"Ал. Толстой" 1 типов проект на секция т1 32 – 22 – 22 23Дата22.10.2018
Размер152.69 Kb.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО
ОБЕКТ: НОМЕНКЛАТУРА на НипроИТИС /2 - 44 - 61/ "Ал.Толстой" 1
ТИПОВ ПРОЕКТ НА СЕКЦИЯ Т1 32 – 22 – 22 - 23
ЧАСТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
СЪДЪРЖАНИЕ


на техническата документация
I. Текстови материали

I.1. Челен лист

I.2. Съдържание на техническата документация

I.3. Обяснителна записка по техническите решения

I.4. Количествена сметка

II. Графични материали

1/12 Разпределение водопровод сутерен – 1 вариант, М 1:100

2/12 Разпределение водопровод сутерен – 2 вариант, М 1:100

3/12 Разпределение канализация сутерен, М 1:100

4/12 Разпределение водопровод и канализация първи етаж, М 1:100

5/12 Разпределение водопровод и канализация типов етаж, М 1:100

6/12 План покрив и отводняване, М 1:100

7/12 Разпределение водопровод и канализация санитарен възел – 1 вариант, М 1:50

8/12 Разпределение водопровод и канализация санитарен възел – 2 вариант, М 1:50

9/12 Аксонометрия на водопроводната инсталация – 1 вариант

10/12 Аксонометрия на водопроводната инсталация – 2 вариант

11/12 Аксонометрия на канализационната инсталация – вертикален щранг

12/12 Резервоар за дъждовна вода
Данни за проектантския екип:

1. инж. Гинка Димова Димова Съставил:

дипломa МЯ № 007975/80г. –

ВИАС – гр. София

тел.0888368929
/инж. Г. Димова /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СО НАПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО


ОБЕКТ: НОМЕНКЛАТУРА на НипроИТИС /2 - 44 - 61/ "Ал.Толстой" 1
ТИПОВ ПРОЕКТ НА СЕКЦИЯ Т1 32 – 22 – 22 - 23
ЧАСТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


по техническите решения

І. ОБЩА ЧАСТ

А. Основание за разработване

Проекта по част “В и К” се изготвя съгласно:

-Договор за проектиране

-Техническо задание за проектиране от Възложителя

-Архитектурни решения на сградата

-Съгласуване между специалностите

При изготвянето на проекта са взети под внимание изискванията на действащите у нас правилници и нормативи за проектиране на “В и К” инсталации, като “Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни В и К инсталации”/17.06.2005г./ и БДС EN 805, EN 806-1+A1.”, Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, “Норми за проектиране на канализационни системи”,”Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи” от 22.05.2005г., “Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти” и др.


II.СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Блок-секциите, подлежащи на саниране по част „В и К”, са проектирани и изграждани в периода 1958-89г. по действащата до тогава нормативна база за сградни „В и К” инсталации - “Норми за проектиране на В и К инсталации в сгради”/БСА/, Изменение № 2 на НПВКИС, ПСТН и др.

Секция Т1 32 – 22 – 22 – 23 се състои от четири самостоятелно обособени входа. Броя на апартаментите на един типов етаж за една стъблищна клетка е два броя, с обособени санитарни възли. Санитарните възли се състоят от кухненски блок, оборудван с кухненска мивка, миялна и перална машина и санитарен възел, оборудван с тоалетен умивалник, клозет и вана. Имаме оформени по един санитарен пакет за един апартамент. Вертикалните водопроводни и канализационни щрангове са монтирани в инсталационен пакет заедно с вентилационната тръба и с възможност за ревизия, предимно откъм тоалетната. Вертикалните водопроводни клонове са за студена, топла и циркулационна вода. Изградени са от поцинковани тръби без топлоизолация. Главната хоризонтална водопроводна мрежа е изградена от поцинковани тръби също без топлоизолация, окачено по тавана на сутерена. Тръбите са амортизирани, с нарушено сечение и цялост. Монтирани са спирателни кранове на отклоненията от главната хоризонтална водопроводна мрежа, но те отдавна не са в изправност и не може да се манипулира с тях.

Топла вода за БГВ се подава от една абонатна станция за цялата секция, разположена в сутерена. Водопроводните трасета са с голяма дължина, което е предпоставка за големи топлинни загуби.

За секцията има изградено едно сградно водопроводно отклонение. Общия арматурно – водомерен възел е разположен в абонатната станция.

Съгласно нормативната база и преди и сега за сгради с височина до 9 етажа не се изисква водопроводна инсталация за вътрешно ръчно пожарогасене с ПК Ø2”. Такава инсталация не е изпълнявана.

Вертикалните канализационни клонове са изградени от РVС тръби Ø110, а главната хоризонтална канализационна мрежа е смесена, изградена от каменинови тръби, вкопано под пода на сутерена. Отводняването на покрива е външно с водосточни тръби от поцинкована ламарина, в недобро състояние, с нарушена цялост. Вертикалните канализационни клонове, монтирани в инсталационните пакети са предимно в добро състояние, с ненарушена цялост. На тях са предвидени отвори за ревизия и вентилация над покривите на срадите. За секцията има изградено едно сградно канализационно отклонение.
III.ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1.ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ

Съгласно изискване на Възложителя ще бъдат разработени два варианта на изпълнение на водопроводната инсталация – от полипропиленови и от поцинковани тръби. Направени са всички необходими хидравлични изчисления, доказващи избраните диаметри. Посочени са необходимите напори за нормалното функциониране на инсталацията. Преди започване на реконструкцията за всеки конкретен обект, необходимия напор ще се съпостави с разполагаемия такъв в точката на водовземане и ще бъдат предприети необходимите мерки за повишаване, респективно намаляване на напора.

Вертикалните водопроводни клонове ще бъдат монтирани в съществуващите инсталационни шахти с предвидена топлоизолация на топлата, студената и циркулационната вода. При варианта с полипропиленови тръби са предвидени компенсатори на линейни температурни деформации.

Главната хоризонтална водопроводна мрежа ще се изпълни открито по таваните на сутерените по трасетата на съществуващата инсталация. Предвидена е топлоизолация на всички тръби, спирателни кранове с изпускатели на отклоненията от главната мрежа и компенсатори на линейни деформации.

Сградното водопроводно отклонение за цялата сграда, осигуряващо водни количества за питейно-битови нужди ще се подмени с ПЕВП тръби Ø 63. Непосредствено след влизане на водопровода в сутерена на сградата, в абонатната станция ще се монтира общия арматурно-водомерен възел, състоящ се от СК Ø63 (Ø2”), мрежест филтър, водомер 30 куб.м/ч , ОК Ø63 (Ø2”), СК Ø63 (Ø2”) с изпразнител, прави тръбни участъци преди и след водомера 450 мм. Предвижда се също и метално главно табло за монтиране на отчитащите електронни устройства за отчитане разхода на контролните абонатни водомерни възли. Общия водомерен възел и абонатните апартаментни водомери ще бъдат с възможност за дистанционно отчитане на разхода.

Предвидена е мрежа за студена, топла и циркулационна вода. Топла вода ще се подава от абонатната станция в сутерена с начална температура 60°С. Хоризонталните клонове се монтират с възходящ наклон към водочерпните арматури 0,005.Тръбите за топла, студена и циркулационна вода се разполагат на разстояние 0,10 м една от друга. На главния циркулационен клон преди свързването му с водоподгревателя се предвижда циркулационна помпа, възвратни арматури и спирателни кранове.

Съгласно заповед № РД-02-14-2096 от 07.12.2000г. на МРРБ предвиждаме водопроводната инсталация за топла вода да работи с помпена циркулация. На входа към абонатната станция на циркулационната вода е предвидена циркулационна помпа UPS 25-60 с необходими параметри Qп = 0.394 м³/ч= 0,109 л/с , Нп = 5 м и I=0.26 A за 1 вариант с ППР тръби и с параметри Qп = 0.674 м³/ч= 0,187 л/с , Нп = 5 м и I=0.26 A за 2 вариант с поцинковани тръби.

Препоръчително е подмяната на вертикалната и хоризонтална водопроводна мрежа да бъде съпроводена от подмяна и на етажната разпределителна водопроводна мрежа.

Дебелините на изолациите са дадени в следната таблица:


Вид тръба

½

20х2,3


¾

25х2,5


1

32х3,0


1 1/4

40х3,7


1½

50х4,6


2

63х5,8


Студена вода

9мм

9мм

9мм

9мм

9мм

9мм

Топла вода 60

19мм

19мм

19мм

19мм

19мм

19мм

Циркулационна 55

13мм

13мм

13мм

13мм

13мм

13мм

Преди затваряне на тръбите, монтирани в стените, е необходимо те да се закрепят добре в канала посредством скоби – пластмасови или метални. Укрепването на тръбната разводка се извършва съгласно долната таблица.


Таблица за разстояния между подвижни опори по диаметри


диаметър

Студена вода

Топла вода

Топла вода
До + 20 С

Рециркулираща мр. до + 55 С

до + 60 С

20х2,3

до 95 см

до 85 см

до 80 см

25х2,5

до 100 см

до 95 см

до 90 см

32х3,0

до 120 см

до 110 см

до 100 см

40х3,7

до 130 см

до 120 см

до 115 см

50х4,6

до 150 см

до 130 см

до 125 см

63х5,7

до 170 см

до 150 см

до 145 см

Свързването на пластмасовите елементи се извършва посредством механични връзки. Уплътняването на механичните връзки се изпълнява с тефлонова лента.

На отклоненията от главната хоризонтална мрежа са предвидени СК с изпразнители.

Връзката между вертикалните клонове за топла и циркулационна вода ще се осъществи на 0,30м под последното етажно отклонение на топлата вода. ВВК са разположени в инсталационни шахти и се закрепват към конструктивните елементи на сградата посредством скоби през 1 м. На главната хоризонтална и вертикална водопроводна мрежа /ГХВМ и ВВМ/ за топла и циркулационна вода са предвидени компенсатори за поемане на линейните температурни удължения тип “Примка”. В хоризонталните чупки се предвиждат подвижни опори за поемане на линейните разширения.

Етажните разпределителни водопроводни клонове се полагат открито по стените без вкопаване, под мазилката (под облицовката), като тръбите за студена вода ще се инсталират на 0,50 м от пода/ КГП /, а тръбите за топла вода – 0,60 м от пода / КГП /.

За външно пожарогасене на сградата ще се ползват изградените ПХ 70/80 на уличен водопровод.1.1.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНИТЕ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА

Оразмерителните водни количества се определят съгл. Приложение №4 към чл.19 на Наредба №4, по формулите:


∑ q н,макс.д . М сгр.

q макс,д =----------------------------------, куб.м/д

1000

q о н, макс.д = 240 л/д – норма на макс. денонощно водно количество съгласно приложение 1q ст н, макс.д = 120 л/д

q т н, макс.д = 120 л/д

М сгр = 128 бр. живущи
q макс,ч = q н макс,ч . М сгр.,л/ч

q о н макс,ч = 25 л/ч – определя се по приложение 1

q ст н макс,ч = 12,5 л/ч

q т н макс,ч = 12,5 л/ч


q макс сек = 0,25√ Е а . q в отн. + 0,012 Е а сгр . q в отн, л/с –

Е а сгр. об. = 192

Е а сгр. ст. = 161,60

Е а сгр. т. = 113,60

q в отн об.=0,16 куб.м/д q макс сек общо = 2,36л/с

q в отн ст.=0,10 куб.м/д q макс сек ст. = 1,77л/с

q в отн т.=0,14 куб.м/д q макс сек т. = 1,71л/с
1.Максимално денонощно общо водно количество за цялата сграда

Q макс д об. = 30,72 куб.м /д

2.Средноденонощно водно общо количество за цялата сграда

Q ср д об. = 25,60 куб.м /д

3. Максимално часово общо водно количество за цялата сграда

Q макс ч об. = 3200 л /ч


1.2.Оразмеряване на водопроводното отклонение за сградата

q макс сек общо = 2,36 л/с

При избрани тръби ПЕВП Ø63 това водно количество ще се проведе със скорост V = 1,19 м/с и I = 2,85 mbar /m .

Следователно хидравличните условия са изпълнени.


1.3.Оразмеряване на мрежата за студена вода

Оразмеряването на мрежата за обща и студена вода е направено в два варианта в табличен вид и е неразделна част от обяснителната записка към техническия проект - табл.1, 2, 3 и 4

q в отн об.= 0,160 куб.м/д

q в отн ст.= 0,10 куб.м/д


  • ППР тръби - ВАРИАНТ 1

Н заг.дл=342,71 mbar/ m

Нзаг м=102,81 mbar/ m

Н заг об.=444,22 mbar/ m


  • поцинковани тръби – ВАРИАНТ 2

Н заг.дл=336,38 mbar/ m

Нзаг м=100,92 mbar/ m

Н заг об.=437,30 mbar/ m
1.4.Оразмеряване на мрежата за топла и циркулационна вода

Оразмеряването на мрежата за топла и циркулационна вода е направено в два варианта в табличен вид и е неразделна част от обяснителната записка към техническия проект –

табл.4,5 и 6

q в отн т.в.= 0,14 куб.м/дППР тръби – ВАРИАНТ 1
Н заг.дл=252,54 mbar/ m

Нзаг м=75,76 mbar/ m

Н заг об.=328,30 mbar/ m

поцинковани тръби – ВАРИАНТ 2

Н заг.дл=569,43 mbar/ m

Нзаг м=170,83 mbar/ m

Н заг об.=740,26 mbar/ m


Студена вода за затопляне в абонатната станция – q=1,71 л/с ,Ø50 (Ø2”) ,V=1,38 м/с , I=4,88 mbar/ m.

1.5. Избор на общ водомер

-на общ водомер на СВО

q общ.ст.вода = 2,36 л/с = 8,50 куб.м/ч

Избирам многоструен сух водомер 30 куб.м/ч DN50 50º С с параметри

Qmax = 30 куб.м/ч

Q н = 15 куб.м/ч

Qmin = 0,3 куб.м/ч

Н заг. =60 (8,50²/30² )= 4,81 кРа = 0,48 м
-на общ водомер към абонатна станция

q ст.вода ас = 1,71 л/с = 6,16 куб.м/ч – студена вода за подгряване

Избирам многоструен сух водомер 12 куб.м/ч DN30 50º С с параметри

Qmax = 12 куб.м/ч

Q н = 6,0 куб.м/ч

Qmin = 0,12 куб.м/ч

Н заг. =60 (6,16² /12²)= 15,81 кРа = 1,58 м

Следователно хидравличните условия са изпълнени.


1.6. Проверка на напорите

Определянето на необходимия свободен уличен напор е направено в табл.4 за топла и студена вода и за двата варианта.

– ВАРИАНТ 1 с ППР тръби

Н необх.ул.ст = 17,64 м – необходим напор на студената вода

Н необх.ул.т = 18,04 м – необходим напор на топлата вода

– ВАРИАНТ 2 с поцинковани тръби

Н необх.ул.ст = 17,55 м – необходим напор на студената вода

Н необх.ул.т = 22,16 м – необходим напор на топлата вода


Следователно минималния необходим напор при СВО, удовлетворяващ и двата варианта е Н мин необх.= 23 м.


2.КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

Съгласно изискванията на Възложителя предмет на проекта е вертикалната канализационна инсталация и отводняването на покривите. Изпълнението на вертикалните канализационни клонове е предвидено от PVC тръби Ø110 в инсталационните шахти. Предвидени ревизионни отвори през два етажа. Вентилацията ще се осъществява над покрива както досега. Ще се подменят водосъбирателните казанчета на покрива. Външните водосточни тръби могат да бъдат изпълнени както от поцинкована ламарина, така и от PVC тръби с UV защита с диаметър Ø100. Преди включване в канализацията на височина 1,80м от терена водосточните тръби ще се изпълнят от чугунени тръби съгласно нормативната уредба и с ревизионни отвори.

Дренажа на климатиците е решен с PVC тръби Ø32, положени под топлоизолацията по фасадата на сградата.

Главната хоризонтална канализационна мрежа е вкопана. Тя е индивидуална за всяка сграда от тип Т2 32 – 22 – 22 – 23 в зависимост от разположението и параметрите на уличната канализация, в която е заустена. Дадено е примерно разположение на ГХКМ. Тя не се предвижда за подмяна, а само на продухване и почистване. При случаите на задръстване и компрометиране от слягане на конструкцията ще се подходи с конкретно решение.

Подмяната на вертикалните канализационни клонове е подходящо да се извърши едновременно с подмяната на вертикалните водопроводни клонове, с което ще се намали дискомфорта на живущите от спирането на водата. Както и ще се улесни самото изпълнение.

Предложено е техническо решение за събиране и използване на дъждовните води от покрива. Тези води могат да се използват за поливане на околното пространство около жилищните сгради. За целта дъждовната вода, посредством водосточните тръби и хоризонтална нова канализация, се отвежда в събирателен резервоар. От него чрез мобилни помпи водата се изпомпва за поливане. При нежелание на собствениците за такова решение, се запазва досегашното им включване в ГХКМ, т.е. имаме само подмяна на водосточните тръби с нови на същото местоположение.2.1. Оразмерителни водни количества.

Оразмерителното отпадно водно количество на битовите води е определено съгласно чл.166 на Наредба №4 и в съответствие с БДС 12056-2, система І, по формулата:

Qww = K√∑DU, л/с

К =0,5 – коеф.за едновременност

∑DU – сума от специфични оттоци


Qww = 0,5√198,40=7,04, л/с

Това отпадно водно количество се отвежда от санитарните възли в сградата от каменинови тръби Ø200 при Н/D = 0,3; J = 0,010 ; V=0,82 м/с.

Отвеждането на дъждовните води от покрива е с външни водосточни тръби, като формираното дъждовно водно количество е определено съгласно чл.180 на Наредба №4 и в съответсвие с БДС 12056-3 при степен на напълване 0,33 по формулата:

Qд = К х F х q5 л/с, където:

К – отточен коефициент = 0,95

F – отводнявана площ в hа

q5 = 402 л/с/hа – петминутна интензивност на оразмерителния дъжд
Общо дъждовните води, формирани от площадката са:

Дъждовно водно количество- Qд = 28,83, л/с
Това отпадно водно количество се отвежда от PVC тръби Ø200 при Н/D = 0,7; J = 0,010 ; V=1,36 м/с

ПРОЕКТАНТ:/ инж. Г. Димова/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА

Арх.Св. Виденова
ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

инж. Ат. Николов
ЧАСТ: ОВК

инж. Д. Вачковска
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА

инж. Т. Никова
ЧАСТ: ПБЗ

инж. И. Ботева
ЧАСТ: ПБ

инж. В. Георгиев
Каталог: FileBrowser -> File?path=esoft -> obshtinski tipovi proekti -> SANIRANE Tolstoy P-4 -> Tolstoy 1 -> Tolstoy 1 - 32-22-22-23
Tolstoy 1 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
Tolstoy 1 - 32-22-22-23 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
Tolstoy 1 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
SANIRANE Tolstoy P-4 -> I. обяснителна записка 2
SANIRANE Tolstoy P-4 -> ЕТ"сиенви-арх. Светлана Николаева"
obshtinski tipovi proekti -> Програма саниране и енергийно обновяване на сградния фонд в гр. София строителната система за едропанелни сглобяеми студентски общежития номенклатура ос-гл-68


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница