Александрова, E. Късни резултати от органосъхраняващо лечение на ранния карцином на млечната жлезаДата11.07.2017
Размер178.67 Kb.
#25463


Публикации в български периодични издания

Александрова Е., И. Михайлова, M. Таушанова, С. Сергиева - Kарцином на млечната жлеза след проведено перкутанно лъчелечение по повод Болест на Ходжкин, Онкология, 2014, 42, 1, 39- 42.

Александрова, E. - Късни резултати от органосъхраняващо лечение на ранния карцином на млечната жлеза. STUDIA ONCOLOGICA (Обзори по онкология) Българско онкологично дружество, 2014, VI, 2 .

Валерианова, З. - Засягане от злокачествени немеланомни кожни тумори на населението в света. МедикАрт Онкология, 2014, 4, 4-6.


Гаврилов, И., Димитрова, Н. - Органосъхраняващи операции и преживяемост при лекувани с рак на млечната жлеза в СБАЛО, София. Онкология, 2014, 1, 30-33.
Гаврилов, И, Димитрова , Н., Гаврилова, И. - Предпоставки за подобрена преживяемост на жени с рак на млечната жлеза в България. Онкология, 2014, 1, 25-29.
Гаврилов, И., Димитрова, Н., Гаврилова, И. - Последствия от неспазване TNM-класификацията при стадиране карцином на гърда, влияещи върху преживяемостта на пациентите. МедикАрт Онкология, 2014, 4, 40-44.
Гаранина, З. , М. Димитрова - Кърмене, възраст на първо раждане и заболявания на млечната жлеза. Онкология, 2014, 42, 28-31.
Гаранина,З., И. Гаврилов, Н. Марков, И. Полихронов, Н. Атанасов - Фамилна обремененост при пациентки с фиброаденом и рак на млечната жлеза. (под печат).
Гергов, И. - Принципи и приложения на компресионата и некомпресиона еластография при допълнително уточняване на лезиите в гърдата . Диагностичен и терапевтичен ултразвук , на БАУМ.
Димитрова, Н., Тонев, С., Вуков, М. - Заболеваемост и смъртност от злокачествени новообразувания по области в България през 2011 г. – анализ на Националния раков регистър. Социална медицина 2013, 3, 13-15 (публикувана през 2014, не е включена в отчета за 2013).

Димитрова, Н. - Къде е България на картата на Европа за заболяемост, смъртност и преживяемост от злокачествени заболявания в началото на XXI век. МедикАрт Онкология, 2014, 4, 7-10.


Димитрова, Н.- Популационни ракови регистри – защо имаме нужда от тях? Социална медицина, 2014, 2, 29-30.

Димитрова, Н., Гаврилов, И. - Степен на спазване на медицински стандарти – един от основните фактори, влияещи върху преживяемостта на пациенти с рак на млечна жлеза в България. Онкология .(под печат).
Димитрова, Н., Гаврилов, И., Седлоев, Т. - Модели на терапевтично поведение и степен на спазване на стандартите при пациенти с неуточнен стадий рак на гърдата в България. Онкология, 2014 (под печат ).
Димитрова, Н., И., Гаврилов - Съвременни тенденции в заболяемостта от рак на гърдата и особености във влиянието на рисковите фактори. Studia Oncologica (приета за печат).
Димитрова, Н., М. Вуков, С. Тонев - Рисксъщност, видове, измерване. Понятието „риск” в онкологията. Кумулативен риск. Социална медицина , 2013, 4, 4-6. (публикувана през 2014, не е включена в отчета за 2013)
Златков, В., П. Костова - Нова колпоскопска номенклаура, Рио де Жанейро -2011. Акушерство и гинекология, 2014, 53, 2, 32-37.

Костова, П.- Рак на маточната шийка и папиломна инфекция - възможности за профилактика. Медикарт Онкология, 2014, 4, 28-30.

Маринова, Л., И. Михайлова - Злокачествен герминативноклетъчен тумор на кръглата маточна връзка - клиничен случай от нашата практика. Ролята на следоперативното консолидиращо лъчелечение при незрелите тератоми. Онкология, 2014, 3, 32-36.

Маринова, Л., И. Михайлова - Ранна клинична поносимост на следоперативно хиперфракционирано краниоспинално лъчелечение при пинеобластом в зряла възраст. Списание на Българското Онкологично дружество, 2014, 3 (под печат).

Маринова Л., И. Михайлова, Е. Софтова. - Лъчелечението в комплексното лечение на назални и параназални дребноклетъчни невроендокринни карциноми - клиничен случай от нашата практика. Онкология, 2014, 4, 42. (под печат).

Маринова, Л., И. Михайлова, И.  Ценев, Н.  Сапунджиев, Р.  Георгиев, Б. Балев -Мястото на следоперативното лъчелечение в комплексния терапевтичен подход при авансирал параназален меланом. Възможно ли е постигане на локален туморен контрол без лъчево-индуциран демиелизиращ синдром. Онкология, 2014, 4, 42. (под печат)

Маринова, Л., И. Михайлова, М. Белчева - Клиничен случай от нашата практика на детски синовиален сарком - рецидив след частична операция и полихимиотерапия. Диагностика, прогностични фактори и комплексно лечение. Списание на Българското Онкологично дружество, 2014, 1, 14-17.

Маринова, Л., И. Михайлова - Медулобластом в зряла възраст - клиничен случай от нашата практика. Оптимално комплексно лечение. Списание на Българското Онкологично Дружество, 2014, 1, 18-22.

Маринова, Л., И. Михайлова, Б. Балев, Р. Георгиев - Клиничен случай със спонгиозен хемангиом на тибията. Диагностика (образна и патохистологична), диференциална диагноза и лъчелечение. Рентгенология & Радиология, 2014, LIII, 1, 65-68.

Маринова, Л., И. Михайлова, М. Белчева, Р. Георгиев - Принципи и приложения на компресионата и некомпресиона еластография при допълнително уточняване на лезиите в гърдата . Първичен мозъчен невробластом - клиничен случай от нашата практика. Списание на Българското Онкологично дружество, 2014, 2, 31-35.
Маринова, Л., И. Михайлова, Р. Георгиев - Диагностика и оптимално лечение при екстрамедуларен плазмоцитом на черепната база - клиничен случай от нашата практика с литературен обзор. Списание на  Българското Онкологично дружество, 2014, 2, 36-42.

Маринова, Л., И. Михайлова, Р. Георгиев - Интракраниални менингиоми - четири случая от нашата практика. Показания за следоперативно и дефинитивно лъчелечение. Списание на Българското Онкологично дружество, 2014, 1, 8-13.

Маринова, Л., И. Михайлова, Р. Георгиев - Лъчелечението в комплексното лечение на високомалигнени екстранодални не-ходжкинови лимфоми. Рентгенология & Радиология, 2014, 2, 129-134.

Маринова, Л., И. Михайлова, Р. Георгиев - Синхронно развитие на краниофарингеом и хороиден плексус карцином в детската възраст - клиничен случай от нашата практика. Рентгенология. & Радиология, 2014, LIII, 1, 69-72 .

Маринова, Л., И. Михайлова, Р. Георгиев - Три клинични случая на локално авансирал хордом - диагностика и оптимално комплексно лечение. Онкология, 2014, 2, 25-32.

Меламед, В., Чакалова, Г. - Онкогинекологични заболявания при възрастни и много возрастни жени - честота, специфика, диагноза и особености в лечението. Онкология, 2014, 42, 3, 10-21.

Михайлова, И.- Предоперативно лъчелечение при локално авансирал ректален карцином - самостоятелно или едновременно с химиотерапия. Oбзор. БАМО, Studia Oncologica, 2014, VI, 1, 8-30.

Михайлова, И.- Приложение на Цетуксимаб при плоскоклетъчни карциноми на глава и шия - обзор. БАМО. Studia Oncologica, 2014, VI, 1, 68-76.

Михайлова, И., В. Първанова - Съвременно индивидуализирано лъчелечение при пациенти с карцином на ректума. Медикарт „Онкология”, 2014, 4, 15-22.невробластом - клиничен случай от нашата практика. Списание на Българското Онкологично дружество, 2014, 2, 31-35.

Нейков, К., Димитрова, Н. - Карцином на простатата в България – епидемиология и клинични аспекти. МедикАрт Онкология, 2014, 4, 19-22.


Първанова, В., Н. Гешева, И. Михайлова - Интраоперативно   лъчелечение - същност и приложение. Онкология, 2014, 42, 1, 34-38.

Трифонова, И., Ж. Арабаджиев, А. Герасимов, Н. Чилингирова, Г.Солакова, В. Маринова, Г. Куртева - Таргетиране на съдовоендотелния растежен фактор- VEGF- в лечението на рак на яйчниците. Онкология, 2014, 3, 22-27.Филипова, И., Г. Чакалова - Факторът пациент при болни с овариален карцином. Онкология, 2014, 42, 3, 2-9.

Цоневска, А., Димитрова, М., Стефанов, Ст. - Цялотелесна костна сцинтиграфия и SPECT/CT за диагноза на костни метастази при пациенти с онкологични заболявания. Здравен навигатор. Онкология, 2014, 1, 37-39.

Цоневска, А., Шиндов, М. - Планарна белодробна перфузионна сцинтиграфия, съчетана със SPECT/CT за диагноза на подозиран белодробен тромбемболизъм. InSpiro , 2014, 25, 3.

Цоневска, А.,Чакърова, А., Петкова, Е. - Радиойодсцинтиграфията със SPECT-CT след тиреоидектомия за стадиране на болни с диференциран карцином на щитовидната жлеза . Онкология, 2014, 42, 2 ,19-24.Чакалова, Г. - Съвременни тенденции за диагноза и лечение на рак на яйчника. МедикАрт Онкология, 2014, 4, 56-58.

Чакалова, Г.- HPV инфекция при предрак и рак на маточната шийка. MedInfo, 2014, 8, 74-76.

Чакалова, Г., А. Начева, К. Попов, Ц. Димитров, К. Нейков - HPV и рак. Онкология, 2014, 42 ,1, 2-8.

Чакалова, Г., Е. Райчева - Съпътстващи заболявания, анестезиологичен писк и качество на живот при възрастни жени с гинекологичен рак. Онкология, 2014, 42, 2, 13-18.

Публикации в чуждестанни периодични издания

Alexandrova, E., S.Sergieva, I. Michailova, A. Zarkova. Primary angiosarcoma of the breast complicated by the syndrome of disseminated intravascular coagulation ( DIC): Case report and literature review.

Reports of practical oncology and radiotherapy, 2014, 19, 221-225.
Alexandrova, Elena, Iglika Michailova, Sonya Sergieva,Veslina Parvanova, Doroteya Ivanova. Radiation-indused breast cancer in women with Hodgkin's disease. Reports of practical oncology and radiotherapy, 2014,19, 317-321.
Allemani C, Weir HK, Carreira H, Harewood R, Spika D, Wang HS, Bannon F, Ahn JV, Johnson CJ, Bonaventure A, Marcos-Gragera R, Stiller C, Silva GA, Ogunbiyi OJ, Rachet B, Soeberg MJ, You H, Matsuda T, Bielska-Lasota M, Storm H, Tucker TC, Coleman MP, and the CONCORD Working Group (incl. Dimitrova N and Valerianova Z). Global surveillance of cancer survival 1995-2009: analysis of individual data for 25 676 887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2). The Lancet 2014.
Balansky R., Izzotti A., D’Agostini F., Longobardi M. Micale R., La Maestra S., Camoirano A., Ganchev G., Iltcheva M., SteeleV., De Flora S. Assay of lapatinib in murine models of cigarette smoke carcinogenesis. Carcinogenesis, 2014, 35, 10, 2300-2307.

De Angelis R, Sant M, Coleman M, Francisci S, Baili P, Pierannunzio D, Trama A, Visser O, Brenner H, Ardanaz E, Bielska-Lasota M, Engholm G, Nennecke A, Siesling S, Berrino F, Capocaccia R., the EUROCARE-5 Working Group (incl. Dimitrova N and Valerianova Z). Cancer survival in Europe 1999-2007 by country and age: results of EUROCARE-5 – a population-based study. The Lancet Oncology, 2014, 15(1):23-34.


De Flora S., Izzotti A., D’Agostini F., La Maestra S., Micale R., Ceccaroli C., Steele V., Balansky R. Rationale and approaches to the prevention of smoking-related diseases: overview of recent studies on chemopreventionof smoking-induced tumors inrodent models - J. Environ. Sci. Health, C. Environ. Carcinog. Ecotoxicol. Rev., 2014, 32, 2, 105-120.
Dehler S, Tonev S, Korol D, Rohmann S, Dimitrova N. Recent trends in cancer incidence: impact of risk factors, diagnostic activities and data quality of registration. Tumori, 2014, 100(4):399-405.
Gatta G, Botta L, Rossi S, Aareleid T, Bielska-Lasota M, Clavel J, Dimitrova N, Jakab Z, Kaatsch P, Lacour B, Mallone S, Marcos-Gragera R, Minicozzi P et al. for the EUROCARE Working group (incl. Valerianova Z).- Childhood cancer survival in Europe 1999-2007: results of EUROCARE-5 - a population-based study. The Lancet Oncology, 2014, 15(1):35-47.
Ivanov I., S. Sabcheva, E. Dobreva, B. Todorova, Tz. Velinov, V. Borisova, I. Petrova, K. Ivancheva, G. Asseva, P. Padeshki, P. Petrov, T. Kantardjiev. - Prevalence of carbapenemase genes among 16S r RNA methyltransferase-producing Enterobacteriaceae isolated from cancer patients. Probl. Inf. Parsit. Dis., 2014, 42, 1, 10-13.
Izzotti A, Balansky R, D'Agostini F, Longobardi M, Cartiglia C, Micale RT, La Maestra S, Camoirano A, Ganchev G, Iltcheva M, Steele VE, De Flora S. - Modulation by metformin of molecular and histopathological alterations in the lung of cigarette smoke-exposed mice. Cancer Med. 2014, 3, 3, 719-730.
Kostova, P . et al. - Cervical cancer screening practices in central and eastern Europe in 2012. Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica , 2013, 22, 7-19. Неотчетена през 2013
Marinova L., I. Hristozova, I. Mihaylova, P. Perenovska. Protective, elective lung irradiation in non-metastatic Ewing’s sarcoma. - Journal Radiation Protection Dosimetry (под печат)

Nicolova, J., Tsoneva, Ek. Peytcheva. Treatment of Melanoma by Electroporation of bacillus Calmette – Curin –B - Med. Biolotechnology EQ 25.2014 г.Published online http://dk.doi.org/10.1016/50140-6736(14)62038-9 .
Sant M, Minicozzi P, Mounier M, Anderson L, Brenner H, Holleczek B, Marcos-Gragera R, Maynadie M, Monnereau A, Osca-Gelis G, Visser O, De Angelis R, the EUROCARE-5 Working Group (incl. Dimitrova N, Valerianova Z). Survival for haematological malignancies in Europe between 1997 and 2008 by region and age: results of EUROCARE-5, a population based study. The Lancet Oncology 2014, 15, 9, 931-942.
Sergieva S., I. Mihailova, Z. Zahariev, M. Dimcheva, S. Bozhikov. Role of SPECT-CT in radiotherapy. J BUON, 2014, 19 (3): 831-835.

Sergieva, S., I. Mihaylova, E. Alexandrova, M. Dimcheva, L. Mansi. SRECT-CT in radiotherapy planning. Journal of Current Radiopharmaceuticals (под печат).

Tzonevska A., Chakarova A, Petkova E. Radioiodscintigraphy, followed by SPECT-CT after thyroidectomy for staging of differentiated thyroid cancer. Eur J Nuc Med , 2014, Supl.2, 40, S349.

Tzonevska, A.,Chakarova A., Tzvetkov K. GSPECT-CT myocardial scintigraphy plus Ca scores as screening tool for prevention of cardiac side effects in left-sided breast cancer radiotherapy . J B.U.O.N, 2014, 19(3): 667-672.

Tzonevska, A, Tzvetkov K; Atanasova M;Chakarova A. Nuclear medicine diagnostic tools for early detection of myocardial damage in treated breast cancer patients. OncoReview, 2014, 4(3) : A93-99.Zanetti R, Sacchetto L, Calvia M, Bordoni A, Hakulinen T, Znaor A, Moller H, Siesling S, Comber H, Katalinic A, Rosso S. Eurocourse WP3 Working Group. Economic Evaluation of Cancer Registration in Europe. Journal of Registry Management 2014, 41(1):31-37.
Монографии: ( !!! непълни библиографски данни )
К. Катерински. "Рак на гърдата"- „Образна диагностика на млечната жлеза"
Александрова, Е. Мастектомията от древността до ерата на Halsted. Българско онкологично дружество, кн.3. ISSN 1312-660.
ГЛАВИ В МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ, РЪКОВОДСТВА, СБОРНИЦИ

В български издания:
Куртева, Г., И. Трифонова, В. Маринова, Ж. Арабаджиев, Н. Чилингирова, А. Герасимов, Т. Караниколова, Г. Солакова, Д. Стоева - Изкуство в цитотоксичното лечение на овариален карцином - настояще и перспективи. Учебна книга, Клинично поведение при овариален карцином, 2014, 209-221.
Куртева, Г., И. Трифонова, В. Маринова, Ж. Арабаджиев, Н. Чилингирова, А. Герасимов, Т. Караниколова, Г. Солакова, Д. Стоева - Поведение при редки неепителни овариални тумори. Учебна книга, Клинично поведение при овариален карцином, 2014, 235-244.

Чакалова, Г. Опортюнистичен скрининг за овариален карцином контингенти,

методи, съвременни алгоритми. В: Клинично поведение при овариален

карцином. Учебна книга 2014. Д. Калев (рeд). АРТ ТРЕЙСЪР, Варна. 2014.

45-50.

Чакалова, Г., С. Иванов. Скриниг за овариален карцином. В: Поведение при

овариален карцином. Включително карцином на фалопиевите тръби и първичен

перитонеален карцином. Клинично ръководство, основано на доказателства.

Д. Калев Арт Трейсър. Варна 2014. 19-22.

Димитрова, Н., Г. Чакалова. TNM и FIGO-стадиране. В: Поведение при овариален карцином. Включително карцином на фалопиевите тръби и първиченперитонеален карцином. Клинично ръководскво, основано на доказателства. Под рeд. на Д. Калев. Арт Трейсър. Варна 2014. 69-76.

Чакалова, Г., С. Иванов. Системна лимфаденектомия.

В: Поведение при овариален карцином. Включително карцином на фалопиевите тръби и първичен перитонеален карцином. Клинично ръководскво, основано на доказателства. Под ред. на Д. Калев. Арт Трейсър. Варна, 2014. 85-88.Златков, В., П. Костова.Хирургични стратегии при първично ранни овариални тумори-хистология-базиран подход. В: Учебна книга 2014 -Клинично поведение при овариален карцином. Текстове за продължаващо медицинско обучение. Ред.Д. Калев. Арт Трейсър, Варна. 2014, 143-153.

Първанова, В., Н. Гешева, А. Чакърова. Лъчелечение при рак на млечната жлеза . Рак на гърдата. Под. ред. Г. Димитров, И. Гаврилов, Й. Йовчев и Т. Седлоев. Парадигма, София. 2014, 330-360.

Първанова, В., И. Михайлова. Хипофракционирано лъчелечение при карцином на млечната жлеза – основания за промяна на лъчетерапевтичния стандарт. В: Заболявания на млечната жлеза. Под ред. на Г. Байчев, Spektar.Bg, София, 2014, 272-293.

Димитрова, Н. Рак на млечната жлеза: епидемиология и рискови фактори. В: Димитров, Г., Седлоев, Т., Гаврилов, И., Йовчев, Й. (ред.) Рак на гърдата. Парадигма, София, 2014, 43-50.
Димитрова, Н. Скрининг за рак на млечната жлеза – основни положения, принципи и очаквани резултати. В: Димитров, Г., Седлоев, Т., Гаврилов, И., Йовчев, Й. (ред.) Рак на гърдата. Парадигма, София, 2014, 63-66.
Димитрова, Н., Тимчева, К. TNM класификация на рака на млечната жлеза. В: Димитров, Г., Седлоев ,Т., Гаврилов, И., Йовчев, Й. (ред.) Рак на гърдата. Парадигма, София, 2014, 171-177.
Димитрова, Н., Чакалова, Г. TNM- и FIGO-стадиране. В: Калев, Д. (ред.) Поведение при овариален карцином. Клинично ръководство, основано на доказателства. Арт Трейсър, Варна, 2014, 69-76.
Петрова, З., Димитрова, Н. Придържане към медицински стандарти,

основани на доказателства – оценка и контрол. В: Калев, Д. (ред.) Поведение при овариален карцином. Клинично ръководство, основано на доказателства. Арт Трейсър, Варна, 2014, 147-149.
Петрова, З., Димитрова, Н. Оценка и контрол на придържане към медицински стандарти, основани на доказателства. Част I: Основни принципи и методология. В: Калев, Д. (ред.) Клинично поведение при овариален карцином. Текстове за продължаващо медицинско обучение. Учебна книга, 2014. Арт Трейсър, Варна, 2014, 305-316.
Димитрова, Н., Петрова, З. Оценка и контрол на придържане към медицински стандарти, основани на доказателства. Част II: Лечение на овариален карцином. В: Калев, Д. (ред.) Клинично поведение при овариален карцином. Текстове за продължаващо медицинско обучение. Учебна книга, 2014, Арт Трейсър, Варна, 2014, 317-328.
Димитрова, Н. Част I. Въведение. В: Валерианова, З., Димитрова, Н., Тонев, С., Вуков, М. (редактори). Заболяемост от рак в България, 2012. Том XXIII, Български национален раков регистър, София, 2014, 11-24.
Димитрова, Н. Част III. Избрани локализации: простата, млечна жлеза, маточна шийка. В: Валерианова, З., Димитрова, Н., Тонев, С., Вуков, М. (редактори). Заболяемост от рак в България, 2012. Том XXIII, Български национален раков регистър, София, 2014, 47-55.
Валерианова, З., Димитрова, Н., Тонев, С., Част II. Общ преглед на заболяемост, смъртност, болестност и преживяемост от злокачествени заболявания в България. В: Валерианова, З., Димитрова, Н., Тонев, С., Вуков, М. (редактори). Заболяемост от рак в България, 2012. Том XXIII, Български национален раков регистър, София, 2014, 25-34.
Валерианова, З. Част III. Избрани локализации: бял дроб, дебело черво, стомах. В: Валерианова, З., Димитрова, Н., Тонев, С., Вуков, М. (редактори). Заболяемост от рак в България, 2012. Том XXIII, Български национален раков регистър, София, 2014, 35-46.
Валерианова, З., Димитрова, Н., Тонев, С., Вуков, М. (редактори). Заболяемост от рак в България, 2012. Том XXIII. Български национален раков регистър, София, 2014, 169.
Пиперкова, Е. Туморотропна гама-фотонна сцинтиграфия SPECT, SPECT/CT за стадиране и проследяване при рак на млечната жлеза (РМЖ). Диагностика на множествена лекарствена резистентност, апоптоза, ангиогенеза и хипоксия. В: Рак на млечната жлеза. Нуклеарно-медицинска диагностика при РМЖ. Пиперкова, Е., Цоневска, А., Цингилев, Д. 2013.

Пиперкова, Е. Позитронно-емисионна томография с компютърна томография или с магнитно-резонансна томография (ПЕТ/КТ и ПЕТ/МРТ) при РМЖ. В: Рак на млечната жлеза. Нуклеарно-медицинска диагностика при РМЖ. Пиперкова, Е., Цоневска, А., Цингилев, Д. 2013.

Пиперкова, Е., Цингилев Д. Лимфосцинтиграфия на сентинелните лимфни възли при РМЖ. В: Рак на млечната жлеза. Нуклеарно-медицинска диагностика при РМЖ. Пиперкова Е, Цоневска А, Цингилев Д. 2013.

Цоневска, А. Нуклеарно-медицински методи за диагноза, проследяване и лечение на метастази при болни с карцином на млечната жлеза.Рак на млечната жлеза - съвременни проблеми. Диагностика и поведение. Ред. проф.д-р Г.Димитров, Парадигма 2014 г.

Цоневска, А. Радионуклидни методи за диагноза и проследяване страничните ефекти при лечение на болни с карцином на млечната жлеза.Рак на млечната жлеза- съвременни проблеми. Диагностика и поведение. Ред. проф.д-р Г.Димитров, Парадигма 2014 г.

Начева, М., Гаврилов, И. Генетична теория за канцерогенезата. Молекулярно-генетични механизми в етиопатогенезата на млечната жлеза. В: Димитров, Г., Гаврилов, И., Седлоев, Т., Йовчев, Й.(редактори). Рак на гърдата. Парадигма, 2014, 51- 62.

Гаврилов, И., Седлоев, Т. Оперативни методи за лечение на рак на млечната жлеза. В: Димитров, Г., Гаврилов, И., Седлоев, Т., Йовчев, Й.

(редактори). Рак на гърдата. Парадигма, 2014, 209-228.Гаврилов, И., Седлоев, Т. Хирургично поведение при неинвазивни форми на рак на млечната жлеза. В: Димитров, Г., Гаврилов, И., Седлоев, Т., Йовчев, Й. (редактори). Рак на гърдата. Парадигма, 2014, 242-252.

Начева, М., Гаврилов, И. Генетични механизми и аспекти в лечението на рака. В: Димитров, Г., Гаврилов, И., Седлоев, Т., Йовчев, Й.(редактори). Рак на

гърдата. Парадигма, 2014, 376-380.Начева, М., Гаврилов, И. Медико-генетична консултация при рак на млечната жлеза. В: Димитров, Г., Гаврилов, И., Седлоев, Т., Йовчев, Й.(редактори). Рак на гърдата. Парадигма, 2014, 381-387.

Седлоев, Т., Гаврилов, И. Филоидни тумори. В: Димитров, Г., Гаврилов, И., Седлоев, Т., Йовчев, Й.(редактори). Рак на гърдата. Парадигма, 2014,391-395.

Седлоев, Т., Гаврилов, И. Morbus Paget. В: Димитров, Г., Гаврилов, И., Седлоев, Т., Йовчев, Й.(редактори). Рак на гърдата. Парадигма, 2014, 396-399.

В чуждестранни издания:

Dimitrova N. The under-used role of the Bulgarian National Cancer Registry in cancer control. In: Magrath I. (ed.) Cancer Control 2014. Cancer Care in Emerging Health Systems, INCTR, Brussels 2014, 134-137. http://cancercontrol.info/articles-from-cancer-care-2014/
Piperkova E. Diagnostic nuclear ophthalmology (Ophtalmic melanoma, Dacriocystography). Text-book Nuclear medicine. Ed. P. Grammatocos. Tessaloniky. Greece. 2013. ???

Piperkova E. Radionuclide venous diseases phlebography – thrombosis, varicoses, infections. Text-book Nuclear medicine. Ed. P. Grammatocos. Tessaloniky. Greece. 2013.???

Публикации в национални научни форуми

Александрова, Е., И. Михайлова, С. Сергиева, Д. Кацаров, А.Милев. Класификация на локалните рецидиви след органосъхраняващо лечение при рак на гърдата. Сборник доклади на 15-ти Национален конгрес по хирургия. София, 2014.


Александрова, Е., И. Михайлова, С. Сергиева,  Д. Кацаров, А., Милев. Класификация на локалните рецидиви след органосъхраняващо лечение. IV Национален Конгрес по Хирургия с международно участие: 23-26 Октомври 2014, София, Сборник доклади, 791-801.

Валерианова, З. Епидемиология на рака на яйчника. Пленарана лекция на 18-та национална конференция по онкогинекология, Правец, 16-19.10.2014 г. Онкология, 2014, 3, 38-39.


Валерианова, З. Разпространение на кожните карциноми в България - състояние, тенденции, прогнози. Научна конференция на СБАЛО "Злокачествени тумори на кожата, Новости от American Society of Clinical Oncology (ASCO)'2014". 20-22 юни 2014 г., Хотел Риу Правец Ризорт, 34.
Гаврилов, И., Димитрова, Н., Александрова, Е., Марков, Н., Гаранина, З., Полихронов, И., Атанасов, Н. Ефект от комплексно лечение на пациенти с карцином на гърдата в СБАЛ по онкология през 2009-2011 г. Сборник с доклади от XIV национален конгрес по хирургия с международно участие, София, 23-26.10.2014 г., 777-782.

Иванов, И., Е. Добрева, Б. Димитрова, К. Иванова, С. Събчева, Ц. Велинов, Т. Кантарджиев.Молекулярни методи за характеризиране на карбапенемаза продуциращи бактерии. Научна конференция за рационална употреба на антибиотиците, с. Костенец, 19-20 Ноември, 2014 г.
Иванов, И., С. Събчева, Е. Добрева, Б. Тодорова, Ц. Велинов, В. Борисова, И. Петрова, К. Иванчева, Г. Асева, П. Падешки, П. Петров, Т. Кантарджиев. Преобладаване на карбапенемазни гени сред 16IS рРНК метилаза-продуциращи ентеробактерии, изолирани от раково болни пациенти. 12-ти Национален конгрес по Клинична микробиология и инфекции на БАМ, 24-26 Април, 2014г., НДК, гр. София.

Марков, Н. , Полихронов, И. , Атанасов, Н. Ефект от комплексно лечение на

пациенти с карцином на гърдата в СБАЛ по онкология през 2009-2011г. Сборник с доклади от XIV национален конгрес по хирургия с международно участие, София, 23-26.10.2014 г.,777-782.
Михайлова, И., Първанова, В., Генова, Б., Димитрова, Н., Тонев, С. Рентгентерапия при иноперабилни карциноми на кожата – опит на клиниката по лъчелечение. Онкология, 2014, 2, 57.

Събчева, С., И. Иванов, Б. Тодорова, Е. Добрева, Ц. Велинов, Т. Кантарджиев.Фенотипно откриване на нови механизми на резистентност, Научна конференция за рационална употреба на антибиотиците, с. Костенец,

19-20 ноември, 2014г.

Чакалова, Г, Димитрова, Н. Първична туморна множественост при болни с рак на яйчника в България. Пленарана лекция на 18-та национална конференция по онкогинекология, Правец, 16-19.10.2014 г. Онкология, 2014, 3, 48.


Чакалова, Г., Димитрова, Н. Оценка на лечебните резултати и преживяемост при злокачествени овариални тумори в България. Пленарана лекция на 18-та национална конференция по онкогинекология, Правец, 16-19.10.2014 г. Онкология, 2014, 3, 44.
Публикации в международни научни форуми
Balansky R., Izzotti A., Ganchev G., Iltcheva M., Steele V., De Flora S. – Genotoxic and carcinogenic effects of cigarette smoke and their chemoprevention in animal models – Fifth International Medical Congress of Southeast European Medical Forum, 10-14 Sept., 2014, Ohrid, Macedonia, 33-34.
Botta L, Gatta G, Rossi S, Capocaccia R, Perez MJ, Dimitrova N, Lacour B, Marcos-Gragera R, Aareleid T, Peris-Bonet R, EUROCARE Working group. Childhood CNS tumour survival in Europe: a problem of comparison between countries. Abstract book “Towards a harmonised cancer information system in Europe”. ENCR Scientific Meeting and General Assembly. 12-14.11.2014, Ispra, Italy, p. 29.
Chakalov, В., G. Chakalova. SYMPTOMS MANAGEMENT AND QUALITY OF LIFE IN GYNECOLOGICAL CANCER WOMEN ASSOCIATED WITH DEPRESSION AND ANXIETY. 3rd Regional IGCS Meeting 2014 Cape Town, South Africa May 16-18, 2014. Int. J. Gynecol. Cancer, vol. 24, Suppl 1, 2014,

66-67. Meeting website:http://journals.lww.com/ijgc/

Chakalova G, Dimitrova N. Survival of endometrial cancer in Bulgaria: the importance of age, stage and hospital in the operative treatment. International Journal of Gynecological Cancer, Vol. 24, Supp. 1, May 2014, abstract IGCS-0267.
Chakalova, G. SYMPTOM MANAGEMENT OF CERVICAL CANCER AND COST ANALYSIS IN RELATION OF THE ECONOMICS IN BULGARIA. 3rd Regional IGCS Meeting 2014 Cape Town, South Africa May 16-18, 2014.

Int. J. Gynecol. Cancer, vol. 24, Suppl 1, 2014, р. 68. IF 2013 – 2,179. Meeting website:http://journals.lww.com/ijgc/ Documents/IGCSREG_ALL%20ABSTRACTS % 20for%20journal.pdf

Chakalova, G., N. Dimitrova. SURVIVAL OF ENDOMETRIAL CANCER IN BULGARIA: THE IMPORTANCE OF AGE, STAGE AND HOSPITAL IN THE OPERATIVE TREATMENT. 3rd Regional IGCS Meeting 2014 Cape Town, South Africa May 16-18, 2014. Int. J. Gynecol. Cancer, vol. 24, Suppl 1, 2014, р. 72. Meeting website: http://journals.lww.com/ijgc/Documents/IGCSREG_ALL%20 ABSTRACTS % 20for%20journal.pdf

Chilingirova, N, Damyanov D, Kurteva G, Tonev S, Dimitrova N. Small cell lung cancer – therapeutic challenge. A long time single institution experience. Journal of Thoracic Oncology: April 2014, 9 , 4 - abstract S29.
Dimitrova N, Tonev S, Coebergh JW, SEE+ Working Group. Recent breast cancer incidence and mortality trends by age – a collaborative study of 13 registries. Abstract book “Towards a harmonised cancer information system in Europe”. ENCR Scientific Meeting and General Assembly. 12-14.11.2014, Ispra, Italy, p. 20.

Documents/IGCSREG_ALL%20ABSTRACTS % 20for%20journal.pdf

Filipova, I., G. Chakalova. RELATION OF BMI AND SERUM TUMOR MARKERS TO CASES OF OVARIAN CANCER. 3rd Regional IGCS Meeting 2014 Cape Town, South Africa May 16-18, 2014. Int. J. Gynecol. Cancer, vol. 24, Suppl 1, 2014, р. 59. IF 2013 – 2,179. Meeting website:http://journals.lww.com/ijgc/ Documents/IGCSREG_ALL%20 ABSTRACTS % 20for%20journal.pdf

Garanina, Z., Dimitrova, M., Katerinski, K. Breast – feeding, age, of birth and breast diseases. Post session, D03. 16 MILAN BREAST CANCER CONFERENCE 26-27 JUNE 2014.

Garanina, Z. Some aspects of benign breast lesion (invited speaker) – First meeting of MMOF Breast Surgeons Working Group. Istanbul – 01.10.2014.

Kirov K. Gavrilova I, Paycheva E, Valerianova Z, Tonev S. The melanoma incidence and mortality in Bulgaria during the last 50 years. 10th Advances in diagnosis and treatment of skin tumors. 7-10 May, 2014. Radisson Blu Hotel Lietuva, Vilnius, Lithuania, p. 65.


Melamed, V., G. Chakalova. GYNECOLOGICAL CANCER AND OMORBIDITIES - CHALLENGE IN TREATMENT IN ELDERLY WOMEN. 3rd Regional IGCS Meeting 2014 Cape Town, South Africa May 16-18, 2014. Int. J. Gynecol. Cancer, 2014, 24, Suppl 1, р. 71. Meeting website:http://journals.lww.com/ijgc/ Documents/IGCSREG_ALL%20ABSTRACTS % 20for%20journal.pdf

Dimitrova, N., I. Gavrilov. Outcomes of adherence to the standards for breast cancer treatment in Bulgaria. European Breast Cancer Conference, Glasgow 19-21.03.2014, abstract 151.


Dimitrova, N. , I. Soerjomataram, S. Tonev, T. Sedloev, I. Gavrilov. Increased risk of subsequent invasive breast cancer after in situ breast carcinoma: Analysis using a nationwide population-based registry data. European Breast Cancer Conference, Glasgow 19-21.03.2014, abstract 153.
Dimitrova, N.,S. Tonev, D. Coza, A. Demetriu, Z. Gavric, M. Primic-Zakelj, M. Sekerija, S. Zivkovic, M. Zvolsky, J.W. Coebergh. Breast cancer in South-Eastern European countries: Rising incidence and decreasing mortality at young and middle age. European Breast Cancer Conference, Glasgow 19-21.03.2014, abstract 142.
Pourtsidis A, Petridou E, Papathoma E, Bouka E, Karalexi M, Dimitrova N, Kosmidis H, Moschovi M, Steliarova-Foucher E, Childhood Brain Tumors Group. Developing nationwide childhood brain tumors registration in Greece: preliminary results and comparisons with southeastern European registries. Abstract book “Towards a harmonised cancer information system in Europe”. ENCR Scientific Meeting and General Assembly. 12-14.11.2014, Ispra, Italy, p.77.

Sabcheva, S., I. N. Ivanov, E. Dobreva, T. Velinov, I. Petrova, V. Borissova, B. Todorova, K. Ivancheva, T. Kantardjiev. Further dissemination of armA methylase gene among nosocomial Enterobacteriaceae isolates at the cancer centre in Bulgaria: emergence of rtmB in Escherichia coli uropathogenic strain, P1143, 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious diseases, 10-13 May, Barcelona, Spain.

Sedloev,T., N.Dimitrova, M.Vasileva, Y.Asenov, P.Gerzilov, I.Gavrilov, D. Damyanov. Assessment of the risk of local recurrence in 119 patients with ductal carcinoma in situ of the breast, according to the treatment approach. European Breast Cancer Conference, Glasgow 19-21.03.2014, abstract 169.


Valerianova Z, Tonev S, Dimitrova N, Vukov M. Exploration of metastases in newly diagnosed cases of cutaneous malignant melanoma in 2006-2007 in Bulgaria. Abstract book “Towards a harmonised cancer information system in Europe”. ENCR Scientific Meeting and General Assembly. 12-14.11.2014, Ispra, Italy, p. 110.

Участие в научни форуми без публикуване на резюмета:


Валерианова З. Национален електронен регистър на злокачествените заболявания. Академичен форум по иновации, 27 юни 2014 г., Радисън Блу Гранд Хотел, гр. София.

Димитрова Н. Участие в Научен колегиум на СБАЛО с презентация на тема: „Преживяемост на пациентите със злокачествени заболявания в България и Европа – резултати от EUROCARE5”, 20.02.2014 г., гр. София
Димитрова Н. Доклад на тема: „Актуални данни за преживяемост на пациентите със злокачествени заболявания в България и Европа" в Постижения в диагностиката и лечението на солидни злокачествени тумори – новини от ASCO 2014 – Втора годишна научна конференция на БАМО, 13-14.06.2014 г., гр. София.
Димитрова Н. Участие с доклад на тема: „Оценка и контрол на придържане към медицински стандарти, основани на доказателства – принципи, методология и оценка на терапевтични модели при овариален карцином в България”. МОРЕ2014 – Пета национална конференция. Поведение при овариален карцином. 09-11.10.2014 г., Варна.

Dimitrova, N. Presentation of “RarecareNet HR in Bulgaria”, RarecareNet, WP5 High Resolution Workshop, 17.01.2014, Utrecht, Netherlands.


Dimitrova, N, Tonev S, Coebergh JW, SEE+ Working Group. Recent breast cancer incidence and mortality trends by age – a collaborative study of 14 registries. Presentation at ENCR Scientific Meeting and General Assembly “Towards a harmonised cancer information system in Europe”, 12-14.11.2014, Ispra, Italy.
Димитрова, Н. Презентация на тема “RarecareNet HR in Bulgaria” в Работна среща по проект RarecareNet, 17.01.2014 г., Utrecht, Netherlands.
Valerianova, Z: Epidemiology and prevention of cervical cancer. Introduction of HPV vaccines in Bulgaria. Scientific Meeting "Prevention and Cervical Cancer in Albania - Screening and Vaccination". 28 January 2014, Tirana.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница