Анализ на активите на баланса на тб,, Първа инвестиционна банка (Fibank)страница4/8
Дата20.06.2022
Размер105.02 Kb.
#114678
1   2   3   4   5   6   7   8
курсова Мирослав
Инвестиции за продажба

715,405

663,925

726,619

423,640

Фин. активи, държани до падеж

57,102

65,886

118,770

178,658

Общо Финасови инструменти

789,148

738,470

851,942

618,721

Таб. 3
Втората група по големина от финансовите инструменти на ПИБ е финансови активи, държани до падеж. През 2010 г тази група възлиза на 57 102 хил. лв, а през 2011 г. – 65 886 хил. лв. В резултат от придобити през 2012 г.ценни книжа, емитирани от чуждестранни правителства финансовите активи, държани до падеж се увеличават до 118 770 хил. лв. През 2013 г. продължават да се увеличават и възлизат на 618 721 хил. лв. Финансовите активи, държани за търгуване през 2010 г. са 16 614 хил. лв, но през 2011 и 2012 г. намаляват като отразяват инвестиционната политика на банката и нейното ограничено участие в операции с активи, държани с цел реализиране на печалба от краткосрочни колебания в цената им. На следващата графика е изобразена динамиката на финансовите инструменти за анализирания период.

Динамика на финансовите инструменти на ПИБ за периода 2010-2013 г.Графика 3
Анализ на кредитния порфейл на ПИБ през 2010 – 2013 г.

Към 31 декември 2010 г. портфейла от кредити преди обезценка възлиза на 3 514 920 хил. лв, като пазарната позиция на ПИБ по отпуснати кредити на клиенти е шесто място в банковата система на неконсолидирана основа. През 2011 г. кредитният портфейл се увеличава с 22,8 % (800 139 хил . лв.) спрямо 2010 г. и достига 4 315 059 хил. лв. Увеличението се дължи основно на нарастване при кредитите към големи корпоративни клиенти, така банката запазва пазарната си позиция и тази година – шесто място. През 2012 г. банката се нарежда на пето място по кредити след банките в страната като кредитният портфейл се увеличава до 4 709 468 хил. лв. През 2013 г. пазарната позиция на ПИБ продъжава да се подобрява и достига трето място по кредити сред банките в страната. Кредитният портфейл се увеличава с 32,9 % и достига 6 256 584 хил. лв. в резултат от увеличение при всички бизнес линии и ефект от консолидиране на Юнионбанк ЕАД, който възлиза на 1064 млн. лв. На графика 4 е илюстрирана динамиката за анализирания период, а на таблица 4 са представени таблично стойностите на кредитния портфейл.


Брутен размер на кредитния портфейл през периода 2010 – 2013 г.Графика 4
Стойност на кредитния портфейл на ПИБ през период 2010 – 2013 г.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница