Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250страница3/4
Дата02.06.2018
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4


76

2162

05.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.43.279 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.43.279 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и три.двеста седемдесет и девет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.387 дка /два дка триста осемдесет и седем кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


77

2163

05.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.42.282 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.282 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и две.двеста осемдесет и две/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 149 кв.м /сто четиридесет и девет кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


78

2166

05.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.43.294 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.43.294 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и три.двеста деветдесет и четири/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 3.526 дка /три дка петстотин двадесет и шест кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


79

2168

05.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.11.302 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.11.302 /нула,седем,осем,седем,нула.единодесет.триста и две/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 15.607 дка /петнадесет дка шестотин и седем кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


80

2170

05.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.11.304 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.11.304 /нула,седем,осем,седем,нула.единодесет.триста и четири/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.734 дка /един дка седемстотин тридесет и четири кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


81

2175

06.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.16.315 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.16.315 /нула,седем,осем,седем,нула.шестнадесет.триста и петнадесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 12.693 дка /дванадесет дка, шестотин деветдесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


82

2176

06.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.16.316 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.16.316 /нула,седем,осем,седем,нула.шестнадесет.триста и шестнадесет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.256 дка /единт дка двеста петдесет и шест кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


83

2178

06.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.42.319 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.319 /нула,седем,осем,седем,нула.четиридесет и две. триста и деветнадесет / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 689 кв.м. /шестстотин осемдесет и девет кв.м/, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


84

2179

06.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.12.323 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.12.323 /нула,седем,осем,седем,нула.дванадесет. триста двадесет и три / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 3.990 /три дка, деветстотин и деветдесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


85

2180

06.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.43.324 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.43.324 /нула,седем,осем,седем,нула. четиридесет и три. триста двадесет и четири / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 14.458 дка /четиринадесет дка, четиристотин петдесет и осем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


86

2181

06.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.12.325 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.12.325 /нула,седем,осем,седем,нула. дванадесет.триста двадесет и пет / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.205 дка /един дка двеста и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


87

2182

06.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.19.330 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.330 /нула,седем,осем,седем,нула. деветнадесет.триста и тридесет / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.195 дка /един дка сто деветдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


88

2183

06.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.19.331 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.331 /нула,седем,осем,седем,нула. деветнадесет.триста тридесет и едно / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 5.996 дка /пет дка деветстотин деветдесет и шест кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


89

2184

06.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.19.332 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.332 /нула,седем,осем,седем,нула. деветнадесет.триста тридесет и две / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 17.969 дка /седемнадесет дка деветстотин шестдесет и девет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


90

2185

06.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.42.333 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.42.333 /нула,седем,осем,седем,нула. четиридесет и две.триста тридесет и три / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 11.268 дка /единадесет дка двеста шестдесет и осем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


91

2186

06.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Тикла кая",поз.им.№07870.19.334 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.19.334 /нула,седем,осем,седем,нула. деветнадесет.триста тридесет и четири / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 3.137 дка /три дка сто тридесет и седем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


92

2187

06.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.10.338 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.10.338 /нула,седем,осем,седем,нула. десет.триста тридесет и осем / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 30.618 дка /тридесет дка шестстотин и осемнадесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


93

2188

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.12.341 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.12.341 /нула,седем,осем,седем,нула. дванадесет.триста четиридесет и едно/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.401 дка /два дка четиристотин и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


94

2189

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.12.342 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.12.342 /нула,седем,осем,седем,нула. дванадесет.триста четиридесет и две/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 394 кв.м. /триста деветдесет и четири кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


95

2190

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.10.343 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.10.343 /нула,седем,осем,седем,нула. десет.триста четиридесет и три/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 3.541 дка /три дка петстотин четиридесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


96

2191

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.12.345 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.12.345 /нула,седем,осем,седем,нула. дванадесет.триста четиридесет и пет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.533 дка /два дка петстотин тридесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


97

2192

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.11.347 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.11.347 /нула,седем,осем,седем,нула. единадесет.триста четиридесет и седем/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 850 кв.м. /осемстотин и петдесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


98

2193

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.12.348 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.12.348 /нула,седем,осем,седем,нула. дванадесет.триста четиридесет и осем/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 364 кв.м. /триста шестдесет и четири кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


99

2194

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.12.351 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.12.351 /нула,седем,осем,седем,нула. дванадесет.триста петдесет и едно/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 630 кв.м. /шестстотин и тридесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


100

2195

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.13.356 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.13.356 /нула,седем,осем,седем,нула. тринадесет.триста петдесет и шест/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 4.908 дка /четири дка деветстотин и осем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


101

2196

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дюзчам",поз.им.№07870.13.357 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.13.357 /нула,седем,осем,седем,нула. тринадесет.триста петдесет и седем/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 11.208 дка /единадесет дка двеста и осем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


102

2197

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дюзчам",поз.им.№07870.13.358 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.13.358 /нула,седем,осем,седем,нула. тринадесет.триста петдесет и осем/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 5.588 дка /пет дка петстотин осемдесет и осем и осем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


103

2198

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дюзчам",поз.им.№07870.13.359 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.13.359 /нула,седем,осем,седем,нула. тринадесет.триста петдесет и девет/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 10.095 дка /десет дка деветдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


104

2199

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.13.361 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.13.361 /нула,седем,осем,седем,нула. тринадесет.триста шестдесет и едно/ по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 332 кв.м. /триста тридесет и два кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


105

2202

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дюзчам",поз.им.№07870.13.364 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.13.364 /нула,седем,осем,седем,нула. тринадесет.триста шестдесет и четири / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 8.447 дка /осем дка четиристотин четиридесет и седем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


106

2203

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дюзчам",поз.им.№07870.13.365 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.13.365 /нула,седем,осем,седем,нула. тринадесет.триста шестдесет и пет / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 2.066 дка /два дка шестдесет и шест кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


107

2204

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дюзчам",поз.им.№07870.13.366 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.13.366 /нула,седем,осем,седем,нула. тринадесет.триста шестдесет и шест / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 10.310 дка /десет дка триста и десет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


108

2205

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.13.367 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.13.367 /нула,седем,осем,седем,нула. тринадесет.триста шестдесет и седем / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 1.984 дка /един дка деветстотин осемдесет и четири кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


109

2206

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Саръкая",поз.им.№07870.13.371 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.13.371 /нула,седем,осем,седем,нула. тринадесет.триста седемдесет и едно / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 573 кв.м /петстотин седемдесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория


110

2207

07.06.2007 г.

с.Бор,Община Асеновград,Обл.Пловдив,м."Дормуш",поз.им.№07870.14.390 по кад.карта

Поземлен имот № 07870.14.390 /нула,седем,осем,седем,нула. четиринадесет.триста и деветдесет / по кад.карта на с.Бор, целият с площ от 3.859 /три дка осемстотин петдесет и девет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия,начин на трайно ползване: пасище,мера, ІХ категория

Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1751 до акт N: 2000


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница