Алгоритъм на кредитния процес на УниКредит БулбанкДата15.08.2018
Размер193.25 Kb.
#78718
Нов български университет

гр. СофияФакултет за базово обучение

ПАРИ, БАНКИ И КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ


Тема: Алгоритъм на кредитния процес на УниКредит Булбанк


Студент: Преподавател:


София


2010

Широко е разпространено мнението, че кредитът представлява доверие, което кредиторът оказва на длъжника, или доверие, което дебиторът може да предизвика у кредитора.

Тази теория заема съществено място в специализираната литература, но тя не дава цялостна и пълна представа за същността на кредита. В нея трудно може да се види най-същественото му свойство. Доверието като елемент на кредитните отношения безспорно има своето значение за тяхното съществуване. Без доверие тези отношения въобще не могат да се осъществят, както не биха могло да става въпрос за развитие на която и да било икономическа дейност и бизнесотношения.

Често кредитът се разглежда като двустранна сделка, свързана с предоставяне на пари или материални ценности на възвръщаема основа за определен срок, т.е. срещу връщане на тяхната равностойност в заместими блага след изтичане на съответния период. Този начин на разглеждане на кредита има своите предимства. С това определение авторите се доближават до същността на кредита, но чрез него се излиза от икономическата и се навлиза в чисто юридическата сфера.

Други автори при разглеждане същността на кредита акцентират върху интервала време между предоставянето на кредита и връщането на равностойността му под формата на заместими блага. Безспорно е, че при кредитирането е важна продължителността на кредитните отношения. От това време се определя степента на риска за кредитора. Колкото срокът на кредита е по-дълъг, толкова рискът му е по-голям. В това е позитивната страна на даденото определение за същността на кредита. И макар че то разкрива важен елемент от характера му, то е твърде едностранчиво и не изчерпва цялостно същността му.

Общоизвестно е, че съвкупният общ капитал функционира самонараствайки и разкъсвайки стойността си. При движението му разменната стойност остава в ръцете на собственика на капитала, а от потребителната стойност се възползва друго лице - длъжникът в кредитните отношения. На тази основа се формира заемният капитал, т.е. капитала, при който се отделя разменната от потребителната стойност, ставайки притежание на раменни субекти. Заемният капитал може да съществува и да се развива, ако се намира в непрекъснато движение, самонараствайки. Това движение се осъществява чрез кредита. Той представлява форма на движение на заемния капитал и тези две понятия са неразривно свързани. Заемният капитал функционира, движейки се по формата на кредит . Движението е невъзможно, без да има какво да движи. С други думи, кредитът представлява форма на съществуване на заемния капитал. В това се изразява и неговата истинска същност.

В България има много банкови организации предоставящи кредити на физически и юридически лица. Такава е и Булбанк.Тя е създадена през 1964 година като Българска външнотърговска банка (БВTБ), 100% собственост на държавата и основен капитал 40 милиона лева. Предмет на дейност на Банката са международните търговски разплащания и финанси на държавата. През 1994 година Общото събрание на акционерите променя името от Българска външнотърговска банка на Булбанк. Булбанк е лидер на банковия пазар по размер на нетна печалба и собствен капитал. От 2001 година насам тя активно навлиза в сектора на индивидуалното и семейното банкиране. Банката непрекъснато разширява своите позиции на кредитния пазар в страната като запазва високото качество на активите си. Носител е на редица престижни международни и български отличия, последните от които са наградата на списанието Finance Central Europe за най-добра банка в България по капитал и отличието на вестник „Пари” - Банка на годината за 2006 г.

Булбанк предлага пълно банково обслужване и набор услуги за всички свои клиенти – от най-големите фирми до всеки отделен гражданин. Това важи напълно и в областта на кредитирането – от финансиране на крупни инвестиционни проекти до малки потребителски заеми.
 • Кредити за корпоративни клиенти

За своите големи корпоративни клиенти Булбанк предлага както фирмени инвестиционни кредити, така и специализирано финансиране на инвестиционни проекти в България. В зависимост от проекта, размерът на инвестицията може да варира между 2 до 50 млн. евро, като при необходимост Булбанк организира синдикиране на кредита или външно съфинансиране с помощта на банки–партньори от групата Уникредит. Банката предлага инвестиционно финансиране в следните области: сливания/поглъщания на фирми; инвестиционни проекти "на зелено" и проекти за разширяване на дейността; проекти с основно участие на международни финансови институции, private equity и външни инвеститори; рефинансиране на подобни сделки. Булбанк опуска кредити за оборотни средства, както и кредити под условие за обезпечаване на поети от Банката ангажименти от името на клиента и за негова сметка (издаване на банкови гаранции и/или документарни акредитиви).

Тук може да бъдат получени и заеми по програмата "Енергийна ефективност и ВЕИ" на ЕБВР за инвестиционни проекти в областта на енергоспестяването и възобновяемите източници на енергия. Наличните средства по програмата са 3 милиона евро.

Параметрите по всяка конкретна кредитна сделка – размер, срок, лихвени условия, обезпечения – са обект на договаряне.
 • Кредити за физически лица
За покриване на временен недостиг от средства, Булбанк предлага на физически лица потребителски кредити в левове с минимален размер 500 лева и максимален - 15 000 лева.
Срокът на погасяване за суми до 1 000 лева е до 2 години, а за останалите - до 5 години. Обезпечението е поръчителство от едно до три физически лица за кредити съответно до 1000, 3000 и 7000 лева и ипотека за кредити до 15 000 лева. Възможни са още залог на парични средства в левове или чуждестранна валута по сметки в Банката, както и залог на ДЦК. Банката отпуска и потребителски кредити без обезпечение до 10000 лв. за срок от 7 години при условие, че работната заплата на кредитополучателя се превежда по сметка в Булбанк.

За потребителски кредит могат да кандидатстват физически лица с постоянно местожителство в страната и работещи на безсрочен трудов договор или на свободна практика. Изисква се още възрастта на кредитоискателя да не надвишава 63 години (за мъже) и 60 години (за жени) преди изтичане на срока на кредита.

Кредитоискателят заплаща такси и комисиони съгласно Тарифата на Булбанк и лихва - Банков лихвен процент (БЛП) плюс надбавка. БЛП към момента е 4,17%. Разходооправдателни документи не се изискват. Има специални тарифни и лихвени отстъпки за притежателите на пакетни програми UNICO.


 • Овърдрафт

Булбанк предоставя своите клиенти овърдрафт по картови сметки в лева и във валута. Овърдрафтът покрива липсата на средства по местни и международни дебитни карти до определен разрешен лимит.

Овърдрафт по картови сметки в лева - за притежатели на местна дебитна карта със знака на Борика или международна дебитна карта Cirrus Maestro, издадена от Булбанк.

Условията са притежаване на банковата карта минимум от 3 месеца, редовно получаване на трудово възнаграждение през последните 6 месеца, безсрочен трудов договор с работодател. Размерът на нетното трудово възнаграждение трябва да е минимум 300 лева и да има преведени две последователни месечни работни заплати по съответната картова сметка в Булбанк. Изисква се и осигуряване на минимален неснижаем остатък по картовата сметка.

Максималният размер на овърдрафта по картова сметка е до една нетна месечна работна заплата, но не повече от 1000 лева. Обезпечението е чрез залог на бъдещи вземания, произтичащи от трудови правоотношения, залог върху авоарите по сметките на клиента и солидарния длъжник, залог на парични средства, блокирани по сметки в банката или залог върху ДЦК.

Крайният срок за погасяване на овърдрафта по картова сметка е една календарна година. Автоматично продължаване на срока на договора за овърдрафт е възможно след представяне на актуализиран комплект документи (искане, декларации и потвърждения), не по-късно от 45 дни преди изтичане срока на действащия договор.

Усвояването на договорените суми по овърдрафта става от картовата сметка на клиента, а задължаването на ползван овърдрафт и редовните лихви по него се извършва от всички постъпления по картовата сметка на клиента. Ползването на този кредит се прекратява 30 дни преди крайния срок на договора, като всички постъпления по сметката намаляват размера на овърдрафта до окончателното му погасяване.
 • Ипотечни кредити

Стандартният ипотечен кредит е предназначен за покупка на имот, строителство, ремонт или реконструкция. Размерът е без ограничение, като покрива до 90% от договорената цена. Срокът за покупка и строителство е до 25 години, за ремонт – 7 години и за реконструкция – 10 години. Изисква се 200 лева минимален нетен месечен доход за кредитоискателя, както и съотношение „Месечни задължения/Доход” от 30 до 85%, в зависимост от семейните доходи и разходите за издръжка. Максималната възраст при изтичане на срока на кредита трябва да бъде 60 години за жени и 65 години за мъже. Изискват се още безсрочен трудов договор или дейност като ЕТ или свободни професии и трудов стаж или период на осъществяване на дейността - минимум 1 година. Обезпечение - законна или договорна ипотека върху закупувания със средствата от кредита имот и/или върху друг имот, собственост на кредитоискателя.

Лихвите, таксите и комисионите са съгласно тарифата на Банката, като за притежателите на продуктови пакети Unico и Unico VIP се предвижда известно намаление.

Булбанк АД предоставя на своите клиенти голямо разнообразие от кредитни продукти с цел максималното задоволяване на потребителското търсене, но по 2-те основни групи кредити са кредити за физически лица и кредити за юридически лица.

Всяка банка има общи условия които са неизменна част от всеки договор за сделка. За да получи кредит кредитоискателят трябва да отговаря, а също така и да спазва общите условия за отпускане на кредит. Ще разгледаме общите условия, при които УниКредит Булбанк АД предоставя кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност.
І. Условия за предоставяне на кредит:

Банката предоставя кредит на кредитоискател, който е изпълнил следните условия: • Има открита разплащателна сметка в Банката;

 • Депозирал е писмено Искане за предоставяне на кредит (по образец на Банката), към което, на различните етапи от разглеждането му, се предоставят в писмена форма и на български език информация и документи. Когато някой от документите е изготвен на чужд език, се предоставя легализиран превод на български език по установения в закона ред.

Булбанк съдейства на кредитоискателите при структуриране на кредитните сделки, като ги информира относно видовете кредити, размера на разходите по тях и специфичните и изисквания, както и нормативните изисквания, касаещи кредитната дейност. Предоставената информация и проведените преговори не обвързват Банката при вземане на решение за предоставяне на искания кредит. На основание на взетото решение за предоставяне на кредит банката подписва с кредитоискателя договор при взаимноприемливи условия, спазвайки принципите на доверителност и недопускане конфликт на интереси.Всички разходи по разглеждане искането за предоставяне на кредит и предоставянето на кредита, са за сметка на кредитополучателя и не подлежат на възстановяване.
ІІ. Условия за усвояване на кредити:

Правото на Кредитополучателя да усвоява суми по кредита възниква след подписването на договора от всички страни по него и изпълнение на всички условия за усвояване по договора. Срокът за усвояване се определя в договора за кредит. След изтичане на срока за усвояване ангажиментът на банката за предоставяне на неусвоените суми от кредита се прекратява, като неплатените суми са дължими, а платените не подлежат на връщане. Кредитът се води и отчита в счетоводните книги на банката чрез отразяване на всички усвоени и възстановени суми, и се ползва чрез разплащателната сметка на кредитополучателя, посочена в договора.


ІІІ. Лихви и комисионни

Конкретният размер на дължимите лихви, такси и комисиони се определя и издължава съгласно договора и/или приложимата към датата на изискуемостта и начисляването им Тарифа на УниКредит Булбанк АД. Годишният лихвен процент по усвоената част от кредитите се формира от базов лихвен индекс (SOFIBOR, EURIBOR или LIBOR), приложим за съответния период на олихвяване (седмица, месец или тримесечие за SOFIBOR и съответно седмица, месец, тримесечие или шестмесечие за EURIBOR или LIBOR) плюс надбавка за редовен дълг, определена в Договора. Първоначалният период на олихвяване започва от датата на първо усвояване по кредита, а всеки следващ период започва от първия работен ден на следващия календарен период (седмица, месец, тримесечие,шестмесечие).

Договореният годишен лихвен процент се променя автоматично в първия работен ден на всеки следващ период на олихвяване с публикуване на новата стойност на съответния лихвен индекс и запазване на надбавката, установена по размер в договора.При неиздължаване от кредитополучателя на погасителна вноска по главница и/или лихва, за срока на забавата се прилагат лихвените условия, определени в договора. Кредитоискателят заплаща такса за разглеждане на искането за предоставяне на кредит, която не подлежи на връщане както и комисиона за управление на кредита. която е годишна и се начислява за всеки започнал 12-месечен период (т.е. за година или част от нея), освен ако в договора изрично е посочено, че комисионата е еднократна. Кредитополучателят заплаща и комисиона за ангажимент, начислявана върху разликата между размера на разрешения за усвояване кредит и фактическия дълг по кредита за всеки ден от периода на усвояването му. Комисионата се събира всеки месец от периода на усвояване на датата на плащане на дължимите лихви за редовен дълг.Кредитополучателят заплаща комисиона при предсрочно погасяване на кредита. Всички дължими такси, комисиони и други разходи, свързани със сключването и изпълнението на договора са за сметка на кредитополучателя.
ІV. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

При предоставяне на кредити банката приема за обезпечение ликвидни (продаваеми) имущества. Обезпеченията се учредяват в нейна полза по реда и във формата, определени със закона.Банката приема следните видове обезпечения, които не са изброени изчерпателно: • Договорна и/или законна ипотека върху недвижим имот, собственост на кредитополучателя или трето лице.

 • Особен залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху движимо имущество на Кредитополучателя и/или трето лице

 • Реален залог по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) върху вземане на кредитополучателя и/или трето физическо лице по банкова сметка в национална и чуждестранна валута, на която е титуляр, включително трудов договор.

 • Залог по реда на Закона за договорите за финансови обезпечения (ЗДФО) върху вземане, произтичащо от наличност в национална и чуждестранна валута по банкова сметка, открита при банката или друга банка с титуляр юридическо лице.

 • Издадена в полза на Банката безусловна и неотменяема банкова гаранция, с банка-издател, на стойност и с текст, одобрени от УниКредит Булбанк. В срок от 15 работни дни след окончателното пълно погасяване на Кредита и депозирано писмено искане от кредитополучателя банката освобождава гаранцията.

 • Издадена в полза на банката застрахователна полица, покриваща финансовия риск от необслужване на кредита, по която банката е застраховано лице, единствен получател на застрахователните суми, а кредитополучателят е застраховащ. Застраховката следва да е издадена от одобрен от УниКредит Булбанк застраховател.

 • Други обезпечения, които законът допуска.

За осигуряване погасяването на кредита, възникнал по силата на договора банката може да изиска и:

 • Участието като страна по договора на солидарен длъжник – лице, което, поема и отговаря солидарно с кредитополучателя за изпълняване на задълженията му за погасяване на кредита, от момента на възникването на тези задължения до окончателното им погасяване съгласно договора и общите разпоредби.

 • Участието като страна по договора на поръчител – лице, което отговаря солидарно с кредитополучателя за изпълняване на задълженията му да погаси кредита, от момента на възникването на тези задължения до окончателното им погасяване.

При неизпълнение на задълженията по договора от кредитополучателя поръчителят се задължава, при първа покана от банката, доброволно да внесе неиздължените суми по кредита. Пълното погасяване на кредита погасява и отговорността на поръчителя. При частично изпълнение отговорността на поръчителя се редуцира до намаления размер на кредита. Поръчителят и солидарният длъжник се одобряват предварително от банката. Неучредяването на приетите и посочени в договора обезпечения е основание банката да откаже предоставяне на неусвоената част от кредита и/или да направи по своя преценка усвоената част от кредита предсрочно изискуема в пълен размер.

Ако поради изменение на цените, промяна на валутния курс или поради други обстоятелства, стойността на имуществото, предмет на обезпечението, спадне и банката счете, че то е недостатъчно за гарантиране на вземанията и по кредита, кредитополучателят пряко и/или третите задължени лица, при първа покана намалява/т задължението по договора или предоставят допълнително обезпечение в посочените от банката вид, размер и срок, в изискуемата от закона форма и при условията на конкретния договор за обезпечение.


V. ЗАСТРАХОВКИ

Кредитополучателят сключва за своя сметка или осигурява сключването и поддържа за целия срок на договора застраховка на всички подлежащи на застраховане имущества, приети като обезпечения, като общата застрахователна сума се определя въз основа на застрахователната стойност на активите и е не по-малка от разрешения за ползване размер на кредита (когато това е възможно), и банката е посочена като трето ползващо се лице - единствен получател на застрахователните обезщетения. Покритите застрахователни рискове включват като минимум погиване/увреждане в резултат на природни събития (включително земетресение) и/или действия/бездействия, противоправно отнемане и се съгласуват, както и застрахователя, предварително с банката.При настъпване на застрахователно събитие собственикът на застрахованото имущество кредитополучателят и/или третите задължени лица предприемат в изискуемия срок всички необходими и изискуеми от застрахователя действия и осигуряват документите, въз основа на които банката да получи застрахователните обезщетения по застрахователните полици.

В срок до 10 дни преди изтичане действието на всяка застрахователна полица кредитополучателят осигурява представянето на нова полица при същите условия до окончателното погасяване вземанията на банката по договора за кредит.

VІ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗДЪЛЖАВАНЕ НА КРЕДИТИ

Кредитът се издължава във валутата, в която е отпуснат. При погасяване със средства във валута, различна от валутата на кредита, банката извършва служебно арбитраж, като откупува валутата по своя курс „девизи” в деня на операцията.Кредитополучателят и съответните трети задължени лица дават на банката писмено съгласие за служебно събиране на вземания (съгласие за директен дебит) по смисъла на Наредба №3 на БНБ за паричните преводи и платежните системи, въз основа на което Банката събира едностранно в деня на падежа или след него дължимите по кредита суми от всяка тяхна сметка в национална и чуждестранна валута, съгласно условията за водене на съответната сметка. В случай че сметката е влогова или депозитна, банката има право да наруши срока на влога или депозита, със следващите се от това последици .Кредитополучателят осигурява по сметките си необходимите средства за погасяване на дължимите суми по кредита, като за срока на действие на договора до окончателното погасяване на кредита кредитополучателят насочва постъпленията от дейността си по сметките си в банката в размер минимум пропорционален на задълженията към останалите си банки-кредитори, действащи на територията на страната. При неизпълнение на този ангажимент и/или при нарушение на изискването за спазване на специфични финансови параметри и показатели по договора, банката има право да завиши едностранно надбавката за редовен дълг с до 2 процентни пункта годишно, като уведоми кредитополучателя и солидарните длъжници за това.Когато падежът е в неприсъствен ден Кредитополучателят погасява дължимата сума от кредита в първия следващ работен ден. При неизпълнение на това задължение сумата се отнася в просрочие от датата на договорения падеж, т.е. считано от неприсъствения ден.Кредитополучателят може предсрочно да издължава (частично или изцяло) кредита след заплащане на комисиона. При предсрочно погасяване на част от кредита, ако не е уговорено друго в договора или анекс към него, погасителният план се променя чрез:


 • промяна в размера на сумите от последно дължимата към първо дължимата вноска от погасителния план, ако редукцията не води донамаляване срока на кредита с повече от една година;

 • промяна в размера на сумите поравно от всички погасителни вноски, ако редукцията води до намаляване срока на кредита с повече от една година.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

При управление на кредитите Банката предоставя информация на кредитополучателя във връзка с усвояването, ползването и издължаването на кредита, чрез изготвяне на извлечения, както и при поискване. Извлеченията се изпращат на адреса за кореспонденция, посочен от кредитополучателя. При констатирани грешки в данните кредитополучателят незабавно уведомява банката. Неоспорването на данните по извлечението в 15-дневен срок след предаването му се счита за мълчаливо съгласие и потвърждава верността на данните по него. Банката предоставя сведения по кредита само на кредитополучателя, упълномощените от него лица с нотариално заверено пълномощно, на третите задължени лица, както и на органи и лица в предвидените по закон случаи. Банката може да предоставя сведения и на дружества в УНИКРЕДИТ ГРУП, както и на лица, осигуряващи администрирането и събирането на вземанията и по кредита, за което кредитополучателят дава изричното си съгласие с подписването на договора.Булбанк АД отчита усвояването, ползването и издължаването на кредита в счетоводните си книги по предвидения от закона ред.Банката има право да изисква от кредитополучателя да представи отчетни и други документи, свързани с неговата дейност, а също и да посещава офисите, производствени помещения и други места, свързани с дейността на кредитополучателя с цел проверка на данните, предоставени от кредитополучателя, целевото използване на кредита, наличието, поддържането и условията на съхраняване на имуществото,предоставено като обезпечение.Банката дава изрично съгласие в предвидената от закона форма за заличаване на вписаните в нейна полза обезпечения след окончателното пълно погасяване на кредита и депозирано писмено искане от кредитополучателя. Разходите са за сметка на кредитополучателя.При установени нарушения на действащите общи условия, договора и договорите за обезпеченията от кредитополучателя и/или което и да е от третите задължени лица или влошаване на финансовото им състояние, и след писмена покана на банката те не предприемат мерки за отстраняването им и в десетдневен срок не преустановят нарушенията, банката може:


 • Да спре временно или да не разреши по-нататъшното усвояване на кредита;

 • Да обяви цялото си вземане за предсрочно изискуемо;

 • Да предприеме други законосъобразни действия за защита на интересите си като кредитор в зависимост от конкретния случай.

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛЯ

Кредитополучателят е длъжен да предоставя на банката достоверна и актуална информация за финансовото си състояние, платежоспособност и предоставеното обезпечение, включително, но не само, относно:


 • открити сметки и ползвани кредити от други банки;

 • промени в правния статут, представителната власт и актуално сведение –декларация за икономическата свързаност (по образец на банката), както и всякаква документация за целите на банковия контрол;

 • финансови отчети - годишни счетоводни отчети, изготвени в съответствие с действащото законодателство за всяка година през периода на действие на договора, в срок не по-късно от 30 дни след последната дата за представяне на годишна данъчна декларация, установена в закон, както иполугодишни (към 30 юни) счетоводни отчети, в срок не по-късно от 31 юли и други счетоводни отчети и документи в срок не по-късно от 15 дни след поискване от банката;

 • разходооправдателни документи за целевото изразходване на кредита;

 • водене, отчитане и съхраняване на обезпечението.

Кредитополучателят е длъжен да осигури достъп до офисите, производствени помещения и други места, свързани с дейността му с цел проверка на данните, предоставени от него, целевото използване на кредита, наличието, поддържането и условията на съхраняване на имуществото, предоставено като обезпечение.

Кредитополучателят трябва да уведомява незабавно банката за: • Всяка промяна на данните и информацията, предоставени на банката.

 • Образуването на искови, охранителни, административни производства, производства по несъстоятелност или ликвидация, както и за постановените осъдителни или конститутивни решения както по отношение на кредитополучателя, така и по отношение на третите задължени лица.

 • Предявени от него искове за реализиране правата му по застрахователни полици, в т.ч. тези в полза на банката.

 • Постъпили покани за доброволно изпълнение от негови кредитори и от компетентни органи във връзка с образувани изпълнителни производства, както и за наложени обезпечителни мерки по искови, административни или изпълнителни производства.

Кредитополучателят е длъжен да плаща в срок всички публични задължения (данъци, такси) и други свои задължения.

До окончателното изплащане на кредита кредитополучателят се съгласява, без предварително писмено съгласие от страна на Банката: • Да не променя характера на стопанската си дейност, отнасящ се до реализиране на финансираната с кредита цел;

 • Да не се преобразува; да не предприема действия по доброволна ликвидация и/или продажба на част или цялото си предприятие;

 • Да не прехвърля и/или обременява с тежести предприятието си.

 • Да не прехвърля собствеността, обременява с тежести, учредява каквито и да е права в полза на трети лица или променя местонахождението на което и да е от имуществата, предмет на обезпечение по договора.

 • Да не намалява внесения си регистриран капитал.

ІХ. ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА КРЕДИТА И ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕКредитът може да бъде обявен за предсрочно изискуем и банката да се снабди с изпълнителен лист по извлечение от счетоводните си книги и да пристъпи към удовлетворяване на вземанията си чрез принудително изпълнение върху имуществото, предоставено като обезпечение, съответно върху цялото имущество на кредитополучателя и/или третите задължени лица по законоустановения ред при настъпване на някое от следните основания:

 • Постановяване на съдебно решение за откриване на производство за обявяване в неплатежоспособност, обявяване в несъстоятелност, откриване на процедура в Търговския регистър към Агенция по вписванията за ликвидация на кредитополучателя и/или мажоритарния му собственик и/или третите задължени лица, както и при предприемане от трети лица по законоустановения ред на действия за принудително изпълнение срещу имуществото на кредитополучателя и/или на третите задължени лица за сума по-голяма от 5% от балансовата стойност на активите и/или срещу имуществото, предмет на обезпечение по кредита.

 • Непогасяване в срок на изискуеми задължения на кредитополучателя към банката или други кредитори, при условие че това неизпълнение би създало предпоставки за неизпълнение на договора или по други кредити, предоставени му от банката;

 • Установяване на неистински и/или неверни данни, потвърждения, декларации, удостоверения или други документи, предоставени от кредитополучателя и/или от третите задължени лица във връзка със сключването и изпълнението на договора;

 • Отнемане, ограничаване или прекратяване от страна на компетентен орган на лиценз, съгласие или разрешение, изискуеми за осъществяване на дейността на кредитополучателя и/или третите задължени лица, при което банката може да счете, че са налице значими пречки за обслужването на кредита;

 • Отказ на кредитополучателя и/или третите задължени лица да платят съответната такса за подновяване на действието на учредените обезпечения преди изтичане на законоустановения срок на действие на вписването;

 • Неизпълнение от кредитополучателя и/или третите задължени лица в качеството им на собственици на имущество, предмет на обезпечениепо кредита на задълженията им по договорите за обезпечение или неполагане на дължимата грижа с оглед защита интереса на банката като обезпечен кредитор.

При настъпване на основание за обявяване на предсрочна изискуемост на вземанията по договора и/или по всеки друг договор на кредитополучателя с нея, банката може да обяви за предсрочно изискуеми част или всичките си вземания по договора за кредит и/или по всеки друг договор, сключен с нея, по който кредитополучателят е страна. Банката събира изискуемите си вземания чрез реализиране на правата си на служебно инкасо.Освен това банката пристъпва към принудително събиране на изискуемите си вземания, без съдебна намеса по реда на ЗОЗ и/или по реда на чл. 311 от ТЗ според вида на обезпечението или пристъпва към съдебно удовлетворяване на вземанията си.

Използвана итература:


www.bgkredit.net
www.bulbank.bg
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница