Актуелните демографски движења во Република Македонија во светлоста на резултатите од пописот на населението во 2002 годинаДата26.10.2018
Размер59.95 Kb.
#100968
Институт за изследване на населението и човека – БАН

Библиотека


Информационен бюлетин № 1 / 2011 г.

Новопостъпили библиотечни документи

януари – март 2011 г.

Книги
1119Актуелните демографски движења во Република Македонија во светлоста на резултатите од пописот на населението во 2002 година : Прилози од научниот собир одржан на 2 и 3 јуни 2005 година во Скопје / Орг. одбор: Никола Кљусев и др.- Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2007.- 466 с. : с ил. Фусноти кон текстот ; Библиогр. след всяка статия. 
1114

Антонова-Захариева, Антоанета Златкова. Неплатеният труд и борбата с бедността = Unpaid labor and the combat with poverty / Антоанета Златкова Антонова-Захариева ; Прев. на англ. Диана Д. Димитрова.- София : Горекс прес, 2010.- 196 с. : табл. ; Паралелен текст на бълг. и англ. ез. Библиогр. под линия 
1106

Балканските идентичности в българската култура : T. 4 - / Състав. Николай Аретов.- София] : Кралица Маб, 2003.- 382с. Бележки след всяка статия. Резюмета с. 373-382. Библиогр. след всяка статия.
1117

Благополучие и доверие : България в Европа? : Сравнителен анализ по Европейското социално изследване (ESS) 2006/2009 / Състав. проф. дсн Николай Тилкиджиев, доц. д-р ЛилияДимова ; Науч. ред. проф. дсн Николай Тилкиджиев.- София : Изток-Запад, 2010.- 568 с. : 92 табл., 89 фиг. Анотации на бълг. и англ. ез. Обща литература с. 535 – 548.
1113

Вакарелски, Христо Томов. Етнография на България / Христо Т. Вакарелски.- 3. изд.-София : Артграф, 2007.- 624 с. : ил., к., фиг.
пІІІ759, 1122

Ганева, Зорница. Социални идентичности и психично благополучие / Зорница Ганева ; Науч. ред. и предг. акад. Мартин Барет.- [София] : Valdex, 2010.- 267 с. : табл. Библиогр. с. 16-17 ; с. 229-253.


1103

Гатев, Кирил Иванов и др. Статистика : Статистически методи в емпиричните изследвания и бизнеса / Кирил Гатев, Недка Гатева ; Под общ. ред. на проф. К. Гатев.-София : Парадигма, 2008.- 428 с. : табл., фиг. Предм. указ. с. 421-427. Библиогр. с. 413-420.
1123

Господинов, Владислав. Юноши - Девиации - Емоционална интелигентност / Владислав Господинов.- София : Изток-Запад, 2010.- 325 с. : с ил. Библиогр. с. 277-283.
1104

Градев, Дончо Николов. Стигма и личностна биография /  Дончо Градев ; Рецензенти проф. д.ф.н. Иван Стефанов, проф. д.с.н. Димитър Димитров.- София : Изток-Запад, 2010.- 616 с. Библиогр. с. 600-613. 
1101

Гуди, Джак. Европейското семейство / Джак Гуди ; Прев. от англ. Боримир Паскалев.-София : ЛИК, 2005.- 244 с.
1100

Европейските ценности в днешното българско общество / Състав. Георги Фотев. -София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009.- 284 с. : табл. Бележки под линия. Библиогр. след всяка тема 
1099

Илиева, Надежда Борисова. Турската етническа група в България (1878-2001 г.) :  [Изследване] / Надежда Б. Илиева ; Ред. Иванка Ботева.- София : БАН. Национален институт по геофизика, геодезия и география, 2010.- 144 с. : к., табл., фиг.
1120

Келиян, Мая Бедрос. Стил на живот на локалната общност : Съвременна Япония / Мая Келиян.- Варна : Алекс принт, 2010.- 200 с. Резюме на англ. ез. с. 173-197. Библиогр. с. 163-172.
1107

Кенрик, Доналд. Съдбата на циганите в Европа / Доналд Кенрик, Грейтън Пъксън ; Прев. от англ. ез. Рада Цанева.- София : Стигмати, 2006.- 324 с. Индекс с. 313-321. Библиогр. с. 304-312. 
1110

Макфий, Робърт Андрю Скот. Сред циганите в България : Дневник на едно пътуване през 1913 г. / Р. А. Скот Макфий ; Състав. и бележки Т. Г. Ашплант ; Прев. от англ. ез. Корнелия Славова.- София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007.- 157 с. : с ил.
пІІІ760

Маринова, Емилия В. Начално развитие на моралните чувства / Емилия В. Маринова.- Велико Търново : Фабер, 2010.- 152 с. Резюме на англ. ез. с. 149. Бележки след всяка тема. 
1121

Миграция населения Республики Беларусь / М. И. Артюхин [и др.] ; Под общ. ред. Г. М. Евелькина. Минск : Белорусская наука, 2008.- 181 с. : с рис., табл. В надзаг.: Нац. акад. наук Беларуси, Инст. социологии ; Библиогр. с. 180.
1108

Накова, Албена Илиева. Общуването между българи, турци и роми : (Когнитивни аспекти) / Албена И. Накова.- София : Аскони-Издат, 2010. 288 с. : табл. Резюме на англ. ез. с. 285-287. Библиогр. с. 279-283.
пІІІ 767

Науменко, Е. А. Ориентиры интуитивности / Е. А. Науменко.- Тюмень : Вектор Бук, 2000.- 181 с. Библиогр. с. 157-180.
1116

Николова, Надежда Ал. Статистика : Методическо ръководство с решени и нерешени задачи по обща теория / Надежда Николова, Рая Мадгерова, Вяра Кюрова.- 2. доп. изд.- София : Авангард прима, 2010.- 227 с. : с фиг., табл. Речник на основни стат. термини на бълг., англ. и рус. ез. с. 213-217 ; Библиогр. в края на кн. 
1115

Николова, Надежда Ал. Статистика (обща теория) / Надежда Николова.- 2. доп. и кориг. изд.- София : Темто, 2008.- 255 с. : с ил.
1105

Пернишка, Емилия Илиева и др. Речник на новите думи в българския език : (От края на ХХ и първото десетилетие на ХХІ в.) / Емилия Пернишка, Диана Благоева, Сия Колковска.- София : Наука и изкуство, 2010.- 516 с.
1109

Стюарт-Гамильтон, Ян. Психология старения / Ян Стюарт-Гамильтон ; Пер. с англ. под науч. ред. проф. Л. А. Рудкевича.- 4. изд.- Москва : Питер, 2010.- 320 с. (Мастера психологии) Библиогр. с. 261-317. 
ІІ259

Харалампиев, Калоян. Работа с данни в SPSS / Калоян Харалампиев.- София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009.- 75 с. ил. Библиогр. с. 75.
ІІ 260

Харалампиев, Калоян. SPSS за напреднали : [Уч. помагало] / Калоян Харамапиев.-София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007.- 106 с. : ил. Библиогр. с. 106.
1102

Цветков, Пламен Симеонов. Народностно потекло и национално самосъзнание / Пламен С. Цветков.- София : Нов български университет, 2007.- 552 с.  Показалец на думите от възможно древнобългарско ("прабългарско") потекло, анализирани в текста с. 523-525. Показалец на личните имена с. 526-532. Библиогр. с. 533-540.


1111

Чолов, Петър Иванов. Древните българи : Историческа библиография / Петър И. Чолов.- София : Тангра ТанНакРа, 2001.- 94 с.
пІІІ762

Щекин, Георгий В. Визуална психодиагностика : Изучаване на хората по техния външен вид и поведение / Георгий В. Щекин ; Прев. Светлозар Влайков, Мария Герчева.- Велико Търново : Фабер, 2004.- 720 с. : ил. Библиогр. с. 713-720.
1126

Applied demography in the 21st Century : Selected papers from the Biennial conf. on applied demography, San Antonio, Texas, January 7-9, 2007 / Ed. Steve H. Murdock, David A. Swanson.- Springer, 2008.- xii, 371 p. : ill. Includes index.
1124

Demographics of Europe / Ed. Frederic P. Miller et al.- Beau Bassin : Alphascript publishing, 2009.- 327 p. : ill. Includes references.
1127

Ethnic Europe : Mobility, identity, and conflict in a globalized world / Ed. by Roland Hsu.-Stanford, CA : Stanford university press, [2010].- xiii, 253 p. Includes bibliogr. ref. and index.
1112

Grouev, Ivaylo. Why Bulgaria did not explode? : The Post-89 ethnic Deal / Ivaylo Grouev.-Ottawa : Hermes, 2004.- 184 p.
1128

Handbook of population / Ed. by Dudley L. Poston, Michael Micklin.- New York, NY : Springer, 2006. .  XIII, 918 p. : fig., tab. Includes bibliogr. ref. and indexes (Handbooks of sociology and social research)
пІІІ761

Leadership, type and culture : Perspectives from across the globe / Ed. Charles W. Ginn.-Gainesville, FL : Center for Applications of psychological type, 2001. xii, 297 p. : ill. Includes bibliogr. References.
1125

The politics of national minority participation in post-communist Europe : State-building, democracy, and ethnic mobilization / By EastWest inst. ; Ed. Jonathan P. Stein.- Armonk, NY ; London : Sharpe, 2000.- niii, 298 p. Includes bibliogr. ref. and index.
1118

Reinventing the rural: between the social and the natural. The bulgarian case / Compled. by Galiana Koleva ; Ed. by Veska Kozhuharova-Zhivkova.- Trojan : Alja press, 2009. 280 p. : ill. (Bulgaria Rusticana)

Периодични издания – списания, поредициСп 2

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология / Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Факультет психологии.- Москва : Московский государственный университет.- ISSN 0137-0936 

2010 - № 4


Аб 7
Икономическа мисъл / БАН. Икономически институт. - 1 N 1 (1956)- . - София : БАН, 1956 - ISSN 0013-2993

2010 – № 6

2011 - № 1
Аб 12
Социологически проблеми : Тримесечно списание на Института по социология при БАН. - 1 N 1 (1969)- . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 1969 -
ISSN 0324-1572

2010 - № 1-2


Аб 38
Списание на Българската академия на науките = Journal of the Bulgarian Academy of Sciences. - 1 N 1 (1953)- . - София : БАН, 1953 - ISSN 0007-3989

2010 - № 5


Ач 17
Demography / Population Association of America. - . - Washington,DC : Population Association of America, 1983 - ISSN 0070-3370

2010 - № 4


Сп 14

The European journal of cognitive psychology / European society for cognitive psychology.-Lancaster : Psychology press.- ISSN 0954-1446 http://www.tandf.co.uk/journals/pp/09541446.html ;^

2010 - № 8


Ач 8

European journal of Population : Revue Européenne de Démographie / European Association for Population Studies ISSN 0168-6577

http://www.swetswise.com/link/access_db?issn=0168-6577 ; {Адрес за достъп до списанието, при който се използва IP оторизация през SwetsWise. Абонаментът на он-лайн списанието включва достъп до съдържание, резюмета и пълен текст.} http://www.kluweronline.com/issn/0168-6577/ ; {Адрес за достъп до списанието, при който се използва IP оторизация през Kluwer Online. Абонаментът на он-лайн списанието включва достъп до съдържание, резюмета и пълен текст.}^

2010 – Vol. 26, № 4
Ач 4
International
Migration / International Organization for Migration. - 1 N 1 (1961)- . - Oxford : Blackwells, 1971 - http://www.swetswise.com/link/access_db?issn=0020-7985 ; {Адрес за достъп до списанието, при който се използва IP оторизация през SwetsWise. Абонаментът на он-лайн списанието включва достъп до съдържание, резюмета и пълен текст.}^ISSN 0020-7985

2010 – Vol. 48, № 6


Ач 31

Migrations société / Centre d'information et d'études sur les migrations internationales. - Paris : Centre d'information et d'études sur les migrations

ISSN 0995-7367

2010 – vol. 22(132)

2011 – vol. 23(133)


Ач 2

Population and development review.- Oxford : Blackwell scientific publ.

ISSN 0098-7921 http://www.swetswise.com/link/access_db?issn=0098-7921 ; {Адрес за достъп до списанието, при който се използва IP оторизация през SwetsWise. Абонаментът на он-лайн списанието включва достъп до съдържание, резюмета и пълен текст.} http://www.popcouncil.org/pdr/default.asp ; {Адрес за достъп до списанието, при който се използва IP и PIN оторизация (36495) през Population Council. Абонаментът на он-лайн списанието включва достъп до съдържание, резюмета и пълен текст.}^

2010 – vol. 36, N 4
Сп 43

Studia psychologica.- Bratislava : Institute of experimental psychology / Slovak academy of sciences.- ISSN 0039-3320 

2010 – V.52 - № 4


Ач 6

Studies in family planning / Population council.- New York, NY : Charles Scribner's sons, 1958- ISSN 0039-3665 http://www.popcouncil.org ;^

2010 - № 4Каталог: 2010
2010 -> Ноември, 2010 Г. Зад Кое е неизвестното число в равенството: (420 Х): 3=310 а) 55 б) 66 в) 85 г) 504 За
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Януари – 2010 тест зад Резултатът от пресмятане на израза А. В, където
2010 -> Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Панорама” /1980 – 2011
2010 -> Специалисти от отдел кнос, Дирекция „Здравен Контрол при риокоз русе, извършиха проверки в обектите за съхранение и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина на територията на град Русе
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
2010 -> Код на училище Име на училище


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница