Анализ на обобщените резултати от извършени планови проверки, дадените препоръки и тяхното изпълнение, последващи действия по препоръкитеДата02.02.2017
Размер322.92 Kb.
АНАЛИЗ

НА ОБОБЩЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ, ДАДЕНИТЕ ПРЕПОРЪКИ И ТЯХНОТО

ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕПОРЪКИТЕ

ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

В АПЕЛАТИВЕН СЪДЕБЕН РАЙОН - СОФИЯ

Съгласно Закона за съдебната власт /ЗСВ/ Инспекторатът към Висшия съдебен съвет /ИВСС/ извършва планови проверки в органите на съдебната власт, които са заложени в приеманата от Инспектората годишна програма. В работата си Инспекторатът активно взаимодейства и си сътрудничи с Висшия съдебен съвет /ВСС/. Израз на това сътрудничество е създадената към ВСС Комисия за анализ и последващи действия по препоръките на ИВСС.

ИВСС, в изпълнение на приетата си програма за 2010г., извърши комплексна планова проверка на съдилища, ситуирани в Апелативен район – София.

I. АНАЛИЗ НА ОБОБЩЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ НА АПЕЛАТИВЕН РАЙОН - СОФИЯ:
 1. АПЕЛАТИВЕН СЪД – СОФИЯ

Обхватът на проверката включва дейността на САС по образуването, движението и приключването на граждански и търговски дела. След нея са направени следните изводи:


  1. ИЗВОДИ:
 1. Организация на административната дейност:

а/организацията на административната дейност на САС е добра;

б/ регистратурата и деловодството работят добре при спазване на правилата от ПАРОАВАС;

в/ новообразуваните дела се вписват, комплектоват и докладват своевременно;

г/ протоколите от съдебни заседания са добре структурирани и четливо изписани;

д/ разпорежданията, определенията и резолюциите на съда се изпълняват своевременно;

е/ спазват се разпоредбите на чл.105 и чл.106 от ПАРОАВАС;

ж/ ежемесечно се извършват проверки на администрираните на новообразуваните дела, на висящите дела, спрените производства и делата, оставени без движение;

з/ няма изгубени или унищожени дела, преди изтичане срока на съхранението им;

и/ разпределението на делата се извършва при спазване принципа на случайния избор. Към всяко от делата, образувани през 2010г., се прилага протокол за избор на докладчик.


2.Образуване и движение на делата:
а/ Продължителността на процеса по висящите, неприключили граждански и търговски дела, образувани преди 01.01.2009г. се дължи преди всичко на обстоятелството, че по почти всички дела производството е спирано. Характерно за всички тези дела е провеждането на многобройни съдебни заседания за събиране на доказателства. Друга основна причина за отлагане на делата е неизпълнението в срок на задълженията на назначените по делата вещи лица. Забавянето на производството по делата е и във връзка с отмяна на хода по същество по някои от тях. Друга основна причина за отлагане на с.з. е нередовното призоваване на страните по делата;

б/ Установено е, че въпреки заповедта на административния ръководител за ежемесечни справи и доклад по делата със спрени производства, администрирането им не е на необходимото ниво. С оглед несвоевременното им администриране част от спрените дела са възобновени значително по – късно, отколкото това обективно е можело да стане;

в/ Съдебните деловодители правят справки по хода на преюдициалното дело само при наличие на изрична резолюция за това от съдия – докладчик;

г/ Има тенденция към намаляване на броя дела с отменен ход по същество при сравняване на данните за 2009г. и 2010г.;

д/ Първото о.с.з. по въззивните граждански и търговски дела се насрочва в рамките на два до три месеца от образуването на делото или от отстраняването на констатирани нередовности по жалбите;

е/ Съдиите, разглеждащи граждански и търговски дела, се произнасят по направените с молби между съдебните заседания искания своевременно, като по този начин предотвратяват евентуално отлагане на делото;

ж/ Установи се, че по приключване на делата, въпреки налагащата се тенденция на намаляване броя на просрочените съдебни актове, все още по голям брой дела съдебните решения се обявяват извън срока по чл.235, ал.5 от ГПК и дори извън разумния такъв.

1.2. ПРЕПОРЪКИ:


1. Препоръчва на председателя на САС да упражни правомощията си по чл. 106, ал.1, т.1 от ЗСВ и предприеме допустимите и необходими мерки за ежемесечен контрол на срочността на изготвяне на съдебните решения по граждански и търговски дела.

2. Препоръчва на съдиите, разглеждащи граждански и търговски дела в САС, да постановяват съдебните актове в срок, съобразно чл.235, ал.5 от ГПК.

3. Препоръчва на председателя на САС да упражни правомощията си и да предприеме необходимите мерки за редовно и ритмично администриране на спрените дела.

4. Препоръчва на съдиите, разглеждащи граждански и търговски дела в САС да предприемат нужните според тях мерки, с оглед приключване в кратки срокове на висящите дела.

5. Препоръчва на съдиите, разглеждащи граждански и търговски дела в САС да продължат добрата работа, както и констатираните положителни тенденции за увеличаване процента на свършените дела в срок, намаляване броя на делата с отменен ход по същество и броя на решенията, постановени извън едномесечния инструктивен срок за постановяване на съдебните актове.

ОКРЪЖЕН СЪДЕБЕН РАЙОН – СОФИЯ

Окръжен съдебен район – София, обхваща ОС - София, РС - Ихтиман, РС - Пирдоп, РС – Своге, РС – Сливница, РС – Елин Пелин, РС – Ботевград, РС – Етрополе, РС – Самоков и РС – Костинброд. През 2010 г. Инспектората към ВСС е извършил проверка в РС - Пирдоп, РС – Сливница, РС – Елин Пелин и РС – Етрополе, от която са направени следните:
  1. ИЗВОДИ:


1.Организация на административната дейност:
а/организационното и административното ръководство в съдебния район е на много добро ниво;

б/деловодните книги се водят съгласно изискванията на ПАРОАВАС;


2.Образуване и движение на делата:
а/основната причина за висящите производства е оставянето на и.м. без движение недаване ход на делото, поради несвоевременно ангажиране на доказателства, неявяване на свидетели и вещи лица, несвоевременно изготвяне на експертизи и др.;

б/спрените дела са изрядно администрирани, периодично се изпращат писма за движението на преюдициалните дела, с малки изключения;

в/ наблюдава се стремеж на магистратите да спазват кратките процесуални срокове визирани в Глава двадесет и пета от ГПК;

г/ създадена е много добра практика по делата, образувани по реда на ЗЗДН и ЗЗДет. Делата се образуват веднага и се насрочват в кратки срокове. По делата образувани по реда на ЗЗДет, съдиите са постановявали решенията веднага или в рамките на няколко дни, без да изчакват едномесечния срок визиран в закона;

д/ делата, образувани по реда на заповедното производство са своевременно администрирани.

е/ незадоволителна е работата в някои съдилища във връзка с предварителната подготовка и проучване на делата за съдебно заседание видно от наличието на дела с отменен ход по същество по инициатива на съда;

ж/ с оглед не големия брой дела, разглеждани в разглеждания съдебен район, е редно магистратите следва да постановяват решенията в срока по чл.235 ГПК.
1.2. ПРЕПОРЪКИ:

1.Препоръчва на председателите на съдилищата, в изпълнение на правомощията им по ЗСВ, да упражняват постоянен контрол върху дейността на службите „ Съдебно деловодство”, като следят за отстраняване на констатираните нарушения и пропуски и за спазване изискванията на ПАРОВАС при движение, подреждане и съхранение на делата. Да предприемат необходимите мерки, с цел подобряване работата на службите „Съдебно деловодство” и особено по отношение на изпълнение на задълженията им ежемесечно да извършват проверка на делата, които не са насрочени и да докладват резултата на административния ръководител на съда;

2.Препоръчва на съдиите по - задълбочено предварително проучване на делата преди насрочването им в открито съдебно заседание и преди обявяване ход по същество, с цел недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство;

3. Препоръчва на председателите на съдилищата да създадат нужната организация, с оглед спазване на сроковете по Глава тринадесета и Глава двадесет и пета от ГПК.


3. СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

От извършената през 2010 г. комплексна планова проверка в Софийски градски съд, са направени следните:

  1. ИЗВОДИ:


1.Организация на административната дейност:
а/ Делата са образувани в деня или най-късно до 3 дни след постъпването на исковата молба в съда;

б/Освобождаването от внасяне на държавна такса се извършва от зам.председателите на СГС. В случаите, в които има направено искане от някоя от страните с правно основание чл. 83, ал.2 от ГПК, своевременно съдията-докладчик е разпореждал докладването на делото на зам.председателя на СГС, за произнасяне по направеното искане;

в/ Документите, постъпващи в съда и актовете на съответния състав, са подреждани в добър хронологичен ред, съответно страниците на делата са номерирани. При голяма част от деловодствата, организиращи деловодната дейност на съответните състави, се установява своевременно изготвяне и изпращане на съобщения. Ръководителят на служба „Деловодство” е изпълнявал своевременно задълженията си по чл.18 от ПАРОВАС, като е поддържал добрата организация в работата на службата;

г/ Образуваните граждански и търговски дела са разпределяни между съставите на отделенията в съответствие с принципа определен с разпоредбата на чл.9 от ЗСВ. Налице са протоколи по разпределението на електронен и хартиен носител;

За периода от 16.03.2007год. до 02.07.2009год. протоколите за случайното разпределение на делата в СГС на електронен носител в компютърната програма на съда липсват, поради което не може да се извърши проверка и да се правят изводи дали са спазвани изискванията на чл.9 от ЗСВ за този период от дейността на съда.


 1. Образуване и движение на делата:

а/ Молбите по хода на делата са администрирани бързо от 3/три/ до 10/десет/ дни;

б/ Наблюдава се навременно администриране от СГС на въззивните жалби;

в/ Не се констатира съществено просрочие при постановяване на съдебните актове. Голяма част от съдебните състави постановяват решенията в едномесечния срок по чл.235 от ГПК или в разумния тримесечен срок;

г/ Частните въззивни производства са приключвали в разумни срокове, особено в.ч.гр.д образувани от началото на 2010година.


 1. Спрени дела:

а/ При спиране на производството по делата на основание чл.182, ал.1, б.”г” от ГПК/отм./ съответно чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, в повечето случаи съдът е извършвал периодично справки за хода на преюдициалните производства. Прави впечатление, че периодите през които са изисквани справки за хода на преюдициалните производства са по-кратки от началото на 2010г.
 1. Прекратени дела:

а/ Прекратените дела, са дела образувани след влизане в сила на ГПК от 01.03.2008год. Най – честата причина за прекратяване на производството е неизпълнени от страна указания в определения от съда срок.
 1. Обезпечителни производства:

а/Констатира се своевременно произнасяне по делата, образувани по молби с правно основание чл.390 от ГПК.
 1. Производства по колективни искове:

а/ делата от този вид са образувани в деня на постъпване на молбите или на следващия ден;

б/често колективните искове са оставяни без движение за представяне на доказателства или поради невнасяне на държавна такса;

в/ към момента на проверката липсват постановени решения по същество на споровете.
  1. ПРЕПОРЪКИ:

1.Административният ръководител на Софийски градски съд да

упражни правомощията си по чл.86, ал.1, т.1 от ЗСВ като:

а/Следи за насрочването и отлагането на гражданските дела в разумни срокове и предприеме мерки по преодоляване на изводите за отлагане на делата през периоди по-дълги от четири месеца;

б/Осъществява своевременно контрол върху работата на съставите, при които се констатират постановени съдебни актове, извън разумния тримесечен срок. В случай на продължаваща подобна практика да упражни правомощията си по чл.327 от ЗСВ;

в/Организира обсъждане по различна и нееднаква съдебна практика в дейността на съставите на гражданското отделение;

г/Упражнява постоянен контрол по дейността на Служби ”Деловодства” в СГС по изготвяне на точни и прецизни справки по приключването на делата;

д/Осигурява ефективна координация на работата на всички деловодни служби на СГС;

е/Упражнява постоянен контрол по спазването на принципа за случайното разпределение на делата, по воденето и съхраняването на протоколите за избор на съдия –докладчик и на електронен носител;

ж/Изисква от звено „Информационно обслужване, статистика и информационни технологии” на съда постоянното поддържане на информационните му и периферни системи, както и ежемесечни отчети за състоянието на базата данни в тях;2.Административният ръководител на Софийски градски съд да упражнява всеки път правомощията си по чл.86, ал.1, т.6 от ЗСВ при констатирано забавено администриране на постъпващите от Софийски районен съд въззивни жалби по гражданските дела.

3.Председателят на Софийски районен съд на основание чл.80, ал.1, т.1 от ЗСВ да упражнява постоянен контрол по своевременното администриране на въззивните жалби, подадени срещу постановените съдебни актове по гражданските дела.
4. СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

Обхватът на проверката включва дейността на ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО ГО в СРС по образуването, движението и приключването на гражданските дела за периода 01.01.2009 г. - 30.03.2010 г. по състави.
  1. ИЗВОДИ:
 1. Организация на административната дейност:

а/ Книжата, по които се образуват граждански дела, се предават най-често на следващия ден от постъпването им за разпределение;

б/ Исковите молби се разпределят на принципа на „случайния подбор”, чрез програмата „ Law Choice ”, предоставена от ВСС. Поради огромния брой дела разпределяни ежедневно в РС-София, не се спазва решението на ВСС по Протокол № 36/13.10.2009 г. за прилагане протокола от „случайния избор” по образуваното дело, удостоверяващ избора на докладчика, тъй като около 400 листа хартия на ден, следва да се употребяват за тази цел. След като се извърши разпределението за месеца ръководителите прехвърлят всичките данни относно разпределените дела в специална електронна папка, до която имат достъп всички магистрати в съда;

в/ Установено е, че в голямата си част делата са своевременно администрирани, малко са тези, по които има забавяне по движението им;

г/ Проверката установи, че няма необоснована забава по движението на делата. Причините, довели до забавяне движението на някои от делата, като: несвоевременното докладване от деловодителя на съдията, оставяне ИМ без движение, издаване на съдебни удостоверения, вписване на ИМ в АВ и др., са обективни.
 1. Образуване и движение на делата:

а/ съдиите се произнасят с разпореждане по чл. 131 ГПК, констатирайки редовността на ИМ и приложенията към нея. След постъпване отговора на ИМ или след изтичане срока за това, делата са докладвани своевременно на титуляра. Определенията по чл. 140, ал. 1 ГПК са изчерпателни;

б/ първото съдебно заседание по делата е насрочвано след около 3 – 6 месеца, при редовна ИМ, като причините за това са обективни: изискване на частното гр. дело – заповедно производство за прилагане по исковото; издаване СУ за актуален адрес на ответника; забавяне при връчване на съобщения от връчителите, особено когато адреса е извън София, или налагането на повторно връчване; вписване на ИМ и др. Налага се извода, че няма безпричинно отлагане на дела за срок, по-дълъг от два месеца;

в/ обезпечителните производства са администрирани своевременно и изрядно от съдията-докладчик, като по всички обезпечения е определяна парична гаранция, след внасянето на която съдът е издавал на молителя обезпечителна заповед;

г/ делата, образувани по реда на заповедното производство са добре администрирани. По проверените дела има отбелязване за издадения изпълнителен лист върху представения документ и заповедта за изпълнение. При делата, образувани по реда на чл. 410 ГПК, основен проблем е връчването на заповедта на длъжника – призовките се връщат в цялост, с отбелязване, че лицето не живее на посочения адрес. С приемането на Наредба №14/18.11.2009 г., съдът служебно извършва справка за настоящ и постоянен адрес на лицата, което значително съкращава времето за връчване на книжата;

д/ установено е, че за спрените дела са направени справки и същите са докладвани на титуляра на състава;

е/основанията за прекратяване производството по делата са най-разнообразни, но от извършената проверка може да се заключи, че основанията за прекратяване са следните: ИМ е върната на подателя, на осн. чл. 129, ал. 3 ГПК, поради неотстранена в срок констатирана нередовност; делата, образувани по искания за обезпечаване на доказателства по чл. 207 ГПК или искания от СИ по чл. 448 ал. 2 ГПК - деклариране от длъжниците на имуществото и доходите им, след извършване на съответните процесуални действия, с определение на съда, производството по делото е прекратено. Част от исковите производства, прекратени в с.з., са на осн. чл.232 ГПК и чл. 233 ГПК – поради оттегляне или отказ от иска;

ж/ не се констатира съществено просрочие при постановяване на съдебните актове. Голяма част от съдебните състави постановяват решенията в едномесечния срок по чл. 235 от ГПК или в разумния тримесечен срок;

з/ по заповедните производства съдиите са се произнасяли средно в рамките на 5 до 20 дни. Като обективна причина за забавянето на делата следва да се посочи огромния брой дела, на доклад на съдебните деловодители и факта, че в едно деловодство са се обработвали делата по исковото и заповедното производства;

и/ при обезпечителните производства съдиите са се произнасяли в деня на постъпването на молбата или най – късно в срок от 2 до 3 дни, който при този обем постъпления може да се счете за разумен.

  1. ПРЕПОРЪКИ:

1. Председателят на СРС да създаде нужната организация за спазване разпоредбата на чл. 103, ал. 3 ПАРОАВАС - резултата от решените дела да се отразява в срочната книга от съдията-докладчик собственоръчно или чрез залепване диспозитива на решението с отбелязване датата на обявяване на акта и предаването му на деловодителя.

2. Председателят на СРС, с оглед правомощията, визирани в чл. 80 ЗСВ, да предприеме необходимите мерки, относно:

- обозначаване делата по Глава двадесет и пета ГПК с жълт етикет, съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 5 ПАРОАВАС;

- извършване инвентаризация на делата по Глава тридесет и седма ГПК в заповедното деловодство, с цел срочното им администриране.

3. Председателят на СРС да създаде нужната организация по своевременното администриране на спрените дела и делата без движение, с оглед разпоредбата на чл. 107 ПАРОАВАС.

4. Председателят на СРС да предприеме по-строги мерки спрямо служителите в служба „Деловодство”, с оглед спазване изискванията на ПАРОАВАС и вътрешните актове, както и периодично да извършват проверки на делата, които не са насрочени и делата, по които производството е спряно, с ежемесечно докладване на резултатите.

5. Председателят на СРС, в изпълнение правомощията по чл. 80, ал. 1, т. 9 ЗСВ, да свика Общо събрание на Гражданската колегия на съда за:

- повишаване ефективността на гражданския процес, чрез организация за спазване сроковете по чл. 312 ГПК в бързото производство и срока по чл. 395, ал. 2 ГПК в обезпечителното производство;

- минимизиране възможността за оставяне на ИМ без движение, след отмяна хода по същество по делата, поради констатирани в срока за произнасяне нередовности и прецизиране събирането нови доказателства по чл. 143, ал. 2 и по чл. 147 ГПК, свързани с насрочване нови съдебни заседания, с извършване на анализ с изводи и препоръки.

6. Препоръчва на председателя на СРС да упражни правомощията си по чл. 237 ЗСВ и да обърне внимание на съдиите за допуснати слабости в организацията на работата, довели до неоправдана бавност при обявяване съдебните актове съобразно чл. 235, ал. 5, изр. първо, във вр. с чл. 13 ГПК и администрирането на делата, довело до голямата висящност.
5. ОКРЪЖЕН СЪДЕБЕН РАЙОН - БЛАГОЕВГРАД

От извършената през 2010 г. комплексна проверка в Окръжен съдебен район – Благоевград, обхващащ ОС Благоевград, РС Благоевград, РС Сандански, РС Петрич, РС Разлог и РС Гоце Делчев, са направени следните:
  1. ИЗВОДИ:


1.Организация на административната дейност:
а/ образуването на гражданските дела, насрочването им и разглеждането им в открити заседания е организирано възможно най – добре. Изключение правят РС – Гоце Делчев и РС – Благоевград, където не са обособени гражданско и наказателно отделение, което води до забавено движение на делата;

б/ принципът на случайния подбор на съдия – докладчика по чл.9 от ЗСВ се прилага стриктно във всички съдилища освен в РС – Петрич, където принципът е започнал да се прилага след започване на проверката;

в/ на хартия се водят всички книги съгласно изискванията на ПАРОАВАС. Единствения пропуск е изискването по чл.50, ал.2 от ПАРОАВАС, според което книгите за откритите заседания на хартиен носител следва да бъдат водени по състави и години;

г/ принципно не се допуска отлагане на цели съдебни заседания.


2.Образуване и движение на делата:
а/ натовареността на окръжен съдебен район – Благоевград е със средна степен. Коефициентът на ефективност на съдилищата е задоволителен;

б/съдиите се произнасят с разпореждане по чл.131 от ГПК незабавно след постъпването на молбата, което е добра практика. Също такава е незабавното произнасяне с определение по чл.140 от ГПК, с незначителни отклонения;

в/ проучват се задълбочено приложените по делата книжа преди съдебно заседание, поради което са изолирани случаите на постановяване на определение за отмяна на хода по същество;

г/ делата образувани по реда на бързото производство се разглеждат при спазване на регламентираните срокове и процедури;

д/ разпоредбите по ГПК, касаещи заповедното производство се спазват;

е/ във всички съдилища е явен стремежът на съдиите да разглеждат и приключват делата в разумни срокове.
  1. ПРЕПОРЪКИ::


1. Председателите на съдилищата да упражнят правомощието си по чл.80, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт – осъществяване на общото организационно и административно ръководство на съда и да предприемат действия в следните насоки:

а/ там където липсват – незабавно обособяване на гражданска и наказателна колегия и специализация на съдиите по правна материя;

б/ книгите за открити заседания на хартиен носител да се водят по състави и години, съобразно изискванията на чл.50, ал.2 от ПАРОАВАС;

в/ делата чието разглеждане е свързано със съкратени процесуални срокове да бъдат отбелязвани в деловодната програма и в регистрите, както и с жълт етикет върху корицата на делото, съобразно разпоредбата на чл.92, ал.5 от ПАРОАВАС;

г/ да бъде преодоляна практиката за отлагане на цели съдебни заседания, като се предвиди възможност за заместване на отсъстващия съдия-докладчик от друг съдия от съда.

2. Председателите на съдилищата да упражнят правомощието си по чл.80, ал.1, т.9 от Закона за съдебната власт – свикат общо събрание на съда, на което да бъдат обсъдени следните въпроси:

а/ задълбочено проучване на исковите молби при постъпването им в съда и оставянето им без движение при констатирана нередовност, преди насрочването на делата в открито заседание. Стриктното спазване на сроковете и процедурите визирани в глава ХХV ГПК – „Бързо производство”;

б/ стриктното спазване на разпоредбата на чл.142, ал.2 от ГПК, относно отлагането на делата, поради едновременната обективна невъзможност на страната и пълномощникът й да присъстват в съдебно заседание;

в/ проучване на книжата по делата преди съдебно заседание, с оглед недопускане на отмяна на определение за даване ход по същество;

г/ строго спазване на едномесечния срок по чл.390, ал.3 от ГПК, относно отмяната на обезпечението при непредставени доказателства за предявен обезпечен иск и уеднаквяване на практиките на съда относно началния момент на този срок.
6. ОКРЪЖЕН СЪДЕБЕН РАЙОН – ВИДИН

След извършената планова проверка на Окръжен съдебен район – Видин, обхващащ ОС – Видин, РС – Видин, РС – Белоградчик и РС Кула, могат да се направят следните обосновани изводи:
  1. ИЗВОДИ:
 1. Организация на административната дейност:

а/ създадена е добра организация на работата по образуване на делата, постъпващи в Окръжен съдебен район – Видин. Всички граждански дела, включително и бързите производства, в момента на постъпването им се разпределят електронно;

б/ спазва се принципа на случайното разпределение на делата.


 1. Образуване и движение на делата:

а/ някои от исковите молби са оставяни без движение, като най – често причините за това са нередовности на подадените молби, свързани с уточняване на иска и заплащане на държавни такси.

б/ проверените дела са разглеждани и приключвали в разумни срокове. Основна причина за приключване на делата над 3-месечния срок е отлагането им поради нередовна процедура по призоваване на някоя от страните, неизготвяне на експертизи в срок или поставяне на допълнителни задачи на вещите лица, както и назначаване на тройна експертиза;

в/ заповедните, обезпечителните и бързите производства са изрядно администрирани и заповедите за изпълнение са постановявани в срок;

г/ спрените дела са администрирани своевременно от съдията-докладчик, но не по всички спрени дела е изисквана справка за движението на преюдициалния спор;

д/ обявените за решаване граждански дела са приключвани в разумни срокове. Съдебните актове са постановени в рамките от един до два месеца;

е/ делата, образувани по реда на Закона за закрила на детето са приключили с обявяване на съдебен акт в срока по чл. 28, ал. 4 ЗЗДет.;

ж/по делата, образувани по реда на чл. 390 ГПК решения са произнасяни в деня на образуване на делото.


  1. ПРЕПОРЪКИ:

1. Председателите на съдилищата да създадат нужната организация с оглед правилното окомплектоване, подреждане и съхраняване на гражданските дела, съобразно изискванията на ПАРОАВАС.

2. Стриктното спазване на процесуалните срокове по образуване, движение и приключване гражданските дела по Глава двадесет и пета ГПК;

3. Председателите на съдилищата, с оглед броя дела с отменен ход по същество, да свикат Общо събрание на съдиите за да се направи анализ с изводи и препоръки.

4. Председателите на съдилищата да предприемат мерки за ограничаване отлаганията на съдебни заседания по делата поради нередовното призоваване на страните, чрез въвеждане в най-кратък срок служебното прилагане на Наредба № 14/ 18.11.2009 год.

5.Препоръчва на съдиите по - задълбочено предварително проучване на делата преди насрочването им в открито съдебно заседание и преди обявяване ход по същество, с цел недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство;

6.Препоръчва на председателите на съдилищата да се предприемат мерки за ограничаване на отлаганията на съдебни заседания по делата поради нередовно призоваване на страните.
7. ОКРЪЖЕН СЪДЕБЕН РАЙОН – ВРАЦА

От извършената през 2010 г. комплексна проверка в Окръжен съдебен район – Враца, обхващаща РС Бяла Слатина, РС Враца, РС Козлодуй, РС Мездра и РС Оряхово, са направени следните:

  1. ИЗВОДИ:


1.Организация на административната дейност:
а/ Създадена е добра организация на работата по образуване на делата, постъпващи в Окръжен съдебен район – Враца, с изключение на РС Бяла Слатина и РС Враца, където в някои от констатираните случаи делата са образувани от 3 до 15 дни след постъпване на книжата в съда. Нарушавано е изискването за образуване на делата в деня на постъпването или най-късно на следващия ден, след постъпване на книжата в съда, от председателя на съда или от определен от него съдия, съгласно чл.38,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.9/29.01.2008г., отм.бр.66/18.08.2009г.);

б/ Спазва се принципа на случайното разпределение на делата. Изключение от принципа са следните дела - молби за разрешения за теглене на детски влог и за сключване сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни; молби за назначаване на особен представител, при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни; молби за защита по ЗЗДН; молби за приемане и отказ от наследство; молби за разрешаване сключване на граждански брак; други случаи, в които специалните закони изискват произнасяне в най-кратки срокове. Тези дела се разпределят „по дежурство” и се разглеждат от дежурен съдия, съгласно графици на дежурствата за 2009г. и 2010г., изготвени от председателите на съдилищата. Препоръчително е делата, образувани по молби за обезпечение на бъдещ иск да се разпределят на случаен принцип, което би било преграда срещу евентуални злоупотреби и закононарушения;

в/ Гражданските дела, включително и делата, разглеждани по реда на бързото производство, са администрирани своевременно, при тяхното образуване;

г/ Някои от исковите молби/молбите са оставяни без движение, като най-често причините за това са нередовности на подадените молби, свързани с уточняване на иска и заплащане на държавни такси.


2. Образуване и движение на делата:
а/ Проверените дела са разглеждани и приключвали в разумни срокове. Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен срок;

б/ Делата, образувани по реда на бързото производство, са насрочват в триседмичен срок;

в/ Спазват разпоредбите на ПАРОАВАС /обн., ДВ бр.9/29.01.2008г., отм. ДВ бр.66/18.08.2009г./ и ПАРОАВАС /обн., ДВ бр.66/18.08.2009г./ всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните дела, да са прикрепвани последователно в папките и да са номерирани от съдебните служители. Изключение правят РС Бяла Слатина и РС Враца;

г/ Определенията по чл. 140 от ГПК и разпорежданията по чл. 312 от ГПК, постановявани от съдиите са ясни, подробни и мотивирани.

д/ Обявените за решаване граждански дела са приключвани в разумни срокове. Съдебните актове са постановени в рамките от един до два месеца.


  1. ПРЕПОРЪКИ:

1.Препоръчва на председателите на съдилищата, в изпълнение на правомощията им по ЗСВ, да упражняват постоянен контрол върху дейността на службите „ Съдебно деловодство”, като следят за отстраняване на констатираните нарушения и пропуски и за спазване изискванията на ПАРОВАС при движение, подреждане и съхранение на делата. Да предприемат необходимите мерки, с цел подобряване работата на службите „Съдебно деловодство” и особено по отношение на изпълнение на задълженията им ежемесечно да извършват проверка на делата, които не са насрочени и да докладват резултата на административния ръководител на съда;

2.Препоръчва на председателите съдилищата, в съответствие с изискването по чл. 46,ал.1 от ПАРОАВАС (обн. ДВ бр.66/18.08.2009г.), делата да се образуват и разпределят от председателя на съда или от определен от него съдия, най - късно на следващия ден след постъпване на книжата в съда;

3.Препоръчва на председателите на съдилищата да упражнят правомощията си за контрол на дейността по администриране на спрените производства по гражданските дела, с оглед срочното им възобновяване, ако са отстранени пречките за движението им;

4.Препоръчва на съдиите по - задълбочено предварително проучване на делата преди насрочването им в открито съдебно заседание и преди обявяване ход по същество, с цел недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство;

5.Препоръчва на съдиите да изискват от съответната АСП ДСП по местоживеенето на детето да предоставя становище или социален доклад по делото, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето и особено по делата, с по- голям имуществен интерес.
8. ОКРЪЖЕН СЪДЕБЕН РАЙОН – МОНТАНА

От извършената през 2010 г. комплексна проверка в Окръжен съдебен район – Монтана, обхващаща ОС Монтана, РС Берковица, РС Лом, са направени следните:
  1. ИЗВОДИ::


1.Организация на административната дейност:
а/ Създадена е добра организация на работата по образуване на делата, постъпващи в Окръжен съдебен район – Монтана;

б/ Спазва се принципа на случайното разпределение на делата;

в/ Положителна практика в РС Лом е провеждането на общи събрания, на които да се обсъждат и анализират отменените съдебни актове.
2. Образуване и движение на делата:

а/ Проверените дела са разглеждани и приключвали в разумни срокове;

б/ Заповедните и обезпечителните производства са изрядно администрирани и заповедите за изпълнение са постановявани в срок;

в/Възраженията и предявените установителни искове са администрирани изрядно;

г/ Спрените дела се администрират редовно;

д/ Касационните жалби в ОС Монтана се проверяват относно редовността им и се изпращат на ВКС незабавно;

е/ Определенията по чл. 140 от ГПК и разпорежданията по чл. 312 от ГПК, постановявани от съдиите са ясни, подробни и мотивирани.

ж/ Обявените за решаване граждански дела са приключвани в разумни срокове. Съдебните актове са постановени в рамките от един до два месеца.


1.2. ПРЕПОРЪКИ:
1.Препоръчва на председателите на съдилищата, в изпълнение на правомощията им по ЗСВ, да упражняват постоянен контрол върху дейността на службите „ Съдебно деловодство”, като следят за отстраняване на констатираните нарушения и пропуски и за спазване изискванията на ПАРОВАС при движение, подреждане и съхранение на делата. Да предприемат необходимите мерки, с цел подобряване работата на службите „Съдебно деловодство” и особено по отношение на изпълнение на задълженията им ежемесечно да извършват проверка на делата, които не са насрочени и да докладват резултата на административния ръководител на съда.

2. Препоръчва на съдиите по – задълбочена предварителна подготовка на делата преди насрочването им в открито съдебно заседание и преди обявяване ход на делата по същество с цел недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство.

3. Незабавното въвеждане в деловодството на ОС Монтана на Книга за открити заседания, книга за закрити заседания и описна книга съобразно разпоредбата на чл. 50, ал.1, т, 2, 3 и 4 от ПАРОАВАС.

4. Анализиране на отменените и изменените съдебни актове, установяване на причините за това и набелязване на конкретни мерки за повишаване качеството на правораздаването.9. ОКРЪЖЕН СЪДЕБЕН РАЙОН – ПЕРНИК

От извършената през 2010 г. комплексна проверка в Окръжен съдебен район – Перник, обхващаща ОС Перник, РС Перник, РС Брезник, РС Радомир и РС Трън, са направени следните:1.1. ИЗВОДИ:
1.Организация на административната дейност:
а/ Създадена е добра организация на работата по образуване на делата, постъпващи в Окръжен съдебен район – Перник. Изключение от правилото прави ОС Перник, където в редица случаи по граждански и търговски дела, образуването им се извършва в един по-късен етап /след 10 дни до един месец от постъпването им/, като преди това исковата молба, молбата, въззивната или частна жалба се оставят без движение от зам. председателя на съда с указания за внасяне на дължима държавна такса. Тези дела се образуват в деня на постъпване на молбата с приложен документ за платената държавна такса и в деня на образуването им се определя и съдията-докладчик, който след обстойно запознаване с делото понякога го обездвижва и поради допуснати други нередовности в исковата молба, молбата или жалбата. По този начин се нарушава и разпоредбата на чл.9, ал.1 ЗСВ, която изисква разпределението на делата и преписките в органа на съдебната власт да се извършва съобразно поредността на постъпването им, а не на образуването им;

б/ Спазва се принципа на случайното разпределение на делата. Изключение е допуснато само през периода на съдебната ваканция, когато определен вид дела се разпределят по дежурство;

в/ Гражданските дела, включително и делата, разглеждани по реда на бързото производство, са администрирани своевременно, при тяхното образуване;

г/ Някои от исковите молби/молбите са оставяни без движение, като най-често причините за това са нередовности на подадените молби, свързани с уточняване на иска и заплащане на държавни такси.


2. Образуване и движение на делата:
а/ Проверените дела са разглеждани и приключвали в разумни срокове. Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен и двумесечен срок;

б/ Спазват разпоредбите на ПАРОАВАС /обн., ДВ бр.9/29.01.2008г., отм. ДВ бр.66/18.08.2009г./ и ПАРОАВАС /обн., ДВ бр.66/18.08.2009г./ всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните дела, да са прикрепвани последователно в папките и да са номерирани от съдебните служители. Изключение прави РС Перник;

в/ Определенията по чл. 140 от ГПК и разпорежданията по чл. 312 от ГПК, постановявани от съдиите са ясни, подробни и мотивирани;

г/ Обявените за решаване граждански дела са приключвани в разумни срокове. Съдебните актове са постановени в рамките от един до три месеца.


1.2.ПРЕПОРЪКИ:
1.Препоръчва на председателите на съдилищата, в изпълнение на правомощията им по ЗСВ, да упражняват постоянен контрол върху дейността на службите „ Съдебно деловодство”, като следят за отстраняване на констатираните нарушения и пропуски и за спазване изискванията на ПАРОВАС при движение, подреждане и съхранение на делата. Да предприемат необходимите мерки, с цел подобряване работата на службите „Съдебно деловодство”.

2.Препоръчва на председателите на съдилищата да упражнят правомощията си за контрол на дейността по администриране на спрените производства по гражданските дела, с оглед срочното им възобновяване, ако са отстранени пречките за движението им.

3.Препоръчва на съдиите по - задълбочено предварително проучване на делата преди насрочването им в открито съдебно заседание и преди обявяване ход по същество, с цел недопускане неоснователно забавяне на съдебното производство.

4.Препоръчва на съдиите да изискват от съответната АСП ДСП по местоживеенето на детето да предоставя становище или социален доклад по делото, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето и особено по делата, с по- голям имуществен интерес.

II. КОНСТАТАЦИИ

От направените планови проверки на Инспектората в Апелативен район – София можем да обобщим следните положителни и негативни констатации.


Положителни констатации:

- Делата се разпределят на принципа на случайния подбор на съдия докладчик чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им, в съответствие с изискванията на чл. 9 от Закона за съдебната власт;

- Създадена е добра организация по образуването на всички граждански дела и разпределението им;

- Гражданските дела, включително и делата, разглеждани по реда на бързото производство, са администрирани своевременно, при тяхното образуване;

- Проверените дела са разглеждани и приключвали в разумни срокове. Съдебните заседания са насрочвани в рамките на едномесечен и двумесечен срок;

-Спазват разпоредбите на ПАРОАВАС /обн., ДВ бр.9/29.01.2008г., отм. ДВ бр.66/18.08.2009г./ и ПАРОАВАС /обн., ДВ бр.66/18.08.2009г./ всички книжа, които постъпват или се съставят по съответните дела, да са прикрепвани последователно в папките и да са номерирани от съдебните служители;

- Определенията по чл. 140 от ГПК и разпорежданията по чл. 312 от ГПК, постановявани от съдиите са ясни, подробни и мотивирани;

- Обявените за решаване граждански дела са приключвани в разумни срокове. Съдебните актове са постановени в рамките от един до три месеца.Негативни констатации:
- Установено е, че по делата /издръжки, изменение на издръжки, ч.гр.дела по СК/ не е изискван социален доклад от компетентната АСП ДСП по местоживеенето на детето, съгласно чл. 15 от ЗЗДт;

- По някои дела се констатира недостатъчна предварителна подготовка преди насрочването им в открито съдебно заседание и проучване на делата преди даване ход по същество, което води впоследствие до отмяна хода по същество и забавяне на съдебното производство;- Относно движението на делата следва да се съкратят значително сроковете за произнасяне с разпореждане по чл.131 от ГПК, с определение по чл.140 от ГПК, както и с разпореждане за оставяне без движение при нередовна искова молба. В някои случаи се констатира, че актовете по чл.129, чл.131, и чл.140 от ГПК са постановявани със забава от един до шест месеца. Така на първо място, значително се удължава висящността на спора. На второ място, делото не се насрочва в открито заседание и във времето се отлага момента на постановяване на акта по същество на спора;

- Службите "Съдебно деловодство” не спазват изискванията по чл. 101, чл.105 и чл. 106 от ПАРОАВАС незабавно да преглеждат върнатите призовки, а неправилно връчените, както и невръчените да докладват същия ден на съдията - докладчик, който да следи за своевременното връчване на книжата по делата и изтичане на сроковете за обжалване, ежемесечно да извършва проверка на делата, които не са насрочени и да докладва резултата на административния ръководител на съда.


III. ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕПОРЪКИТЕ:


1. В докладите на Инспектората се съдържат препоръки насочени в следните основни направления, а именно към:
1.1. Задълбочено проучване на книжата по делото преди съдебното заседание, с оглед избягване на отмяна на хода по същество.

1.2. Спазване на срока по чл. 235, ал. 5 от ГПК за изготвяне на съдебните решения.

1.3. В изпълнение на правомощията на председателите на съдилищата по ЗСВ, да упражняват постоянен контрол върху дейността на Служба „Деловодство”, като следят за отстраняване на констатираните нарушения и пропуски и за спазване изискванията на ПАРОВАС при движение, подреждане и съхранение на делата.

1.4. Препоръчва на съдиите от Апелативен район - София да изискват от съответната АСП ДСП по местоживеенето на детето да предоставя становища или социални доклади по делата, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето и особено по делата с по- голям имуществен интерес.

1.5. Препоръчва на административните ръководители от Апелативен район – София да организират обсъждане по различната и нееднаква практика в дейността на съдилищата.

Комисията за изготвяне на анализ и последващи действия по препоръките на ИВСС при ВСС след разглеждането на препоръките от Инспектората в Апелативен район – София прави изводи, че в почти всички съдилища, след направени проверки от Инспектората и от групи към ВСС, се работи за отстраняване на недостатъците в работата им.IV. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МЕРКИ

1. Във връзка с констатираната недостатъчно добра подготовка на делата в закрити заседания и недостатъчно задълбоченото проучване на делата преди съдебните заседания, което води до постановяване на определения за отмяна на хода по същество и до забавяне на производствата.

Приложими мерки:

а.) да се разработи методология за мотивиране на магистратите – поощрения, принципи за мотивация, които да са резултат от непосредствените постижения в работата, други подходи, които допълват атестациите и повишаването в ранг;

б.) осъществяване на своевременен контрол от страна на административните ръководители и налагане на санкции при констатирани нарушения.
2. Във връзка с констатациите за неспазване на едномесечния срок за изготвяне на съдебното решение по чл. 235, ал. 5 от ГПК, забавяне на сроковете по Глава ХХV „Бързи производства” от ГПК, отсрочването на цели съдебни заседания и непроизнасяне в срок:

Приложими мерки:

а.) анализ на тенденциите, които влияят върху работата на съда и изследване на причините за забавянето;

б.) статистиката относно брой дела – висящи и свършени, следва да се използва при общи срещи на съдиите, за да се измерва с нея свършената работа и сроковете;

в.) делата, приключили с решения по чл.237 и чл.239 от ГПК / с признаване на иска и неприсъствени решения/, както и тези приключили с решение по реда на бързото производство, да се маркират по определен начин, за да може броят им да се отчита статистически. Така ще се отчита действителната натовареност на съдиите;

г.) разработване на времеви стандарти и изготвяне на правила, изискващи спазването им;

д.) разработване на индивидуални планове за съдиите, когато се установят проблеми с навременното издаване на съдебни актове;

е.) заповеди на административните ръководители за периодични срещи на съдиите по колегии за обсъждане срочността на правораздаването;

ж.) на общи събрания на съдиите, след анализ на натовареността на всеки съд, на всеки съдебен състав по отделно, на фактическата и правната сложност на разглежданите дела, да се определи времетраенето на разумния срок за постановяване на разпорежданията по чл.129 и по чл.131 от ГПК и на определенията по чл.140, ал.1 от ГПК.
3. Във връзка с констатираните нарушения на службите „Съдебно деловодство „ и неспазването на разпоредбите на ПАРОАВАС.

Приложими мерки:

а.) да се предприемат необходимите мерки, с цел подобряване работата на служба „Деловодство” и особено по отношение на изпълнение на задълженията им ежемесечно да извършват проверка на делата, които не са насрочени и да докладват резултата на административния ръководител на съда;

б.) председателите на съдилищата, в изпълнение на правомощията си по ЗСВ , да упражняват постоянен контрол върху дейността на служба „Деловодство”;

в.) да се предприемат необходимите мерки ръководството на съда да създаде организация за взаимодействие между съдиите и служба „Деловодство”.
4. Във връзка с констатираните липси на становища или социални доклади по делата от съответната АСП ДСП, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето.

Приложими мерки:

а.) да изискват от съответната АСП ДСП по местоживеенето на детето да предоставя становища или социални доклади по делата, съобразно разпоредбата на чл. 15, ал.6 от Закона за закрила на детето и особено по делата с по - голям имуществен интерес;

б.)да се предприемат необходимите мерки ръководството на съда да създаде организация за взаимодействие между съдиите и съответната АСП ДСП по местоживеенето на детето.
5. Във връзка с направените констатации за разнопосочна практиката на съдебните състави по прилагането на действащия ГПК по отношение на различните правни институти, каквито са бързите производства, заповедните производства и обезпечителните производства, което създава необходимост от уеднаквяването й.

Приложими мерки:

а.) препоръка от страна на ВСС до административните ръководители за предприемане на мерки за подобряване работата на магистратите, като в тази насока издават заповеди, инициират общи събрания, въвеждат нови форми на отчетност, организират дискусии с цел обсъждане и уеднаквяване на практиката и съблюдаването на законодателните промени;

б.) препоръка от страна на ВСС относно изготвяне на периодични анализи и оценка на управлението и движението на делата с оглед спазването на законоустановените срокове;

в.) административните ръководители на проверяваните съдилища да изискат от председателите на съставите, които не се справят с процеса на правораздаване, да изготвят индивидуални планове за работата си, да следят за спазването им и при липса на положителни резултати да предприемат мерки по реализиране на дисциплинарна отговорност;

г.) всички усилия на ръководствата на съдилищата да бъдат насочени към създаване на добър микроклимат в съда, като основна предпоставка за качествена и срочна работа на всеки съдия и съдебен служител;

д.) участието в обучения по специфични теми на голям брой съдии от конкретен съд ще направи възможно уеднаквяването на практиките между тях, повишава квалификацията им и води до запознаване с новите законодателни моменти;

е.) създаване на правила за участие в обучения и обучителен план, така че всеки един магистрат да има равен достъп до обучение, като може да бъде определен координатор по обученията;

ж.) включване на участието в обучения като критерий в атестационния формуляр с оглед повишаване на мотивацията на магистратите;

з.) да се укаже на административните ръководители, че следва да организират и провеждат периодични, а по искане на съдиите и инцидентни работни срещи за дискусии и обсъждане на казуси с правна и фактическа сложност, както и на такива по които има противоречива практика до съответния момент;

и.) налагане на нови модели на работа, като напр. наставляване на работното място – за по-ефективна работа на младши съдии.

Във връзка с изложеното в т.5 ВСС прие решение по протокол №1 от 13.01.2011г. с което препоръчва на административните ръководители на съдилищата и прокуратурите при възможност да се счита за незаседателен следобеда на последния петък от всеки месец и в рамките на работното време да се провежда квалификационно мероприятие, което да ангажира с участие магистратите от съдебния район на съответния окръжен съд и прокуратура.

Целта на настоящият Анализ е след констатациите и дадените препоръки председателите на проверяваните съдилища да направят съответните изводи, да предприемат необходимото за въвеждане на добри модели на администриране на органите на съдебната власт и уеднаквяване на съдебната практика. Дадените препоръки в настоящият анализ ще доведат до подобряване работата на магистратите, с което ще се подобри отношението към работата на цялата съдебна система за постигане на едно бързо и качествено правораздаване.

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница