Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250страница1/5
Дата11.03.2018
Размер0.71 Mb.
  1   2   3   4   5
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АСЕНОВГРАД

АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТФилтър: Актове , от акт N:3001 до акт N:3250

Към дата 22.02.2011 11:00:24


Приложение N:4

Към Чл.2, т.4 и Чл.23
N: по ред

Номер на акта

Дата на съставяне

Местонахождение


Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

Разпоредителни действия с имота

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

6

7

8

1

3001


11.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Бърдцето",

поз.им.№ 49151.11.2 по кад.картаПоземлен имот № 49151.11.2 /четири,девет,едно,пет,едно.десет.единадесет.две/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 4.159 дка /четири дка сто петдесет и девет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива


2

3002


11.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Бърдцето",

поз.им.№ 49151.11.4 по кад.картаПоземлен имот № 49151.11.4 /четири,девет,едно,пет,едно.десет.единадесет.четири/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 11.739 дка /единадесет дка седемстотин тридесет и девет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


3

3003


11.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Бърдцето",

поз.им.№ 49151.11.6 по кад.картаПоземлен имот № 49151.11.6 /четири,девет,едно,пет,едно.десет.единадесет.шест/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 5.235 дка /пет дка двеста тридесет и пет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


4

3004


11.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Мандрата",

поз.им.№ 49151.12.1 по кад.картаПоземлен имот № 49151.12.1 /четири,девет,едно,пет,едно.десет.дванадесет.едно/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 1.037 дка /един дка нула тридесет и седем кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


5

3005


11.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Мандрата",

поз.им.№ 49151.12.2 по кад.картаПоземлен имот № 49151.12.2 /четири,девет,едно,пет,едно.десет.дванадесет.две/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 686 кв.м /шестотин осемдесет и шест кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


6

3006


11.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Мандрата",

поз.им.№ 49151.12.3 по кад.картаПоземлен имот № 49151.12.3 /четири,девет,едно,пет,едно.десет.дванадесет.три/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 4.790 дка /четири дка седемстотин и деветдесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


7

3007


11.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Мандрата",

поз.им.№ 49151.12.5 по кад.картаПоземлен имот № 49151.12.5 /четири,девет,едно,пет,едно.десет.дванадесет.пет/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 3.558 дка /три дка петстотин петдесет и осем кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


8

3008


11.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Мандрата",

поз.им.№ 49151.12.8 по кад.картаПоземлен имот № 49151.12.8 /четири,девет,едно,пет,едно.десет.дванадесет.осем/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 1.916 дка /един дка деветстотин и шестнадесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


9

3009


11.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Мандрата",

поз.им.№ 49151.12.10 по кад.картаПоземлен имот № 49151.12.10 /четири,девет,едно,пет,едно.десет.дванадесет.десет/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 2.747 дка /два дка седемстотин четиридесет и седем кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


10

3010


11.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Кабата /към мах./",

поз.им.№ 49151.12.11 по кад.картаПоземлен имот № 49151.12.11 /четири,девет,едно,пет,едно.десет.дванадесет.единадесет/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 1.761 дка /един дка седемстотин шестдесет и един кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


11

3019


18.05.2009 г.

с.Тополово, Община Асеновград,Област Пловдив, ул."Цар Калоян" № 59

поз.им.№ 72789.502.619 по кад.картаСамостоятелен обект в сграда с кад.№ 72789.502.619.1.3 /седем,две,седем,осем,девет. петстотин и две.шестотин и деветнадесет.едно.три/ по кад.карта на с.Тополово с площ от 227 кв.м / двеста двадесет и седем кв.м/, находящ се на първия етаж на административна, делова сграда с кад.№ 72789.502.619.1, с предназначение на самостоятелния обект: за здравни и социални услуги /здравна служба/.


12

3020


22.05.2009 г.

кв.Долни Воден, гр. Асеновград,Област Пловдив,

поз.им.№ 99088.24.49 по кад.картаПоземлен имот с кад.№ 99088.24.49 /девет,девет,нула,осем,осем.двадесет и четири.четиридесет и девет/ по кадастралната карта на кв.Долни Воден, гр.Асеновград, незастроен, целият с площ от 2.408 дка /два дка четиристотин и осем кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия; начин на трайно ползване: нива, ІІІкатегория, м."Вигла"


13

3021


22.05.2009 г.

кв.Горни Воден,гр. Асеновград, Област Пловдив, ул."Младен Митроколев"

поз.имот № 99087.504.8 по кадастралната картаПоземлен имот № 99087.504.8 /девет,девет,нула,осем,седем.петстотин и четири.осем/ по кад. карта на кв.Горни Воден, гр.Асеновград, застроен,целият с площ от 407 кв.м /четиристотин и седем кв.м/, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/.

За имота е отреден УПИ VІІІ-общински /осем/римско/-общ. /, кв.1 /едно/ по ПУП на кв.Горни Воден, одобрен със заповед № 825/1986 г.


Със заповед № 79/22.03.1984 г. и договор от 09.04.1984 г. на ОНС-гр.Асеновград е отстъпено право на строеж на Атанас Георгиев Божков за построяване на жилищна сграда.
14

3023


25.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Мандрата",

поз.им.№ 49151.13.2 по кад.картаПоземлен имот № 49151.13.2 /четири,девет,едно,пет,едно.тринадесет.две/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 38.112 дка /тридесет и осем дка сто и дванадесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


15

3024


25.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Кабата/към мах.",

поз.им.№ 49151.13.4 по кад.картаПоземлен имот № 49151.13.4 /четири,девет,едно,пет,едно.тринадесет.четири/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 9.305 дка /девет дка триста и пет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


16

3027


25.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Мандрата",

поз.им.№ 49151.13.7 по кад.картаПоземлен имот № 49151.13.7 /четири,девет,едно,пет,едно.тринадесет.седем/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 2.689 дка /два дка шестотин осемдесет и девет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


17

3030


25.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Кабата/към мах./",

поз.им.№ 49151.14.3 по кад.картаПоземлен имот № 49151.14.3 /четири,девет,едно,пет,едно.четиринадесет.три/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 10.026 дка /десет дка нула двадесет и шест кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


18

3031


25.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Кабата/към мах./",

поз.им.№ 49151.14.5 по кад.картаПоземлен имот № 49151.14.5 /четири,девет,едно,пет,едно.четиринадесет.пет/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 12.436 дка /дванадесет дка четиристотин тридесет и шест кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


19

3033


28.05.2009 г.

с.Лясково,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Палашовица",

поз.им.№ 44834.55.25 по кад.карта223/723 ид.части двеста двадесет и три върху седемстотин двадесет и три ид.ч./ от поземлен имот № 44834.55.25 / четири,четири,осем,три,четири.петдесет и пет.двадесет и пет/ по кад.карта на с.Лясково, Община Асеновград, застроен, целият с площ от 723 кв.м /седемстотин двадесет и три кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:За земеделски труд и отдих /съгласно §4 от ЗСПЗЗ/, Х категория, местност "Палашовица"


20

3037


28.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Беженото",

поз.им.№ 49151.14.11 по кад.картаПоземлен имот № 49151.14.11 /четири,девет,едно,пет,едно.четиринадесет.единадесет/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 6.130 дка /шест дка сто и тридесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


21

3039


28.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Кабата /към мах./",

поз.им.№ 49151.14.16 по кад.картаПоземлен имот № 49151.14.16 /четири,девет,едно,пет,едно.четиринадесет.шестнадесет/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 3.336 дка /три дка триста тридесет и шест кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


22

3040


28.05.2009 г.

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Кабата /към мах./",

поз.им.№ 49151.14.24 по кад.картаПоземлен имот № 49151.14.24 /четири,девет,едно,пет,едно.четиринадесет.двадесет и четири/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 4.017 дка /четири дка нула седемнадесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


23

3041


28.05.2009

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Карпуска",

поз.им.№ 49151.15.1 по кад.картаПоземлен имот № 49151.15.1 /четири,девет,едно,пет,едно.петнадесет.едно/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 6.021 дка /шест дка нула двадесет е един кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива


24

3044


02.06.2009

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Карпуска",

поз.им.№ 49151.15.6 по кад.картаПоземлен имот № 49151.15.6 /четири,девет,едно,пет,едно.петнадесет.шест/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 9.501 дка /девет дка петстотин и един кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


25

3049


03.06.2009

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Беженото",

поз.им.№ 49151.16.30 по кад.картаПоземлен имот № 49151.16.30 /четири,девет,едно,пет,едно.шестнадесет.тридесет/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 5.694 дка /пет дка шестотин деветдесет и четири кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


26

3050


03.06.2009

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Мусуркова ливада",

поз.им.№ 49151.17.5 по кад.картаПоземлен имот № 49151.17.5 /четири,девет,едно,пет,едно.седемнадесет.пет/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 9.327 дка /девет дка триста двадесет и седем кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


27

3051


10.06.2009

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Срещу воденицата",

поз.им.№ 49151.17.9 по кад.картаПоземлен имот № 49151.17.9 /четири,девет,едно,пет,едно.седемнадесет.девет/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 1.619 дка /един дка шестотин и деветнадесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна земя


28

3053


10.06.2009

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."В село",

поз.им.№ 49151.18.4 по кад.картаПоземлен имот № 49151.18.4 /четири,девет,едно,пет,едно.осемнадесет.четири/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 2.359 дка /два дка триста петдесет и девет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива


29

3054


10.06.2009

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."Пожарака",

поз.им.№ 49151.18.12 по кад.картаПоземлен имот № 49151.18.12 /четири,девет,едно,пет,едно.осемнадесет.дванадесет/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 4.146 дка /четири дка сто четиридесет и шест кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: ливада


30

3055


10.06.2009

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."В село",

поз.им.№ 49151.18.16 по кад.картаПоземлен имот № 49151.18.16 /четири,девет,едно,пет,едно.осемнадесет.шестнадесет/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 335 кв.м /триста тридесет и пет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива


31

3056


10.06.2009

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."В село",

поз.им.№ 49151.18.17 по кад.картаПоземлен имот № 49151.18.17 /четири,девет,едно,пет,едно.осемнадесет.седемнадесет/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 1.333 дка /един дка триста тридесет и три кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива


32

3060


10.06.2009

с.Мостово, Община Асеновград,Област Пловдив, м."В село",

поз.им.№ 49151.19.5 по кад.картаПоземлен имот № 49151.19.5 /четири,девет,едно,пет,едно.деветнадесет.пет/ по кад.карта на с.Мостово, Община Асеновград, незастроен,целият с площ от 1.026 дка /един дка нула двадесет и шест кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива


Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1751 до акт N: 2000


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница