Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1751 до акт N: 2000страница1/7
Дата19.10.2018
Размер1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АСЕНОВГРАД

АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТФилтър: Актове , от акт N:1751 до акт N:2000

Към дата 28.05.2009 17:34:39


Приложение N:4

Към Чл.2, т.4 и Чл.23
N: по ред

Номер на акта

Дата на съставяне

Местонахождение


Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

Разпоредителни действия с имота

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1751


04.12.2006 г.

гр.Асеновград,Област Пловдив,кв. "Баделема"поз.им.№ 00702.524.278 по кад.карта на гр. Асеновград

Поземлен имот №00702.524.278 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ от 955 кв.м. с трайно прадназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: обществен селищен парк, градина.

Имота попада в УПИ І-жил. застрояване, кв.389 по ПУП на гр. Асеновград, кв."Баделема" , одобрен със Заповед № А-735/24.08.1994г. на Кмета на Общината,
2

1752


04.12.2006 г.

с.Новаково, Община Асеновград,Област Пловдив

поз.им. № 51830.502.238 по кадастралната картаПоземлен имот №51830.502.238/три,осем,три,осем,пет.двеста и единадесет.сто двадесет и девет/ по кадастрална карта на с.Новаково, с площ от 305 кв.м../един дка тринадесет кв.м./, с трайно предназначение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване:за друг обществен обект,комплекс

Имота попада в УПИ VI-628,640, кв.75 по ПУП на с.Новаково,одобрен със Заповед № А-203/11.12.1987 г.
3

1753


04.12.2006 г.

гр.Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив,кв. "Запад", поз.им.№ 00702.508.45 по кад.карта

Поземлен имот №00702.508.45 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ от 752 кв.м. с трайно прадназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване/ до 10 м./

Имота попада в УПИ ІI-общ. обслужване,, кв.3 по ПУП на гр. Асеновград, кв.Запад , одобрен със Заповед № 630/12.12.1973г. на Кмета на Общината,
4

1754


04.12.2006 г.

гр.Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив,кв."Запад" поз.им.№ 00702.508.44 по кад.карта

Поземлен имот №00702.508.44 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ от 16.839 дка с трайно прадназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: комплексно застрояване.

Имота попада в УПИ І - жил. застрояване, кв.3 по ПУП на гр. Асеновград, кв."Запад" , одобрен със Заповед № 630/12.12.1973г. на Кмета на Общината,


В имота са построени жилищни блокове №107, №108 и №109
5

1755


04.12.2006 г.

гр.Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив, кв."Запад"

поз.им.№ 00702.508.59 по кад.картаПоземлен имот №00702.508.59 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ от 32.134 дка.. с трайно прадназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: комплексно многоетажно застрояване.

Имота попада в УПИ І -ЖК жил. застрояване, кв.2 по ПУП на гр. Асеновград, кв."Запад" , одобрен със Заповед № 630/12.12.1973г. на Кмета на Общината,


В имота са построени жилищни блокове №102, №103, №104, №105 и №106
6

1756


05.12.2006 г.

гр.Асеновград,Област Пловдив, ул. "Росица"

поз.им.№ 00702.533.187 по кад.карта на гр. АсеновградПоземлен имот №00702.533.187 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ от 122 кв.м.. с трайно прадназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: индивидуално застрояване

Имота попада в УПИ ІI-търговия,им.№4592, кв.380 по ПУП на гр. Асеновград, одобрен със Заповед № А-735/24.08.1994г.. на Кмета на Общината,
7

1757


05.12.2006 г.

гр.Асеновград,Област Пловдив, ул. "Цар Иван Асен II" 124, ет1

поз.им.№ 00702.532.169 по кад.карта на гр. АсеновградСамостоятелен обект в сграда №00702.532.169.2.9.по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ от 205 кв.м.. с прадназначение: за културна и обществена дейност и съответните идеални части от общите части на сградата.


8

1758


06.12.2006 г.

гр.Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив,

поз.им.№ 00702.518.40 по кад.карта на гр. АсеновградПоземлен имот №00702.518.40.по кадастралната карта на гр. Асеновград, с площ от 94 кв.м.. с прадназначение: Урб. тер. ,начин на трайно ползване:за друг обществен обект,комплекс

За имота е отреден УПИ XIV-общ. обсл., кв.203 по ПУП на гр. Асеновград, одобрен със Заповед № А-862/24.07.2006г.г.. на Кмета на Общината,

Отписан със Заповед №А-473/03.04.2007г. на Кмета на Общината на снование договор за замяна от 27.02.2007г.

9

1759


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Черешка",

поз. им. №70737.28.256 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.28.256 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 3.961 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване: изп. ест. ливади, ІХ категория.

няма10

1760


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Черешка",

поз. им. №70737.28.257 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.28.257 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 38.734 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване: пасища,мери, ІХ категория.

няма11

1761


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Реката/Пепеливото",

поз. им. №70737.32.262 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.32.262 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 13.434 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване: пасища,мери, ІХ категория.

няма12

1762


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.33.283 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.33.283 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 8.078 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване: пасища, мери, ІХ категория.

няма13

1763


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.33.285 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.33.285 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 1.773 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване: пасища, мери, ІХ категория.

няма14

1764


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.18.288 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.18.288 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 1.360 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване: ливада, ІХ категория.

няма15

1765


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.28.290 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.28.290 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 1.118 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория.

няма16

1766


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.31.294 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.31.294 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 2.625 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория.

няма17

1767


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.31.295 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.31.295 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 1.507 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория.

няма18

1768


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.31.299 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.31.299 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 4.650 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория.

няма19

1769


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.31.300 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.31.300 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 12.022 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория.

няма20

1770


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.31.306 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.31.306 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 26.604 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване: пасище, ІХ категория.

няма21

1771


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.31.318 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.31.318 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 2.393 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване:нива, ІХ категория.

няма22

1772


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.27.319 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.27.319 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 3.033 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване:пасище, ІХ категория.

няма23

1773


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.27.323 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.27.323 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 66.963 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване:пасище, ІХ категория.

няма24

1774


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.38.322 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.38.322 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 2.013 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване:пасище, ІХ категория.

няма25

1775


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.29.325 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.29.325 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 10.181 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване:изост. орна земя, ІХ категория.

няма26

1776


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Питви гедик",

поз. им. №70737.21.326 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.21.326 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 3.579 дка. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване:пасище, ІХ категория.

няма27

1777


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Амбара",

поз. им. №70737.39.329 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.39.329 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 2.534 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване:нива, ІХ категория.

няма28

1778


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Амбара",

поз. им. №70737.38.330 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.38.330 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 2.387 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване:нива, ІХ категория.

няма29

1779


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Амбара",

поз. им. №70737.38.331 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.38.331 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 2.227 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване:нива, ІХ категория.

няма30

1780


11.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Амбара",

поз. им. №70737.39.335 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.39.335 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 26.637 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване:нива, ІХ категория.

няма31

1781


12.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Айрови колиби",

поз. им. №70737.18.336 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.18.336 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 21.829 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване:пасище, ІХ категория.

няма32

1782


12.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Арпа гедик",

поз. им. №70737.31.341 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.31.341 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 6.341 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване:пасище, ІХ категория.

няма33

1783


12.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Арпа гедик",

поз. им. №70737.34.342 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.34.342 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 4.101 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване:пасище, ІХ категория.

няма34

1784


12.12.2006 г.

с. Сини връх, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Арпа гедик",

поз. им. №70737.34.343 по кадастралната картаПоземлен имот №70737.34.343 по кадастралната карта на с. Сини връх , целият с площ от 2.022 дка.. с трайно предназначение : земеделска територия , начин на трайно ползване:нива, ІХ категория.

нямаКаталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница