Amex 401 601 ръководство за програмиране 1 Процедура на програмиранеДата25.07.2016
Размер75.15 Kb.
#6547
A M E X 401 - 601
РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОГРАМИРАНЕ
1 Процедура на програмиране

Процедурата са програмирането е еднаква за различните функции. Винаги се започва с избора на 8 8 (код за функция Програмиране), след като чуете позитивен квитиращ тон избирате кода на функцията която програмирате, а в някой случаи освен кода трябва да наберете и класа на състояние на функция и или номера на ВТП /вътрешен телефонен пост/ за който програмирате функцията.

Приемането на направеното програмиране се потвърждава с позитивен квитиращ тон.
(/\ТС) Вдигнете телефонната слушалка на ВТП 21

Вътрешен тон набиране

(Б 8 8) Изберете последователно цифри 8 8 и изчакайте около 5 сек. С това се указва на ОАТЦ че ще последва програмиране

Чувате позитивен квитиращ тон

(Б 8 8) Изберете последователно цифри 8 8 вече като код на функция Програмиране

Чувате позитивен квитиращ тон

(Б Х Х Х) Изберете последователно цифрите на кода на програмираната функция и евентуално

(Б Х Х ) Изберете последователно цифрите на класа на вариант на функцията

(Б nn) Изберете последователно вътрешния номер (nn) на ТА за който се отнася програмирането

Чувате позитивен квитиращ тон

Програмирането е завършено при което можете да продължите с програмиране на друга функция както по-горе
или

За край на програмирането

(\/ТС) Поставете слушалката върху вилката
По нататък в ръководството ще бъдат описани само кодовете на функциите без да се повтаря същинската процедура на програмиране описана по-горе.

В ляво ще бъде посочен кода, а в дясно описание на резултата.

Пример:

Код Резултат от програмирането90 RESET на ОАТЦ (връщате се към фабрично програмиране на функциите
.2 Обратно програмиране в изходно положение /RESET на ОАТЦ/

90 RESET на ОАТЦ-с това възстановявате първоначалната фабрична настройка (фабрично програмиране на състояниятя ня функциите)на

91 RESET на направените промени от абонатите на изпълнението на функция на свойте ТА( програмиране на промените на ВТП 21 се запазват)

9nn RESET на направените промени от абоната на ВТП номер (nn) на изпълнението на функция на своя ТА( програмиране на промените на другите ВТП се запазват)


.3 Програмиране на външна телефонна линиа (САЛ)

00 честота на повикване (звънене) 1 сек. и 4 сек. пауза

01 честота на повикване (звънене) 1 сек. и 9 сек. пауза

02 външното повикване се приема от всички ВТП

03 външното повикване не се приема

04 включена втора САЛ

05 изключена втора САЛ (не е свързана) т.е ОАТЦ се настройва в зависимост от броя на свързаните селищни абонатни линии.
4 Свързани вътрешни телефонни абоната

След включване всички свързани ВТП трябва да се регистрират от ОАТЦ (виж още раздел 3.1 и 3.2) Регистрацията се сътои в:

- опознаване дали е свързан телефонен апарат на даден ВТП

- дали към даден ВТП е свързан специално устройство - телефонен секретар, факс, модем или специален тип ТА (примерно ТА с вграден високоговорител и система за атоматичното му включване (ТА за предаване на съобщения)

- типа на набирането на ТА-тонално (MFV) набиране или импулсно (IWV) набиране.

Несвързани ВТП

10 nn На ВТП nn не е свързан ТА (това програмиране изключва възможността за опознаване дори след свързване и опит за регистрация с 9-ка)Вид на набирането

11 nn Набирането на ВТП nn да бъде опознато чрез регистрация с 9-ка

12 nn Набирането на ВТП на nn (от 22 до 26) е тонално (MFV)

13 nn Набирането на ВТП на nn (от 22 до 26) е импулсно (IWV)Телефонен секретар

14 nn На ВТП nn (от 26 до 26) е свързан телефонен секретар, т.е активирана е възможност за предаване на съобщение и е активирана забрана за повикване с почукване. Всички повиквания към този ВТП се сигнализират като външниСпециални апарати

15 nn На ВТП nn (от 25 до 26) е свързан факс или модем т.е активирана е забрана за повикване с почукване и функция Прехвърляне на разговор е невъзможна (чувате Специалния тон)Телефони

16 nn На ВТП nn (от 25 до 26) е свързан ТА с непознато набиране - при регистрация с 9-ка ОАТЦ разпознава типа. Освен това можете да опитате последователно и чрез код 12 и 13.
.5 Ограничаване възможността на ВТП за ниво на достъп по САЛ

Чрез тази функция можете да ограничите достъпа на определени ВТП до различните нива на националната съобщителна мрежа - достъп само до градска АТЦ, достъп до националната мрежа или без ограничение, т.е водене и на международни разговори.

Програмира се индивидуално за САЛ
20 nn ВТП nn има достъп и по САЛ

21 nn ВТП nn има достъп до междуградски разговори и по САЛ

22 nn ВТП nn има достъп до градски разговори и по САЛ

23 nn ВТП nn може да приема външни разговори по САЛ но няма достъп до САЛ (без право на инициатива за външни разговори)

24 nn ВТП nn има забра на за достъп до САЛ. Ако е активирана и забрана - само вътрешни разговори

Почукване

30 nn ВТП nn няма право да подава Почукващ тон

31 nn ВТП nn има право да подава Почукващ тон
.6 Разпределение на повикванията

Програмираните функции от ВТП 21 са с приоритет пред програмираните от самите абонати функции.


Сигнализиране на повикванията

410 nn На ВТП nn външните повиквания по САЛ 1 не се сигнализират

411 nn На ВТП nn външните повиквания по САЛ 1 се сигнализират

По нататъшно повикване

420 nn Към ВТП nn не може да се включи функция понататъшно повикване по САЛ 1

421 nn Към ВТП nn може да се включи функция понататъшно повикване по САЛ 1
Нощно включване

430 nn Повикванията по САЛ 1 не се сигнализират на ВТП nn при нощно включване

431 nn Повикванията по САЛ 1 се сигнализират на ВТП nn при нощно включване


7. Право на достъп на ВТП до ДУ

Чрез програмиране на тази функция Вие определяте кои ВТП имат право на достъп (или задължението за) до управлението на ДУ и нейната интегрирана ел.брава чрез код.


25 nn ВТП nn има право на достъп до ДУ чрез код 9. Така прграмирания ВТП губи достъпа програмиран чрез код 20 (достъп до международната тебефонна мрежа).

32 nn ВТП nn няма право на достъп до ДУ

33 nn ВТП nn има право на директен достъп до ДУ
8 Разпределение на повикванията (разговорите) по ДУ

Чрез това програмиране се определя кои ВТП да звънят при задействане на звънеца на входната врата (бутон звънец на ДУ или допълнителните бутони - виж още раздел Монтаж). В зависимост от модела на ДУ можете да програмирате сигнализиране при задействане до 4 звънчеви бутона.


440nn При задействане на бутон 1 ВТП nn не звъни

441nn При задействане на бутон 1 ВТП nn звъни9 Програмиране на Съобщителна функция

Програмиране работата на ОАТЦ зависи от конфигурацията (вида на периферния уред, неговото предназначение и/или връзката му с функционалните контакти. Чрез тази функция ОАТЦ може да или да ви уведоми за постъпване на сигнал от периферния уред или сама автоматично да управлява други периферни уреди свързани към функционалните контакти при постъпване на сигнала, например като:

- да задейства примерно звънците на къщата (офиса) при постъпване на сигнал на МЕ-контакта

- да Ви умедомява за състоянието на периферен уред, примерно уред от типа за следене на температура, ниво, движение и др. подобни

- при постъпване на сигнала (примерно от бутон или сензор) автоматично да включва/изключва друг периферен уред, свързан към функционалните контакти (примерно осветлението на двора чрез реле за време или контактор). Тези възможности предлагат множество комбинации в зависимост от вашите предпочитания и вида на свързаните периферни уреди (виж още раздел Монтаж).

Съобщителната функция се програмира САМО от СТ 21.


10 Програмиране вида на периферния уред, свързан към МЕ-контакт

Под вид на периферния уред се разбира дали уреда е с нормално отворени или нормално затворени контакти в основно състояние (примерно уред за следене на ниво може да бъде и нормално отворени и с нормално затворени контакти. Това по същество определя кога да бъде подаван съобщителния сигнал - т.е в състояние на промяна на основното състояние на контакта.

Програмирането се извършва в състояние на покой на контакта на уреда.
61 Шалтерът (превключвателят) на уреда е нормално затворен

62 Шалтерът (превключвателят) на уреда е нормално отворен


11 Вътрешна/външна съобщителна функция

Чрез това програмиране се определя каква функция изпълнява ОАТЦ при получаване на сигнала (активиране) на МЕ-контакта - вътрешна или външна съобщителна функция.


12 Режим Вътрешна съобщителна функция

Чрез програмирането се определя кои ВТП да звънят при активиране на МЕ-контакта, както и общо активиране на функцията.


64 Активиране на функцията (програмираните ВТП звънят при активиране на МЕ-контакта
460 nn ВТП nn не звъни при активиране на МЕ-контакта

461 nn ВТП nn звъни при активиране на МЕ-контакта


13 Режим Външна съобщителна функция

При активиран режим Външна съобщителна функция при постъпване на сигнал на МЕ-контакта ОАТЦ набира автоматично един външен телефонен номер. След отговор и изграждане на връзка по САЛ, ОАТЦ подава сигнал към програмиран ВТП. На програмирания ВТП може да бъде инсталиран телефонен апарат или телефонен секретар. При варианта телефонен апарат след позвъняване и вдигане на ТС, ОАТЦ изгражда автоматична връзка между него и външния абонат, а при варианта телефонен секретар, последния се включва, изгражда се автоматично връзка и външния абонат чува предварително записания текст.


47 nn ВТП nn звъни при активиране на МЕ-контакта (резултата зависи от инсталирания апарат-телефон или телефонен секретар)

65 Активиране на режим Външна съобщителна функция

63 n..n Програмиране на външния (n..n) телефонен номер /максимум 16 цифри и без въвеждане на нула за достъп до САЛ)
13 Допълнителни функции

73 - паркиране на разговор

74 - връщане към разговора

530 – изключване на външно повикване

531 – включване на външно повикване

521 – изключване на позвъняването

520 – включване на позвъняването

540 – изключване на нощен режим

541 – включване на нощен режим

770 – изключване на пренасочване на повикването77 хх – включване на пренасочването


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница