Аллахън айдънлъъ йюреклеримиздеДата27.10.2018
Размер52.91 Kb.
#101838
2.Коринтлилер 4:5-6

Аллахън айдънлъъ йюреклеримизде

5 Бу 'ийи хабер' Месихин шанлълъънъ гьостерийор; Месих де, Аллахън гьорюнтюсюдюр. 6 Аллах бир вакът бир сьозю иле каранлъктан ъшък парлатърмъштъ. Ве шимди бизим йюреклеримизе де ъшък салдъ, Онун шанлълъънъ билелим дийе. Ве Аллахън шанлълъъ Месихин йюзюнде белли олду.


Гириш:


- Павлус кендини савунуйор, кенди хизметини анлатъйор

- ааджък йукаръда деди ки: “Муса гиби деилиз: бизим шанлиълъъмъз азалмъйор, гиттикче артъйор – ве о артък бизе куввет верийор

- пара алънджа хепимиз севинийоруз – бизи ьовдюлер ми, хепимиз севинийоруз - шифаландъъмъз заман хепимиз севинийоруз

- Павлус ьойле бир шейи беклесейди, ишини хизметини асла япамаджайдъ: о беклемеди бедени шифалансън, беклемеди пара гелсин ве кесинликле беклемеди кишилер ону ьовсюнлер

- бизе аслънда куввет верен башка бир шейдир: куввет мюjденин ИЧИНДЕДИР – мюjденин темаларънъ дюшюндюкче куввет алъйоруз

- билийорум иманлъ хаят зордур. Ама ону яшамак ичин дкуввет истерсен, дору йере бак: белеме хаятън рахат гечсин: мюjденин темаларъна бак


А. Асъл хаберимиз недир: Месихин шанлълъъ


а.5-6

Бу 'ийи хабер' Месихин шанлълъънъ гьостерийор; Месих де, Аллахън гьорюнтюсюдюр. 6 Аллах бир вакът бир сьозю иле каранлъктан ъшък парлатърмъштъ. Ве шимди бизим йюреклеримизе де ъшък салдъ, Онун шанлълъънъ билелим дийе. Ве Аллахън шанлълъъ Месихин йюзюнде белли олду.

- деил бир пейгамбер гелди, деил 'гел куртул', деил 'Аллах сени берекетлемек истийор”, деил бир систем, деил бир религия

- асъл хаберимиз: бир киши - инсанларъ давет едийоруз онунла танъшсънлар


1. биринджи ъшък, айдънлък:


Йаратълъш 1:1-4

Башлангъчта Танръ гьою ве йери яраттъ. 2 Йер бошту, йерйюзю шекиллери йокту; енгин каранлъкларла каплъйдъ. Танръ'нън Руху суларън юзеринде далгаланъйорду. 3 Танръ, "Iшък олсун" дийе буйурду ве ъшък олду. 4 Танръ, "Iшък олсун" дийе буйурду ве ъшък олду. Танръ ъшъън ийи олдууну гьордю ве ону каранлъктан айърдъ.

- Аллахън биринджи иши деил топраъ ве денизлери яратсън ама айдънлък япсън – ама бу бизи шашъртъйор: гюнеш чак 4. гюнде яратълдъ – гюнеш олмадан насъл айдънлък олабилир?

- Аллаха иман етмейен астронономлар биле 'бюйюк патлама' хаккънда конушуйорлар: 13 миляр сене ьондже бютюн бугюнкю космос бир иненин уджуна кадар бир йерде топланмъштъ

- 'енгин каранлък' вардъ 380,000 сене сюрдю - ве биркач секунда ичинде ъшък олду, супер шимшек гиби чактъ. О кадар бюйюк бир ъшък ки, бугюне кадар ону радясйон оларак хер йерде ьолчюлюйор (Козмик микродалга аркаплан ъшъмасъ)

- бу ъшъкла Аллах кенди карактерини санки гьорюнен дюняя копя етти. Аллах “Йаклашълмаз айдънлъкта отуруйор”Йуханна 1:4-5

4 Онда яшам вардъ. Йашам да инсанларън айдънлъъ иди. 5 Iшък каранлъкта парлардъ, ама каранлък Ону кабул етмеди.

- Аллах бурада кесин бир айрълък япъйор: айдънлък иле каранлък – айдънлък яшам верийор, каранлъкта гене саде ьолюм вар

- капкаранлък бир куту дюшюн – кенарларънъ силиконла капатъйоруз: орада Хичбир шей бюйюмейеджек – хаят йок – хер бир яшам айдънлъктан гелийор

- Аллах биринджи дефа ону яптъ беденсел дюняда ону анлаялъм дийе, ама аслъсънъ Иса Месих'те яптъ


2. икинджи айдънлък


- Иса Месихи гьондериркен Аллах икинджи дефа “Айдънлък олсун” деди - икинджи дефа яшам башлатърдъ: бу сефер сонсуз яшамъ

- ьондже каранлък вардъ: инсанлар Аллах карактерини гьоремезлерди, онларън гьозлери ачък кьор иди

- ама Иса Месихин гелмесийле, о каранлъъ даълдъ, гюнеш доунджа насъл гедженин каранлъъ даълърса

- Месих де, Аллахън гьорюнтюсюдюр – Кол 1:12 “гьорюнмез Аллахън гьорюнтюсюдюр.”

- кючюккен бабамла пикиник япмая гиттик, ве кючюк бир тюпгазъмъз вардъ – бабам да газъ салдъве яктъ – гюнеш де вурунджа газън гьолгеси олду – бабам деди: “Те, гас гьорюнмюйор, ама гьолгеси гьорюнюйор”

- Иса Месих де там ону яптъ: Аллахън кендисини анламъйоруз, гьоремийоруз

- онун ичин дюнянън динлери деишик тюрлю чешит фикирлер мейдана гетирдилер, чюнкю бютюн пейгамберлер в.с. дин адамларъ хепси каранлък ичинделер

- ама Иса Аллахтан гелен бир киши иди онун ичинЙуханна 1:18

Хич кимсе, хич бир заман Аллахъ гьормемиштир - ама Тек Доан, кендиси Аллах Олан, евет Бабанън барънда Олан, иште О Аллахъ ачъкладъ.

- Иса чок бюйюк лаф яптъ: “дюнянън айдънлъъ беним” - санки дийор: гюнеш беним – бен олмадан хаят йок

- икинджи дефа бир айръм олуйор: айдънлък иле каранлък – Иса'йъ ким кабул еттийсе онлар айдънлъа гечти, ким кабул етмедийсе каранлъкта калъйорЙуханна 9:39

"Бен даваламак ичин бу дюняя гелдим. Öйле ки, гьормейенлер гьорсюн, гьоренлер гене кьор олсун."

- онун ичин ьондже Иса бир кьор адамън гьозлерини ачтъ: хор гьорюлмюш кишилер она бакарак севиндилер – ама Fерисилер маана булдулар, истемедилер

3. ючюнджю айдънлък


“Ве шимди бизим йюреклеримизе де ъшък салдъ”

- бу демек деил ки, артък доруйу ве янлъшъ фарк едебилириз – о олуйор Аллахън кануну танъмакла, онун ичин Иса лазъм деил

- беним хаятъмда ьойле олду, санки бен ьондже бир каранлък одада гезердим, хеп масая искемлелере чарпардъм ве хер ан дюшебилирдим – ама сонра бириси гелди ве бир керектен шалтери индирди – артък хершейи кесин ве нет оларак гьорюрдюм

- хер инсан бир парча дору ве янлъшъ билийор – хер инсан бир парча Аллах вардър иананъйор

- ама садедже не заман Исанън айдънлъъ сенин йюреине гирерсе, о заман Аллахъ анламая башлъйорсун, о заман сенин ичин реално олуйор

- о заман Ейуб гиби конушаджан:Ейуб 42:5

сенин хаккънда билдиклерим хепси Кулактан дуймайдъ, ама шимди гьозлеримле гьордюм сени.


4. мадем айдънлък олдук, Инджил дийор ки, лазъм айдънлъкта йюрюйелим


- демек: девам еделим

1.Йуханна 1:7

Ама О айдънлъктадър, ве биз де айнъ онун гиби айдънлъкта йюрюдюк мю, о заман бирбиримизле бераберлиимиз олуйор. Ве Онун Олу Иса Месихин канъ бизи хер бир гюнахтан темизлийор.


а. ики айръ яшам сюрмемек


- бир килисе хаятъ - бир де нормал хаятъмъз

  • Тюркийе’ден Мевлана адънда бир филозоф: “Йа олдуун гиби гьорюн, я да гьорюндююн гиби ол!”

б. ачък ве гьорюнен бир хаят сюрмек


- бу деил ики стандартлъ ама капалъ бир киши олмак

- Холандада хюкюмет верги топламак ичин перделер юзерине верги коярълар - инсанлар алъштъ пердесъз евлерде яшасънлар – директно онларън холларъна бакабилийорсун

- иманлълар да айнъ: мадем кардешиз, къзакрдешиз неден утанъйоруз?

- ве гене де гьорюйоруз иманлълар чок ишлери саклъдан, гизлиден япъйорлар – кардешлере хабер вермеден

- айдънлъкта йюрюмек не демек олдууну анладък мъ?

в. айдънлък ишлер япалъм


- Иса хем дийор: Дюнянън айдънлъъ беним – хем дийор дюнянън айдънлъъ сизсиниз
Ефес 5:9

8 Чюнкю бир заманлар каранлък идиниз, ама шимди Раб'де айдънлъксънъз. Айдънлъън евлатларъ гиби де яшайън. 9 Чюнкю айдънлъън йемиши хер тюрлю ийилик, дорулук ве хакикаттър.
Йуханна 9:4-5

Бен лазъм бени гьондермиш Оланън ишлерини битирейим, хенюз гюндюз икен. Гедже якънлъйор, ве о вакът кимсе ишлейемейеджек. 5 Бен дюняда булундуум кадар, дюнянън айдънлъъйъм."

- бу иште бир аджеле вар: хенюз гюндюз икен – ики тюрлю гедже олабилир

Йуханна 12:36

Хенюз айдънлъънъз варкен, айдънлъа иман един, ьойле ки, сиз де айдънлъън евлатларъ оласънъз." Иса бунларъ сьойледиктен сонра онлардан айрълъп саклъда калдъ.

- Раб дийор ки, бу айдънлък иш демектир – сен айдънлъън ишини насъл япъйорсун?

Сон:


- кардеш унуттун му о каранлък гюнлери – бу дюняда Алласъз идиниз – герчектен ьойле, Аллах вар, ама бизим гибилерле илгиленмийор

- ьойле хисседердим кендими: йерйюзюне атълмъш ве сонра унутулмуш бири гиби

- ама шимди не кадар зорлуклар гелсе де билийорум, айдънлъктайъм, Аллах бени кулланъйор бир айдънлък гиби – о бана умут ве куввет верийор

- (1.Петрус 2) “О сизи каранлъктан кенди шашъладжак айдънлъъна чаърдъ” - о айдънлъкта яшам вар, куввет вар, амач вар- сен белки кендине иманлъ дийорсун, ама бу айдънлъкта йюрюйюйор мусун? Гел бирликте бракалъм ески шейлери ве Раббин айдънлъънда яшаялъм.


Каталог: vaaz
vaaz -> Меджделли Мерйем
vaaz -> Дюнйанън сону херкес ахрет гюнюне инанъйор
vaaz -> Каядан чъкан су Чъкъш 17: 1-16
vaaz -> 1001 гедже масалъ гиби окунуйор, ама тарихтир еа чок геч тарихинде йер алъйор (И. Ьо. 480)
vaaz -> Давут’ун хаятъ 13. вааз Самуел 30 Зиглаг’даки фелакет
vaaz -> Хакимлер 3: 1-7 Аллах халкънън арасънда дюшманлар
vaaz -> Бу, Ески Ахит’и сон китаъдър, санки Йени Ахит’е бир кьопрю гиби
vaaz -> Севинч & дененме Чъкъш 15: 1-27 1
vaaz -> Бирлик шарттър
vaaz -> Раб ичин ишлемек


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница