Актуално състояние с ъ д ъ р ж а н и естраница1/7
Дата25.07.2016
Размер0.77 Mb.
#5313
  1   2   3   4   5   6   7
приложение 1

ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ –

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
3


  1. ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЯ

1.1 Население

1.2. Раждаемост

1.3. Смъртност

1.4. Преждевременна смъртност

1.5. Детска смъртност

1.6. Средна продължителност на живота

1.7. Естествен прираст

1.8. Застаряване на населението

1.9. Заболеваемост и болестност

5


5

5

610

10

1011

12

132. ДЕТЕРМИНАНТИ НА ЗДРАВЕТО

2.1 Социални детерминанти на здравето


2.1.1. Доходи и разходи

2.1.2. Бедност и социално изключване

2.1.3. Безработица

2.1.4. Образование


2.2. Рискови фактори на околната и трудовата среда

2.2.1. Атмосферен въздух

2.2.2. Питейни води

2.2.3. Води за къпане

2.2.4. Почви и отпадъци

2.2.5. Шум


2.2.6. Йонизиращи лъчения

2.2.7. Нейонизиращи лъчения

2.2.8. Трудова среда

2.3. Поведенчески рискови фактори

2.3.1. Тютюнопушене

2.3.2. Консумация на алкохол

2.3.3. Нездравословно и небалансирано хранене

2.3.4. Ниска физическа активност

2.3.5. Наркотици

2.3.6. Рисково сексуално поведение

2.3.7. Стресът като рисков фактор за влошено психично здраве

17


17

17

1819

19

1920

20

2121

22

2223

24

2424

25

2627

28

2929

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

31


  1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ

31


2. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

36


3. ФИНАНСИРАНЕ

41


4. УПРАВЛЕНИЕ

46


СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

БАН

БАПЗГ


БВП

БЗС


БЛС

ДВ


ДКЦ

ДМСГД


ДОО

ДПБ


ДСГ

ЕМП


ЕС

ЗЗБУТ


ИМП

ЙЛ


КЦМ

ЛЗ


МВР

МДК


МЗ

МК


МО

МП


МУ

МФ


МЦ

НЗОК


НЙЛ

НПО


НПР

НРД


НСИ

НЦОЗА


НЦРРЗ

ООН


ОПЛ

ОРЗ


ОЦК

ПИМП


РЗИ

РЗОК


СЗО

СИМП


СПИН

ТЗ
ФСМП

ХИВ (HIV)

ЦПЗ


ЦСМП

APG


dft
DMFT
ESPAD
IARC
SARS

UNGASS-AIDS
- Българска академия на науките

- Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

- Брутен вътрешен продукт

- Български зъболекарски съюз

- Български лекарски съюз

- Държавен вестник

- Диагностично-консултативен център

- Дом за медико-социални грижи за деца

- Държавното обществено осигуряване

- Държавна психиатрична болница

- Диагностично-свързани групи

- Електромагнитни полета

- Европейски съюз

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд

- Изпълнители на медицинска помощ

- Йонизиращи лъчения

- Комбинат за цветни метали

- Лечебни заведения

- Министерство на вътрешните работи

- Медодобивен комбинат

- Министерство на здравеопазването

- Металургичен комбинат

- Министерство на отбраната

- Министерство на правосъдието

- Медицински университет

- Министерство на финансите

- Медицински център

- Национална здравноосигурителна каса

- Нейонизиращи лъчения

- Неправителствена организация

- Национална програма за развитие

- Национален рамков договор

- Национален статистически институт

- Национален център по обществено здраве и анализи

- Национален център по радиобиология и радиационна защита

- Организация на обединените нации

- Общопрактикуващ лекар

- Остри респираторни заболявания

- Оловно-цинков комбинат

- Първична извънболнична медицинска помощ

- Регионална здравна инспекция

- Районна здравноосигурителна каса

- Световна здравна организация

- Специализирана извънболнична медицинска помощ

- Синдром на придобитата имунна недостатъчност

- Трудова злополука


- Филиал за спешна медицинска помощ

- Човешки имунодефицитен вирус (Human Immunodeficiency Virus)

- Център за психично здраве

- Център за спешна медицинска помощ

- Амбулаторно-пациентските групи (Ambulatory Patient Group)

- Среден брой кариозни и обтурирани временни зъби на 1 прегледано лице

- Среден брой кариозни, обтурирани и екстрахирани постоянни зъби на 1 прегледано лице

- European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици)

- International Agency for Research on Cancer (Международна агенция за изследвания на рака)

- Severe acute respiratory syndrome (Тежък остър респираторен синдром)

UNGASS-AIDS - United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS
  1. ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЯ

Демографската ситуация в България е формирана от продължителното и многопосочно действие на различни фактори, свързани с националната специфика и с характерните тенденции на демографските процеси в останалите европейски страни.

Основните характеристики на демографската ситуация в България са трайната тенденция за намаляване броя на населението и на неговото застаряване и свързаните с тях ниска раждаемост, нарастваща смъртност и отрицателно външно миграционно салдо, формирано предимно от млади хора. Средната продължителност на живота в страната запазва слабо изразена тенденция на нарастване и през последните пет години.

Измененията в броя и структурите на населението, както и тенденциите в демографските процеси оказват силно влияние върху икономическата, здравната, социалната и образователната системи на обществото. Взаимодействието между тези процеси е предизвикателство за всяко управление.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница