Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750страница3/4
Дата14.01.2019
Размер0.63 Mb.
1   2   3   4


66

2682

10.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Вълчебурун",

поз.им.№ 73147.13.159 по кад.картаПоземлен имот № 73147.13.159 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.сто петдесет и девет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 25.151 дка /двадесет и пет дка сто петдесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


67

2683

10.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Вълчебурун",

поз.им.№ 73147.13.160 по кад.картаПоземлен имот № 73147.13.160 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.сто и шестдесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.382 дка /един дка триста осемдесет и два кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


68

2684

10.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Вълчебурун",

поз.им.№ 73147.13.163 по кад.картаПоземлен имот № 73147.13.163 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.сто шестдесет и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 3.031 дка /три дка нула тридесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


69

2685

10.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Котачан търла",

поз.им.№ 73147.17.168 по кад.картаПоземлен имот № 73147.17.168 /седем,три,едно,четири,седем. седемнадесет.сто шестдесет и осем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 31.781 дка /тридесет и един дка седемстотин осемдесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


70

2686

16.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Котачан търла",

поз.им.№ 73147.17.169 по кад.картаПоземлен имот № 73147.17.169 /седем,три,едно,четири,седем. седемнадесет.сто шестдесет и девет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 4.498 дка / четири дка четиристотин деветдесет и осем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


71

2687

16.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Котачан търла",

поз.им.№ 73147.17.170 по кад.картаПоземлен имот № 73147.17.170 /седем,три,едно,четири,седем. седемнадесет.сто и седемдесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.236 дка / един дка двеста тридесет и шест кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


72

2688

16.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Котачан търла",

поз.им.№ 73147.17.171 по кад.картаПоземлен имот № 73147.17.171 /седем,три,едно,четири,седем. седемнадесет.сто седемдесет и едно/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.776 дка /два дка седемстотин седемдесет и шест кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


73

2689

16.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Котачан търла",

поз.им.№ 73147.17.177 по кад.картаПоземлен имот № 73147.17.177 /седем,три,едно,четири,седем. седемнадесет.сто седемдесет и седем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 7.323 дка /седем дка триста двадесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


74

2690

16.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Котачан търла",

поз.им.№ 73147.17.182 по кад.картаПоземлен имот № 73147.17.182 /седем,три,едно,четири,седем. седемнадесет.сто осемдесет и две/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 903 кв.м /деветстотин и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


75

2691

16.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Котачан търла",

поз.им.№ 73147.17.183 по кад.картаПоземлен имот № 73147.17.183 /седем,три,едно,четири,седем. седемнадесет.сто осемдесет и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.260 дка / един дка двеста и шестдесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


76

2692

16.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Чакърлар",

поз.им.№ 73147.16.189 по кад.картаПоземлен имот № 73147.16.189 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет.сто осемдесет и девет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 25.491 дка / двадесет и пет дка четиристотин деветдесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


77

2693

16.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Чакърлар",

поз.им.№ 73147.16.193 по кад.картаПоземлен имот № 73147.16.193 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет.сто деветдесет и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.468 дка / един дка четиристотин шестдесет и осем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


78

2694

16.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Чакърлар",

поз.им.№ 73147.16.199 по кад.картаПоземлен имот № 73147.16.199 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет.сто деветдесет и девет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.130 дка / два дка сто и тридесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


79

2695

16.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Чакърлар",

поз.им.№ 73147.13.194 по кад.картаПоземлен имот № 73147.13.194 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.сто деветдесет и четири/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.640 дка / два дка шестотин и четиридесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


80

2696

18.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Чакърлар",

поз.им.№ 73147.16.200 по кад.картаПоземлен имот № 73147.16.200 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет. двеста/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 6.237 дка / шест дка двеста тридесет и седем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


81

2697

18.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Чакърлар",

поз.им.№ 73147.16.201 по кад.картаПоземлен имот № 73147.16.201 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет. двеста и едно/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 10.813 дка / десет дка осемстотин и тринадесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


82

2698

18.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Чакърлар",

поз.им.№ 73147.16.202 по кад.картаПоземлен имот № 73147.16.202 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет. двеста и две/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 436 кв.м / четиристотин тридесет и шест кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


83

2699

18.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Чакърлар",

поз.им.№ 73147.16.206 по кад.картаПоземлен имот № 73147.16.206 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет. двеста и шест/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 773 кв.м / седемстотин седемдесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


84

2700

18.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Чакърлар",

поз.им.№ 73147.16.210 по кад.картаПоземлен имот № 73147.16.210 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет. двеста и десет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 982 кв.м / деветстотин осемдесет и два кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


85

2701

18.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Чакърлар",

поз.им.№ 73147.16.211 по кад.картаПоземлен имот № 73147.16.211 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет. двеста и единадесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.171 дка / един дка сто седемдесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


86

2702

18.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Чакърлар",

поз.им.№ 73147.16.215 по кад.картаПоземлен имот № 73147.16.215 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет. двеста и петнадесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.488 дка / един дка четиристотин осемдесет и осем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


87

2703

18.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Чакърлар",

поз.им.№ 73147.16.216 по кад.картаПоземлен имот № 73147.16.216 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет. двеста и шестнадесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.551 дка / два дка петстотин петдесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


88

2704

18.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Гуньолар дере",

поз.им.№ 73147.16.221 по кад.картаПоземлен имот № 73147.16.221 /седем,три,едно,четири,седем. шестнадесет. двеста двадесет и едно/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 3.512 дка / три дка петстотин и дванадесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


89

2705

18.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Гуньолар дере",

поз.им.№ 73147.14.223 по кад.картаПоземлен имот № 73147.14.223 /седем,три,едно,четири,седем.четиринадесет. двеста двадесет и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.434 дка / два дка четиристотин тридесет и четири кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


90

2706

20.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Гуньолар дере",

поз.им.№ 73147.14.224 по кад.картаПоземлен имот № 73147.14.224 /седем,три,едно,четири,седем.четиринадесет. двеста двадесет и четири/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.821 дка / един дка осемстотин двадесет и един кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


91

2707

20.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Гуньолар дере",

поз.им.№ 73147.14.225 по кад.картаПоземлен имот № 73147.14.225 /седем,три,едно,четири,седем.четиринадесет. двеста двадесет и пет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 293 кв.м/ двеста деветдесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


92

2708

20.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Гуньолар дере",

поз.им.№ 73147.14.232 по кад.картаПоземлен имот № 73147.14.232 /седем,три,едно,четири,седем.четиринадесет. двеста тридесет и две/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 947 кв.м /деветстотин четиридесет и седем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


93

2709

20.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.17.238 по кад.картаПоземлен имот № 73147.17.238 /седем,три,едно,четири,седем.седемнадесет. двеста тридесет и осем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.169 дка /два дка сто шестдесет и девет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


94

2710

20.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.239 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.239 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста тридесет и девет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 27.526 дка /двадесет и седем дка петстотин двадесет и шест кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


95

2711

20.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.242 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.242 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста четиридесет и две/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 839 кв.м /осемстотин тридесет и девет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


96

2712

20.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.245 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.245 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста четиридесет и пет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 5.318 дка / пет дка триста и осемнадесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


97

2713

20.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.246 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.246 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста четиридесет и шест/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.245 дка / един дка двеста четиридесет и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


98

2714

20.06.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Муджудам/Коджа тъ",

поз.им.№ 73147.18.247 по кад.картаПоземлен имот № 73147.18.247 /седем,три,едно,четири,седем.осемнадесет. двеста четиридесет и седем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 337 кв.м /триста тридесет и седем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


99

2715

03.07.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Мандрабурун",

поз.им.№ 73147.18.344 по кад.карта
Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница