Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750страница2/4
Дата14.01.2019
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4

32

2646

27.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Джамбашъ", поз.им.№ 73147.14.75 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.14.75 /седем,три,едно,четири,седем. четиринадесет. седемдесет и пет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 6.055 / шест дка нула петдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


33

2647

27.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Джамбашъ", поз.им.№ 73147.14.76 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.14.76 /седем,три,едно,четири,седем. четиринадесет. седемдесет и шест/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 3.351 дка / три дка триста петдесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


34

2648

27.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Джамбашъ", поз.им.№ 73147.14.77 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.14.77 /седем,три,едно,четири,седем. четиринадесет. седемдесет и седем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 3.914 дка / три дка деветстотин и четиринадесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


35

2649

27.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Джамбашъ", поз.им.№ 73147.14.80 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.14.80 /седем,три,едно,четири,седем. четиринадесет. осемдесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.938 дка / един дка деветстотин тридесет и осем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


36

2650

27.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Под къщата", поз.им.№ 73147.15.81 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.15.81 /седем,три,едно,четири,седем. петнадесет. осемдесет и едно/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 9.555 дка / девет дка петстотин петдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


37

2651

27.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Джамбашъ", поз.им.№ 73147.14.85 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.14.85 /седем,три,едно,четири,седем. четиринадесет. осемдесет и пет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 3.534 / три дка петстотин тридесет и четири кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


38

2652

27.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Джамбашъ", поз.им.№ 73147.20.86 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.20.86 /седем,три,едно,четири,седем. двадесет. осемдесет и шест/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 3.340 дка / три дка триста и четиридесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


39

2653

27.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Катран чукур", поз.им.№ 73147.21.99 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.21.99 /седем,три,едно,четири,седем. двадесети едно. деветдесет и девет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.297 дка / два дка двеста деветдесет и седем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


40

2655

27.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Катран чукур", поз.им.№ 73147.21.102 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.21.102 /седем,три,едно,четири,седем. двадесети едно. сто и две/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.383 дка / един дка триста осемдесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


41

2656

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Катран чукур", поз.им.№ 73147.21.103 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.21.103 /седем,три,едно,четири,седем. двадесети едно. сто и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 471 кв.м / четиристотин седемдесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


42

2657

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Катран чукур", поз.им.№ 73147.21.104 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.21.104 /седем,три,едно,четири,седем. двадесети едно. сто и четири/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 795 кв.м / седемстотин деветдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


43

2658

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Катран чукур", поз.им.№ 73147.50.105 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.50.105 /седем,три,едно,четири,седем. петдесет. сто и пет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.730 дка / един дка седемстотин и тридесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


44

2660

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Катран чукур", поз.им.№ 73147.16.112 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.16.112 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет.сто и дванадесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.456 дка / един дка четиристотин петдесет и шест кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


45

2661

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Катран чукур", поз.им.№ 73147.16.113 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.16.113 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет.сто и тринадесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 703 кв.м / седемстотин и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


46

2662

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Катран чукур", поз.им.№ 73147.16.114 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.16.114 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет.сто и четиринадесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.193 дка / един дка сто деветдесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


47

2663

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Катран чукур", поз.им.№ 73147.16.115 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.16.115 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет.сто и петнадесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 6.945 дка / шест дка деветстотин четиридесет и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


48

2664

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Катран чукур", поз.им.№ 73147.16.116 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.16.116 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет.сто и шестнадесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 3.659 дка / три дка шестотин петдесет и девет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


49

2665

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Катран чукур", поз.им.№ 73147.16.117 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.16.117 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет.сто и седемнадесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 382 кв.м /триста осемедесет и два кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


50

2666

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Под къщата", поз.им.№ 73147.16.122 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.16.122 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет.сто двадесет и две/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.269 / един дка двеста шестдесет и девет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


51

2667

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Под къщата", поз.им.№ 73147.16.123 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.16.123 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет.сто двадесет и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 4.251 / четири дка двеста петдесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


52

2668

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Сиврикая/Джевезли",

поз.им.№ 73147.13.127 по кад.картаПоземлен имот № 73147.13.127 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.сто двадесет и седем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 6.160 дка / шест дка сто и шестдесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


53

2669

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Сиврикая/Джевезли",

поз.им.№ 73147.13.131 по кад.картаПоземлен имот № 73147.13.131 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.сто тридесет и едно/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.932 дка / два дка деветстотин тридесет и два кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


54

2670

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Сиврикая/Джевезли",

поз.им.№ 73147.13.133 по кад.картаПоземлен имот № 73147.13.133 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.сто тридесет и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 271 кв.м / двеста седемдесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


55

2671

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Сиврикая/Джевезли",

поз.им.№ 73147.13.134 по кад.картаПоземлен имот № 73147.13.134 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.сто тридесет и четири/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.022 дка /един дка нула двадесет и два кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


56

2672

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Сиврикая/Джевезли",

поз.им.№ 73147.22.135 по кад.картаПоземлен имот № 73147.22.135 /седем,три,едно,четири,седем. двадесет и две.сто тридесет и пет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 6.825 дка /шест дка осемстотин двадесет и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


57

2673

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Сиврикая/Джевезли",

поз.им.№ 73147.22.136 по кад.картаПоземлен имот № 73147.22.136 /седем,три,едно,четири,седем. двадесет и две.сто тридесет и шест/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.923 дка /един дка деветстотин двадесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


58

2674

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Сиврикая/Джевезли",

поз.им.№ 73147.13.138 по кад.картаПоземлен имот № 73147.13.138 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.сто тридесет и осем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 445 кв.м /четиристотин четиридесет и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


59

2675

30.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Ескибоджар",

поз.им.№ 73147.22.144 по кад.картаПоземлен имот № 73147.22.144 /седем,три,едно,четири,седем. двадесет и две.сто четиридесет и четири/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 11.913 дка /единадесет дка деветстотин и тринадесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


60

2676

10.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Ескибоджар",

поз.им.№ 73147.22.146 по кад.картаПоземлен имот № 73147.22.146 /седем,три,едно,четири,седем. двадесет и две.сто четиридесет и шест/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 13.040 дка /тринадесет дка нула четиридесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


61

2677

10.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Ескибоджар",

поз.им.№ 73147.13.147 по кад.картаПоземлен имот № 73147.13.147 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.сто четиридесет и седем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.277 дка /един дка двеста седемдесет и седем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


62

2678

10.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Ескибоджар",

поз.им.№ 73147.13.148 по кад.картаПоземлен имот № 73147.13.148 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.сто четиридесет и осем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.546 дка /два дка петстотин четиридесет и шест кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


63

2679

10.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Вълчебурун",

поз.им.№ 73147.13.152 по кад.картаПоземлен имот № 73147.13.152 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.сто петдесет и две/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.551 дка /два дка петстотин петдесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


64

2680

10.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Вълчебурун",

поз.им.№ 73147.13.153 по кад.картаПоземлен имот № 73147.13.153 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.сто петдесет и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.456 дка /един дка четиристотин петдесет и шест кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


65

2681

10.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Вълчебурун",

поз.им.№ 73147.13.154 по кад.картаПоземлен имот № 73147.13.154 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.сто петдесет и четири/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 4.363 дка /четири дка триста шестдесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория

Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница