Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250страница2/4
Дата02.06.2018
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4

40

2108

14.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Сулук",поз.им.№07870.42.131 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.131 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.728 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


41

2110

14.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Сулук",поз.им.№07870.42.144 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.144 по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.518 дка,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ кат.


42

2113

14.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.148 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.148 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и две.сто четиридесет и осем/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 20,603 дка /двадесет дка шестотин и три кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


43

2114

15.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.150 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.150 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и две.сто и петдесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 817 кв.м /осемстотин и седемнадесет кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


44

2115

18.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Кабата",поз.им.№07870.42.151 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.151 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и две.сто петдесет и едно/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 632 кв.м /шестотин тридесет и два кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


45

2117

18.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Сулук",поз.им.№07870.10.171 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.10.171 /нула,седем,осем,седем,нула.десет.сто седемдесет и едно/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 430 кв.м /четиристотин и тридесет кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


46

2118

18.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Сулук",поз.им.№07870.10.173 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.10.173 /нула,седем,осем,седем,нула.десет.сто седемдесет и три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.237 дка /един дка двеста тридесет и седем кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


47

2119

18.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Сулук",поз.им.№07870.10.174 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.10.174 /нула,седем,осем,седем,нула.десет.сто седемдесет и четири/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 884 кв.м /осемстотин осемдесет и четири кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


48

2120

18.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Сулук",поз.им.№07870.10.175 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.10.175 /нула,седем,осем,седем,нула.десет.сто седемдесет и пет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 680 кв.м /шестотин и осемдесет кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


49

2121

18.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Сулук",поз.им.№07870.10.176 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.10.176 /нула,седем,осем,седем,нула.десет.сто седемдесет и шест/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 565 кв.м /петстотин шестдесет и пет кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


50

2122

18.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Сулук",поз.им.№07870.43.186 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.43.186 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и три.сто осемдесет и шест/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 3.145 дка /три дка сто четиридесет и пет кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


51

2123

18.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Сулук",поз.им.№07870.43.187 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.43.187 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и три.сто осемдесет и седем/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 7.430 дка /седем дка четиристотин и тридесетт кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


52

2124

18.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дюзчам",поз.им.№07870.43.194 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.43.194 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и три.сто деветдесет и четири/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.727 дка /два дка чседемстотин двадесет и седем кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


53

2125

21.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дюзчам",поз.им.№07870.43.195 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.43.195 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и три.сто деветдесет и пет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 3.604 дка /три дка шестотин и четири кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


54

2126

21.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дюзчам",поз.им.№07870.43.196 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.43.196 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и три.сто деветдесет и шест/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 7.575 дка /седем дка петстотин седемдесет и пет кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


55

2127

21.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дюзчам",поз.им.№07870.43.198 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.43.198 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и три.сто деветдесет и осем/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 6.990 дка /шест дка деветстотин и деветдесет кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


56

2128

21.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дюзчам",поз.им.№07870.12.212 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.12.212 /нула,седем,осем,седем,нула.дванадесет.двеста и дванадесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.718 дка /един дка седемстотин и осемнадесет кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


57

2129

21.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дормуш",поз.им.№07870.13.214 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.13.214 /нула,седем,осем,седем,нула.тринадесет.двеста и четиринадесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.703 дка /два дка седемстотин и три кв.м/,с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


58

2130

21.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дормуш",поз.им.№07870.13.216 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.13.216 /нула,седем,осем,седем,нула.тринадесет.двеста и шестнадесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.991 дка /един дка деветстотин деветдесет и един кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


59

2133

21.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Соват",поз.им.№07870.16.222 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.16.222 /нула,седем,осем,седем,нула.шестнадесет.двеста двадесет и две/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.481 дка /два дка четиристотин осемдесет и един кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


60

2134

21.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Соват",поз.им.№07870.12.224 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.12.224 /нула,седем,осем,седем,нула.дванадесет.двеста двадесет и четири/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.230 дка /един дка двеста и тридесет кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


61

2135

21.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Соват",поз.им.№07870.16.225 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.16.225 /нула,седем,осем,седем,нула.шестнадесет.двеста двадесет и пет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 550 кв.м /петстотин и петдесет кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


62

2137

30.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Соват",поз.им.№07870.11.229 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.11.229 /нула,седем,осем,седем,нула.единадесет.двеста двадесет и девет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от3.653 дка /три дка шестотин петдесет и три кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


63

2138

30.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Соват",поз.им.№07870.12.230 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.12.230 /нула,седем,осем,седем,нула.дванадесет.двеста и тридесет / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.170 дка /един дка сто и седемдесет кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


64

2144

31.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Соват",поз.им.№07870.12.239 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.12.239 /нула,седем,осем,седем,нула.дванадесет.двеста тридесет и девет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 5.895 дка /пет дка осемстотин деветдесет и пет кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


65

2145

31.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Соват",поз.им.№07870.43.240 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.43.240 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и три.двеста и четиридесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.424 дка /един дка четиристотин двадесет и четири кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


66

2151

31.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Соват",поз.им.№07870.14.254 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.14.254 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и три.четиринадесет. двеста петдесет и четири/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 370 кв.м /триста и седемдесет кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


67

2152

31.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дормуш",поз.им.№07870.14.258 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.14.258 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и три.четиринадесет. двеста петдесет и осем/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.320 дка /един дка триста и двадесет кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


68

2154

31.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дормуш",поз.им.№07870.11.261 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.11.261 /нула,седем,осем,седем,нула.единадесет.двеста шестдесет и едно/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.436 дка /два дка четиристотин тридесет и шест кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


69

2155

31.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дормуш",поз.им.№07870.11.262 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.11.262 /нула,седем,осем,седем,нула.единадесет.двеста шестдесет и две/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 619 кв.м /шестотин и деветнадесет кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


70

2156

31.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дормуш",поз.им.№07870.43.263 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.43.263 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и три.двеста шестдесет и три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.216 дка /два дка двеста и шестнадесет кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


71

2157

31.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дормуш",поз.им.№07870.14.269 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.14.269 /нула,седем,осем,седем,нула.четиринадесет.двеста шестдесет и девет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.106 дка /един дка сто и шест кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


72

2158

31.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дормуш",поз.им.№07870.14.270 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.14.270 /нула,седем,осем,седем,нула.четиринадесет.двеста и седемдесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 867 кв.м /осемстотин шестдесет и седем кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


73

2159

31.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.43.272 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.43.272 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и три.двеста седемдесет и две/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 19.604 дка /деветнадесет дка шестотин и четири кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


74

2160

31.05.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.12.273 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.12.273 /нула,седем,осем,седем,нула.дванадесет.двеста седемдесет и три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 7.230 дка /седем дка двеста и тридесет кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


75

2161

05.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.43.275 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.43.275 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и три.двеста седемдесет и пет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.427 дка /един дкачетиристотин двадесет и седем кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище с храсти, ІХ категория

Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1751 до акт N: 2000


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница