Анализ на активите на баланса на тб,, Първа инвестиционна банка (Fibank)страница1/8
Дата20.06.2022
Размер105.02 Kb.
#114678
  1   2   3   4   5   6   7   8
курсова МирославЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВА РАБОТА


Учебна дисциплина: Банково дело

Тема: Анализ на активите на баланса на ТБ ,, Първа инвестиционна банка (Fibank),,


Разработил: Мирослав Маринов Маринов
Преподавател: проф. д-р Мариана Георгиева Асенова - Великова


Специалност: Аграрна икономика
ОКС: Бакалавър
Факултетен № 191430122003

УводПърва инвестиционна банка (Fibank) е най-голямата банка с български капитал, която се развива и утвърждава като финансова група с основна дейност на Република България и с регионално присъствие чрез чуждестранни операции в Кипър и Албания. Fibank е акционерно и публично дружество, което притежава универсален банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина. Банката е учредена на 8 октомври 1993 г. в София. ПИБ е сред водещите банки в картовия бизнес и в международните разплащания и търговското финансиране в България. ПИБ е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и инвестиционен посредник. В момента банката заема трето място по активи, по кредити и по депозити, четвърто място по печалба и девето място по собствен капитал въз основа на неконсолидирани данни на БНБ, Борика и SWIFT. Мисията на банката е да продължава да бъде една от най-добрите банки в България, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентира банка, която осигурява отлични възможности за кариера на служителите си и е социално ангажирана. Fibank предлага разнообразна гама от продукти и услуги както за индувидуални, така и за фирмени клиенти. Банката е сред водещите банки в страната в сферата на картовия бизнес и в международните разплащания. Първа инвестиционна банка има изградена широка мрежа от над 600 банки кореспонденти, извършва международни плащания в над 140 чуждестранни валути и разполага с общо 221 клона и офиса. В своята история банката е ставала шест пъти ,,Банка на клиента“, за трета поредна година получава приза за ,,Пазарен дял“, а за 2013 г. е наградена и с награда ,,Таент клиент“, която е резултат от маркетингово проучване за качеството на работа на фронт офисите. През ноември 2013 г. е сключен договор за вливане на Юнионбанк ЕАД към Първа инвестиционна банка АД, така тя става част от дъщерните дружества на банката наред с First Investment Bank – Albania Sh.a. в Албания, Дайнърс клуб България АД, Фи Хелт застраховане АД, First Investment Finance B.V., Дебита ООД, Реалтор ООД и други.
Първа инвестиционна банка се характеризира с положителни финансови показатели и бизнес развитие, благодарение на своя устойчив корпоративен бизнес модел, гъвкавост и адаптивност. Както всяка банка ПИБ е финансов и информационен посредник и като такъв участва в индиректното финансиране. Основна характеристика на банките е да привличат спестяванията на една група пазари (депозитните пазари), след което да ги инвестират на друга група пазари (кредитни пазари и пазари на дългови ценни книжа). Главната посредническа роля на банките произтича от несъответствието в изискванията на тези пазари в частност на спестителите и заемателите. В това се изразява основната функция на банките да трансформират активи и пасиви. Ето защо в анализа е разгледана структурата, динамиката и качаството на активи на Първа инвестиционна банка. От тези показатели са заинтересовани всички стейкхолдери на банката, за това е необходима оценка на активите.
Анализ на състава, структурата и динамиката на активите за периода 2010 – 2013 г.

В състава на активите на ПИБ влизат следните категории:


- Парични средства и вземания от централни банки – това са първичните резерви на банката и включват пари в брой, парични средства, депозирани в централната банка и краткосрочни високоликвидни сметки и вземания от банки с матуритет до три месеца. Паричните средства осигуряват ликвидност при теглене на фондове, а резервите в централната банка са на практика задължителните минимални резерви (ЗМР).
- Финансови инструменти, които включват: финансови активи, държани за търгуване – това са инвестиции, държани с цел получаване на печалба вследствие на краткосрочни колебанич в цената; финансови активи, държани до падеж - инвестиции в дългови инструменти; други инвестиции, които се класифицират като активи на разположение за продажба.
- Вземания от банки и финансови институции – тези вземания могат да бъдат вземания от местни и чуждестранни банки и по договори за обратна продажба (последните се използват като инструмент за финансиране на клиенти).
- Вземания от клиенти – това са главните активи на банката и се подразделят на търговски, инвестиционни, потребителски и ипотечни кредити. Търговските заеми са предназначени за финансиране на потребностите от оборотен капитал на бизнеса. Тези заеми обиковено са краткосрочни и могат да бъдат използвани от бизнеса най-редовно. Банката предлага на своите по-големи бизнесфими и корпорации и инвестиционни кредити, извстни още като срочни заеми. Активите, закупени със заема, служат като частична или пълна гаранция. Матуритета на тези заеми е обикновено между 2 и 5 години, но може да достигне и до 10 години. Тези заеми са дългосрочни и по-рискови, за това съществуват предпазни клаузи като: опеделен максимален размер на дивидентите, които заемателят може да изплаща на акционерите; ограничаване на допълнителни дългове на фирмата; одобрение на някои важни фирмени решения и други. Потребителските кредити се предоставят на индивиди и домакинства, като включват кредити на изплащане и кредитни карти. С кредитите на изплащане се финансират покупките на автомобили и домакински вещи, а с кредитните карти – текущото потребление на хората. Ипотечните кредити са свързани с придобиване на недвижимо имущество, както от бизнесфирми, така и от индивиди (домакинства).
- Нематериални активи – лицензи и програмни продукти.
- Деривати, държани за управление на риска – това са инструментите на банката за хеджиране.
- Отсрочени и текущи данъчни активи.
- Други активи – разделят се главни на две групи, като първата включва сгради, компютърни мрежи и софтуер, банкомати и други дълготрайни активи, с помощта на които банката осъществява дейността си. Втората група е свързана с обезпеченията, които банките получават от фалирали кредитополучатели – жилища, имоти, машини и други. От тези активи банката следва да се освободи, т.е. да ги превърне в пари в максимален срок 2 години след придобиването им. В баланса на Първа инвестиционна банка към тази група активи се включват разходите за бъдещи периоди и злато.
Структурноопределящ и важен компонен от активите на банката е кредитният портфейл. Той представлява общия обем на отпуснатите кредити, предоставени от банката на своите клиенти – физически и юридически лица – за определен период от време. Други основни показатели са паричните средства и вземания от централни банки, и финансовият портфейл на банката. Тези активи са разгледани по-подробно в анализа.
В общия размер на активите на Първа инвестиционна банка се наблюдава тенденция към увеличаване за периода от 2010 до 2013 г. както следва в графика 1. Пазарната позиция на ПИБ по активи през 2010 е шесто място сред банките в страната на неконсолидирана база, през 2011 година активите продължавашда се увеличават, но банката е на пето място по активи сред банките в България. Като резултат от ръста на привлечените средства от други клиенти през 2012 година ПИБ се нарежда на трето място по активи сред останалите банки в страната. През 2013 година затвърждава позцията си на трето място в резултат отново на нарасналия кредитен портфейл и привлечен ресурс от клиенти и контрагенти, включително ефекта от консолидацията на придобитото дъщерно дружество Юнионбанк ЕАД.

Общ размер на активите на ПИБ за периода 2010-2013 г.Графика 1

Структурата на активите се запазва относително непроменена през набледавания период, като отразява пазарните условия и стратегията на банката за поддържане на адекватен баланс между риск, капитал и възвращаемост. Наблюдава се общо увеличение на основните категории активи с изключение на финансовите инструменти. Тази динамика на активи може да се излюстрира чрез следната таблица и графика:


Динамика на активите през периода 2010-2013 г.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница