Актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие настраница1/19
Дата29.10.2017
Размер3.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ
НА

СЕВЕРОИЗТОЧЕН
РАЙОН
2011-2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………...............8
І. КРАТЪК АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ОТ НИВО 2…………………….……………………………..…15

 1. Общ профил на района……………………………………………...…...............................15

 1. Състояние на регионалната икономика……………………………….…………..............16

 1. Социална сфера……………………………………………………..………………………21

 1. Инфраструктурно развитие………………………………………………………………..24

 1. Околна среда…………………………………………………….…………..……………...30

ІІ. АКТУАЛИЗИРАН SWOT АНАЛИЗ……………………………………………. ………….33

ІІІ. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ………………………………………………………………….…36

 1. Визия за бъдещото развитие на района……………………………………………...........38

 1. Стратегически цели………………………………………………………..……………….39

 1. Приоритети за развитие…………………………………………………..………..............39

ІV. ОБЩА ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ…………………………………...62

 1. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА………………………………………………………………………...…………….........77

 1. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ……………………………………………………………98

 1. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗГОТВЯНЕ НА EX-ANTE (В Т.Ч. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА) НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН….…..................................................................100

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТУАЛИЗИРАН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ОТ НИВО 2……………………………………………….107

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
На български език:


АДИ РПР СИР

Актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на Североизточен район

АМ

Автомагистрала

АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура”

АСП

Агенцията за социално подпомагане

АУЕР

Агенцията за устойчиво енергийно развитие

БАНСИК

Българска Анкета за Наблюдение на Селскостопанската и Икономическа Конюнктура

БАРДА

Българска асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес-центрове

БАН

Българска Академия на науките

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ВЕЦ

Водноелектрическа централа

ГЕФ

Глобален екологичен фонд

ГИС

Географска информационна система

ГКПП

Граничен контролно-пропускателен пункт

гл.нас.

на глава от населението

д.

души

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕВРОСТАТ

Статистическа служба на ЕС

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕИБ

Европейска инвестиционна банка

ЕИО

Европейска икономическа общност

ЕК

Европейската комисия

ЕКАТТЕ

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици

ЕО

Европейска общностЕвропейски съюз

ЕС 15

15-те страни-членки на ЕС преди 01.05.2004 г.

ЕС 27

27-те страни-членки на ЕС след 01.01.2007 г.

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕТК

Европейски транспортен коридор

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗУБЧК

Закон за устройство на българското черноморско крайбрежие

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИКАО

Международна организация за гражданска авиация (от английски: International Civil Aviation Organization, ICAO)

ИКТ

Информационни и комуникационни технологии

ИНРЕРРЕГ IVC

Програма на ЕС за периода 2007-2003 г. за европейско териториално сътрудничество

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение

ИУКЗ

Интегрирано управление на крайбрежните зони

Конвенции на ООН от РИО

Конвенцията за биологичното разнообразие, Конвенцията за борба с опустиняването и Рамковата Конвенция по изменението на климата

КФ

Кохезионен фонд

КФП

Консолидирана фискална програма

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МОНМ

Министерство на образованието, младежта и науката

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МСП

Малки и средни предприятия

НПО

Неправителствена организация

НПР

Национален план за развитие

НСИ

Национален статистически институт

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка (в зависимост от контекста)

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие (в зависимост от контекста)

НФ

Национален фонд

ООН

Организация на обединените нации

ОП

Оперативна програма

ОПАК

ОП „Административен капацитет”

ОПРКБИ

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

ОПРР

ОП „Регионално развитие”

ОПТ

ОП „Транспорт”

ОПТП

ОП „Техническа помощ”

ОПРЧР

ОП „Развитие на човешките ресурси”

ОПРСР

Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”

ОУП

Общ устройствен план

ППЗРР

Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие

ПРООН

Програма на ООН за развитие

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПСПВ

Пречиствателна станция за питейни води

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

РИС

Регионална иновационна стратегия

РИОСВ

Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите

РПМ

Републиканска пътна мрежа

РПР

Регионален план за развитие

СЗР

Северозападен район

СИР

Североизточен район

СПСОВ

Селищна пречиствателна станция за отпадни води

СЦР

Северен централен район

ТГС

Трансгранично сътрудничество

ТРАСЕКА

Транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия

ФРПИ

Фонд Републиканска пътна инфраструктура

Хил.д.

хиляди души

ЮИР

Югоизточен район

ЮЦР

Южен централен район

ЮЗР

Югозападен районНа английски език:


CO2

Въглероден диоксид

CORINE

Общоевропейска програма за събиране, координиране и осигуряване на информация за състоянието на околната среда и природните ресурси  в Европа

ЕЕА /European Environment Agency/

Европейска агенция по околна среда

EEC /European Economic Community /

Европейска икономическа общност

ЕSPON / European Observation Network for Territorial Development and Cohesion/

Европейска мрежа за наблюдение на пространственото развитие

ЕХ-АNТЕ оценка

Предварителна оценка

GT / Gross Tonnage/

Брутен тонаж

JASPERS / Joint Assistance to Support Projects in European Regions /

Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони 2007-2013

JEREMIE / Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises /

Обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия 2007-2013

JESSICA / Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas /

Съвместна европейска помощ за устойчиви инвестиции в градските зони

INTERACT

Общностна оперативна програма "ИНТЕРАКТ 2007 - 2013" - добро управление за програмите за териториално сътрудничество

Interreg III

Програма на ЕС за намаляване на влиянието на националните граници, като бариера пред устойчивото развитие и интеграцията на Европейска територия

ISPS Code / International Ship and Port Facility Security Code/

Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищата

ISO / International Organization for Standardization/

Международна организация по стандартизация

NE район

Североизточен район

NUTS

Номенклатура на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат за районите в ЕС

NUTS I, 1

Райони на Ниво 1 от Номенклатурата на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат

NUTS IІ, 2

Райони на Ниво 2 от Номенклатурата на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат

NUTS IІІ, 3

Райони на Ниво 3 от Номенклатурата на териториалните единици за статистиката, използвана от Евростат

PPS / Purchasing Power Standards/

Стандарт на покупателна способност)

R&D / Research and Development/

Проучвания и развитие

SPD / Single Programming Document/

Eдинен програмен документ

SWOT-анализ – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Анализ на вътрешната (силни и слаби страни) и външната (възможности и заплахи) среда

TEN / Trans-European Network/

Трансевропейска мрежа

THESEUS

Европейски проект, в който си партнират 31 институти и университети от 19 страни за развиване на систематичен подход на брегово управление за развиващи се брегови зони, изложени на постоянно променящи се фактори.

URBAN решения.

Инициатива на ЕС за решаване на проблемите в градовете чрез интегрирани решения.

VTMIS / Vessel Traffic Management Information System/

Информационна система за управление на морския трафик


ВЪВЕДЕНИЕ
Във връзка с прилагането на помощта от Европейските фондове за България бяха разработени Национална стратегическа референтна рамка и пакет от оперативни програми за периода 2007-2013 г. Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) е изготвена в съответствие с чл. 27 и чл. 28 от Регламента на Съвета на ЕС (№ 1083/2006 от 11 юли 2006 г.), и представлява средносрочен документ, описващ ролята на структурните фондове през периода 2007-2013 г. в подкрепа на глобалната стратегия за развитие на България. НСРР поставя основните интегрирани цели в отделните области, които са заложени с ясното разбиране, че конкретните резултати ще бъдат постигнати постепенно в процеса на изпълнение и с натрупването на финансови и нефинансови ресурси.

Националната стратегическа референтна рамка определя стратегията на България в подкрепа на действия в следните тематични области: повишаване на конкурентоспособността на икономиката, развитието на човешките ресурси, инфраструктура, управление на ефективна държавна администрация, услуги и териториално сближаване, техните взаимовръзки, ролята на Структурните фондове и Кохезионния фонд в рамките на тази стратегия.

Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. е съобразена със Стратегическите насоки на Общността на Европейския съюз и допринася за постигане на техните цели. Всеки стратегически приоритет е подкрепен по един съгласуван начин от действия в една или повече Оперативни програми. Те са основа за насочването на помощта в различни сектори и области на развитието - производствен сектор, човешки ресурси, транспорт, околна среда, регионално развитие, административен капацитет, а Регионалните планове за развитие за районите на ниво NUTS 2 и Общинските планове за развитие - база за подготовка на проекти, които да бъдат съфинансирани от фондовете на ЕС.

След приемането на регионалните планове за развитие в края на 2005 год. настъпиха съществени изменения във вътрешната и външната нормативна и институционална среда, в която те следва да бъдат изпълнявани.

От 1 януари 2007 г. България е член на ЕС и в сферата на регионалното развитие и политика се прилагат както националното, така и европейското законодателство.

През месец юли 2006 г. Европейската комисия публикува в Официалния вестник на Европейския съюз новото законодателство за периода 2007-2013 г., което определя правилата и изискванията по отношение прилагането на помощта на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС през програмния период 2007-2013 г.: • Регламент № 1083/2006 от 11 юли 2006 год., съдържащ основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (отменя Регламент № 1260/1999);

 • Регламент № 1080/2006 от 5 юли 2006 год. относно Европейския фонд за регионално развитие (отменя Регламент № 1783/1999);

 • Регламент № 1081/2006 от 5 юли 2006 год. относно Европейския социален фонд (отменя Регламент № 1784/1999);

 • Регламент № 1082/2006 от 5 юли 2006 год. относно Европейските обединения за териториално сътрудничество;

 • Регламент № 1084/2006 от 11 юли 2006 год., създаващ Кохезионен фонд (отменя Регламент № 1164/1994).

 • Регламент № 1059/2003, изменен с Регламент №176/2008 – изменение, касаещо нивата NUTS I и NUTS II и техните кодове от 01.01.2007 г.

През периода 2005-2006 г. в съответствие с изискванията на действащия тогава Закон за регионалното развитие бяха разработени и приети от компетентните органи документите от интегрираната система за планиране на регионалното развитие, обхващаща Националната стратегия за регионално развитие за периода 2005-2015 г., Регионалните планове за развитие за периода 2007-2013 г., Областните стратегии за развитие за периода 2005-2015 г. и Общинските планове за развитие 2007-2013 г. През 2007 г. беше одобрена от Европейската комисия Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013, както и оперативните програми за България, съфинансирани от европейските структурни фондове и Кохезионния фонд за периода 2007-2013 г.

От 1 януари 2007 г. България стана пълноправен член на ЕС, което практически промени икономическите, политическите и международните условия за развитие на българските райони. От същата дата стартира прилагането на новата кохезионна политика на ЕС, която определи нова рамка за развитие на европейските региони.

Политиката на сближаване за периода 2007-2013 г. отразява дневния ред от Лисабон и Гьотеборг и e насочена към постигането на три приори­тетни цели: конвергенция - подкрепа на растежа и създаване на работни места в най-слабо развитите страни-членки и региони; регионална конкурентоспособност и заетост - предвиждане и насърчаване на промените; териториално сътрудничество - стимулиране на хармонично и балансирано развитие на територията на ЕС.Целта „Конвергенция” е насочена към подкрепа на растежа и създаването на работни места в най-слабо развитите страни-членки и региони чрез нарастване и подобряване на качеството на инвестиране във физически и човешки капитал, развитие на иновациите и на общество, основано на знанието, адаптивност към икономическите и социалните промени, опазване и подобряване на околната среда и административната ефективност. Задача на Структурните фондове е създаването на условия за подпомагане на развитието и постигане на реална конвергенция (намаляване на различията и изравняване на социално-икономическите показатели на изоставащите и развитите райони в ЕС). Особено внимание се отделя на повишаването на капацитета на институциите и ефективността на публичната администрация, в това число и на управленския капацитет за планиране и програмиране на фондове на ЕС.

Териториалният обхват на програмите по цел „Конвергенция” се определя на основа на районите, съответстващи на нивото NUTS 2 от общата класификация на териториалните единици за статистически цели, отговарящи на определени икономически критерии. Програмите по тази цел могат да обхващат повече от един район, както е случая с България. Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният фонд (КФ) допринасят за постигане на цел „Конвергенция”.

България получава подкрепа от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС за периода 2007-2013 г. за прилагането на седем оперативни програми, насочени към постигането на цел 1 „Конвергенция” на политиката за сближаване на ЕС.

ЦелРегионална конкурентоспособност и заетост” подпомага райони извън тези по цел 1, където се очаква засилване на регионалната конкурентоспособност и атрактивността, както и на заетостта чрез прогнозиране на икономическите и социалните промени, включително свързани с отварянето на търговията, чрез подобряване качеството на инвестициите в човешки капитал, иновации и подкрепа за развитието на общество на знанието, предприемачеството, опазването и подобряването на околната среда, подобряване на достъпността, адаптивност на работещите и бизнеса и развитие на трудовия пазар. Подкрепят се регионални програми, предвиждащи изпълнение на мерки, насочени към насърчаване на икономическите промени в индустриални, градски и селски области чрез укрепване на конкурентоспособността и атрактивността, отчитайки съществуващите икономически социални и териториални различия. Финансирането на този тип регионални програми се осъществява от ЕФРР. Националните програми, предвиждащи изпълнение на мерки, насочени към подпомагане на мобилността и адаптирането на хората към икономическите промени в съответствие с приоритетите на политиката на Европейската стратегия за заетостта са насочени към осигуряването на пълна заетост, качество и производителност на труда и социално включване. Финансирането на този втори тип програми се осъществява от ЕСФ.

Целта „Европейско териториално сътрудничество” е насочена към по-нататъшно хармонично и балансирано интегриране на територията на ЕС чрез подкрепа на неговите региони по важни за Общността въпроси. Цели се засилване на трансграничното сътрудничество чрез съвместни местни и регионални инициативи. Насърчава се сътрудничеството между държавите, между регионите и създаването на транснационални и трансрегионални мрежи.

България участва в програми за трансгранично сътрудничество с всички съседни страни, включително със страните от Черноморския регион, както и в програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа по цел 3 ”Европейско териториално сътрудничество” за програмния период 2007 - 2013, чиято цел е да насърчава балансираното териториално развитие и териториалната интеграция на страните и регионите, обхванати от програмата. Географският обхват на програмата за сътрудничество е в Югоизточна Европа.

Програма ИНТЕРРЕГ IVC е част от Цел „Европейско териториално сътрудничество” на политиката на сближаване на Европейския съюз и на политиките на Структурните фондове за периода 2007-2013 г. Общата цел на програма ИНТЕРРЕГ IVC, предвид фокуса й върху междурегионалното сътрудничество, е да подобри ефективността на политиките за регионално развитие в областите иновации, икономика на знанието, околна среда и предотвратяване на риска, както и да допринесе за икономическата модернизация и повишената конкурентоспособност на Европа. Обменът, споделянето и трансферът на опит, знание и добри практики в определянето на политики ще допринесат за постигането на тази цел. Посредством насърчаване на общоевропейско сътрудничество, ИНТЕРРЕГ IVC насърчава регионалните и местните власти да гледат на междурегионалното сътрудничество като на средство за засилване на своето развитие чрез учене от опита на другите. По този начин успешният опит на различните региони може да бъде разпространен в цяла Европа. Много бенефициенти от България получават възможността да се възползват от програмата чрез участието си в партньорски проекти.

Действията по програмите за европейско териториално сътрудничество се финансират от ЕФРР и се фокусират върху ключовите приоритети на Общността, свързани с дневния ред от Лисабон и Гьотеборг.

Натрупаният опит по прилагането на инициативата URBAN на ЕС, в този програмен период трябва да засили решаването на проблемите на градовете чрез интегрирани решения в рамките на прилаганите оперативни програми.

Друга възможност за български участници е Европейската мрежа за наблюдение на териториалното планиране (ESPON) - приложна изследователска програма в областта на териториалното развитие, свързана със Структурните фондове на ЕС.

Програма ESPON стартира през 2002 година със съфинансиране от Инициативната общностна програма на ЕС Interreg III, 25-те държави-членки, Норвегия и Швейцария. Целта на програмата е да предостави на хората, създаващи политики на европейско национално и регионално ниво, систематични и нови знания за териториалните тенденции и въздействие на политиките, които засягат регионите и териториите в Европа. Програмата ESPON 2013 е официално одобрена от Европейската комисия. Тя е част от Европейското териториално сътрудничество и играе роля на европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаване, предоставяйки съпоставима информация, анализи и сценарии за основните условия за развитие на регионите и по-големите територии.

Новият контекст на Лисабонската стратегия, както и някои нови стратегически документи на ЕС като Стратегията в областта на устойчивото развитие и Териториалният дневен ред изискват нов прочит и отражение на техните послания и целева рамка в документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, за да се гарантира принос на българските райони и общини за постигането на целите им.

През 2008 г. бе прието ново законодателство в областта на регионалното развитие, включващо Закона за регионалното развитие1 и Правилника за прилагането му2, което отговори на нуждите от:


 • съгласуваност с политиката и законодателството за регионално развитие в рамките на ЕС;

 • създаване на по-ефективна система от стратегически планови документи за управление на регионалното развитие в България;

 • оптимизиране на институционалната рамка от органи и структури, свързани с дефинирането, прилагането, наблюдението и оценката на политиката за регионално развитие и подобряване на координацията с партньорите;

 • изграждане на ефективна система за наблюдение и оценка на прилагането на регионалната политика;

 • ефективно взаимодействие на националната и европейската законодателна рамка за регионално развитие, осигуряващо добро управление и ефикасност на инструментите, подпомагащи регионалното развитие.

Законодателството за регионалното развитие от 2008 г. се основава на приемственост по отношение духа и философията на предходното законодателство, като актуализира и оптимизира неговите разпоредби, прави ги по-ясни, по-работещи и приложими в съвременните условия и особено в условията на членството в ЕС. Същевременно, националното законодателство въвежда нов териториален обхват за районите от ниво1 и 2 за България, като е осигурено съответствие с Регламент (ЕО) 1059/ 2003/ №176/2008г./, г. за общата класификация на териториалните единици за статистически цели и Регламент (ЕО) № 176/2008 г. за изменение и допълнение на Регламент (ЕО) 1059/2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за България и Румъния, във връзка с членството им в ЕС. Новият териториален обхват на районите от нива 1 и e отчетен при актуализацията на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.

Реформата в кохезионната политика и регламентите на ЕС за периода 2007-2013 г. изискват ефективно взаимодействие на националната и европейската законодателна рамка за регионално развитие, с цел осигуряване на добро управление и ефикасност на инструментите, подпомагащи регионалното развитие. Промените в националното законодателство в голяма степен са насочени към постигане на по-добра приложимост както на националните, така и на европейските норми.

Изброените по-долу основни принципи при прилагането на регионалната политика, се запазват и продължават своето действие:


 • единен подход за планиране и програмиране;

 • териториална и целева концентрация на ресурсите;

 • партньорство, публичност и прозрачност на всички нива на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка;

 • допълняемост на публичните разходи при съвместно финансиране с други източници;

 • координация на компетентните органи в процеса на планирането и програмирането, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката;

 • съгласуваност с други структуроопределящи политики, инструменти и действия на международно, национално и регионално ниво, включително с правилата на конкуренция, възлагането на обществени поръчки, опазването и подобряването на околната среда, вкл. културното наследство;

 • премахване на всички форми на неравнопоставеност.

Промените във вътрешните и външни условия, в нормативната, институционалната и политическата среда в контекста на членството в ЕС, настъпили след приемането на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, са значителни и определят необходимост от актуализацията им с оглед осигуряване на адекватност и съответствие с новите условия.

Една от главните задачи на актуализацията на регионалните планове за развитие е засилването на стратегическата ориентация по отношение на общоевропейските цели за развитие на регионите, отразени в “Стратегически насоки за развитие на Общността” и адаптирането им към финансовите инструменти, които се прилагат в периода 2007-2013 г. В тази връзка аналитичната част на плановите документи е актуализирана, като анализът обхваща всички онези области, към които ще бъде насочена финансовата помощ и отразява актуалните тенденции на икономическите и социалните процеси, протичащи в периода след приемането на документите.

Териториалният обхват на районите в България, съответстващи на общата класификация на териториалните единици, използвани за статистически цели от ЕВРОСТАТ, бе определен със Закона за регионалното развитие, приет от Парламента през 2004 г. Този териториален обхват беше използван при подготовката на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 г. и за Регионалните планове за развитие за периода 2007-2013 г., приети от правителството през 2005 г.

Като страна-членка на ЕС, България от 1 януари 2007 г. трябваше да изпълни изискванията на Регламент (ЕС) № 1059/2003 г. за Общата класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS), прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в ЕС. През 2006 г. беше констатирано, че два от районите, съответстващи на нивото NUTS 2- Северозападен и Югоизточен и един от районите на ниво NUTS 1- Северна България, не отговарят на изискването за минимален брой на населението.

В тази връзка бе предложена и съгласувана с ЕВРОСТАТ промяна на териториалния обхват на районите, който да бъде прилаган в програмния период 2007-2013 г. от оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Новият териториален обхват практически вече бе използван при разработването на Националната стратегическа референтна рамка на България за периода 2007-2013 г., която е приета от Европейската комисия и от Оперативната програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. и е основен инструмент на регионалната политика у нас.

Съгласно изискванията на Регламент на /ЕС/1059/2003 са дефинирани три нива на териториални единици, съответстващи на NUTS 1, NUTS 2 и NUTS 3 за България. Тези три нива на териториалните единици ще бъдат използвани за събиране, обработка и разпространение на регионална статистическа информация както от Националния статистически институт, така и от ЕВРОСТАТ.

Във връзка с въвеждането на новия териториален обхват, който е приложим със задна дата към 1 януари 2007 г., в пет от районите на страната настъпиха съществени промени – включване на нови области и/или изключване на стари. Североизточен район е един от районите с променен териториален обхват, като промените в този случай са наложени, за да се приведат всичките райони на ниво NUTS 2 в съответствие с изискването за минимален брой на населението съгласно Регламента на /ЕС/ 1059/2003. Новият териториален обхват на Североизточен район обхваща областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен.

Втората важна задача на актуализацията на аналитичната част на РПР има за цел да констатира и оцени промените в икономическото, социалното и инфраструктурното развитие, които настъпват на основа на промените в териториалния обхват, както и да се сравнят средните параметри на развитие на конкретния район със средните за районите в страната и ЕС. На тази основа следва да бъде преразгледана и при доказана необходимост да бъдат направени промени в стратегическата част на документа. За разработването на настоящия анализ е използвана статистическата информация от Националния статистически институт и ЕВРОСТАТ.

Третата важна задача на актуализацията е да се постигне по-добра съгласуваност на стратегическите и плановите документи за регионално развитие. В тази връзка в процеса на актуализация на РПР СИР 2007-2013 г. са отчетени промените в АДИ НСРР 2011-2015 г. Актуалният анализ на икономическото, социалното, инфраструктурното, екологично състояние, вкл. състоянието на културното наследство на районите от ниво 2 се фокусира по-детайлно върху онези процеси, които са основа за промени на НСРР на България до 2015 г., в т. ч засилва се териториалният контекст в анализа.


Каталог: stranici -> SIRP -> docs -> strdoc
stranici -> Книга към бъдещата морска политика на Евросъюза: Европейска визия за океаните и моретата
stranici -> To the european union bulgaria
stranici -> 1. Увод 7 анализ на ситуацията 10
stranici -> Конференция по присъединяване към ес – българия –– Брюксел, 25-ти ноември 2002
strdoc -> Доклад за изпълнението на регионалния план за развитие
strdoc -> Доклад по наблюдението и контрола при прилагането на регионалния план за развитие на североизточен район
strdoc -> Доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на североизточен район (2007-2013)
strdoc -> Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница