Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактурастраница1/7
Дата22.07.2016
Размер0.74 Mb.
#571
  1   2   3   4   5   6   7

Албум на Първични Счетоводни Документи

01. Фактура0000000001

ФАКТУРА ОРИГИНАЛ

дата:

ПОЛУЧАТЕЛ

ДОСТАВЧИКЕИК:

ИН по ЗДДС:

ЕИК:

ИН по ЗДДС:

адрес:

адрес:описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1
2
3
начин на плащане:
в брой

дата на доставка или плащане:


сума:
срок за плащане:

с платежно нареждане

данъчна основа:с насрещно прихващане

място:
ДДС 20%:
основание за 0% ДДС:
сума за плащане:

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Фактурата е първичен счетоводен документ, с който доставчик (продавач) документира продажба на суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги към получател (купувач/клиент).

Фактурата е основният документ, пораждащ облагаем приход (пряко по ЗКПО или косвено по ЗДДС) за издателя – доставчика/продавача.

2. РЕКВИЗИТИ

2.1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

• Наименование на документа - ”ФАКТУРА”.

• Гриф ”ОРИГИНАЛ” на първия екземпляр, който е за получателя (купувача) по Фактурата.

• Номер на документа, който е десетразряден, с арабски цифри, без пропуски и повторения.

• Дата на издаване на документа.

• Издател на документа – фирма, адрес, ЕИК и ИН по ЗДДС.

• Получател на документа – фирма, адрес, ЕИК и ИН по ЗДДС.

• Основание за сделката – описва се вида на суровината, материала, стоката, продукта, актива или услугата, с тяхната единична цена (без данъка), мярка и количество. Предоставените търговски отстъпки и намаления, ако не са включени в единичната цена, се вписват отделно.

• Данъчната ставка в % (20%, 0% или 7%), а когато ставката е нулева или данъкът се дължи от получателя – основанието за прилагането на нулева ставка или не начисляването на данъка.

• Сума на сделката, в т.ч. данъчна основа и ДДС – това е общата сума на описаните във фактурата суровини, материали, стоки, продукти, активи или услуги с техните мерки, количества, единични цени и обща сума.

• Датата, на която е възникнало данъчното събитие – по-ранната от двете дати – датата, на която е получено плащането или датата, на която е извършена доставката (прехвърлянето на собствеността).

• Обстоятелство, определящо превозно средство, като ново, ако предмет на доставката е ново превозно средство при Вътре-Общностна Доставка (ВОД).2.2. НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

• Начин на плащане – в брой, по банкова сметка, насрещно прихващане – този реквизит е много важен за начина по който ще се следи и отчете плащането по Фактурата.

• Срок на плащане – полезен реквизит, ако по принцип доставките са с договорено отложено плащане, да се укаже кога е падежа, за да може да се въведе в електронна система за отчитане и да се следи, както от доставчика, така и от получателя (купувача).

• Имената на предал и получил (стоката или услугата), заедно с подписите на лицата, което е много полезно при евентуален спор дали фактурираната стока е предадена от доставчика и приета от получателя (купувача), за което иначе би трябвало да се състави отделен протокол (приемо-предавателен).

• Мястото на предаването на стоката или услугата, което също е полезно при евентуален спор дали и къде фактурираната стока е предадена от доставчика и приета от получателя (купувача).

• Номер и дата на стоковата разписка, товарителницата или друг съпътстващ доставката документ, което също е полезно при евентуален спор дали фактурираната стока е предадена от доставчика и приета от получателя (купувача).

Албум на Първични Счетоводни Документи

02. Дебитно Известие123

Дебитно Известие към фактура №1234567890 от 01.01.2001

дата: 01.02.2001

ПОЛУЧАТЕЛ

ДОСТАВЧИКЕИК:

ИН по ЗДДС:

ЕИК:

ИН по ЗДДС:

адрес:

адрес:основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1
2
3
начин на плащане:
в брой

дата на доставка или плащане:


сума:
срок за плащане:


Х

с платежно нареждане

данъчна основа:с насрещно прихващане

място:
ДДС 20%:
основание за 0% ДДС:
сума за плащане:


1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Дебитното Известие е първичен счетоводен документ, с който се увеличава данъчната основа на доставка, за която вече е издадена фактура.

Увеличението на данъчната основа може да се дължи на: неправилно изчислена данъчна основа при първоначалното фактуриране; при доставено по-голямо количество от първоначално фактурираното.
2. РЕКВИЗИТИ

• Дебитното Известие притежава всички задължителни и незадължителни реквизити, като тези на Фактурата.

• Дебитното Известие задължително съдържа и:

- номерът и датата на Фактурата, към която е издадено известието;- основанието за неговото издаване (основанието за увеличаването на данъчната основа).


Албум на Първични Счетоводни Документи

03. Кредитно Известие123

Кредитно Известие към фактура №1234567890 от 01.01.2001

дата: 01.02.2001

ПОЛУЧАТЕЛ

ДОСТАВЧИКЕИК:

ИН по ЗДДС:

ЕИК:

ИН по ЗДДС:

адрес:

адрес:основание за издаване на известието

мярка

колич.

ед. цена

общо

1
2
3
начин на плащане:
в брой

дата на доставка или плащане:


сума:
срок за плащане:


Х

с платежно нареждане

данъчна основа:с насрещно прихващане

място:
ДДС 20%:
основание за 0% ДДС:
сума за плащане:


1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Кредитното Известие е първичен счетоводен документ, с който се намалява данъчната основа на доставка или се нулира данъчната основа при развалянето на доставка, за която вече е издадена Фактура.

Намаляването на данъчната основа може да се дължи на: намаление на стойността, заради предоставена допълнителна отстъпка за по-ниско качество, или надхвърляне на определен обем от продажби при дистрибутор; намаление на количеството, заради върнати повредени бройки или защото при проверка от оторизиран орган се е оказало, че количеството е по-малко от фактурираното.

2. РЕКВИЗИТИ

• Кредитното Известие притежава всички задължителни и незадължителни реквизити, като тези на Фактурата.

• Кредитното Известие задължително съдържа и:

- номерът и датата на Фактурата, към която е издадено известието;- основанието за неговото издаване (основанието за намаляването на данъчната основа или за развалянето на доставката).


Албум на Първични Счетоводни Документи

04. Приходен Касов ОрдерОрганизация:


ЕИК
ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР


дата:
КВИТАНЦИЯ към ПКО

Да се приеме от:
ЕГН/ЕИК

дата:
Основание:
Сумата:
Валута:Словом:


Сумата:
Валута:
Словом:
Да се приеме от:ЕГН/ЕИКза:Вносител:

подпис


Получил сумата:

подпис


Получил сумата:

подпис и печат

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И РЕКВИЗИТИ

Приходен Касов Ордер е документ, който се използва за документиране приемането на парични средства в каса на предприятие. Той се състои от две части, като квитанцията е за лицето внесло парите в касата.

Реквизитите не са нормативно регламентирани и се ограничават до тези, с които стопанската операция може да се опише еднозначно.


Албум на Първични Счетоводни Документи

05. Разходен Касов Ордер


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница