Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750страница1/4
Дата14.01.2019
Размер0.63 Mb.
  1   2   3   4
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АСЕНОВГРАД

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТФилтър: Актове , от акт N:2501 до акт N:2750

Към дата 28.05.2009 17:16:20

Приложение N:3

Към Чл.2, т.3 и Чл.22
N: по ред

Номер на акта

Дата на съставяне

Местонахождение


Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

Наличие на концесионен договор

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

7

9

11

1

2531

30.11.2007 г.

с.Мулдава,Община Асеновград,поз.им.№ 49309.5.208 по кадастралната карта

Поземлен имот № 49309.5.208 /четири,девет,три,нула,девет.пет.двеста и осем/ по кадастралната карта на с.Мулдава с площ 45.583 дка /четиридесет и пет дка петстотин осемдесет и три кв.м/ с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване : язовир


2

2532

30.11.2007 г.

с.Козаново,Община Асеновград,поз.им.№ 37633.61.242 по кадастралната карта

Поземлен имот № 37633.61.242/три,седем,шест,три,три.шестдесет и едно.двеста четиридесет и две/ по кадастралната карта на с.Козаново с площ 15.469 дка /петнадесет дка четиристотин шестдесет и девет кв.м/ с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване : за друг вид водно течение, водна площ,съоръжение - язовир


3

2533

30.11.2007 г.

с.Конуш,Община Асеновград,поз.им.№ 38385.223.424 и поз.им.№ 38385.223.425 по кадастралната карта

-Поземлен имот № 38385.223.424/три,осем,три,осем,пет.двеста двадесет и три.четиристотин двадесет и четири/ по кадастралната карта на с.Конуш с площ от 224.274 дка /двеста двадесет и четири дка двеста седемдесет и четири кв.м/ с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване : язовир

-Поземлен имот №38385.223.425/три,осем,три,осем,пет.двеста двадесет и три.четиристотин двадесет и пет/ по кадастралната карта на с.Конуш с площ от 37.131 дка /тридесет и седем дка сто тридесет и един кв.м/

с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване : язовир4

2544

17.12.2007 г.

с.Леново,Община Асеновград,поз.им.№ 43298.75.229 по кадастралната карта

Поземлен имот № 43298.75.229 /четири,три,две,девет,осем.седемдесет и пет.двеста двадесет и девет/ по кадастралната карта на с.Леново с площ от 55.934 дка /петдесет и пет дка деветстотин тридесет и четири кв.м/ с трайно предназначение: води и водни площи, начин на трайно ползване : язовир


5

2559

16.01.2008 г.

Гр.Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив,

поз.имот № 00702.517.258 по кадастралната картаПоземлен имот №00702.517.258 /нула,нула,седем,нула,две.петстотин и седемнадесет.двеста петдесет и осем/ по кадастралната карта на гр.Асеновград, незастроен, с площ от 224 кв.м./двеста двадесет и четири кв.м/, с трайно предназначение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи

За имота е отреден УПИ I-517.222,зеленина , кв.155 по ПУП на гр.Асеновград, одобрен със Заповед №А-629/07.05.2007 г. на Кмета на Общината
6

2560

23.01.2008 г.

Гр.Асеновград, Община Асеновград, Област Пловдив,ул."Шести януари"

поз.имот № 00702.514.83 по кадастралната карта2599/3625 ид. ч. от поземлен имот №00702.514.83 /нула,нула,седем,нула,две.петстотин и четиринадесет.осемдесет и три/ по кадастралната карта на гр.Асеновград, застроен, целият с площ от 3625 кв.м. /три хиляди шестотин двадесет и пет кв.м/, с трайно предназна чение: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, ведно с построените в имота сгради: 03-1 МС-гараж-47 кв.м;04-2 МЖ.-работилница и библиотека -107 кв.м;05-2 МС-зала и перилен блок-94 кв.м;06-1 МС-склад-10 кв.м;07-2 МсЖ-столова и занимални-276 кв.м;08-2 МсЖ.-кухня и физкултурен салон-111 кв.м и 09-3 МсЖ-спални поме- щения -392 кв.м - Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи "Таньо войвода"-Асеновград

За имота е отреден УПИ I-Общежитие , кв.87 по ПУП на гр.Асеновград, одобрен със Заповед № А-312/1992 г. на Кмета на Общината
7

2578

13.02.2008 г.

кв.Горни воден,гр.Асеновград, Област Пловдив,м."Чайкъра"

поз.имот № 99087.2.29 по кадастралната картаПоземлен имот №99087.2.29 /девет,девет,нула,осем,седем.две.двадесет и девет/ по кадастралната карта на кв.Горни воден, незастроен, с площ от 51.345 дка /петдесет и един дка триста четиридесет и пет кв.м/, с трайно предназначение: Земеделска територия, начин на трайно ползване: за съоръжение за канализация,III категория /съгласно скица №198/24.01.2008 г. на СГКК-гр.Пловдив/


8

2594

15.02.2008 г.

с.Сини връх,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Черешка", поз.им.№ 70737.18.247 по кад.карта

Поземлен имот № 70737.18.247 /седем,нула,седем,три,седем.осемнадесет.двеста четиридесет и седем/ по кад.карта на с.Сини връх, целият с площ от 3.343 дка / три дка триста четиридесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, категория


9

2595

15.02.2008 г.

с.Сини връх,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Чотрова махала", поз.им.№ 70737.28.115 по кад.карта

Поземлен имот № 70737.28.115 /седем,нула,седем,три,седем.двадесет и осем.сто и петнадесет/ по кад.карта на с.Сини връх, целият с площ от 1.032 дка / един дка нула тридесет и два кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, IХ категория


10

2596

15.02.2008 г.

с.Сини връх,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Чотрова махала", поз.им.№ 70737.28.113 по кад.карта

Поземлен имот № 70737.28.113 /седем,нула,седем,три,седем.двадесет и осем.сто и тринадесет/ по кад.карта на с.Сини връх, целият с площ от 12.717 дка / дванадесет дка седемстотин и седемнадесет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, IХ категория


11

2605

25.02.2008 г.

с.Златовръх,Община Асеновград, област Пловдив,м."Орешака", поз.имоти №31108.43.168 по кадастралната карта

Поземлен имот № 31108.43.168 /три,едно,едно,нула,осем.четиридесет и три.сто шестдесет и осем/ по кадастралната карта на с.Златовръх, с площ от 16.922 дка /шестнадесет дка деветстотин двадесет и два кв.м/ с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: спортно игрище


12

2619

27.03.2008 г.

с.Тополово,Община Асеновград, област Пловдив,поз.имот № 72789.502.264 по кадастралната карта

Поземлен имот № 72789.502.264 /седем,две,седем,осем,девет.петстотин и две.двеста шестдесет и четири/ по кадастралната карта на с.Тополово, с площ от 31.902 дка /тридесет и един дка деветстотин и два кв.м/ с трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: стадион и построената в имота масивна сграда-съблекалня на един етаж със застроена площ от 93 кв.м /деветдесет и три кв.м/

За имота е отреден УПИ Спортен терен, кв.9 по ПУП на с.Тополово, одобрен със Заповед № 380/1980 г.
13

2626

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Димандере", поз.им.№73147.20.2 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.20.2 /седем,три,едно,четири,седем.двадесет.две/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 4.889 дка/ четири дка осемстотин осемдесет и девет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


14

2628

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Димандере", поз.им.№73147.20.6 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.20.6 /седем,три,едно,четири,седем.двадесет.шест/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.185 дка/ два дка сто осемдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


15

2629

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Тарпагаз", поз.им.№73147.22.30 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.22.30 /седем,три,едно,четири,седем.двадесет и две.тридесет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 3.863 дка/ три дка осемстотин шестдесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


16

2630

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Тарпагаз", поз.им.№73147.22.31 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.22.31 /седем,три,едно,четири,седем.двадесет и две.тридесет и едно/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 649 кв.м/ шестотин четиридесет и девет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


17

2631

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Тарпагаз", поз.им.№73147.22.32 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.22.32 /седем,три,едно,четири,седем.двадесет и две.тридесет и две/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 6.729 дка/ шест дка седемстотин двадесет и девет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


18

2632

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Тарпагаз", поз.им.№73147.22.33 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.22.33 /седем,три,едно,четири,седем.двадесет и две.тридесет и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.266 дка/ един дка двеста шестдесет и шест кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


19

2633

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Тарпагаз", поз.им.№73147.22.35 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.22.35 /седем,три,едно,четири,седем.двадесет и две.тридесет и пет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.898 дка/ един дка осемстотин деветдесет и осем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


20

2634

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Керметака", поз.им.№73147.22.36 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.22.36 /седем,три,едно,четири,седем.двадесет и две.тридесет и шест/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 4.792 дка / четири дка седемстотин деветдесет и два кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


21

2635

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Ялчъкая", поз.им.№73147.12.44 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.12.44 /седем,три,едно,четири,седем.дванадесет.четиридесет и четири/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 6.737 дка / шест дка седемстотин тридесет и седем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


22

2636

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Ялчъкая", поз.им.№73147.11.45 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.11.45 /седем,три,едно,четири,седем.единадесет.четиридесет и пет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 778 кв.м / седемстотин седемдесет и осем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


23

2637

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Ялчъкая", поз.им.№ 73147.11.46 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.11.46 /седем,три,едно,четири,седем.единадесет.четиридесет и шест/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 41.742 дка / четиридесет и един дка седемстотин четиридесет и два кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


24

2638

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Ялчъкая", поз.им.№ 73147.51.53 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.51.53 /седем,три,едно,четири,седем. петдесет и едно.петдесет и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 2.635 дка / два дка шестотин тридесет и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


25

2639

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Ялчъкая", поз.им.№ 73147.13.54 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.13.54 /седем,три,едно,четири,седем. тринадесет.петдесет и четири/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 5.863 дка / пет дка осемстотин шестдесет и три кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


26

2640

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Ялчъкая", поз.им.№ 73147.11.58 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.11.58 /седем,три,едно,четири,седем. единадесет.петдесет и осем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 1.409 дка / един дка четиристотин и девет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


27

2641

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Под къщата", поз.им.№ 73147.11.59 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.11.59 /седем,три,едно,четири,седем. единадесет.петдесет и девет/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 10.125 дка / десет дка сто двадесет и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


28

2642

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Под къщата", поз.им.№ 73147.12.66 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.12.66 /седем,три,едно,четири,седем. дванадесет.шестдесет и шест/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 31.976 дка / тридесет и един дка деветстотин седемдесет и шест кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


29

2643

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Джамбашъ", поз.им.№ 73147.14.68 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.14.68 /седем,три,едно,четири,седем. четиринадесет.шестдесет и осем/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 5.705 дка / пет дка седемстотин и пет кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


30

2644

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Джамбашъ", поз.им.№ 73147.14.71 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.14.71 /седем,три,едно,четири,седем. четиринадесет. седемдесет и едно/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 4.971 дка / четири дка деветстотин седемдесет и едно кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


31

2645

22.05.2008 г.

с.Три могили,Община Асеновград,Обл.Пловдив, м."Под къщата", поз.им.№ 73147.15.73 по кад.карта

Поземлен имот № 73147.15.73 /седем,три,едно,четири,седем. петнадесет. седемдесет и три/ по кад.карта на с.Три могили, целият с площ от 778 кв.м / седемстотин седемдесет и осем кв.м./, с трайно предназначение:земеделска територия, начин на трайно ползване: пасище, мера, ІХ категория


Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница