Алтернативни педагогически модели и философии за детски градиниДата18.10.2017
Размер44.47 Kb.
#32628


Наименование на модула:

АЛТЕРНАТИВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ И ФИЛОСОФИИ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ


Име на лидера на модула:

Доц. д-р Вероника Вълканова


Продължителност на семинара:

16 академични часа


Целева група:

Модулът е предназначен за предучилищни педагози. Желателно е директори, зам.-директори, помощник-директори, експерти по образованието и друг управленски персонал да формират самостоятелна група за провеждане на семинара. Лекторът адаптира тематиката и организацията на обучението към спецификата на професионалното направление на участниците. Оптимален брой участници в една група – 18-22.


Цели:

Съдържанието на модула и дейностите, включени в него, имат за цел да актуализират знанията на участниците за педагогическото общуване, да прецизират мотивацията и уменията им за професионално саморазвитие и да разширят възможностите им за ефективно взаимодействие с децата. Акцент в семинара е поставен върху овладяването на съвременни алтернативни модели и механизми на взаимодействие с децата в предучилищна възраст.


Философия:

Модулът е структуриран въз основа на следните основни принципи: • стимулиране на новаторството в педагогическата практика

 • овладяване и усъвършенстване на диалогичния и интерактивния подходи в образователния процес: детето и учителят като субекти на взаимодействието

 • комплексно развитие на личната комуникативна компетентност и груповата съгласуваност

 • критичен подход към анализа на мястото и функциите на новите информационни и комуникационни технологии в образованието

 • творческото саморазвитие на учителя като база за творческото развитие на децата в предучилищна възраст


Методика:

Тренингът се реализира главно посредством интерактивни методи и техники – договаряне, панелни дискусии, ролеви игри (симулационни и ситуационни), работа в група, обсъждане на казуси, анализ на текстов и видео материал. Попълват се тестове и самооценъчни въпросници. По време на обучението се работи индивидуално, съвместно и групово.


Кратка анотация:

В курса в практически план се представят някои от ефективните алтернативни педагогически модели за работа в детска градина. Характеристиката на основните умения и компетенции на съвременния учител е разгледана основно в два контекста: 1) личностни качества; 2) професионални умения.


Програма на модула по теми и подтеми:

 1. Обучение и възпитание на гражданите на Европа – изисквания, предизвикателства, перспективи.

 2. Проекции на реформаторската педагогика в съвременното общество.

 3. Функции и структура на педагогическото общуване. Комуникативна компетентност. Социоемоционално съдържание комуникацията.

 4. Стилове на общуване. Вербално и невербално общуване. Дефицити и проблеми в общуването. Комуникационни умения на учителя.

 5. Личностни качества на учителя-новатор.

 6. Интерактивността в учебния процес. Съвременни образователни технологии.

 7. Компютърно опосредстваната комуникация в обучението. Взаимоотношения и взаимодействия в киберпространството.

 8. Педагогически технологии за ефективно взаимодействие с децата (индивидуален подход, мотивиране за постижения, оценяване и др.). Преодоляване на възпитателно-образователни трудности.

 9. Модерни образователни технологии.

 10. Модели и механизми на ефективно взаимодействие “детска градина – родители”.


График на провеждане на обучението:

Първи ден

9.00 – 12.30 Регистрация и представяне на участниците. Споделяне на очакванията от тренинга. Техники за “разчупване на леда” в общуването. Определяне правилата за екипна работа. Групова дискусия по темата: “Българският учител в началото на 21 век”. Обучение и възпитание на гражданите на Европа – изисквания, предизвикателства, перспективи. Проекции на реформаторската педагогика в съвременното общество – приложение на подходите на Рудолф Щайнер (Валдорфска педагогика), Мария Монтесори, Селестен Френе. Модерни образователни технологии – учене чрез опит, проблемно базирано учене, проектно ориентирано обучение, учене чрез забавление (edutainment). Взаимодействието като учебна и социална практика (задачи за работа по двойки и тройки).

13.30 – 18.30 Учителят в информационната ера. Интерактивността в учебния процес. Творческо развитие на децата. Детето в технологичната образователна среда. Негативни ефекти на взаимодействието “дете-компютър”. Характеристика на подкрепящата образователна среда. Личностни качества на учителя: социални умения и компетенции; организационни умения и компетенции; компютърни умения и компетенции; творчески умения и компетенции (тестиране, ролеви игри). Основни комуникативни категории – вербално и невербално общуване (средства и форми). Тестиране на комуникативните умения. Комуникативни стилове (самооценка и оценка на съгласуваността между мисъл, думи и дела). Комуникативна компетентност.

Втори ден

9.00 – 13.30 Специфични умения на учителя: мотивиране на децата, справяне с проблемни поведения в занималнята, оценяване на резултатите от образователния процес, интеркултурно образование, работа с малцинствени групи. Възпитателни стилове. Учителят като партньор и ментор (анализ на случаи). Екипът “родители-учител” – мит или реалност? Кодекс за добро поведение. Оценка и закриване на семинара. Индивидуални беседи и консултации.

Норми и стандарти:

Модулът предоставя възможност за осмисляне и усъвършенстване на практическите умения за реализиране на ефективно взаимодействие с деца в предучилищна възраст, на базата на позитивна комуникация и стимулиране на творчеството. Участниците: • ще систематизират знанията си за спецификата на човешките взаимоотношения при извършването на съвместна дейност;

 • ще актуализират личностните си качества и професионалните си умения, в съответствие със съвременните образователни изисквания;

 • ще овладеят подход за целенасочена и творческа работа в екип, основан на сътрудничество, за което са допринесли;

 • ще придобият умения за отстояване на права в процеса на изграждане на позитивна комуникативна среда, за преодоляване на бариерите в общуването с децата;

 • ще разширят и обогатят представите си за равнищата и средствата за обмен на информация и идеи;

 • ще формират критичен поглед към въвеждането на новите информационни и комуникационни технологии в процесите на обучение и учене.


Сертифициране:

В края на семинара участниците ще получат сертификат за присъствие от Фондация Европартньори 2007, която е сертифицирана по ISO 9001: 2000 или от Националния педагогически център, или от Регионалния педагогически център, в който ще бъдат отбелязани броя часове, имената на преподавателите и темите на занятията.


Учебни материали:

За целите на тренинга е необходимо да бъдат осигурени следните материали (за група от 18 участници): • 3 бр. бял кадастрон

 • 9 бр. ножици

 • 6 бр. вестници формат “таблоид” (напр. “24 часа”)

 • 3 бр. хартиено тиксо
Каталог: elearn -> file.php
file.php -> Мултимедийни презентации за целите на учебния процес лидер на курса н с. Васил Френкев Методология
file.php -> Гражданско образование за кого е предназначен този курс?
file.php -> Програма на семинара Първи ден 00 10. 30
file.php -> Програма по български език в периода 5-8 клас, като акцент се поставя на възможностите за осъвременяване и актуализиране на учебното съдържание в практиката на учителя
file.php -> Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство
file.php -> Справяне със стреса в образователна среда Име на лидера на модула
file.php -> Ефективно управление на класната стая
file.php -> Иновативна детска градина подкрепящи родители
file.php -> Учителят творец в детската градина Име на лидера на модула


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница