Актуализация на регистрационен документстраница1/4
Дата09.09.2016
Размер393.16 Kb.
  1   2   3   4

 

АКТУАЛИЗАЦИЯ

НА

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
АЛБЕНА”АД

съгласно

Наредба 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
Регистрационният документ съдържа актуализирана информация за емитента на ценни книжа, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с емитента и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с регистрационния документ преди да вземат решение да инвестират

Лица, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в регистрационния документ, съответно за част от информацията в него:

Изпълнителен директор Главен счетоводител

……………… ……………….


К.к. Албена

30.03.2008


I. Съдържание на регистрационния документ:


 1. Данни за членовете на управителните и на контролните органи, консултантите и одиторите на емитента. Отговорност за изготвяне на регистрационния документ.

2. Основна информация.

3. Информация за емитента

4. Резултати от дейността, финансово състояние и перспективи

5. Членове на управителните и контролни органи, висш ръководен състав и служители.

6. Акционери със значително участие. Сделки със свързани (заинтересовани) лица.

7. Финансова информация.

8. Допълнителна информация.


II. Информация за времето, мястото и начина , по който инвеститорите могат да получат регистрационния документ:

Адрес: к.к.Албена, Централно управление, офис 323

Телефон: 0579 / 6 20 05, 0885 84 00 99

E-mail: invest@albena.bg

Работно време: 08:30 – 12:30, 13:30 – 17:30, всеки работен ден без събота и неделя

Лице за контакти: Йовка Страшилова


III. Важна информация: Инвестирането в ценни книжа е свързано с рискове /виж раздел 2.2. от регистрационния документ/.


РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

на "Албена"АД 


 1. Данни за членовете на управителните и контролни органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитента. Отговорност за изготвяне на регистрационния документ.
  1. Име и функции на членовете на управителния и на контролния орган.

Ивелина Грозева – Председател на борда на директорите

Радосвет Радев – Зам.председател на борда на директорите

Красимир Станев – Изпълнителен Директор

Иван Калинков – Член на СД

Маргита Тодорова – Член на СД

Жельо Стайков – Член на СД
1.2. Наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които “Албена” АД има трайни отношения.
А/ Основни банки:


 • „УникредитБулбанк”АД – София 1000, пл. “Света Неделя”№ 7, регионален клон Варна,

 • СЖ “Експресбанк” АД, клон Транспортна

 • ДСК ЕАД – Варна, бул.”Вл.Варненчик” 53-55

Б/ Инвестиционен посредник:

“Булброкърс” АД – София, ул. “Иван Вазов” № 30

В/ Правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения:


 • Адвокатско дружество „Кирякови&Ко”- гр.Добрич 9300, ул.”К.Стоилов” 5

 • „Кантора” ЕООД – гр.”Добрич 9300, ул.”Оп.Кузман Христов”4
  1. Наименование, седалище и адрес на управление на одиторите на емитента за предходните 3 години.

2003г. и 2004 г.и 2005 и 2006 г. и 2007 г. одита на дружеството е възложен на “ПрайсуотърхаусКупърс Одит” ООД, с адрес гр.София, бул.”Мария Луиза” 9-11, което е с дългогодишен опит в изготвяне на финансови отчети по международните стандарти за финансови отчети.


1.4. Имената на лицата, отговорни за изготвянето на регистрационния документ или на отделни части от него, както и декларация от същите:


Красимир Веселинов Станев, Изпълнителен директор на “Албена”АД и Елена Антонова Атанасова, в качеството си на Главен счетоводител на дружеството, декларираме, че при изготвянето на регистрационния документ сме положили необходимата грижа, и информацията, съдържаща се в него, доколкото ни е известно, не е невярна, подвеждаща или непълна.

ДЕКЛАРАТОР:

/Изп.Директор–Красимир Станев/. ……………….

/ Гл.Счетоводител – Елена Атанасова /……………


2. Основна информация.
2.1.Систематизирана финансова информация за последните три години;Финансови показатели

2005

2006

2007

Приходи от основна дейност /хил.лв./

82,889

88 502

92 405

Печалба от основна дейност /хил.лв./

19 879

16 158

19 571

Нетна печалба от дейността /хил.лв./

17 174

15 587

17 729

Нетна печалба за периода на акция /лв./

4.14

3.76

4.28

Сума на активите /хил.лв./

333 170

387 406

424 145

Нетни Активи /хил.лв./

235 481

260 272

275 773

Акционерен капитал /хил.лв./

4 273

4 273

4 273

Брой акции

4 273 126

4 273 126

4 273 126

Дивидент на акция /лв./

0,60

0,50

-

Доход на акция с намалена стойност /лв./

4.14

3.76

4.28

Акционерният капитал на дружеството е в размер на 4 273 хил.лв., разпределен в 4,273,126 броя обикновени акции, всяка с номинална стойност 1 лев. Емитираните акции са напълно платени. През януари 2003 г. “Албена” АД обратно изкупува 128,000 броя собствените акции.


2.2. Рискови фактори
Дейността на Дружеството е изложена на редица рискове, включително и на ефекта от измененията на валутните курсове и лихвените проценти. Ръководството контролира глобалното управление на риска и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.

 • Валутен риск

Дружеството работи в България и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от еврото. Валутните рискове са наблюдавани внимателно, с цел осигуряването на ефективно управление на риска.

 • Лихвен риск

Политиката на Дружеството е да сключва договори за заем при лихвен процент, фиксиран към пазарния, например EURIBOR, и експозициите се следят регулярно

 • Кредитен риск

Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на услуги се извършват на клиенти с подходящ кредитен рейтинг.

 • Ликвиден риск

Поради сезонния характер на основната дейност, Дружеството има за цел да поддържа гъвкавост във финансирането, като запазва на разположение задължителните кредитни линии.

 • Специфични за дейността рискови фактори са свързани с глобалните икономически показатели на основните страни – пазари.


3. Информация за емитента
3.1.Данни за емитента, историческа справка и развитие;
А/наименование “АЛБЕНА” АД – не е имало промени

Б/парт.№30, том 1, стр.132 по ф.д. № 473/90г. по описа на ДОС

ЕИК 834025872

В/ С Решение на Комитета по туризъм №2/24.04.1990г. се прекратява ТК”Балкантурист”-Албена и се образува ДФ “Албена”- Албена, а със съдебно решение №994/05.05.1997г. дружеството се преобразува от ЕАД в АД.

Г/Дружеството е учредено в Република България,седалище гр.Балчик, к.к.Албена и адрес на управление: к.к.Албена, Административна сграда

E-mail: office@albena.bg

Web-site: www.albena.bg


3.2. Преглед на направените инвестиции;

В следната таблица е представена информация за направените разходи за инвестиции по години:

Хил.лв

Инвестиции 2005 2006 2007

Материални активи 27194 45635 51258

Нематериални активи - 468 1233

Дълг.финансови активи 2436 1692 5979


Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница