Анализ на мониторинга на територията на тп „дгс доспат” проведен през 2016ГДата15.10.2018
Размер23.27 Kb.
ЮЦДП ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ДОСПАТ” гр.Доспат, ул. ”Орфей” № 6, тел. 03045/2227, факс 03045/2272

Ид. №  2016195800435, e-mail: dldospat@аbv.bgАНАЛИЗ НА МОНИТОРИНГА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС ДОСПАТ” ПРОВЕДЕН ПРЕЗ 2016Г.

Във връзка с годишния одит на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) за времето от месец април до месец декември, бе направен мониторинг съгласно ръководството за биологично разнообразие в ГВКС.

ТП „ДГС Доспат” стопанисва територия от 21 263 ха., площ с голямо биологично разнообразие на многогодишни тревисти видове (черноморска ведрица, джел и др.), дървесни видове като (габър, дъб, бреза,елша,бял бор,смърч и ела), както и на животинските представители (кафява мечка, видра, черен щъркел и др.), дължащо се на голямата вертикална разлика във височините от 560м.н.в. до 1688м.н.в.

Територията на ТП „ДГС Доспат”, изцяло попада в защитени зони по НАТУРА 2000 – „Триград-Мурсалица”по Директива за птиците и „Родопи-Западни” по Директива за хабитатите, като колектива се стреми и насърчава чрез устойчиво ползване на горските,ловните,риболовните и туристически ресурси да опази биологичното разнообразие на района.Гори с висока консервационна стойност, като същите се поддържат в добро състояние чрез прилагане на сечи с удължен възобновителен период в съчетание с видовото и структурното разнообразие на насажденията, едновременно се съблюдават оставяне на отделни стари и хралупести дървета, паднала суха маса, мъртви дървета с напреднал стадий на разпадане, оставени неравномерно по площта, трудно достъпни места от терена като острови на старостта. Разработени са формуляри и попълнени за различните ВКС – ВКС 1.2 – Джел; ВКС 1-3 Животни – видра(Lutra lutra), глухар(Tetrao urodallus), мечка(Ursus arctos). ВКС-3: 1. Чисти или смесени съобщества на черна елша покрай реките с характер на „галерии”. 2. Нелонгозни крайречни съобщества на Alnus glutinosa, Alnus incana в горните и средните течения на реките. 3. Гори с преобладаванее на бук, разположени на бедни, кисели и влажни почви. 4. Мезофитни гори с преобладаване на бук , разположени на неутрални или близки до неутрални почви. 5. Съобщества с участие на воден габър(Ostrya carpinifolia). 6. Естествени чисти и смесени насаждения на Betula pendula с участие на Fagus silvatica. 7. Монодоминантни с преобладаване на смърч гори в Родопите. 8. Гори от черен бор с реликтен характер.9. Смесени широколистни – иглолистни гори със задължително участие на обикновения бук(Fagus silvatica) и/или обикновена ела(Abies alba) и/или обикновен смърч(Picea abies). 10. Гори във фаза на старост.

Добива на дървесина през 2016г. възлиза на 65 720 куб.м., като една от многото добри практики е възприето след приключване на сечта, извозните пътища да се задръстват с подходящи материали-клони, отпад при сечта и др., на терени с голям наклон.


Залесяване – извършва се с характерни местни видове. Като през тази година бе извършено залесяване на площ от 25дка, дървесен вид – бял бор.
В ТП „ДГС Доспат”, не се наблюдава развитие на ерозия и ерозионни процеси.

Ползи от гората като събиране на гъби, билки, паша на животни, дърва з огрев на местно население е регламентирано чрез издаване на позволителни за съответната дейност.

Противопожарните мероприятия се свеждат до увеличаване и поддържане на лесокултурните прегради, изграждане на стационарни наблюдателни постове, поставяне на предупредителни табели на места, където туристопотокът е голям. За периода на територията на ТП „ДГС Доспат” има два пожари.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница