Анализ на дейносттаДата26.02.2017
Размер85.29 Kb.
#15802
ТипАнализ
Анализ на дейността

на „Високотехнологичен парк – Технически Университет-Варна” ЕООД през 2016 г.

(за периода 01.01 – 30.11.2016 г.)
Високотехнологичен парк – Технически Университет-Варна” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон, с едноличен собственик Технически Университет – Варна. Основните области и направления, в които Дружеството развива дейността си, са: научно-изследователска, проектантска, приложна и внедрителска дейност, консултантски, диагностични и експертни услуги, контролиране и сертифициране на материали и съоръжения, организиране и провеждане на специализирани и експертни курсове, както и редица други дейности и услуги, в съответствие с компетенциите си и нуждите на пазара.
Дружеството е една от формите на осъществяване на научно-изследователската, научно-приложната и стопанска дейност и е в синхрон с цялостното развитие на Университета. Дейността му се осъществява от постоянно действащи и динамични научно-производствени екипи за работа по конкретни договори. Дейността на дружеството е неразделна част от дейността на ТУ-Варна и се осъществява от неговия академичен и помощно-технически персонал в съответствие с ПННПД на ТУ-Варна. С оглед успешното осъществяване на дейността си и поддържане на конкурентна пазарна позиция „ВТП – ТУВ” ЕООД притежава, поддържа и придобива различни сертификати и акредитации, някои от които са: сертификат за качество ISO 9001:2008, сертификат за обследване за енергийна ефективност на сгради, сертификат за обследване за енергийна ефективност на промишлени енергийни системи, сертификат от Руски морски регистър за изпитвателна лаборатория.
Основните направления в дейността на дружеството са:

 • Обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени енергийни системи

 • Виброконтрол и диагностика на машини и съоръжения

 • Структурен анализ и оценка на експлоатационния ресурс на материали, детайли и съоръжения

 • Диагностика, проектиране, производство и ремонт на машини, съоръжения, възли и детайли за различни промишлени отрасли и обекти

 • Диагностика и изпитване на кораби и корабни енергетични машини и механизми, разработване и прилагане на иновативни методи за намаляване вибрациите и шума на плавателни съдове

 • Изготвяне на агрохимически анализи и експертизи

 • Изготвяне на съдебно-технически експертизи

 • Разработване на софтуерни приложения


Научната и научно-приложната дейност се осъществяват чрез договори, сключени с партньори от реалния сектор чрез пряко договаряне, чрез участие в конкурси или в търгове по ЗОП. Чрез дейността си през повече от 15-годишното си съществуване „ВТП-ТУВ“ ЕООД си е изградило авторитет на надежден партньор в бизнес-средите не само в региона, но и в страната като цяло. Доказателство за това е увеличаващият се брой на контрагентите, с които дружеството поддържа вече дългогодишни отношения, като с немалка част от тях се работи на база дългосрочни рамкови договори и договорени референтни позиции. Налице са и през годината успешно са реализирани и възможности за разширяване на дейността извън страната чрез участие в тристранни договори, както и чрез директно договаряне с чуждестранни партньори. Такива са договорите с металургичния комбинат в Галац, Румъния за проектиране и изработване на демпфери и антивибратори и договор с фирма „General Electric“, Германия за разработване на PSS приложения. В Таблица 1 е показана обобщена справка за сключените и реализирани чрез Дружеството договори през последните 5 години.

Таблица 1. Договори, сключени чрез „ВТП – ТУВ” ЕООД


Година

2012

2013

2014

2015


2016

(към 30.11)

Сключени договори (бр.)

(обобщени данни)


35


47


41


46


66


Изследователската, приложната, експертната дейност и услугите, извършвани от Дружеството, се реализират основно чрез динамични научно-производствени екипи. През разглеждания период са осъществявали дейност 22 бр. такива. Техни ръководители в основната си част са хабилитирани или с ОНС „доктор” преподаватели от ТУ – Варна, като в зависимост от конкретиката на изпълняваните договори в колективите участват и лица от помощно-техническия и административен персонал, студенти и докторанти, назначават се и щатни изпълнители.

Следва да се отбележи факта, че участието на преподаватели и служители от ТУ - Варна чрез „ВТП-ТУВ“ ЕООД, което е част от структурата на Университета, в решаването и реализирането на конкретни научно-изследователски, експертни и практически задачи за реалния бизнес допринася в немалка степен и за популяризиране и утвърждаване на ТУ – Варна като компетентен и надежден партньор в различни области на промишлеността и реалния сектор. От друга страна, чрез средствата, осигурени от сключените договори, се закупуват апаратура, инструменти и материали, които освен за обезпечаване реализирането на конкретните проекти, се използват и в обучението на студентите и докторантите, както и в научно-изследователската дейност на академичния състав на Университета.За разглеждания период средно-списъчния състав на лицата, работещи по трудов договор в Дружеството, е 20 човека, а тези работещи по извънтрудови правоотношения - 65 човека. На трудов договор работят основно щатният обслужващ и технически персонал, докато ръководителите на научно-производствени екипи и договори, както и преподаватели и служители на основен трудов договор в ТУ – Варна, включени в работните колективи, работят по извънтрудови правоотношения (граждански договори). Разпределението им в тези две категории през последните 5 години е показано в Таблица 2. Видно е, че през годините броят на работещите в и чрез дружеството е относително постоянен, което се отнася както за количествения, така и за персоналния състав. Това, от една страна, свидетелства за удовлетвореност у ползващите структурата на дружеството за работа по научно-производствени и приложни задачи, за разширяване и задълбочаване на контактите им с фирми и организации. От друга страна, обаче, сравнително малкият им брой (около 10 – 15 % от състава на Университета) показва, че съществуват значителни резерви за тяхното привличане и разширяване обхвата и обема на дейността на „ВТП – ТУВ“ ЕООД, което би се отразило благоприятно и върху ефективността на работата му като цяло. Трудно е да се обобщят възможните причини за недостатъчното използване на възможностите на дружеството от преподавателите и служителите на Университета. Очевидно е, обаче, че трябва да се положат усилия, както от ръководството на „ВТП – ТУВ“ ЕООД, така и от ръководителите и членовете на различните действащи звена в състава му, за разясняване и популяризиране на дейността му и повишаване използването на потенциала на академичния състав на ТУ-Варна.
Таблица 2. Разпределение на работещите чрез „ВТП – ТУВ” ЕООДГодина


2012


2013


2014


20152016

(към 30.11)

Работили по договори (бр.)

Щатни

(труд. договор)


30


23


20


20


20

Извънщатни

(гражд.

договор)


60


73


62


60


65

Основните направления, в които са работили научно-производствените екипи, реализирали основния дял от дейността на Дружеството през настоящата година, са: • Обследване за енергийна ефективност

 • Виброконтрол и диагностика на машини и съоръжения

 • Обследване, изработване и ремонт на детайли и възли за химическата промишленост

 • Структурен анализ на материали

 • Диагностика, ремонт и възстановяване на детайли чрез термични и механични технологии

 • Фрактодиагностика и съдебна техника

 • Агрохимически анализи

 • Разработване на софтуерни приложения


Традиционни партньори при осъществяване дейността на „ВТП-ТУВ” ЕООД през настоящата година са:

Солвей Соди АД, Агрополихим АД, Булярд корабостроителна индустрия ЕАД, МТГ Делфин, Булгартрансгаз, ТЕЦ Марица Изток-2 ЕАД, Енерго Про, Лукойл Бургас, ЕМКА АД, ПМУ-Бургас АД, АФЕР ЕООД, Металургичен комбинат Галац-Румъния, Параходство БМФ, ТЕРЕМ Флотски арсенал и др. С някои от тях са сключени рамкови договори за различни периоди, съгласно които периодично се възлага изпълнението на различни научно-производствени, консултантски и други дейности и услуги.


Количествените резултати от дейността на „ВТП-ТУВ” ЕООД, изразени чрез годишния обем на реализираните проекти за последните 5 години, са показани в Таблица 3.
Таблица 3. Общ обем от дейността на „ВТП-ТУВ” ЕООД


Година

2012

2013

2014

2015

2016

(към 30.11)

Общ обем

(хил. лв.)


485


616


538


527


550

Налице е сравнително устойчив резултат по този показател. Независимо от продължаващата криза в някои промишлени сектори, особено в корабостроителния и машиностроителния, основният дял от реализираните обеми, както през предходните, така и през настоящата година, е именно в тези сектори. Това още веднъж потвърждава добрите и трайни позиции на Дружеството сред фирмите,с които работи, в региона и страната.


Чрез „ВТП - ТУВ” ЕООД се провеждат и различни специализирани курсове, свързани с квалификация, преквалификация и практическо обучение на персонала на фирми от региона. През разглеждания период такива са курсове по: „3D проектиране и изготвяне на техническа документация“, „Контрол на качествата на стомани за емайлирани водосъдържатели“, „Вибрационен контрол на състоянието и диагностика на машини“.
Към пакета от дейности, реализирани през периода, може да се причисли и счетоводното, а в голяма степен и организационното обслужване на различни научни форуми – научно-технически конференции, семинари и др. – които се подготвят и провеждат в ТУ – Варна от различни факултети и катедри.
В заключение може да се отбележи, че чрез „ВТП – ТУВ” ЕООД се развиват активно полезни дейности, свързани основно с реализирането на научно-приложни, консултантски и практически проекти, оползотворяващи квалификацията и капацитета на преподавателите и служителите от ТУ – Варна. Чрез дружеството се създават и поддържат ползотворни контакти с фирми и организации от реалния сектор, което способства за утвърждаване името и авторитета на ТУ – Варна сред бизнеса и обществото като цяло.
Управител на „ВТП – ТУВ” ЕООД:...............................

/доц. д-р Н. Атанасов/10.12.2016 г.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница