Актуални към г. Утвърждавам: кмет на община гърмен гърмен /ахмед башев/ /ахмед башевДата10.02.2018
Размер177.81 Kb.
#56741АКТУАЛНИ КЪМ …………2010 Г. УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА КМЕТ НА ОБЩИНА
ГЪРМЕН ГЪРМЕН


/АХМЕД БАШЕВ/ /АХМЕД БАШЕВ/

15.12.2005 год.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА С КЛАСИФИЦИРАНА
ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЪРМЕН

ГЪРМЕН, 2005 ГОД. 1. Общи положения

  1. Цел

Тези правила се издават на основание чл. 81 от Закона за защита на класифицираната информация /ЗЗКИ/ и чл. 49 (1) от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация /ППЗЗКИ/ с цел:

 1. организиране на система от мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация при нейното създаване, обработване и съхраняване.

б) правилно и унифицирано определяне на нивото на класификация, неговата промяна или премахване.

  1. Обхват

Вътрешните правила се отнасят единствено за информацията, класифицирана като държавна или служебна тайна.

   1.3. Принципи и основни изисквания към дейността

Организирането на работата при създаването, обработването и съхраняването на класифицираната информация се основава на следните основни принципи:

 • достъп до класифицирана информация се предоставя само на лица, получили разрешение за достъп, като се спазва принципът “необходимост да се знае”;

 • принципът “необходимост да се знае” се състои в ограничаване на достъпа само до определена класифицирана информация и само за лица, чиито служебни задължения или конкретно възложена задача налагат такъв достъп;

 • всяка информация се класифицира според собственото й съдържание, а не според информацията, на която се базира, или за която се отнася.

 1. Отговорности

Отговорност за спазване на изискванията по защита на класифицираната информация носят:

 • Ръководителя на организационната единица – цялостно ръководи и контролира дейността по защита на класифицираната информация;

 • Служителя по сигурността на информацията – подпомага ръководството, организира и контролира спазването на нормативните изисквания, отговаря за обучението на служителите в областта на защитата на класифицираната информация;

 • Служителите, получили разрешение, респ. сертификат за достъп до класифицирана информация – спазват нормативните и вътрешни правила за работа с класифицирана информация.

   3. КЛАСИФИЦИРАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА3.1. КЛАСИФИЦИРАНЕ

Класифицираната информация, представляваща държавна тайна, се класифицира на следните нива с гриф за сигурност: • Строго секретно”

 • Секретно”.

 • Поверително”.

Информацията, класифицирана като служебна тайна, се маркира с гриф за сигурност "За служебно ползване".

3.1.1 Класифицирането на информацията е дейност, при която се установява:

 • Попада ли конкретната информация в списъка на категориите информация съгласно приложение №1 към чл. 25 от ЗЗКИ или в списъка по чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ;

 • Дали в случай на нерегламентиран достъп съществува заплаха или опасност от увреждане на защитените интереси и от нанасяне на щети в съответната степен.

3.1.2. Когато неправилното определяне на нивото на класификация се установи от друг служител, той уведомява служителя, който го е определил или неговия ръководител, както и служителя по сигурността на информацията.

3.1.3. Право да променя нивото на класификация има служителят, подписал документа или неговият ръководител.

3.1.4. При промяна или премахване нивото на класификация на информацията, съдържаща се в съответен материал или документ, незабавно се уведомяват всички получатели.

3.1.5. Служителите носят отговорност, както за маркиране с гриф за сигурност, несъответствуващ на нивото на класификация, така и за непоставянето на гриф за сигурност, когато това е наложително.

3.1.6. Нивото на класификация се премахва:

 1. след изтичането на съответния срок съгласно чл. 34 от ЗЗКИ;

 2. след изтичането на указания срок в грифа за сигурност;

 3. при отпадане на основанията за защита на класифицираната информация.
  1. . МАРКИРАНЕ


3.2.1. Всяка класифицираната информация, представляваща държавна или служебна тайна, се маркира чрез поставяне на съответен гриф за сигурност.

3.2.2. Грифът за сигурност съдържа:

 1. ниво на класификация;

 2. дата на класифициране;

 3. дата на изтичане на срока на класификация, когато е различна от датата на изтичане на сроковете по чл. 34, ал. 1 от ЗЗКИ;

 4. правното основание за класифициране.

3.2.3. На сбор от материали и/или от документи, съдържащи класифицирана информация с различен гриф за сигурност, се поставя гриф за сигурност, съответен на най-високото ниво на класификация на материал или документ от този сбор.

3.2.4. Филми и звукозаписи, които съдържат класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, се маркират, като се поставя гриф за сигурност върху материалния носител и започват и завършват съответно с писмена или устна информация за грифа за сигурност.

3.2.5. На кутии и опаковки, съдържащи материали - носители на класифицирана информация, се поставя гриф за сигурност, какъвто има материалът с най-високо ниво на класификация.

3.2.6. При необходимост по предложение на служителя по сигурността на информацията Ръководителя на организационната единица може да разрешава поставянето и на допълнителни обозначения върху материалите, които се отнасят и са валидни само за организационната единица.

3.2.7. Грифът за сигурност се определя от служителя, който има право да подписва документа, съдържащ класифицирана информация или удостоверяващ наличието на класифицирана информация в материал, различен от този документ.

3.2.8. Когато служителят, създал документа или материала, няма право да го подписва, той поставя гриф за сигурност, валиден до окончателното му определяне от правоимащия служител.

3.2.9. Грифът за сигурност се поставя на видно място, трайно, четливо, разбираемо, без съкращения и отделно от всички останали обозначения по начин, който не уврежда материала.

3.2.10. Не се разрешава изтриване, заличаване, физическо премахване или замазване на гриф за сигурност.

3.2.11. Промяната на поставения гриф за сигурност се извършва чрез зачертаване с една хоризонтална черта на всеки елемент по начин, позволяващ разчитането му.

3.2.12. При промяна на гриф за сигурност, новия гриф за сигурност се поставя непосредствено до стария, като се отбелязват: новото ниво на класификация; датата на промяната; новата дата на изтичане на срока за защита на класифицираната информация, когато той е различен от посочените в закона; правното основание за извършване на промяната; длъжността, името, фамилията и подписът на извършващия промяната.

3.2.13. При премахване на класификацията на информацията грифът за сигурност се заличава, като всеки елемент се зачертава с една хоризонтална черта по начин, позволяващ разчитането му, без да се поставя нов гриф за сигурност.

3.2.14. При премахването на класификацията се отбелязват датата, правното основание за премахването, длъжността, името, фамилията и подписът на извършващия премахването.

3.2.15. Промяната на грифа за сигурност се отразява в съответния регистър.

3.2.16. При промяна или премахване на нивото на класификация на информацията се уведомяват организационните единици – адресати на съответния документ или материал.

3.2.17. Върху материала на видно място се поставя уникален регистрационен номер трайно, ясно, четливо, разбираемо и без съкращения. Уникалният регистрационен номер на документа или материала не се променя през времето на неговото съществуване.

3.2.18. Регистрационният номер се състои от:

 1. уникален идентификационен номер на регистратурата за национална класифицирана информация.

 2. номенклатурен номер на регистър от Номенклатурния списък на регистрите;

 3. поредния номер на материала за текущата година по регистъра;

 4. датата на регистриране.

3.2.19. Уникалният регистрационен номер се изписва в следния формат: номер на регистратурата-номер на регистъра - пореден номер на материала в регистъра /ДД.ММ.ГГГГ.

3.2.20. Документ на хартиен носител, съдържащ класифицирана информация, се оформя по начина, посочен в чл. 39 от ППЗКИ:

3.2.20.1. на първата страница:

а) в най-горната част, центрирано, се поставят наименованието и адресът на организационната единица, в която е създаден документът на хартиен носител;

б) в горния ляв ъгъл непосредствено под текста по буква "а" се поставят уникалният регистрационен номер на документа и поредният номер на екземпляра от него; в случай че документът е изготвен в един екземпляр, се записва: "Екземпляр единствен";

в) в случаите на размножаване на документа върху направеното копие под обозначението по буква "б" се отбелязва поредният номер на копието;

г) в горния десен ъгъл непосредствено под текста по буква "а" се поставя грифът за сигурност;

д) в долния десен ъгъл се поставят номерът на страницата и броят на страниците на целия документ, разделени със символа "/";3.2.20.2. на втората и следващите страници:

а) в горния десен ъгъл се поставя нивото на класификация;б) в долния ляв ъгъл се поставя уникалният регистрационен номер на документа;

в) в долния десен ъгъл се поставят номерът на страницата и броят на страниците на целия документ, разделени със символа "/";3.2.20.3. на последната страница се поставят обозначенията, посочени в т. 3.2.20.2, а след края на основния текст се поставят:

а) опис на приложенията със следните данни: номер на приложението (заглавие); ниво на класификация; брой страници;

б) длъжност, подпис, име и фамилно име на лицето, което подписва документа, и дата на подписването на документа;

в) броят на отпечатаните екземпляри и адресатът за всеки от тях;г) име и фамилно име на лицето, изготвило документа, и дата на изготвянето на документа - само ако това лице е различно от лицето, което подписва документа;

д) име и фамилно име на лицето, отпечатало документа, и дата на отпечатването на документа - само ако това лице е различно от лицето, което подписва документа;

е) думата "Съгласувано:", подпис, име и фамилно име на лицата, които съгласуват документа, и датата на съгласуване на документа. Съгласувалите върху екз.№1 не присъстват върху останалите екземпляри;

ж) броят на копията и адресатът за всяко от тях;3.2.20.4. приложенията към документа се обозначават, като:

а) на първата страница в горния десен ъгъл се изписва "Приложение № ... към документ № ..."; под този текст се изписва нивото на класификация;

б) на първата страница в долния десен ъгъл се изписват номерът на страницата и броят на страниците на приложението, разделени със символа "/"; приложението се номерира отделно от основния документ;

в) на втората и следващите страници се поставят обозначенията по точка 3.2.20.23.2.21. Служителят, подписал документа, може да впише върху него следните разпореждания до адресатите:

 1. "Даването на информация, съдържаща се в документа, без писменото съгласие на лицето, подписало документа, е забранено";

 2. "Размножаването без писменото съгласие на лицето, подписало документа, е забранено";

 3. "Преписването без писменото съгласие на лицето, подписало документа, е забранено";

 4. "Правенето на извадки без писменото съгласие на лицето, подписало документа, е забранено" .

Върху документа могат да се поставят и други разпореждания, отнасящи се до работата с него.

4. РЕГИСТРАТУРИ

4.1. В организационната единица е организирана Регистратура за национална класифицирана информация.

4.2. Ръководителят на организационната единица и служителят по сигурността на информацията осъществяват текущ и периодичен контрол върху цялостната дейност и състоянието на регистратурата.

4.3. Всички входящи документи, съдържащи национална класифицирана информация се регистрират в Регистратурата за национална класифицирана информация.4.4. Всички изходящи документи, съдържащи национална класифицирана информация се регистрират в Регистратурата за национална класифицирана информация.

4.5. Ръководителят на организационната единица със заповед ежегодно назначава комисия за извършване на годишна проверка на регистратурите.

4.5.1. Годишната проверка на регистратурите се извършва чрез сверяване по отчетните документи за фактическите наличности на материалите, на щемпелите и печатите, а също и с описите за получаване и изпращане на материали и с актовете за унищожаване на материали за текущата година.

4.5.2. За резултатите от проверката комисията изготвя протокол, който се предоставя на служителя по сигурността на информацията и на компетентната служба за сигурност.

4.6. При смяна на завеждащия регистратурата, всички материали, съдържащи класифицирана информация, се предават/приемат с комисия, назначена със заповед на Ръководителя на организационната единица.

4.6.1. Комисията, предаващият и приемащият проверяват наличността на всички материали, съдържащи класифицирана информация.

4.6.2. Комисията изготвя протокол за предаване и приемане, в който се отразяват наличността на материалите, състоянието на регистратурата и констатираните нарушения, ако има такива.

4.6.3. Предаването и приемането се считат за завършени след утвърждаване на изготвения протокол от Ръководителя на организационната единица.

5. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Документите, съдържащи класифицирана информация, се изготвят най-малко в два екземпляра.

5.1.1. Първият екземпляр, наречен оригинал, се съхранява в регистратурата, в която е създаден документът, а останалите екземпляри се изпращат на адресатите.

5.1.2. Когато е необходимо екземпляр от документа да бъде предаден в електронен вид,

  • документът се разпечатва и хартиения носител е негов 1-ви екземпляр

  • електронният носител (CD за еднократен запис, дискета или друго устройство, притежаващо сериен номер) се завежда в регистратурата в определения за тази цел регистър, предава се на получателя срещу подпис, съхранява се от него съгласно изискванията за съответното ниво на класификация и при проверка трябва да бъде предоставян, а унищожаването му се извършва в регистратурата;

  • в отчетността на документа се отразява, че екземплярът/те са предадени в електронен вид, за което получателят се подписва и носи отговорност за надлежното съхранение и неразпространение;

  • електронно копие от документа се съхранява и в регистратурата.

5.2. Документи, съдържащи класифицирана информация, се предават на външни юридически или физически лица единствено чрез регистратурата – противното се счита за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и се санкционира по съответния, определен от ЗЗКИ начин.

5.3. Размножаване на получени от други организационни единици документи, съдържащи класифицирана информация, се извършва в регистратурата, където първоначално са регистрирани, при следните условия:

 1. ако няма изрично разпореждане, забраняващо размножаването на документа;

 2. за документи с ниво на класификация "Секретно" и "Поверително" - след писмено разрешение на ръководителя на организационната единица, получила съответните документи, или на служителя по сигурността на информацията в нея;

 3. за документи с ниво на класификация "За служебно ползване" - след разрешение на служителя по сигурността на информацията.

5.3.1. Размножаване на създадени в организационната единица документи, съдържащи класифицирана информация, се извършва в регистратурата, където първоначално са регистрирани след разрешение на подписалия ги служител.

5.3.2. Върху документа, съдържащ класифицирана информация, от който се правят копия, се отбелязват: датата на изготвянето им; броят на копията; причината за размножаването; името на лицето, дало разрешение за размножаване, и името и подписът на лицето, което е направило копията. На първата страница на всяко копие горе вляво се поставя поредният му номер.

5.3.3. В съответния регистър в графа "Забележка" срещу регистрационния номер на документа, от който се правят копията, се записват датата и броя на направените копия.

5.4. Правенето на извадки от документи, съдържащи класифицирана информация, се извършва:

 1. ако няма изрично разпореждане, забраняващо преписването или правенето на извадки от документа, и

 2. само в заведени в регистратурата работни тетрадки или бележници със съответното ниво на класификация, или

 3. чрез създаване на нов документ.

5.4.1. При създаването на нов документ, съдържащ извадки от други документи, новосъздаденият документ получава ниво на класификация, съответстващо на най-високото ниво на класификация измежду документите, от които са направени извадките.

5.5. Пренасянето на материали, съдържащи класифицирана информация, може да се извършва:

а. чрез специална куриерска служба;

б. чрез куриер от организационната единица;

в. по пощата;

г. чрез военна пощенска свръзка при обявено военно положение или положение на война.

5.5.1. Материали, съдържащи класифицирана информация с ниво на класификация "Строго секретно", се пренасят само чрез специална куриерска служба.

5.5.2. Материали, съдържащи класифицирана информация с ниво на класификация "Секретно" или "Поверително", се пренасят чрез специална куриерска служба и чрез куриер от организационната единица.

5.5.3. Материали, съдържащи класифицирана информация с ниво на класификация "За служебно ползване" могат да се изпращат по реда на всички подточки на т. 5.5.

5.5.4. Изпращането на материали с ниво на класификация "За служебно ползване" по пощата се извършва само препоръчано с обратна разписка, която се съхранява една година в регистратурата, от където е изпратен материалът.

5.5.5. Пренасянето на документи, съдържащи класифицирана информация, по автоматизирани информационни системи /АИС/ или по мрежи се извършва само след сертифициране на АИС или по мрежи от ДЗСВ.5.6. Служителите, получили разрешения за достъп до класифицирана информация, са длъжни да спазват правилата за работа с класифицирана информация и отговарят за наличността на материалите.

5.6.1. На служителите е забранено:

 • да разгласяват класифицирана информация в нарушение на законоустановения ред;

 • да предават класифицирана информация по свързочни или комуникационни средства без съответните мерки за защита, както и да записват класифицирана информация на нерегистрирани предварително на отчет носители;

 • да изнасят материали, съдържащи класифицирана информация, извън организационната единица и в нарушение на установения за това ред;

 • да предават материали, съдържащи класифицирана информация, на други служби и ведомства и в нарушение на установения за това ред;

 • да оставят след работно време материали, съдържащи класифицирана информация, в работното помещение (бюра, шкафове и др.), ако то не отговаря на съответните мерки за защита на информацията;

 • да размножават, фотографират и унищожават материали, съдържащи класифицирана информация, в нарушение на установения за това ред;

 • да използват материали, съдържащи класифицирана информация, за явни публикации, дипломни работи, дисертации, доклади, изказвания и др.

5.6.2. При загубване на материали, съдържащи класифицирана информация, служителите незабавно уведомяват завеждащия регистратурата и служителя по сигурността на информацията.

5.7. Предаването и получаването на материали, съдържащи класифицирана информация, се извършва в регистратурата срещу подпис в тетрадка или в картон-заместител (приложения №№ 4 и 6 към чл.70 на ППЗКИ) лично от получателя, или от упълномощено от него лице, което притежава разрешение за работа с класифицирана информация с ниво, идентично с неговото.

5.8. Запознаването и работата с материали, съдържащи класифицирана информация, се извършва в регистратурите.

5.9. Лица, които не са служители на организационната единица, могат да се запознават със съдържанието на регистрирани в нея документи само след разрешение на Ръководителя на организационната единица или на служителя по сигурността на информацията, ако имат съответно разрешение за достъп до класифицирана информация и при спазване на принципа "Необходимост да се знае".

5.10. Унищожаването или предаването в архив на материали - носители на класифицирана информация, се извършва от назначена от Ръководителя на организационната единица постоянна комисия по реда и при условията на чл. 120 и сл. от ППЗЗКИ.

5.10.1. Унищожават се:

 1. първи екземпляри (оригинали) на материали - носители на класифицирана информация, с изтекъл срок на защита;

 2. втори и следващи екземпляри и копия на материали, съдържащи класифицирана информация;

 3. лични работни тетрадки и бележници на служителите, които съдържат бележки и данни, представляващи държавна или служебна тайна;

 4. отчетни документи за материали - носители на класифицирана информация - след като са унищожени или предадени в архив всички материали, заведени в тях.

5.10.2. Материалите с изтекъл срок на защита се унищожават най-малко една година след изтичането на срока по предложение на комисията и след разрешение на Държавната комисия по сигурност на информацията /ДКСИ/.

5.10.2.1. При унищожаване на оригинали на материали - носители на класифицирана информация - в протокола се отразява номерът на писменото разрешение от ДКСИ. Екземпляр от този протокол се изпраща на ДКСИ.

5.10.3. След получаване на разрешение от Ръководителя на организационната единица, материалите се унищожават в присъствието на всички членове на комисията, за което се изготвя протокол. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се утвърждава от Ръководителя на организационната единица.

5.10.4. Забранява се унищожаването на неоригинални екземпляри и копия в случаите, когато подписалият ги служител изрично е записал такова разпореждане върху документа.

5.10.5. Архивният фонд се съхранява в Териториален държавен архив - Благоевград по съответния ред.

  6. Контрол върху изпълнение на дейностите

Контролът по изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните разпоредби в областта на защитата на класифицираната информация се осъществява от Ръководителя на организационната единица и служителя по сигурността на информацията. Контролът е текущ и периодичен и се състои от годишни, частични и цялостни проверки.

  7. термини

7.1. ”класифицирана информация” е информацията, представляваща държавна или служебна тайна, както и чуждестранната класифицирана информация.

7.2. “организационна единица” са: органите на държавна власт и техните администрации, включително техните поделения, подразделения и структурни звена, както и въоръжените сили на Република България, органите на местното самоуправление и местната администрация, публичноправните субекти, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната власт, физическите и юридическите лица, в които се създава, обработва, съхранява или предоставя класифицирана информация.

7.3. “държавна тайна” е информацията, определена в списъка по Приложение №1 на ЗЗКИ, нерегламентираният достъп до която би създал опасност за или би увредил интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната, външната политика или защитата на конституционно установения ред.

7.4. “служебна тайна” е информацията, създавана или съхранявана от държавните органи или органите на местното самоуправление, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.

7.5. „нерегламентиран достъп до класифицирана информация" е разгласяване, злоупотреба, промяна, увреждане, предоставяне, унищожаване на класифицирана информация, както и всякакви други действия, водещи до нарушаване на защитата й или до загубване на такава информация. За нерегламентиран достъп се счита и всеки пропуск да се класифицира информация с поставяне на съответен гриф за сигурност или неправилното му определяне, както и всяко действие или бездействие, довело до узнаване от лице, което няма съответното разрешение или потвърждение за това.

7.6. „национална сигурност" е състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и суверенитетът на страната и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива.7.7. „Регистратура" е обособена структура, в която се регистрира, получава, изпраща, разпределя, изработва, размножава, предоставя и съхранява класифицирана информация.

Настоящите вътрешни правила влизат в сила след утвърждаването от Кмета на община Гърмен със Заповед № ……./………..2010 година.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница