Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750страница1/5
Дата02.06.2018
Размер0.69 Mb.
  1   2   3   4   5
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АСЕНОВГРАД

АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТФилтър: Актове , от акт N:2501 до акт N:2750

Към дата 28.05.2009 14:53:54


Приложение N:4

Към Чл.2, т.4 и Чл.23
N: по ред

Номер на акта

Дата на съставяне

Местонахождение


Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

Разпоредителни действия с имота

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2501


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.1 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.1 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.едно/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.437 дка./един дка четиристотин тридесет и седем кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


2

2502


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.2 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.2 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.две/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 815 кв.м /осемстотин и петнадесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


3

2503


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.3 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.3/нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 966 кв.м /деветстотин шестдесет и шест кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


4

2504


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.4 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.4/нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.четири/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 312 кв.м /триста и дванадесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


5

2505


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.5 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.5/нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.пет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 6.583 дка /шест дка петстотин осемдесет и три кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


6

2506


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.6 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.6 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.шест/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 680 кв.м /шестотин и осемдесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


7

2507


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.10 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.10 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.десет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 9.523 дка/девет дка петстотин двадесет и три кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


8

2508


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.13 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.13 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.тринадесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.645 дка/един дка. шестотин четиридесет и пет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


9

2509


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.14 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.14 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.четиринадесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.414 дка /един дка четиристотин и четиринадесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


10

2510


16.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.18 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.18 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.осемнадесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.197 дка/един дка сто деветдесет и седем кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


11

2511


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.21 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.21 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.двадесет и едно/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.238 дка/два дка двеста тридесет и осем кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, ІХ категория


12

2512


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Гуньолар",поз.им.№07870.18.23 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.18.23 /нула,седем,осем,седем,нула.осемнадесет.двадесет и три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 800 кв.м /осемстотин кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, ІХ категория


13

2513


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Соват",поз.им.№07870.19.2 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.2 /нула,седем,осем,седем,нула.деветнадесет.две/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.000 дка /един дка /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


14

2514


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Соват",поз.им.№07870.19.3 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.3 /нула,седем,осем,седем,нула.деветнадесет.три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 999 кв.м /деветстотин деветдесет и девет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


15

2515


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Соват",поз.им.№07870.19.4 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.4 /нула,седем,осем,седем,нула.деветнадесет.четири/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.350 дка /един дка триста и петдесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


16

2516


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Соват",поз.им.№07870.19.6 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.6 /нула,седем,осем,седем,нула.деветнадесет.шест/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.913 дка /един дка деветстотин и тринадесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


17

2517


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Соват",поз.им.№07870.19.8 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.8/нула,седем,осем,седем,нула.деветнадесет.осем/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.299 дка /два дка двеста деветдесет и девет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


18

2518


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Соват",поз.им.№07870.19.11 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.11/нула,седем,осем,седем,нула.деветнадесет.единадесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 6.062 дка /шест дка шестдесет и два кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


19

2519


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Чаталджевис",поз.им.№07870.20.1 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.20.1/нула,седем,осем,седем,нула.двадесет.едно/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.699 дка /един дка шестстотин деветдесет и девет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


20

2520


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Чаталджевис",поз.им.№07870.20.3 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.20.3/нула,седем,осем,седем,нула.двадесет.три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 11.080 дка /единадесет дка. нула осемдесет кв.м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:нива, ІХ категория


21

2521


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Чаталджевис",поз.им.№07870.21.3 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.21.3/нула,седем,осем,седем,нула.двадесет и едно.три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.000 дка /два дка. /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, ІХ категория


22

2522


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Чаталджевис",поз.им.№07870.22.1 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.22.1/нула,седем,осем,седем,нула.двадесет и две.три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.000 дка /два дка /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, ІХ категория


23

2523


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Чаталджевис",поз.им.№07870.22.4 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.22.4/нула,седем,осем,седем,нула.двадесет и две.четири/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.000 дка /два дка. /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: Друг вид недървопроизводителна горска площ, ІХ категория


24

2524


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Арпа гидик",поз.им.№07870.23.2 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.23.2/нула,седем,осем,седем,нула.двадесет и три.две/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 7.623 дка /седем дка шестстотин двадесет и три кв. м. /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:

Друг вид недървопроизводителна горска площ, ІХ категория
25

2525


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Арпа гидик",поз.им.№07870.23.3 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.23.3/нула,седем,осем,седем,нула.двадесет и три.три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 4.837 дка /четири дка осемстотин тридесет и седем кв. м. /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:

Друг вид недървопроизводителна горска площ, ІХ категория
26

2526


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Арпа гидик",поз.им.№07870.23.4 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.23.4/нула,седем,осем,седем,нула.двадесет и три.четири/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.479 дка /два дка четиристотин седемдесет и девет кв. м. /, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:

Друг вид недървопроизводителна горска площ, ІХ категория
27

2527


20.11.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Област Пловдив, м."Арпа гидик",поз.им.№07870.23.10 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.23.10/нула,седем,осем,седем,нула.двадесет и три.десет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 24.969 дка /двадесет и четири дка деветстотин шестдесет и девет кв. м/, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване:

Друг вид недървопроизводителна горска площ, ІХ категория
28

2528


22.11.2007 г.

гр.Асеновград,Област Пловдив, ул."Свети Георги"

поз.им.№ 00702.517.259 по кадастралната картаПоземлен имот с кадастрален № 00702.517.259 /нула,нула,седем,нула,две.петстотин и седемнадесет.двеста петдесет и девет/, застроен, с площ от 848 кв.м /осемстотин четиридесет и осем кв.м/ с трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/

За имота е отреден УПИ ІІ-517.222, жилищно застрояване,обществено обслужване, кв.155 по ПУП на гр.Асеновград , одобрен със Заповед №А-629/07.05.2007 г. на Кмета на Общината

отписан със заповед №А-334/14.03.2008 г. на Кмета на Общината на основание продажба по реда на чл.35,ал.3 от ЗОС-договор № 21/21.02.2008г.

29

2529


23.11.2007 г.

гр.Асеновград, Област Пловдив, ул."Поп Матей" поз.имот № 00702.527.198 по кадастралната карта

Поземлен имот №00702.527.198 /нула,нула,седем,нула,две.петстотин двадесет и седем.сто деветдесет и осем/ по кадастралната карта на гр.Асеновград, застроен, с площ от 1.751 дка /един дка седемстотин петдесет и един кв.м/, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: комплексно застрояване.

За имота е отреден УПИ V ІІ- ЖЗ , кв.286 по ПУП на гр.Асеновград, одобрен със Заповед № А-735/1994 г. на Кмета на общината


В имота са построени: жилищен блок 01-4 етажа-516 кв.м; сграда-склад 03-1 етаж-253 кв.м

отписан със Заповед №А-902/26.05.2008 г. на основание продажба по реда на чл.35,ал.3 от ЗОС - договор №33/19.03.2008 г.

30

2530


23.11.2007 г.

гр.Асеновград, Област Пловдив, ул."Ал.Батемберг" поз.имот № 00702.522.89 по кадастралната карта

Поземлен имот №00702.522.89 /нула,нула,седем,нула,две.петстотин двадесет и две.осемдесет и девет/ по кадастралната карта на гр.Асеновград, застроен, с площ от 759 кв.м /седемстотин петдесет и девет кв.м/, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 м/.

За имота е отреден УПИ І ІІ- ЖЗ , кв.264 по ПУП на гр.Асеновград, одобрен със Заповед № А-735/1994 г. на Кмета на общината


Със Заповед №587/10.08.1982 г. на ОНС-Асеновград и Договор от 09.06.1983 г. е отстъпено право на строеж на ЖСК "Хебър"

1/2 ид.ч. от 21.53% отписана със зап.№А-164/13.02.2009 г.-договор № 41/17.12.2008 г.;1/2 ид.ч. от 22.12% отписани със зап.№А-165/13.02.2009г.-договмор № 40/17.12.2008 г.

31

2534


30.11.2007 г.

гр.Асеновград, Област Пловдив, ул."Железарска" поз.имот № 00702.518.96 по кадастралната карта

1/2 ид.ч. от поземлен имот №00702.518.96 /нула,нула,седем,нула,две.петстотин и осемнадесет. деветдесет и шест/ по кадастралната карта на гр.Асеновград, застроен, целият с площ от 196 кв.м /сто деветдесет и шест кв.м/, с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, ведно със самостоятелен обект в сграда №1, построена в същия имот, с кадастрален идентификатор № 00702.518.96.1.3/нула,нула,седем,нула,две. петстотин и осемнадесет.деветдесет и шест.едно.три/, находящ се на втория етаж, с площ от 74 кв.м /седемдесет и четири кв.м/, с предназначение : за офис

Имота представлява част от УПИ VІ-2133 , кв.186 по ПУП на гр.Асеновград, одобрен със Заповед № А-698/1993 г. на Кмета на общината
32

2535


30.11.2007 г.

с.Стоево, Община Асеновград, Област Пловдив, поз.имот № 69273.25.255 по кадастралната карта

Поземлен имот № 69273.25.255/шест,девет,две,седем,три.двадесет и пет.двеста петдесет и пет/ по кадастралната карта на с.Стоево, застроен,целият с площ от 1.061 дка /един дка шестдесет и един кв.м/ с трайно предназначение : урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване.

За имота е отреден УПИ ІХ-джамия, кв.6 по ПУП на с.Стоево, одобрен със Заповед №637/1959 г.


Със Заповед №А-652/16.08.1993 г. и ешение № 223/27.07.1993 г.е отстъпено право на строеж на Джамийско мюсюлманско настоятелство-с.Стоево за строеж на джамия.
Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1751 до акт N: 2000


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница