Aнализ и оценка на микрообкръжавашата среда на функциониране на „манаус комерс” оод analysis and valuation of the micro-ambient surroundings of functioning of “Manaus Komers” LtdДата20.04.2017
Размер117.2 Kb.
#19569

ГОДИШНИК НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, 2008 г.


AНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МИКРООБКРЪЖАВАШАТА СРЕДА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА „МАНАУС КОМЕРС” ООД
Analysis and valuation of the micro-ambient surroundings of functioning of “Manaus Komers” Ltd.
Силвия Паприкова, Павел Петров

Резюме: Микрообкръжаващата маркетингова среда е силно конкурентна.В основата на всяка маркетингова концепция стои грижата за задоволяване на конкурентните нужди на целевия пазар. Мисията на”МАНАУС КОМЕРС”ООД се изразява в стремежа да задоволи интересите и предпочитанията на своите клиенти чрез предлагане висококачествени строителни продукти, постигане на европейски стандарти за качество, конкурентни цени, използване на нови технологии, ефективност и висока производителност на труда

Ключови думи: Микрообкръжаваща среда, Строителна фирма, Тенденции
Resume: The micro-ambient marketing surroundings are highly competitive. In the bottom of each marketing conception stands the care of satisfying the competitive needs of the aimed market. The mission of “Manaus Komers” Ltd. gives expression in the pursuit to satisfy the interests and the preferences of their own clients by offering high-quality building products, achieve European standards for property, competitive prices, using new technologies, effectiveness and a high labour productivity.

Keywords: Micro-ambient surroundings, Building firm, Trends

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Бизнесът в България се реализира в динамична и променлива среда. За фирмите, функциониращи в тази среда, е много важно да бъдат достатъчно гъвкави, за да могат бързо да се адаптират към промените във външната среда. Оцеляват само тези организации, които успяват да се приспособят към проблемите и възможностите на средата, тъй като бизнесът не може да функционира в изолация.

Развитието на предприемачеството се осъществява винаги в определена среда, която осигурява съвкупността от необходимите фактори на влияние. В зависимост от това дали тези фактори се създават и развиват в предприемаческата организация или вън от нея, те могат да се разделят на вътрешни и външни.

Вътрешната среда обхваща всички елементи вътре в организацията – финансови, материални и човешки ресурси, организационна култура, стратегии, норми на поведение, ценности.

Външната среда включва всички елементи, които се намират извън организацията и имат способността да й въздействат. От своя страна външната среда се структурира на две основни сфери:

• Микросреда, която обхваща елементите, формиращи конкурентното обкръжение на организацията. Главните й компоненти включват: клиенти, конкуренти, доставчици, нови участници.

• Макросреда, включваща икономически, политически, социални и технологични фактори. Взаимодействието им с организацията е ежедневно и слабозабележимо.

За успеха на една организация е от особена важност постигането на съответствие между вътрешните ресурси, потенциала и силните страни на фирмата, както и възможностите, които предлага външната среда.ІІ. Представяне на “МАНАУС КОМЕРС”ООД

Основана през 1993, “МАНАУС КОМЕРС” ООД е строително-инвестиционна компания със седалище гр. Варна, регистрирана по ф.д. No. 6726/1993 по описа на Варненския Окръжен Съд с изцяло български капитал.

В дейността си “МАНАУС КОМЕРС” ООД се специализира в извършване на цялостния процес на строителство: от фаза на проектиране до завършването на обектите и реализацията им на пазара на недвижими имоти, чрез собствено финансиране или чужди инвестиции.

“МАНАУС КОМЕРС” ООД развива и усъвършенства своите възможности и организация и се специализира в изграждането, продажбата или отдаване под наем на търговски и жилищни сгради.

“МАНАУС КОМЕРС” ООД предлага на своите клиенти следните услуги:

• маркетинг на терени за инвестиционни проекти;

• проучване и комплексно проектиране;

• строителство “до ключ” на търговски и жилищни сгради;

• продажба и управление на недвижими имоти.

Дружеството работи от 14 години в областта на строителството, като изпълнява еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, вилни сгради, търговски и туристически обекти, ремонти – пълни и частични, благоустрояване.


ІІІ.Анализ и оценка на микрообкръжаващата маркетингова среда на функциониране на “МАНАУС КОМЕРС” ООД

Микросредата се формира от част от елементите на маркетинговата среда, които имат непосредствено отношение към възможностите на фирмата да обслужва своите клиенти. В основата на всяка маркетингова концепция стои грижата за задоволяване на конкретните нужди на целевия потребител.

Микрообкръжаващата маркетингова среда е силно конкурентна.Тя е обект на значително влияние и/или контрол от страна на фирмата, която може много активно да й въздейства.

Микросредата включва фактори, действащи непосредствено върху дейността на бизнес организациите.Именно поради тези причини в настоящия доклад ,е обърнато по-съществено внимание върху елементите на микросредата.По важните от тях са:


А) Жизнен цикъл на пазара

Преди вземане на стратегическо решение е важно да се знае в коя среда на развитие е пазара, има ли смисъл от крупни инвестиции или не, т.е. дали е възможно да се стимулират значимите потребители чрез количествена и качествена модификация на самия продукт.

Тъй като няма точни данни за продажбата на жилища в България, нито конкретно в гр. Варна, за удобство на анализа, след емпирични наблюдения и справки, приемаме, че построените жилища са и частично реализирани, естествено след определен период от време, т.е. съществува хармонично насищане на пазара.

Първата вълна на интензификация на строителството се очерта през 90-те години, когато гражданите със значителни спестявания побързаха да ги инвестират в недвижими имоти, щом стана ясно, че лихвения процент ще скочи няколко пъти, а от там и цените на строителните материали. Строителните предприемачи строяха кооперации срещу 50 – 60% обезщетение за собствениците на земя за строителство поради свръх търсенето на строителни парцели. Появиха се и първите новобогаташи, които легитимираха своето благосъстояние с луксозни апартаменти и вили.

Днес никой не се и наема да прогнозира числото на строителните предприятия у нас. Само в Строителната камара членуват около 900 дружества

Важно е да се отбележи, през 2007 г. строителството отбеляза ръст от 15 на сто, което продължава тенденцията от последните няколко години. По този начин строителството се нарежда сред най-бързо развиващите се отрасли у нас. В основата на строителния бум е недостигът на модерни жилищни, търговски и административни площи, складове и логистични центрове. През първата година от членството на България в ЕС средният ръст на цените на строителните материали и съпътстващите ги услуги бе около 12.6 на сто. Очаква се тяхното повишение през 2008 г. да бъде малко по-ниско – около 11.8 на сто, което е във връзка с нарастването на цените на материалите в световен мащаб, както и с поскъпването на услугите на местния пазар.

Активността в сектора строителство стимулира и дейностите, свързани с недвижимите имоти. Рекордният оборот от 11.4 млрд. евро превръща пазара на имоти в абсолютен икономически лидер през 2007 година. По данни на „Глобал пропърти гайд” от януари 2008 г. стана ясно, че България е на първа позиция в света по ръст на цените на недвижими имоти за 2007 г. с повишение от 30 на сто. Заговори се за „балон” в цените на жилищата. Засега обаче няма сериозни основания да се очаква спад на цените в този сектор.

През 2007 г. се запазва тенденцията за закупуване на жилища с кредити, а през последния месец на годината бе регистриран рекорден ръст по отпускане на кредити както по обем, така и по размер. Причината според специалистите в бранша са растящите цени на недвижимите имоти и нагласата, че този ръст ще продължи. Повечето банки са повишили границата, която ипотечните кредити покриват, от 70 на 90 на сто.

В края на 2007 г. пазарът на търговски площи беше изключително динамичен. Наблюдава се търсене на алтернативни пространства в близост до откритите вече търговски центрове. Според очакванията за 2008 г. търсенето на офис площи ще остане стабилно.
Табл.11. Средни пазарни цени на жилища

Областни градове

Средни цени

2005г.

2006г.

2007г.

I трим. 2008г.

Бургас

1 126.5

1 227.0

1 442.08

1 647.00

Варна

1 198.1

1 316.0

1 762.63

2 099.33

Велико Търново

701.6

811.1

968.92

1 146.67

Пловдив

862.9

940.3

1 143.17

1 316.83

София

1 222.4

1 341.8

1 813.17

2 163.17

Представената таблица показва значителен ръст в цените на жилищата за 2007 г. В сравнение с предходните 2 години. Друго, което трябва да се отбележи е, че цените на жилищата в гр. Варна са от най-високите в страната. Въпреки високите цени на новото строителство в гр. Варна, се наблюдава тенденция на засилено търсене на жилища от страна на потребителите, които отдават все по-голямо значение на качеството на изпълнението и естетиката на сградата. А като се има предвид дълготрайния характер на тези покупки и че те са от вида “за цял живот”, качественото изпълнение безспорно би трябвало да има за купувача първостепенно значение и да бъде основен критерий за оценка при покупка. В тази връзка недостатъците на обектите на болшинството от строителните фирми са добре известни на професионалистите, но не толкова на разнородната потребителска маса. Слягането в земните пластове на новопостроената сграда понякога може да доведе до неприятни пукнатини по стените и подовете. Бързото изграждане може да доведе до редица пропуски в довършителните работи. А също така и редица други недостатъци, дължащи се на некачествено изпълнение, пестенето на средства от изолации, използването на евтини и нискокачествени материали, неквалифицирана работна ръка и други. Разбира се, срещат се и нелоялни строителни предприемачи, които поемат нереалистични обещания и ангажименти към собственици и клиенти. Въпреки това, много благоприятна тенденция в бранша е, че все повече от строителните компании залагат на високото качество при изпълнение, използването на скъпи, но доказали предимствата си материали и персонал, за да могат да удовлетворят повишаващите се изисквания на потребителите на този продукт и да си извоюват конкурентно преимущество.


Б) Доставчици

Широкия обхват на видовете работи извършвани в строителството, налага на “МАНАУС КОМЕРС” ООД контракти с дружества от добивната промишленост; промишлеността на строителни материали; държавни и общински монополисти; различни посредници на производители от леката промишленост и други. Колкото и да е мощна една строителна фирма, тя не би могла да затвори производствения цикъл докрай и да бъде на тази основа абсолютно независима от доставчици. Основните доставчици на суровини и материали, с които “МАНАУС КОМЕРС” ООД е в сътрудничество са:

ЕТ ”ЖЕНИ-02-Георги Георгиев” – гр.Варна, “ТРАНССТРОЙ-ВАРНА” АД – гр.Варна, “ЕСКАНА” АД – гр.Варна, “ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ” АД – гр.Варна, ЕТ “ФИЛБО” – гр.Варна, “ГЕОТЕХ” ООД – гр.Варна, “ЕЛСНАБ” ЕООД – гр.Варна, ЕТ “ГТТ-Трифон Гатев” – гр.Варна,“ВАДЖО КОМЕРС” ООД – гр.София, ЕТ “ИЛПЕКА-93-Илко Казаков”-гр.Разград,ЕТ “ВЕЛИКОВ-КВ” – гр.Варна, ЕТ “ТРИМЕКС” – гр.Варна.

На базата на дългосрочно сътрудничество с тези фирми, “МАНАУС КОМЕРС” ООД си е извоювала сред доставчиците добро име на коректен партньор. Това позволява, наред със системните и големи поръчки, да бъде постигнато и преференциално отношение към дружеството, изразяващо се в сериозни търговски отстъпки и сконти, сътрудничество при специфични доставки и коректно осчетоводяване.

Много важно е да се отбележи и факта, че по-голямата част от доставчиците на фирмата се намират в гр.Варна. Дори и тези от тях, чиито адрес на управление се намира в други градове на страната имат складови бази и в гр.Варна. Това е много положителна тенденция от гледна точка на по-ниските транспортни разходи за “МАНАУС КОМЕРС” ООД.
В) Клиенти

Целта на анализа на клиентите е да се намали неопределеността на този елемент от вътрешнообкръжаващата маркетингова среда на фирмата.

Поведението на клиентите при вземане на решение за покупка може да се класифицира в три категории:

Поведение на рутинна реакция – когато често се купуват евтини стоки, изискващи малко търсене и лесни решения, т.е. продукти със слаба заинтересованост.

Лимитиращо вземане на решение – за продукти, които се купуват от време на време и когато купувачът се нуждае да получи информация за непозната търговска марка в позната продуктова категория, т.е. решението изисква умерено количество събиране на информация за провеждане на позитивна оценка.

Екстензивно вземане на решение – когато се купува непознат скъп продукт или поне рядко купуван такъв. Този е най-сложния тип поведение при вземане на решение за покупка.

Именно тази трета категория поведение е присъща на купувачите на стоки и услуги на пазара на строителния продукт. Тук потребителя използва много различни критерии за оценка на информацията, както и за самото вземане на решение за покупка. Тази сложност и широта на диапазона на критерии са следствие от сложността и динамиката на пазара, при който те се прилагат.

Много важна особеност на пазара на строителния продукт е малкия брой купувачи. Но въпреки малкия си брой тези купувачи са крупни. Освен това търсенето на стоки от такъв характер се мени по-рядко отколкото търсенето на стоки с масово потребление.

Специализацията на “МАНАУС КОМЕРС” ООД изключително в жилищно строителство през последните няколко години извежда на преден план като водещ пазарен сегмент по брой и обем продажби отделни, предимно платежоспособни хора и фирми, т.е. физически и юридически лица– купувачи на жилища за лично ползване или отдаване под наем.

Болшинството от клиентите на “МАНАУС КОМЕРС” ООД са привлечени от изгодните оферти и имиджа на дружеството. Други просто търсят изгодното вложените на свободен паричен ресурс. Каквито и обаче да са целите на клиентите на фирмата от особена важност е тя добре да познава и разбира техните интереси, тъй като това може да се окаже предимство при съставянето на оферти. Преди всичко това се отнася до така наречената “психологическа цена”, т.е. да накараш клиента да почувства изгодата от сделката и да види реализацията на своите мотиви и желания още преди да ги е предвидил, т.е. изпреварващ ефект.Г) Конкуренти

Съперничеството между конкуриращите се организации на всеки пазар може да се изрази в ценова конкуренция, въвеждане на нови продукти, рекламна война и други.

Воден от традицията и опита в сферата на жилищното строителство “МАНАУС КОМЕРС” ООД е измежду водещите конкуренти на този пазар. На строителния пазар в гр.Варна все още оперират голям за мащабите на пазара брой строителни фирми с различна юридическа форма, която разбира се не е достатъчна гаранция за стабилността на съответната фирма.

За преки конкуренти на “МАНАУС КОМЕРС” ООД на пазара на строителния продукт от гледна точка на мащабите, перспективите и капацитета, както и на вече завладян пазарен дял се приемат следните строителни фирми:

“ДОРЕЛОВ” ООД, “ОДИСЕЙ 96” ЕООД , “КОМФОРТ” ООД, “АЛБАТРОС” ООД, “КОНДОР 31” ООД, ЕТ “АЛДО-ЖВ”, “ПЛАНЕКС” ООД , “ДОМ” ООД.

Основния конкурент, представляващ интерес за развитието на “МАНАУС КОМЕРС” ООД, е “Дорелов” ООД. Тази фирма функционира с голям успех в изграждането на луксозни жилищни сгради, хотели, търговски центрове. Качеството достигнато от нея както и големите й финансови възможности я е извело на лидерско място сред строителните фирми в гр.Варна. Използва авангардни и нови строителни технологии. На второ място като конкурент на “МАНАУС КОМЕРС” ООД може да се посочи “ОДИСЕЙ 96” ЕООД. Тази фирма се отличава с добра рекламна и промоционална политика. Но тук се набляга преди всичко на външния вид на готовата сграда за сметка на използването на по-нискокачествени и евтини материали за изграждането й. Цената, на която се предлага завършеният продукт отново е твърде висока и това е стимул за конкурентите за отнемане на част от пазарния дял чрез привличане на техните клиенти.

Не бива да се подценяват и множеството малки строителни фирми (повечето, от които са с минимален дял и число на заетите до 15 души), целящи заграбване на пазарен дял чрез предлагане на по-ниски цени. За “МАНАУС КОМЕРС” ООД фирми от подобен род по принцип не представляват заплаха, но все пак биха могли да оказват конкуренция по отношение на клиенти, за които цената е определящ фактор за оценка на предлагания продукт. За разлика от тях досегашните клиенти на дружеството не биха се отказали от високото качество на “МАНАУС КОМЕРС” ООД, заради по-ниско равнище на цените на нови непознати строителни фирми.
ІV. Заключение

Развитието на съвременните технологии в областта на производството, комуникциите, транспорта и т.н. променя коренно стандарта на живот на обществото, а от там и начина, по който хората задоволят своите потребности.Променят се и изискванията на потребителите към качеството на предлаганите стоки и услуги, начините за тяхното придобиване, условията и удобствата при тяхното закупуване.Тези изисквания засягат в една или друга степен всички елементи на меркетинговия комплекс на предприятието-продукт, цена, пласмент, комуникации.За да отговори по-пълно на потребностите на своите клиенти, фирмата трябва да приложи необходимите усилия за своето непрекъснато усъвъшенстване.

„МАНАУС КОМЕРС” ООД се развива динамично, защото строителството е отрасъл, който бързо усвоява и внедрява всички нововъведения.С използването на новостите в строителството се задоволяват известни обществени потребности. Постигането на добри пазарни позиции, излизане пред конкурентите, строителната фирма осъществява чрез откриването на полезността от новите технологии, както за самата фирма, така и за нейните клиенти.Полезността се състои в това, че нововъведенията се прилагат наред с традиционните методи, които не могат да бъдат отхвърлени напълно.
ЛИТЕРАТУТА :

[1] В. Благоев- „Маркетинг” , София, 2003г

[2] Г. Генов, С. Стоянов - „Строително предприемачество”, Варна, 1999г

[3] Г. Димитров, П. Илиев- „Управление на строителното предпиятие”, Варна, 1997г.

[4] Е. Маринова- „Маркетинг, продукт, реклама” , Варна, 1993г.

[5] С. Димитракиева- „Въведение в маркетинга” , Варна, 2002г

[6] Ф. Котлър-„Основи на меркетинга”, София, 2000г.

[7] www.nsi.bg

[8] www.ced.bg

[9] www.manauscommers.com


За контакти:

Силвия Паприкова „ИМ” при ФМНЕ на ТУ-Варна, ул.”Студентска” N1,e-mail:silvia_paprikova@abv.bgПавел Петров „ ИМ” при ФМНЕ на ТУ-Варна, ул.”Студентска” N1, e-mail:wayawayy@yahoo.com


Каталог: tu-varnascience -> images -> stories -> st sesiq 2008
st sesiq 2008 -> Identification of intramedullary nail holes using cone beam reconstruction and simulation techniques
st sesiq 2008 -> Проучване и анализ на методи за повърхностни и дълбочинни корекции на кожни увреждания research and analysis of methods for surface and skin-deep correction of skin harms
st sesiq 2008 -> Methodology and research of surface hardened layers of steel H12Mf (D2 aisi) Иван Христов Иванов, Стелиан Желев Георгиев
st sesiq 2008 -> Influence of the propeller blades number and the propeller area ratio onto the optimal propellers characteristics
st sesiq 2008 -> Тори каньон – последствия и поуки torrey canyon – outcome and lessons руслан Филипов Резюме
st sesiq 2008 -> Екологичната санитария като подход за превръщане на отпадните материали от водите в ресурси
st sesiq 2008 -> Високоволтов високочестотен електронен трансформатор Даниел Георгиев, Крум Бешински
st sesiq 2008 -> Method of cold burning of fluorescent lamps with low and middle power
st sesiq 2008 -> Добромира Николова Хаджиева Резюме: Конволюционното кодиране намира широко приложение в съвременната комуникационна техника. Настоящият доклад


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница