Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750страница4/4
Дата14.01.2019
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4
Поземлен имот № 73147.18.344 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет.триста четиридесет и четири/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 9.357 дка /девет дка триста петдесет и седем кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


100

2716

03.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Мандрабурун",

поз.им.№ 73147.18.346 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.346 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет.триста четиридесет и шест/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.515 дка /два дка петстотин и петнадесет кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


101

2717

03.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Мандрабурун",

поз.им.№ 73147.18.348 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.348 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет.триста четиридесет и осем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 5.899 дка /пет дка осемстотин деветдесет и девет кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


102

2718

03.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Мандрабурун",

поз.им.№ 73147.18.349 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.349 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет.триста четиридесет и девет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 46.045 дка /четиридесет и шест дка нула четиридесет и пет кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


103

2719

03.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Мандрабурун",

поз.им.№ 73147.18.350 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.350 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет.триста и петдесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 9.797 дка /девет дка седемстотин деветдесет и седем кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


104

2722

03.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.14.243 по кад.картаПоземлен имот № 73147.14.243 /седем,три,едно,четири,седем.четиринадесет. двеста четиридесет и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 8.411дка /осем дка четиристотин и единадесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


105

2723

03.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.248 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.248 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста четиридесет и осем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 9.472 дка /девет дка четиристотин седемдесет и два кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


106

2724

03.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.249 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.249 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста четиридесет и девет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 717 кв.м / седемстотин и седемнадесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


107

2725

03.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.250 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.250 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста и петдесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 5.102 дка / пет дка сто и два кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


108

2726

03.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.257 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.257 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста петдесет и седем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 36.177 дка / тридесет и шест дка сто седемдесет и седем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


109

2727

03.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.259 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.259 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста петдесет и девет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.203 дка / един дка двеста и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


110

2728

03.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.260 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.260 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста и шестдесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.481 дка / един дка четиристотин осемдесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


111

2729

03.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.263 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.263 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста шестдесет и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 5.373 дка / пет дка триста седемдесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


112

2730

07.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.264 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.264 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста шестдесет и четири/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 6.659 дка / шест дка шестотин петдесет и девет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


113

2731

07.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.268 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.268 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста шестдесет и осем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 573 кв.м / петстотин седемдесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


114

2732

07.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.269 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.269 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста шестдесет и девет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.435 дка / един дка четиристотин тридесет и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


115

2733

07.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.273 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.273 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста седемдесет и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 18.195 дка / осемнадесет дка сто деветдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


116

2734

07.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.279 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.279 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста седемдесет и девет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 53.186 дка / петдесет и три дка сто осемдесет и шест кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


117

2735

07.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.298 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.298 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста деветдесет и осем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.466 дка / два дка четиристотин шестдесет и шест кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


118

2736

07.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.299 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.299 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста деветдесет и девет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 741 кв.м /седемстотин четиридесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


119

2737

07.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Мандрабурун",

поз.им.№ 73147.18.304 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.304 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. триста и четири/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.829 дка / един дка осемстотин двадесет и девет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


120

2738

07.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Мандрабурун",

поз.им.№ 73147.18.305 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.305 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. триста и пет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 830 кв.м / осемстотин и тридесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


121

2739

07.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Мандрабурун",

поз.им.№ 73147.18.306 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.306 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет.триста и шест/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 17.873 дка / седемнадесет дка осемстотин седемдесет и три кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


122

2740

09.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.17.320 по кад.картаПоземлен имот № 73147.17.320 /седем,три,едно,четири,седем.седемнадесет.триста и двадесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 249 кв.м /двеста четиридесет и девет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


123

2741

09.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Мандрабурун",

поз.им.№ 73147.18.343 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.343 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет.триста четиридесет и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 6.484 дка / шест дка четиристотин осемдесет и четири кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


124

2742

09.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Мандрабурун",

поз.им.№ 73147.18.352 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.352 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет.триста петдесет и две/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.562 дка /един дка петстотин шестдесет и два кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


125

2743

09.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Мандрабурун",

поз.им.№ 73147.18.355 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.355 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет.триста петдесет и пет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 5.503 дка /пет дка петстотин и три кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


126

2745

09.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Мандрабурун",

поз.им.№ 73147.18.359 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.359 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет.триста петдесет и девет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.240 дка /един дка двеста и четиридесет кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


127

2746

09.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Мандрабурун",

поз.им.№ 73147.18.364 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.364 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет.триста шестдесет и четири/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.672 дка /два дка шестотин седемдесет и два кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


128

2747

09.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Мандрабурун",

поз.им.№ 73147.18.365 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.365 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет.триста шестдесет и пет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 408 кв.м / четиристотин и осем кв.м./, с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория

Общ. Бр. 128Справката е изготвена на :28.05.2009 17:16:20
Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница