преместваема табела.

Двустранен рекламен елемент с размери 0,80м./0,50м., с обща рекламна площ 0,80 кв.м.

2. ул.”Д-р Вълкович” №6 – преместваема табела

Двустранен рекламен елемент с размери 1,00м./0,60м., с обща рекламна площ 1,20 кв.м.
за периода от 01.04.2013 г. до 28.01.2015 г. вкл., са както следва:


по ред

Вид на задължението

Период

Размер на задължението съгласно Приложение № 2

/ в лв., без ДДС/

1.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.04.2013г. – 30.04.2013г.

22,00

2.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.05.2013г. – 31.05.2013г.

22,00

3.

Лихва за просрочие

24.04.2013г. - 28.01.2015г.

8,12

4.

ОБЩО:
Главница: 44,00лв. + лихва: 8,12 лв.Върху главницата се начислява 20 % ДДС.
С оглед установяване на горното е извършена проверка в регистъра на наемните отношения на ИС „Отчитане на приходите от стопанска дейност” на Община Пловдив, обслужван от Дирекция “Общинска икономика и здравеопазване” при Община Пловдив за периода от 01.06.2012 г. до 28.01.2015г. за резултатите, от която е съставен Протокол № ПР-0032/ 28.01.2015 г.

Предвид изложеното, са налице предпоставките на чл. 166, ал. 2 от ДОПК, във връзка с чл. 4, ал. 1-5 и чл. 9б от ЗМДТ за издаване на настоящия акт, ето защо и


УСТАНОВИХ:
Размерът на задълженията за довнасяне на такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение и лихвите за просрочие към тях, осчетоводени към 28.01.2015 г. на ET„СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ”, ЕИК 160139258, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.„Петър Шилев“ №16, ет.11, ап.51, представлявано от собственика Делян Сашев Шишков, съгласно чл. 72 от ЗМДТ за такса за ползване на имот общинска собственост за рекламна дейност, чрез разполагане на преместваеми, рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията, относими по Разрешение № 12 РИЕ 128 / 28.06.2012 г. (респективно по Разрешение № РР-0988 /01.06.2012), са както следва:по ред

Вид на задължението

Период

Размер на задължението съгласно Приложение № 2

/ в лв., без ДДС/

1.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.04.2013г. – 30.04.2013г.

22,00

2.

Такса за ползване на пазари, тържища и други

01.05.2013г. – 31.05.2013г.

22,00

3.

Лихва за просрочие

24.04.2013г. - 28.01.2015г.

8,12

4.

ОБЩО:
Главница: 44,00лв. + лихва: 8,12 лв.


Върху главницата се начислява 20 % ДДС.
Установените с настоящия акт задължения за довнасяне за такса по чл. 72 от ЗМДТ за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение в размер на на 60,92 лв. (шестдесет лева и 92 ст.), в т.ч. главница – 44,00 лв. (четиридесет и четири лева и 00 ст.), ДДС – 8,80 лв. (осем лева и 80 ст.); и лихви, съгласно чл. 4, ал.2 във връзка с чл. 9б от ЗМДТ към 28.01.2015 г. в размер на – 8,12 лв. (осем лева и 12 ст.)или общо в размер на 60,92 лв. (шестдесет лева и 92 ст.) следва да бъдат внесени в брой в касата на Община Пловдив или по банкова сметка, както следва:
Вид задължение

Сума

/в лева/


IBAN

BIC

КОД

Обслужваща банка

1.

Такса за ползване на пазари, тържища и други.

44,00


BG23IORT73753102000001

IORTBGSF

448008

ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив

2

ДДС по код 448008

8,80

BG23IORT73753102000001

IORTBGSF

-

ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив

3.

Лихва

8,12

BG23IORT73753102000001

IORTBGSF

448008

ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив

По посочената банкова сметка и съответния код за вид плащане следва да бъдат внесени и съответните лихви за просрочие, изчислени до деня на плащането.


На основание чл. 152, ал. 1 от ДОПК настоящия акт може да се обжалва в 14-дневен срок от връчването му пред Кмета на Община Пловдив.
Настоящият акт се състави в три еднообразни екземпляра – два за органа по приходите и един за задълженото лице – ET„СТРОЙ – ПРОЕКТ – ДИЗАЙН – ДЕЛЯН ШИШКОВ”, ЕИК 160139258, представлявано от собственика Делян Сашев Шишков.

Дата на съставяне: 30.01.2015 г. ОРГАНгр. Пловдив ПО ПРИХОДИТЕ : ………………………

/ Д. Шалапатова /


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница