Актуализация към 05. 03. 2015 г. Нормативна основа на енергийната ефективност в сгради XXX – нов документДата24.07.2016
Размер103.55 Kb.
Актуализация към 05.03.2015 г.

Нормативна основа на енергийната ефективност в сгради

XXX – нов документ

Европейски директиви

Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО. (Официален вестник на ЕС, L 315/1, 14.11.2012)EED-bg .pdf
Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия) (Официален вестник n° L 153 , 18/06/2010 стр. 0013 – 0035)

Dir En harakteristiki-2010.pdf
Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и за отмяна на Директива 93/76/ЕИО на Съвета. (Официален вестник на ЕС, L 114, 27.04.2006) Отменена с Директива 2012/27/ЕС

Dir EE KP uslugi.pdf
Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО. (Официален вестник на ЕС, L 140 от 05.06.2009 г.

Dir 2009-28 VEI.pdf
Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на строителните продукти. (Официален вестник на ЕО, L 40/12 от 11.02.1989 г.)

Dir 89-106 stroit produkti.pdf

Национални стратегии, програми и планове

Енергийна стратегия на Република България до 2020 г., приета с Решение на Народното събрание от 1 юни 2011 г. (Обн. ДВ, бр. 43 от 7 юни 2011 г.)

EnStrategy 2020.pdf
Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията е реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите ,отговорни за реализацията й. (Обн. ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015 г.)

Postanovlenie 18-2015.pdf

Prilojenia.pdf

Национална дългогодишна програма по енергийна ефективност до 2015 г., приета с Решение на МС от 4 юли 2005 г.NATIONAL_EE_PROGRAMME.pdf
Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010 г., приет с Решение на МС от 4 октомври 2007 г.

Action_Plan.pdf
Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011 – 2013 г., приет с Протокол № 36.14 на Министерския съвет от 28.09.2011 г.

NPDEE-2.pdf
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (Проект) по Модела за националните планове за действие в областта на енергията от възобновяеми източници съгласно посоченото в Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. МИЕТ, септември 2012

REAP-Sept 2012

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници. МИЕТ, 30 юни 2010 г.NPDEVI.pdf
Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2005-2015 г., МИЕ/АЕЕ, декември 2005 г.

NDPVEI.pdf
Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България, приета с Решение на Министерския съвет от 20 януари 2005 г.

Nat programa obnovyavane jilishta.pdf
Стратегия за финансиране на изолацията на сгради за постигане на енергийна ефективност и план-програма за изпълнението й, приета с Решение на МС от 14 юли 2005.

510-STRATEGIA-IZOLATSIA-2005.pdf
Законодателство
Закон за енергийната ефективност. (Обн. ДВ, бр. 98 от 14 ноември 2008 г., изм. многократно, посл. изм. ДВ, бр. 33 от 11 април 2014 г.)

ZEE-11-04-2014.pdf

Наредба № 16-1594 от 13 ноември 2013 г. на МИЕ и МРР за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. (Обн. ДВ, бр. 101 от 22 ноември 2013 г.)Nar 1594-2013 obsledvane sertificirane sgradi.pdf
Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. на МИЕТ и МРРБ за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите. (Обн. ДВ, бр. 103 от 29 декември 2009 г.)

Nar 16-1058 en_harakteristiki.pdf
Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефективност, методиките за оценяване и начините за потвърждаване на енергийните спестявания, приета с Постановление на Министерския съвет № 79 от 1 април 2009 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г., изм. ДВ, бр. 88 от 8 ноември 2011 г.)

Nar metodiki-8-11-2011.pdf

Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания, приети с Постановление № 36 от 15 февруари 2013 г. на Министерския съвет. (Обн. ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г.)Metodiki enspestyavania.pdf
Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация, приета с Постановление № 258 от 19 октомври 2012 г. на Министерския съвет. В сила от 01.11.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г.)

EnSpestyavania-gazifikatsia.pdf

Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г. на МИЕ за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.)


Nar 16-346 promishleni sistemi.pdf
Наредба № РД-16-347 от 2 април 2009 г. на МИЕ и МФ за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост. (Обн. ДВ, бр. 28 от 14 април 2009 г.)

Nar 16-347 DGR.pdf
Наредба № РД-16-301 от 10 март 2014 г. на МИЕ и МРР за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически редства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране. (Обн. ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г.)

Nar 16-301 vpisvane 2014.pdf

Наредба № РД-16-301 от 20 март 2009 г. на Министерството на икономиката и енергетиката за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация. (Обн. ДВ, бр.25 от 3 април 2009 г.)


Nar 16-301 EE info.pdf
Наредба № РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. на МИЕТ за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях. (Обн. ДВ, бр. 89 от 10 ноември 2009 г.)

Nar 16-932 EE kotli I klimatitsi
Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, приета с Постановление № 26 от 10 февруари 2012 г. на Министерския съвет. (ДВ, бр. 14 от 17 февруари 2012 г. изм. ДВ, бр. 35 от 12 април 2013 г.)

Tarifa AUER-12 04-2013.pdf
***

Закон за енергетиката. (Обн. ДВ, бр. 107 от 9 декември 2003 г., изм. многократно, посл. изм. ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г.)ZE-26 July 2013.pdf

Наредба № 16-334 от 6 април 2007 г. на МИЕ за топлоснабдяването. (Обн. ДВ, бр. 34 от 3 април 2007 г., попр. ДВ, бр. 39 от 15 май 2007 г., изм. бр. 58 от 17 юли 2007 г., бр. 45 от 16 юни 2009 г. изм. и доп. ДВ, бр.94 от 29 октомври 2013 г., изм. ДВ, бр. 99 от 15 ноември 2013 г.)Nar 16-334 toplosnabdyavane-15-11-2013.pdf
Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. на ДКЕВР за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. (Обн. ДВ, бр. 31 от 4 април 2014 г.)

Nar 6 prisaedinyavane elmreji.pdf
Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. на МЕЕР за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. (ДВ, бр. 90 и 91 от 13 и 14 октомври 2004 г., изм. бр. 108 от 2007 г. и бр. 92 от 22 октомври 2013 г.)

Nar eluredbi-2013.pdf
Наредба № 7 от 9 юни 2004 г. на МЕЕР за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи. (ДВ, бр. 63 от 20 юли 2004 г.)

Nar 7 gaz prisaedinyavane.pdf
Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление на МС № 171 от 16 юли 2004 г. (Обн. ДВ, бр. 67 от 2 август 2004 г., изм. многократно, посл.изм. ДВ, бр. 7 от 21 януари 2011 г.)

Nar sgradni gazovi uredbi .pdf
***

Закон за енергията от възобновяеми източници. (Обн. ДВ, бр. 35 от 3 май 2011 г., изм. многократно, посл. изм. ДВ, бр. 33 от 11 април 2014 г.)

ZEVI-11-04-2014.pdf
Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. на МИЕТ за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници. В сила от 01.01.2012 г. (Обн. ДВ, бр.84 от 28 октомври 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм. бр. 24 от 12 март 2013 г.)

Nar 16-1117 proizhod VEI-12-03-2013.pdf
Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. на МИЕТ за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта. (Обн. ДВ, бр. 70 от 9 септември 2011 г.)

Nar 16-869 VEI.pdf
Наредба № РД-16-558 от 8 май 2012 г. на МИЕТ за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България. (Обн. ДВ, бр. 39 от 22 май 2012 г.)

Nar 16-558 info EVI-2012.pdf
Наредба № РД-16-317 от 27 февруари 2013 г. на МИЕТ за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. (Обн. ДВ, бр. 24 от 12 март 2013 г.)

Nar 16-317 registar VEI montyori.pdf
***

Закон за устройство на територията. (Обн. ДВ, бр.1 от 2 януари 2001 г., изм. многократно, посл. изм. ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г.)


ZUT-20-12-2013.pdf
Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. (Обн. ДВ, бр. 3 от 13 януари 2004 г., изм. многократно, посл. изм. ДВ, бр. 21 от 1 март 2013 г.)

Nar 7 pravila i normativi ZUT-01-03-2013.pdf
Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. на МРРБ за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на Европейската система за проектиране на строителни конструкции. (Обн. ДВ, бр. 2 от 6 януари 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 111 от 27 декември 2013 г.)

Nar RD-02-20-19-Dec 2013.pdf
Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите. (Обн. ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г. изм. ДВ, бр. 38 от 11 април 2008 г., бр. 22 от 19 март 2010 г., бр. 98 от 13 декември 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г. и бр. 80 от 13 септември 2013 г.)

Nar 5 pasporti-13-09-2013.pdf
Наредба № 4 от 21 май 2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. (Обн. ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г., изм. ДВ, бр. 85 и 96 от 2009 г.)

Nar 4 invest proekti-Dec-2009.pdf
Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. на МРРБ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. (Обн. ДВ, бр. 5 от 14 януари 2005 г., изм. ДВ, бр. 85 от 27 октомври 2009 г., попр. ДВ, бр. 92 от 20 ноември 2009 г., изм. ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г. изм. и доп. ДВ, бр.80 от 13 септември 2013 г., доп. ДВ, бр.93 от 25 октомври 2013 г.)

Nar 7 toplosahranenie-25-10-2013.pdf

Наредба № 2 от 6 октомври 2008 г. на МРРБ за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения. (Обн. ДВ, бр. 89 от 14 октомври 2008 г., попр. ДВ, бр. 95 от 4 ноември 2008г.)Nar 2-2008 Hidroizolatsii.pdf
Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. В сила от 20 февруари 2006 г. (Обн. ДВ, бр. 68 от 19 август 2005 г., изм. ДВ, бр. 78 от 2005 г. и бр. 20 от 2006 г.)

Nar 15 proektirane toplo.pdf
Методики по прилагането на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (публ., БСА, бр. 7 от 2006 г.)

Методика за изчисляване на отоплителен товар на сгради.

Методика за изчисляване на сух охладителен товар на сгради.

Методика за изчисляване на влажностен товар.

Методика за изчисляване на отделяните опасни вещества.

Четирите методики са разработени на основание съответно на чл. 198, 201, 204 и 205 от Наредба № 15 от 2005 г. на МРРБ. Отпечатани са в Бюлетин Строителство и архитектура (БСА), издание на МРРБ, София: ИТУС’98, бр. 7/2006, 91 с.
Наредба № 6 от 25 ноември 2004 г. на МРРБ и МЕЕР за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ. (Обн. ДВ, бр. 107 от 7 декември 2004 г., изм. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2012 г., изм. и доп. ДВ, бр. 30 от 1 април 2014 г.)

Nar proektir gaz-2014.doc

***


Закон за техническите изисквания към продуктите. (Обн. ДВ, бр. 86 от 1 октомври 1999 г., изм. многократно, посл. изм. ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г.)

ZTIP-2 Aug 2013.pdf
Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. на МРРБ за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. (Обн. ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) В сила от 01.03.2015 г.

Nar stroit produkti 58-73.pdf

Nar formulyari 74-109.pdf
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 от 6 декември 2006 г. (Обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г., попр. ДВ, бр. бр. 3 и 9 от 2007 г., изм. и доп. бр. 82 от 2008 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 18 от 2012 г.) В сила от 01.01.2007 г.

Nar iziskvania stroeji.pdf
Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с Постановление № 140 на Министреския съвет от 2011 г. (Обн. ДВ, бр. 41 от 31 май 2011 г., изм. ДВ, бр. 93 от 2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 43 от 2013 г., доп. ДВ, бр. 17 от 28 февруари 2014 г.)

Nar etiketi-Feb 2014.pdf

Указания за прилагане на изисквания за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства, с цел минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им. АЕЕ, 2010, http://www.seea.government.bg/Ukazania_ZOP_EE.pdf

***


Закон за управление на етажната собственост. В сила от 01.05.2009 г. (Обн. ДВ, бр.6 от 23 януари 2009 г., изм. ДВ, бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82 от 26 октомври 2012 г. и бр. 66 от 26 юли 2013 г.)

ZUES-26 July 2013.pdf
Наредба № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. на МРРБ за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците на сгради в режим на етажна собственост. (ДВ, бр. 40 от 29 май 2012 г.)

Nar 02-20-8 registar ZUES.pdf
Наредба № 6 от 18 септември 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване. (ДВ, бр. 78 от 2 октомври 2009 г.)

Nar 6 prilejashta plosht.pdf

***

Постановление № 62 от 21 март 2007 г. на Министерския съвет за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г. (Обн. ДВ, бр. 27 от 30 март 2007 г., изм. ДВ, бр. 93 от 2009 г., ДВ, бр. 58 от 2010 ДВ, бр. 21 и бр. 98 от 2011 г.)PMS 62 dopustimi razhodi-Dec 2011.pdf

Постановление № 245 от 9 октомври 2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма “Регионално развитие” , съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007–2013 г. (Обн. ДВ, бр. 83 от 16 октомври 2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 53 от 10 юни 2008 г., изм. ДВ, бр. 74 от 21 септември 2010 г. и ДВ, бр.77 от 4 октомври 2011 г.)PMS 245 OPRR-2011.pdf

Постановление № 134 от 29 юни 2012 г. за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” – ЕАД. (Обн. ДВ, бр. 52 от 10 юли 2012 г.)PMS 134 FLAG.pdf
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница