Анализ на качеството на водата, използвана за питейно-битови цели на територията на бургаска област за 2014 ГДата13.10.2018
Размер45.12 Kb.
#84994
ЦЕНТРАЛНИ ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ

АНАЛИЗ

НА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА ОБЛАСТ ЗА 2014 Г.
Водоснабдяването на населението на Бургаска област с вода за питейно-битови цели се осъществява от 286 централни водоизточника, като 2 от тях са повърхностни -язовир «Камчия» и язовир «Ясна поляна». Двата повърхностни водоизточника имат изградени и функциониращи пречиствателни станции.

От язовир „Камчия" се водоснабдяват 81 населени места в Бургаска област с население 359 585 жители - от Общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен и Сунгурларе. От язовира се подава вода и за населени места, намиращи се на територията на Варненска и Сливенска области.

От язовир „Ясна поляна" се водоснабдяват 24 населени места с население 36 569 жители от Общините Созопол, Приморско, Царево и Средец.

Останалите 153 населени места от Бургаска област с население 19 663 жители се водоснабдяват от 284 подземни водоизточника, като водата от тях постъпва след пречистване и обеззаразяване във водопроводната мрежа на съответното населено място.

РЗИ-Бургас извършва непрекъснато наблюдение на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на населението в гр.Бургас и областта. Броят на пунктовете, честотата и вида на мониторинга са съобразени с изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Всяка година РЗИ-Бургас съвместно с експлоатационното дружество „В и К" ЕАД гр.Бургас изготвя програма за мониторинг на питейната вода в Бургаска област.

През 2014г. пробонабирането от водопроводната мрежа на населените места в Бургаска област се извършваше от 608 пункта, съгласно изготвен график. Качеството на питейната вода в гр.Бургас се изследваше ежемесечно в 10 пункта, разположени в различни квартали и комплекси на града.

През годината по показателите на постоянния мониторинг са проведени изпитвания на 677 проби, от които 579 съответстват на нормативните изисквания. В постоянния мониторинг са включени следните показатели: активна реакция, алуминий, амониев йон, вкус, електропроводимост, манган, мирис, мътност, нитрати, нитрити, цвят, колиформи, ешерихия коли, остатъчен свободен хлор.

По показателите на периодичния мониторинг през 2014 г. са изследвани 100 проби, от които 83 съответстват на нормативните изисквания. В този вид мониторинг са включени органолептични, физико-химични, микробиологични и радиологични показатели, съгласно Приложение №1 от Наредба №9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От проведените анализи са установени следните проблеми в качеството на питейните води:


  • Несъответствия по микробиологичните показатели

Най–честите отклонения са в по-малки населени места, с малки водоснабдителни системи, без пречиствателни станции и с примитивни начини на дезинфекция; в зони на водоснабдяване, с водочерпене под 10 куб.м. на денонощие; на места се извършваха ремонтни дейности по водопроводната мрежа; наличие на стари и лесно авариращи в следствие на обилни валежи водопроводни мрежи в малките населени места.

  • Отклонения по показател „нитрати”

През годината целенасочено са изследвани 22 населени места (22 зони на водоснабдяване) с трайни отклонения по показател „нитрати”. От 63 проби (46 от постоянния и 17 от периодичния мониторинг), взети от централни водоизточници с трайно отклонение по показател „нитрати”, 37 са стандартни, а останалите 26 са със завишени стойности от 51,1 мг/л. до 103 мг/л.

  • Отклонения по показател „флуориди”:

В няколко населени места (в 4 изследвани проби) са установени по-високи стойности от 1,5мг/л. по показател „флуориди” - една от тях е в с.Есен – 6,7 мг/л., три в с.Медово със стойности от 1,85 мг/л. до 2,0 мг/л. В едната зона на водоснабдяване има смесване на вода от яз.Камчия с минерална вода (с.Медово), което позволява корекция на показателя. В с.Есен, община Сунгурларе водата е изцяло от един водоизточник с много високо съдържание на флуориди и на този етап корекция е невъзможна.

  • Отклонение по показател „калций” и „магнезий”

По показател „магнезий” в три от пробите са установени наднормени стойности - 136 мг/л (с. Присад); 97 мг/л (с. Желязово) и 86 мг/л (с. Екзарх Антимово).

В три проби са установени наднормени стойности по показател „калций“ - в с.Ведрово -163 мг/л, с. Кондолово – 196 мг/л и с. Индже войвода – 156,4 мг/л.

Тези показатели участват в определянето на твърдостта на водата, като същата за посочените населени места е в нормите, но на горната граница – от 10,2 до 12,0 mg(Sum)qv/l.


  • Отклонения по органолептични показатели (цвят, мирис, вкус, мътност)

През годината се установиха 36 нестандартни проби, взети в дъждовно време, от малки зони на водоснабдяване, в населени места със стара и амортизирана водопроводна мрежа, както и след наводнения.

Питейната вода освен по микробиологични и химични показатели се изследва и по радиологични показатели. През 2014г. са изследвани 47 бр. проби по радиологични показатели, като всички взети проби по изследваните показатели съответстват на нормативните изисквания, от които 2 проби не отговарят по показател „Обща алфа активност“. Взетата последваща трета проба съответства на нормата по този показател. За съдържание на бромати в питейната вода са изследвани 21 проби – всички съответстват на нормата.

Беше осъществен контрол по спазване на санитарно-хигиенните изисквания в санитарно-охранителните зони около водовземните съоръжения при водоизточниците, използвани за питейно-битови цели и водоснабдителните съоръжения към тях (пречиствателни станции за питейни води, хлораторни станции и съоръжения за обеззаразяване на водата, резервоари, помпени станции и др.). Водоснабдителните съоръжения, регистрирани в РЗИ-Бургас, съгласно чл.36 от Закона за здравето към 31.12.2014г. са 410 броя.

През годината бяха издадени общо 46 предписания на 65 обекта.През 2015г. продължава систематичния контрол (мониторинг) върху качеството на водата за питейно-битови цели, подавана във водопроводната мрежа на Бургаска област, на състоянието и поддържането на водоизточниците, водоснабдителните съоръжения и на санитарно-охранителните им зони.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница