Анализ на капиталовата структура



страница1/2
Дата10.04.2018
Размер332.31 Kb.
#66249
ТипОтчет
  1   2

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА


ЦЕНТЪР „МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ”





на тема: Анализ на капиталовата структура

на Microsoft Corporation

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:


Кремена Стоянова Стоянова гл.ас.д-р Петко Захариев


спец. „СК”, V курс,

1 група, фак. № 6556



ВАРНА


2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Глава І. Обща характеристика на Microsoft Corporation.



 1. История и предмет на дейност.

 2. Управленска структура.

Глава ІІ. Преглед на основните елементи на Финансовия отчет на Microsoft Corporation към 30.07.2006 г.

 1. Счетоводен баланс.

 2. Отчет за дохода.

 3. Отчет за паричните потоци.

 4. Отчет за собствения капитал.

Глава ІІІ. Коментар на бележките към финансовия отчет на Microsoft Corporation.

 1. Счетоводна политика.

 2. Собствен капитал.

 3. Други дългосрочни задължения.

 4. Дружествен капитал и планове за запазването му.

 5. Доход на акция.

Глава ІV. Финансово-счетоводни показатели, обвързани с печалбата и нейното разпределение.

Глава І. Обща характеристика на Microsoft Corporation
1. История и предмет на дейност
Microsoft Corporation е световен лидер в областта на софтуера, услугите и Интернет технологиите за компютърно управление на бизнеса и човешките ресурси. Основана е през 1975 г. от Бил Гейтс и Пол Алън. Седалището на фирмата е Редмън, Вашингтон, САЩ. Компанията предлага широк спектър от продукти и услуги за бизнес- и частни потребители, като всеки продукт е създаден, за да даде сила на потребителя навсякъде, по всяко време и на всякакъв вид устройства. Microsoft Corporation има филиали в много райони на съединените щати и в повече от 100 страни по света като Китай, Дания, Англия, Индия, Ирландия, Израел и осигурява заетост на 71 000 души. През юли 1999 г. Microsoft Corporation откри свой филиал и в България – „Майкрософт България” ООД.

Акциите на Microsoft Corporation са регистрирани на американската фондова борса NASDAQ под символа MSFT.

Компанията досега е обвинявана няколко пъти в монополизъм. Microsoft Corporation е световен лидер в сферата на софтуера. Тя постоянно печели пазарен дял на пазара на сървъри. През 1999 г. софтуерният гигант е държал между 35 и 40% от пазара. До 2004-та година този дял е нарастнал на около 60%, а сега се определя на 70 до 75%.

През 2006 г. Microsoft Corporation организира дейността си в три поделения - Microsoft Platforms & Services Division (поделение Платформи и обслужване); Microsoft Business Division (Бизнес поделение) и Microsoft Entertainment & Devices Division (поделение Забавление и устройства). Ръководителите на тези поделения притежават значителен бизнес опит и технологична експертност, съчетани с желание за превъзходство и иновации. По-голямото от очакваното търсене на конзолата Xbox 360 допринесе за увеличаването на продажбите на поделението Microsoft Entertainment & Devices Division (поделение Забавление и устройства). Продажбите нараснаха със 76 % или 2.96 млрд. долара (близо една четвърт от общите приходи на компанията).



Microsoft Corporation е разделила дейността си в седем сегмента, а именно – Client; Server and Tools; Information Worker; Microsoft Business Solutions; MSN; Mobile and Embedded Devices и Home and Entertainment.

Клиент (Client) носи цялата отговорност за доставката на техническата архитектура, инженерството и производството на продуктите от продуктово семейство Windows, а също е отговорен за връзките с производителите на компютри. Този сегмент включва следните продукти: Windows XP Professional and Home (професионален и домашен); Media Center Edition; Tablet PC Edition и other standard Windows operating systems (други стандартни оперативни системи).

Сървър и инструменти (Server and Tools) развива и търгува продукти Windows Server, включително операционни системи Windows Server. Този сегмент включва следните продукти и услуги: Windows Server оперативна система; Microsoft SQL Server; Exchange Server; Microsoft Consulting Services; продукти за поддържащо обслужване; Visual Studio; System Center products, Forefront security family of products и Biz Talk.

Информация за работници (Information Worker) се състои от системата от програми Microsoft Office, обслужването и софтуерните решения за повишаване на личната, груповата и организационната продуктивност. Този сегмент включва продуктите: Microsoft Office; Microsoft Project; Microsoft Visio; SharePoint Portal Server client access licenses (лицензионен достъп на клиенти); Microsoft LiveMeeting; OneNote и Office Communication Server.

Бизнес решения на Microsoft (Microsoft Business Solutions) са отговорни за качеството на бизнес-приложенията Microsoft Dynamics за малки и средни бизнеси, големи организации и поделения на глобални предприятия. Тук се включват продуктите: Microsoft Dynamics AX; Microsoft Dynamics CRM; Microsoft Dynamics GP; Microsoft Dynamics NAV; Microsoft Dynamics SL; Microsoft Dynamics Retail Management System (продажба на дребно на система за управление); Microsoft Partner Program (партньорска програма) и Microsoft Office Small Business Accounting (за малки бизнеси).

MSN предоставя услуги за лични комуникации, като електронна поща, моментални съобщения, а също и онлайн информация за предложения като MSN Search, MapPoint и MSN портали и канали в цял свят. Продуктите на този сегмент са: MSN Search (търсене); MapPoint (точка на карта); MSN Internet Access; MSN Premium Web Services (включващ MSN Internet Software Subscription, MSN Hotmail Plus, MSN Bill Pay и MSN Radio Plus) и MSN Mobile Services (мобилно обслужване).

Мобилни и стационарни устройства (Mobile and Embedded Devices)  развиват и търгуват продукти, които разширяват платформата Windows за мобилни устройства като PDAs и телефони, и за стационарни устройства.Сегментът включва продуктите: Windows Mobile software platform (мобилна софтуерна платформа); Windows Embedded device operating system (устройство за оперативна система) и Windows Automotive (автомобилен).

Дом и забавление (Home and Entertainment)  е отговорен за системата за развитие, производство и маркетинг на видео игрите, включително конзоли и аксесоари, трета част на игрите, игрите, издадени под марката на Майкрософт, а също е отговорен и за работата, проучването, продажбите и поддръжката на Xbox Live. В допълнението Xbox са предложени няколко вида продукти за забавление, включително компютърен софтуер за игри, онлайн игри и други устройства. Този сегмент е отговорен също за развитието, продажбите и разгръщането на продукти в телевизионна платформа Microsoft за интерактивна телевизионна индустрия, включително основното издание MSTV и интернет-протоколни телевизионни продукти. Сегментът включва продуктите: Xbox 360; Xbox; Xbox Live; CPxG consumer software and hardware products (продукти за потребителски софтуер и хардуер) и IPTV.

2. Управленска структура

 

БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ



(BOARD OF DIRECTORS)

 

















Бил Гейтс

Председател на Борда,

Microsoft Corporation

 

Стивън А. Балмър



Главен изпълнителен директор,

Microsoft Corporation

 

Джеймс И. Кеш Дж., PhD.



преди Джеймс И. Робинсън професор,

Harvard Business School

 

Dina Dublon



Бивш главен финансов директор,

JPMorgan Chase



 

Реймънд В. Гилмартин

Бивш председател,

Президент,

Главен изпълнителен директор,

Merck & Co., Inc.

 

Ан Маклаулин Корологос



Председател,

Управителен съвет на

RAND Corporation

 

Дейвид Ф. Маркуарт



Основен партньор,

August Capital



 

Чарлз Х. Носки

Бивш заместник председател,

AT&T Corporation

 

 



Д-р Хелмут Панке

Бивш председател на Управителния съвет,

BMW AG

 

Джон А. Шърли



Бивш президент,

Главен оперативен директор,

Microsoft Corporation


 

Комисии


1.  Комисия за финансова ревизия

2.  Комисия по възнагражденията

3.  Финансова комисия

4.  Комисия по управлението и назначенията

5.  Комисия за антитръстово съгласие

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ СЛУЖИТЕЛИ

(EXECUTIVE OFFICERS)

















Бил Гейтс

Председател на Борда

 
Стивън А. Балмър

Главен изпълнителен директор

 
 

Робърт Дж. (Роби) Беч

Президент,

Поделение Забавление и устройства



 

Лиза Е. Брумел

Старши вице президент,

Човешки ресурси

 

Кевин Р. Джонсън



Co-President,

Поделение Платформи и обслужване

  
Кристофър П. Лидъл

Старши вице президент,

Finance and Administration;

Главен финансов служител



 

Джефри С. Райкс

Президент,

Microsoft Бизнес поделение

  

Брадфорд Л. Смит



Старши вице президент,

Правни и общи въпроси, Основен съветник и секретар

 

Брайън Кевин Търнър



Главен оперативен служител

Глава ІІ. Преглед на основните елементи на финансовия отчет

на Microsoft Corporation към 30.07.2006 г.
1. Счетоводен баланс
В счетоводния баланс към 30.Юни.2006 г. активите и пасивите са групирани на текущи и дългосрочни. В групата на текущите активи са посочени пари и парични еквиваленти, краткосрочни инвестиции, краткосрочни вземания, материални запаси, отсрочени данъци върху доходите и други. Дългосрочните активи включват имоти, машини и съоръжения, дългосрочни ценни книжа, репутация, нематериални активи, отсрочени данъци върху доходите и други. Текущи пасиви от своя страна биват краткосрочни задължения към доставчици, към персонала, данъци върху доходите, краткосрочни непризнати данъчни приходи, задължения за получени гаранции и други. Дългосрочните пасиви включват дългосрочни непризнати доходи, ангажименти и непредвидени обстоятелства и други. Собственият капитал се подразделя на записан и внесен капитал, в това число оторизирани акции и акции в обръщение, и на неразпределена печалба. В Баланса не са посочени изкупените собствени акции от Microsoft Corporation. Към 30.Юни.2005 г. размерът на собствения капитал е бил 48,115 милиарда долара, а към 30.Юни.2006 г. е 40,104 милиарда долара. Налице е спад с 9.08 % или 8.011 милиарда долара, който произтича от намаляването броя на акциите в обръщение и увеличаването на неразпределената печалба.


 1. Отчет за дохода

Отчетът за дохода на Microsoft Corporation е изграден по реализационната концепция, при която целта е от реализираните приходи от продажби да се достигне до чистия приход (печалбата).

Печалбата от дейността е нараснала с 6.16 % или 1.911 милиарда долара, което се дължи основно на намаляването на общите и административни разходи с 9.38 % или 778 милиона долара.

Печалбата преди облагане с данъци (счетоводната печалба) се е увеличила с 4.68 % или 1.634 милиарда долара. Данъците върху печалбата нарастват респективно с 12.84 % или 1.289 милиарда долара.

Балансовата печалба, получена след приспадане на данъците върху печалбата от счетоводната печалба, към 30.Юни.2006 г. възлиза на 12.599 милиарда долара и е нараснала спрямо същия период на 2005 г. с 1.38 % или 3.45 милиарда долара.

В Отчета за дохода са посочени два основни финансови показатели – основен доход на акция (Basic Earnings per Share) и доход на акция с намалена стойност (Diluted Earnings per Share). И двата показателя са нараснали спрямо предходния отчетен период, което се дължи на увеличението на чистата печалба.


3. Отчет за паричните потоци
Отчета за паричните потоци на Microsoft Corporation е изготвен по прекия метод. Паричните потоци са обособени в парични потоци от основна, финансова и инвестиционна дейност като са посочени брутните парични постъпления и брутните плащания по отделните видове дейности.

Паричните потоци от финансова дейност включват: емитирани акции, изкупени собствени акции, парични дивиденти, споразумения за плащане на допълнителни данъчни привилегии, базирани на акции, и други. Към 30.Юни.2006 г. е налице намаление в емисията на акции спрямо същия период на 2005 г., като същевременно са изкупени обратно повече собствени акции. Изплатените дивиденти на акционерите значително са намалели през 2006 г. – 3.545 милиарда долара спрямо 36.112 милиарда долара към 30.Юни.2005 г.

Като цяло парите и паричните еквиваленти на Microsoft Corporation са се увеличили към 30.Юни.2006 г. спрямо 30.Юни.2005 г. с 16.10 % или 1.863 милиарда долара и към 30.Юни.2006 г. възлизат на 6.714 милиарда долара.
4. Отчет за собствения капитал
Собственият капитал на Microsoft Corporation към 30.Юни.2005 г. възлиза на 48.115 милиарда долара. А към 30.Юни.2006 г. е намалял с 9.08 % или 8.011 милиарда долара и възлиза на 10.104 милиарда долара. Това намаление в собствения капитал се дължи на следните промени в собствения капитал през последния отчетен период: намалява броя на емитираните акции, а нараства броя на обратно изкупените собствени акции, увеличава се неразпределената печалба в резултат на по-малкото изплатени дивиденти, повече изкупени собствени акции и финансовия резултат за периода – печалба.
Глава ІІІ. Коментар на бележките към финансовия отчет

на Microsoft Corporation
1. Счетоводна политика (Accounting policies).

Microsoft Corporation изготвя финансовите си отчети на база американските общоприети счетоводни принципи (US GAAPs). Финансовият отчет е изготвен в милиони долари и съдържа информация за три поредни отчетни периода. Отчетният период започава на 01.Юли и приключва на 30.Юни през следващата календарна година. Финансовите отчети включват отчетите на Microsoft Corporation и нейните филиали. Инвестициите в копмании, върху които Microsoft Corporation упражнява значително влияние, но не контролира и не е основен бенефициент, се отчитат по метода на собствения капитал. А инвестиции, чрез които Microsoft Corporation не може да упражнява значително влияние върху предприятието и когато не може веднага да се определи справедливата им стойност, се отчитат по себестойностния метод. При изготвяне на финансовите отчети ръководството трябва да приложи приблизителни оценки и предположения при определяне стойността на някои активи, пасиви, приходи и разходи. Тези приблизителни оценки са извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.


2. Собствен капитал (Stockholders’ equity).

Акциите в обръщение могат да се представят в следната таблица:



 































(в милиони)

  

 

 

 

 

 

 

 

 













Край на отчетния период 30.Юни

  

2006

 

 

2005

 

 

2004

 













Салдо в началото на периода

  

10,710

 

 

10,862

 

 

10,771

 

Емитирани акции

  

106

 

 

160

 

 

215

 

Изкупени собствени акции

  

(754

)

 

(312

)

 

(124

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Салдо в края на периода

  

10,062

 

 

10,710

 

 

10,862

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

На 20-и юли 2006 г. Microsoft Corporation обявяват изпълнението на програма за обратно изкупуване на $ 30 милиарда обикновени акции на Майкрософт, която е одобрена от борда на директорите на 20-и юли 2004 г. Обратното изкупуване е направено с използване паричните ресурси на компанията. Борда на директори по-рано е одобрил програма за обратно изкупуване на своя акционерен капитал. В съответствие с тези планове за обратно изкупуване, Microsoft Corporation е направила следните обратни изкупувания:










































(сума на акциите в милиони)













Финансова година

  

2006(1)

  

2005(1)

  

2004






















 

  

Акции

  

Стойност

  

Акции

  

Стойност

  

Акции

  

Стойност






















Първо тримесечие

  

114.1

  

$3.0

  

22.8

  

$0.6

  

43.3

  

$1.2

Второ тримесечие

  

283.1

  

7.7

  

23.6

  

0.7

  

30.5

  

0.8

Трето тримесечие

  

180.7

  

4.9

  

95.1

  

2.4

  

49.9

  

1.4

Четвърто тримесечие

  

175.6

  

4.1

  

170.7

  

4.3

  



  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Обща сума

  

753.5

  

$19.7

  

312.2

  

$8.0

  

123.7

  

$3.4

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  1. Цялата сума на обратните изкупувания през финансовите години 2005-та и 2006-та е в съответствие с плана за обратно изкупуване, одобрен от борда на директорите на 20-ти Юли 2004 г.

През финансовата година 2006 борда на директорите декларира следните дивиденти:

 






































Дата на деклариране

  

Дивидент на акция

  

Дата на записване

  

Обща сума

(в милиони)



 

 

Дата на изплащане
















23 Септември 2005

  

 

$0.08

  

17 Ноември 2005

  

 

$846

 

 

8 Декември 2005

14 Декември 2005

  

 

0.09

  

17 Февруари 2006

  

 

926

 

 

9 Март 2006

27 Март 2006

  

 

0.09

  

17 Май 2006

  

 

916

 

 

8 Юни 2006

21 Юни 2006

  

 

0.09

  

17 Август 2006

  

 

906

(1)

 

14 Септември 2006

(1) Декларираните дивиденти на 21 Юни 2006 г. ще бъдат изплатени след датата на регистриране на този отчет и затова са посочени като други текущи пасиви към 30 Юни 2006 г.

През финансовата година 2005 борда на директорите декларира следните дивиденти:








































Дата на деклариране

  

Дивидент на акция

  

Дата на записване

  

Обща сума (в милиони)

 

 

Дата на изплащане
















20 Юни 2004

  

 

$0.08

  

August 25, 2004

  

$

870

 

 

September 14, 2004

20 Юли 2004

  

 

3.00

  

November 17, 2004

  

 

32,640

 

 

December 2, 2004

15 Септември 2004

  

 

0.08

  

November 17, 2004

  

 

871

 

 

December 2, 2004

8 Декември 2004

  

 

0.08

  

February 17, 2005

  

 

868

 

 

March 10, 2005

23 Март 2005

  

 

0.08

  

May 18, 2005

  

 

860

 

 

June 9, 2005

15 Юни 2005

  

 

0.08

  

August 17, 2005

  

 

857

(1)

 

September 8, 2005

(1) Декларираните дивиденти на 15 Юни 2005 г. са включени в други текущи пасиви към 30 Юни 2005 г.
3. Други дългосрочни задължения (Other long-term liabilities).

(в милиони)

  

 

  

 










30 Юни

  

2006

  

2005










Данъци за непредвидени обстоятелства

  

$4,194

  

$3,066

Легални непредвидени обстоятелства

  

1,022

  

961

Опция на дружествения капитал за трансферна програма

  



  

48

Други

  

71

  

83

 

  

 

Други дългосрочни пасиви

  

$5,287

  

$4,158

 

  

 

  

 



4.Дружествен капитал и планове за запазването му

(Employee stock and savings plans).

Ефективно на 1 Юли 2005 г. Microsoft Corporation прилага SFAS № 123(R) „Плащания, базирани на акции” (Share-Based Payment). Компанията прилага като модел на плановете, базирани на акции Stock-Based Compensation (Компенсация, базирана на акции). Тя поема задължение към служителите за допълнителни данъчни привилегии. Тъй като справедливата стойност на признатите провизии съгласно SFAS № 123(R) е в голяма степен в съответствие с плановете на Microsoft Corporation за собствения капитал, то прилагането на SFAS № 123(R) не оказва значително въздействие върху финансовото положение и резултатите от дейността на компанията. Преди да прилага SFAS № 123(R) Microsoft Corporation е отразявала разликата между удържаните данъци и признатите компенсации като паричен поток от оперативна дейност. А съгласно SFAS № 123(R) допълнителните данъчни привилегии трябва да се представят като паричен поток от финансова дейност.

Компенсациите, базирани на акции и свързаното с тях привилегировано облагане с данъци върху доходите, са както следва:
































(в милиони)

  

2006

  

2005

  

2004













Обща сума на компенсациите, базирани на акции

  

$

1,715

  

$

2,448

  

$

5,734

Привилегировано облагане с данъци върху доходите, свързано с компенсациите, базирани на акции

  

$

600

  

$

857

  

$

2,007

Microsoft Corporation има план за запазване на капитала в САЩ, квалифициран в раздел 401 от Кодекса на отдела за държавни приходи, и много планове за запазване на капитала в други страни. Участията на служителите в САЩ биха могли да допринесат за над 50 % от тяхната авансова заплата, но не повече от законоустановените граници. Microsoft Corporation предоставя по 50 % за всеки долар на участник в този план с максимален дял 3 % от дохода на участник. Полагащите се дялове за всички планове са 178 милиона долара, 154 милиона долара и 141 милиона долара респективно за финансовите години 2006-та, 2005-та и 2004-та. Съответните дялове са разпределени пропорционално за всеки участник съобразно доброволния му дял в инвестиционните опции в плана. Инвестиционните опции в плана за САЩ включват обикновени акции на Майкрософт, но полагащите се дялове на участниците не се изисква да бъдат инвестирани в обикновени акции на Майкрософт.


5. Доход на акция (Earnings per Share).

Основният доход на акция е изчислен на основата на средно претегления брой акции в обръщение за периода. Доходът на акция с намалена стойност е изчислен на базата на средно претегления брой акции в обръщение плюс ефекта, предизвикан от потенциалните обикновени акции с намалена стойност за периода чрез използване метода на обратно изкупуване. Потенциалните обикновени акции с намалена стойност включват опции, права и права за участие в дейността. Компонентите на основния доход на акция и дохода на акция с намалена стойност са:



 






















(в милиони, с изключение дохода на акция)

  

 

  

 

  

 













Край на отчетния период 30.Юни

  

2006

  

2005

  

2004













Чиста печалба (A)

  

$12,599

  

$12,254

  

$ 8,168

 

  

 

  

 

Средно претеглен брой на акциите в обръщение (B)

  

10,438

  

10,839

  

10,803

Ефект за намаляване на стойността на акциите с опции и права

  

93

  

67

  

91

 

  

 

  

 

Обикновени акции (C)

  

10,531

  

10,906

  

10,894

 

  

 

  

 













Доход на акция:

  

 

  

 

  

 

Основен доход на акция(A/B)

  

$    1.21

  

$    1.13

  

$   0.76

 

  

 

  

 

Доход на акция с намалена стойност (A/C)

  

$    1.20

  

$    1.12

  

$   0.75

 

  

 

  

 

  

 





















Към края на 30 Юни 2006, 2005 и 2004 г. Microsoft Corporation са раздали съответно 649 милиона, 854 милиона и 1.2 милиарда опции на акции и не са ги включили при изчисляването на дохода на акция с намалена стойност, тъй като цените за упражняване опциите на акции са по-големи или равни на средната цена на обикновените акции и затова тяхното включване би имало анти-намаляващ ефект. Към 30 Юни 2006 г. 1.2 милиона права на акции за участие в дейността от 36.6 милиона акции, пуснати в обръщение, не са включени при изчисляване на доход на акция с намалена стойност, тъй като броят на емитираните акции основно зависи от действията на компанията срещу установените метрики за текущия период.



Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
  1   2




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница