"Анализ на параметрите на първично публично предлагане (ipo) на „Трейс Груп Холд ад софия"Дата25.10.2018
Размер185.92 Kb.


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАТЕДРА “ФИНАНСИ И КРЕДИТ”

Курсов проект
по дисциплината “Дългосрочно финансиране на корпорациите”

на тема: “Анализ на параметрите на първично публично предлагане (IPO) на „Трейс Груп Холд АД - София”

Изготвили: Ръководител:

1. Димитър Николаев Ташев Ас. Мирена Трифонова

Група 15, СС, фак. № 10819 – 25% участие

2. Теодор Георгиев Димитров,

Група 15, СС, фак. № 10506 – 25% участие

3. Пламен Красимиров Куртев

Група 15 , СС, фак. № 10956 – 25% участие

4. Радина Александрова Александрова

Група 15 , СС, фак. № 10517 – 25% участие

Варна

24.11.2012г.

Съдържание:

1. Увод и цел на проекта

2. Анализ и описание на процеса на първично публично предлагане на Трейс Груп Холд АД - София, който включва:

2.1. Информация за емитента

2.2. Информация за емисията

2.3. Инвестиционен посредник, обслужващ емисията

2.4. По – важни дати

2.5. Размер на набраните от емисията средства и цел на емисията

2.6. Определяне на емисионната стойност

2.7. Начин на разпределение на акциите при свръхзаписване

2.8. Отговорност на инвестиционния посредник

2.9. Условия, ред и срок за получаване на записаните ценни книжа

2.10. Разходи за публичното предлагане

2.11. Продължителност на процеса на публично предлагане

2.12. Промяна в структурата на собствеността

2.13. Търговия на вторичен пазар

2.14. Размер на компанията

3. Използвани източници

1. Увод и цел на проекта

В настоящия курсов проект ще бъде направен анализ на параметрите на първичното публично предлагане (IPO), осъществено от Трейс Груп Холд АД – София. Целта на заданието е да се опише и анализира процеса на първично публично предлагане на компанията, както и да се даде повече информация, свързана с емисията на ценните книжа и цената им на вторичния пазар.2. Анализ и описание на процеса на първично публично предлагане на Трейс Груп Холд АД – София, който включва:

2.1. Информация за емитента

„Трейс Груп Холд” АД има за предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, проектиране, изграждане, реконструкцияна пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура, проектиране, изграждане, реконструкция обзавеждане, ремонт и инвеститорски контрол на търговски и жилищни строителни обекти, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки и петролни продукти, строително предприемачество, комисионни, спедиционни (без пощи) и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни и други услуги; извършване на вътрешен и международен транспорт на лица и товари, извършване и на други незабранени от закона търговски сделки и услуги; (дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режимще бъдат извършвани след снабдяване на съответен лиценз или разрешение).

Дейността на “Трейс Груп Холд” АД може да се разглежда в две основни направления:

1) стопанско, което включва:

- активно участие в големите търгове за инфраструктурно строителство, организирани на територията на България;

- търсене на нови пазари, включително и нови сфери и области на дейност, близки до тази на дружеството;

2) организационно-управленско, включващо:

- инвестиции в акции и дялове на юридически лица с предмет на дейност, съотносим с този на дружеството;

- организиране и осигуряване на условия за осъществяване дейността на холдинговата структура;

- подпомагане на дъщерните дружества за осъществяване на инвестиционната и оперативната им дейност, необходима за ресурсното обезпечаване на проектите, по които работят.

Трейс Груп Холд” АД консолидира специализирани български компании за изграждане и поддръжка на инженерна инфраструктура при проектиране, строителство и ремонт на автомагистрали, пътища, летища, изграждане на метростанции, изграждане, реконструкция, ремонт и текущо поддържане на градска инфраструктура, хоризонтална и вертикална маркировка, зимно поддържане на магистрали, пътища и населени места. Дъщерните и асоциирани дружества на компанията са специализирани също така и в изграждането на газоразпределителни и водоснабдителни системи, участие в националната програма за укрепване на свлачища и в аварийно - възстановителни дейности при природни бедствия. В обхвата от дейности на дружествата на „Трейс Груп Холд” АД е и високо строителство на граждански и стопански обекти.

Основни дейности на дружествата на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД:

1. Инженерна инфраструктура, включваща:

Пътна инфраструктура - строителство и ремонт на пътища и магистрали изграждане, реконструкция, текуща поддръжка на градска инфраструктура проектиране и геодезия.

Мостове и мостови съоражения - проучване и оценка, строителство, реконструкция и ремонт на мостови съоръжения. Изпълняват се всички етапи на строителството – фундиране, горно и долно строене на мостове, усилване на конструкцията, подземни тераси.

Комплекси за обществено обслужване и отдих

Водоснабдителни и газоснабдителни системи - проектиране, строителство и монтаж на газопроводни системи строителство и поддръжка на водопроводни мрежи.

Обекти по опазване на околната среда

Аварийно-възстановителни работи

2. Военни обекти:

Строителство и ремонт на летища

3. Високо строителство

4. Други дейности:

Текущо и зимно поддържане на на магистрали, пътища и населени места. Ремонт и поддръжка на специализирани пътностроителни машини и автомобили. Производство на бетон и бетонови изделия; бетонови работи. Производство на инертни и строителни материали. Производство на асфалтови смеси.Система на управление:

Трейс Груп Холд” АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.Акционери с над 5% дял от капитала на дружеството преди да бъде осъществена емисията:

Николай Ганчев Михайлов – Изпълнителен директор на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД притежава:

1. Пряко: 1 772 000 бр. акции, представляващи 88,6% от капитала на Дружеството.

2. Непряко:

a. Като 100% Собственик на фирма „Галини-Н” ЕООД Николай Ганчев Михайлов притежава допълнително 198 000 акции на „Трейс Груп Холд„ АД, представляващи 9,9% от капитала на Дружеството.

b. Чрез свързано лице – Галин Николаев Михайлов – 10 000, представляващи 0,5% от капитала на Дружеството

c. Чрез свързано лице – Лилия Николаева Михайлова – 10 000, представляващи 0,5% от капитала на Дружеството

Общо Николай Ганчев Михайлов притежава пряко и непряко 1 990 000 акции, от „Трейс Груп Холд” АД, представляващи 99,5% от капитала на Дружеството.

Галини-Н ЕООД, гр. Стара Загора със седалище: България, област София, Адрес на управление: общ. Столична, гр.София 1407, район Лозенец, ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР № 71

Притежавани акции: 198 000 бр. акции, представляващи 9,9% от капитала на „Трейс Груп Холд” АД. Няма промяна по отношение процентния дял акции собственост на основните акционери. Промяната в броя на държаните акции е в резултат на извършваните увеличения на капитала на Дружеството.

Главните акционери на „Трейс Груп Холд” АД нямат различни права на глас.Данни за лицето/лицата, които упражняват контрол върху „Трейс Груп Холд” АД:

Николай Ганчев Михайлов – Изпълнителен директор на „Трейс Груп Холд” АД притежава 1 772 000 бр. акции, представляващи 88,6% от капитала на Дружеството.

2.2. Информация за емисията

ВИД НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА:

безналични, обикновени, поименни свободно прехвърляеми акции

БРОЙ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА:

200 000 (Двеста хиляди)
Емисионна стойност

110,50 лв.

22 100 000 лв.

Номинална стойност

1 лв.

200 000 лв.


Възнаграждение на инвестиционния посредник,

участващ в публичното предлагане

0,442 лв.


88 400 лв.Общо разходи по публичното предлагане

0,48415 лв.

96 830 лв.

Нетни приходи от публичното предлагане

110,01585 лв.

22 003 170 лв.

2.3. Инвестиционен посредник, обслужващ емисията

Инвестиционен посредник по емисията е ИП ”Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, гр. София, бул. „Христо Ботев” 2, ет.1, офис 2

ИП „Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД, е упълномощеният инвестиционен посредник, който обслужва увеличението на капитала и действа като агент по пласирането с ангажимент за полагане на „най-добри усилия" по реализацията на цялата емисия от 200 000 (двеста хиляди) акции. Мениджърът на емисията няма задължението да действа като поемател на емисията. ИП „Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД, се задължава да положи „най-добри усилия" по реализацията на цялата емисия; извърши, организира и проведе публичното предлагане на цялата емисия акции на трети лица - инвеститори срещу заплащане на определената цена; да подпише заедно с Дружеството всички части на Проспекта за увеличението на капитала на Дружеството и да декларира обстоятелства, които се изискват по закон

Инвестиционният посредник „Сомони файненшъл Брокеридж” ООД отговаря солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в регистрационния документ.

Управител на инвестиционния посредник е НИКОЛАЙ СТОЯНОВ КОЛЕВ

2.4. По – важни дати

Дата на потвърждаване на проспекта от Комисията за финансов надзор10 Октомври 2007г.

На свое  заседание от 10.10.2007 г. Комисията за финансов надзор решава да потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия акции, емитирани от „Трейс Груп Холд” АД, в размер на 200 000 лв., разпределени в 200 000 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  и емисионна стойност от 110.50  лв. всяка, които ще бъдат издадени  в резултат на увеличение капитала на дружеството. По този начин „Трейс Груп Холд”АД, се вписва като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията.


Начална и крайна дата за записване на акциите (дата на първоначално публично предлагане) – 26 Октомври 2007г.

На 26.10.2007 г. бе проведено първично публично предлагане, при което бяха записани 200 000 броя нови акции. В резултат на това капиталът на дружеството бе увеличен от 2 000 000 на 2 200 000 лева. Увеличението на капитала е вписано с решение №3837/12.11.2007 на Старозагорски окръжен съд.

Вписва се емисия ценни книжа в размер на 2 200 000 лева, разпределена в 2 200000 броя безналични, обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, издадени от “Трейс Груп Холд”АД, гр. Стара Загора, представляваща съдебнорегистрирания капитал на дружеството, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Начална дата на търговия на БФБ – София 15 Декември 2007г.

2.5. Размер на набраните от емисията средства и цел на емисията

Нетните приходи от публичното предлагане са в рамер на 22 003 170 лв.

Основна причина за извършване на публичното предлагане е "Трейс Груп Холд" АД да придобие статут на публично дружество с цел нарастване на неговата популярност сред инвеститорите и обществото като цяло. Публичният статут на Дружеството, в частност регистрацията на неговите акции за търговия на БФБ, ще създаде условия за по-ликвиден пазар и формиране на пазарна борсова цена на неговите акции. Друга основна причина за извършване на публичното предлагане е осигуряването на Дружеството на външно финансиране за неговия растеж.

Набраните средства чрез публичното предлагане ще бъдат използвани по следния начин:  • 14 млн. лева за закупуване на машини и съоръжения, чиято функция ще бъде увеличаване на производствените мощности, респективно приходите на “Трейс Груп Холд”АД - Целесъобразността от тази инвестиция е обусловена от няколко фактора: -Значително увеличаване на средствата влагани в пътната инфраструктура на Република България през следващите няколко години. Очакванията са това увеличение да бъде няколко пъти. С наличните производствени мощности няма да бъде възможно да се усвояват вложените средства. -Необходимост за подмяна на вече остаряло (физически и морално) оборудване с ново – високо производително, достатъчно надеждно и отговарящо изцяло на съвременните норми и изисквания за опазване на околната среда и водите. Закупените машини и съоръжения ще бъдат разположени в районите където се намират дъщерните дружества на холдинга – Стара Загора, Бургас, Ямбол, Плевен, Девин, Казанлък, Пловдив и София. В зависимост от размера на средствата за усвояване по места групирането на механизацията може да се променя с цел подобряване на ефективността и извършване на максимален обем работа. За обезпечаване на увеличените обеми строително-монтажни работи са необходими: ~Асфалтови бази с производителност 140-200 т/час 2 бр. 5 000 000 лв. ~Комплект машини за асфалто-полагане-асфалтополагач, валяци и цялата необходима техника 2 бр. 2 000 000 лв. ~Пътна фреза за отнемане на асфалт 3 бр. 1 400 000 лв. ~Товарни автомобили-25-30 тона 20 бр. 3 600 000 лв. ~Бетон помпа 1 бр. 600 000 лв. ~Оборудване за бетонови и стоманобетонови елементи 1бр. 1 400 000 лв. Машините и съоръженията по първите три позиции са продукт на италиански и немски производители. По останалите позиции изделията са на производители от европейския съюз.

  • 3,5 млн. лева за развитие на материалните бази на холдинга - Това включва осигуряване на терени и изграждане на помещения и сгради необходими за подобряване на ремонтната и обслужваща дейност на холдинга по места – ремонтни работилници, инфраструктура около асфалтовите бази и бетонови центрове, сгради със специално предназначение като лаборатории за изпитване на асфалтови смеси, бетони и изделия от тях. Инвестициите по това направление ще се осъществят в Бургас, Плевен и Пловдив.

  • 2,5 млн. лева за придобиване на дялове и акции в други дружества - Средствата по това направление ще се реализират за увеличаване на дяловото участие на холдинга в дружества, в които е съсобственик или придобиването на нови дружества. Посочените в горното изречение дружества са с предмет на дейност строителство, ремонт и рехабилитация на републиканска и общинска инфраструктури. Те са с добра ресурсна обезпеченост и отличен кадрови потенциал и имат над 10 години доказан опит на строителния пазар. Придобиването им ще затвърди водещата роля на Трейс Груп Холд АД в строителния бранш.

  • 2 млн. лева за инвестиции в други дейности - Средствата по това направление ще се реализират за увеличаване на дяловото участие на холдинга в дружества, в които е съсобственик или придобиването на нови дружества, които не са или са слабо обвързани в браншово отношение с дъщерните дружества на Трейс Груп Холд АД към настоящия момент. Предмета на дейност на тези дружества е съсредоточен основно в произвоството на строителни материали, логистика, проектиране. Те са с доказан опит и отлична репутация, и имат дългосрочни партньорски взаимоотношения с Трейс Груп Холд АД и неговите дъщерни дружества. Като цяло тяхната дейност може да се разглежда, като спомагателна на основната дейност на холдинга.

2.6. Определяне на емисионната стойност

Съветът на директорите на Дружеството, в съответствие със закона и делегацията, предоставена му от Общото събрание на акционерите, е определил емисионна стойност от 110.50 лева за една акция от увеличението на капитала на Трейс Груп Холд АД. Емисионната стойност е определена на база направена оценка от мениджъра на емисията „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД на база на представените от Дружеството разчети по отношение на очакваните финансови резултати на „Трейс Груп Холд” АД.2.7. Начин на разпределение на акциите при свръхзаписване

В случай на свръхзаписване, всички подадени заявки за записване на акции се удовлетворяват пропорционално, като:  1. се сумира общия брой акции по всички подадени заявки;

  2. се изчисли в процент дела на записваните акции по всяка заявка от общия брой записвани акции по всички подадени заявки;

  3. полученият процентен дял за всяка заявка се приложи към общия брой предложени акции от тази емисия

Във всички случаи, включително и при свръхзаписване, в срок до 3 (три) работни дни след крайния срок за записване на акции ИП “Сомони Файненшъл

Брокеридж” ООД изпраща потвърждение до инвеститорите относно броя акции, които имат право да получат.

Потвържденията са писмени и се изпращат на адреса на инвеститора, посочен в заявката за записване на акции, както и на адреса на инвестиционния посредник, ако заявката е подадена чрез такъв. Ако в заявката е посочен електронен адрес (e-mail) на инвеститора, потвърждението се изпраща и на този адрес.

2.8. Отговорност на инвестиционния посредник

Мениджърът на емисията няма задължението да действа като поемател на емисията. ИП „Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД, се задължава да положи „най-добри усилия" по реализацията на цялата емисия; извърши, организира и проведе публичното предлагане на цялата емисия акции на трети лица - инвеститори срещу заплащане на определената цена; да подпише заедно с Дружеството всички части на Проспекта за увеличението на капитала на Дружеството и да декларира обстоятелства, които се изискват по закон.2.9. Условия, ред и срок за получаване на записаните ценни книжа

След като инвеститорите заплатят Цената на предлагане на разпределените Акции по набирателната сметка на Дружеството, последното ще заяви за вписване в Търговския регистър увеличаването на капитала си със съответния брой нови Акции. След вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър, Дружеството ще регистрира емисията нови Акции в Централен депозитар, който открива на името на съответния инвеститор лична сметка за тях. С откриването на сметки за Акциите, последните се считат издадени. До 10 работни дни от регистрацията, Централен депозитар издава на инвеститорите депозитарни разписки за придобитите от тях Акции. Разписките могат бъдат получавани от инвеститорите или от упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощно лица, безсрочно, на адреса на Мениджъра, като раздаването ще започне в тридневен срок от издаването на депозитарните разписки. Инвеститорите следва да бъдат уведомени, че след получаване на депозитарна разписка и за да могат да извършват сделки с Акциите след приемането им за търговия на БФБ, Акциите трябва да бъдат прехвърлени по техни клиентски сметки при инвестиционен посредник (включително и попечител), член на Централен депозитар.2.10. Разходи за публичното предлагане

За изпълнението на задълженията си по поемане и обслужване на емисията ценни книжа ИП „Сомони Файненшъл Брокеридж” ООД, гр. Стара Загора получава от “Трейс Груп Холд” АД възнаграждение в размер на 0,4% от размера на набраните средства от публичното предлагане. Минималната и максималната сума, която може да получи инвестиционният посредник при успешно пласиране на емисията акции от увеличението на капитала на „Трейс Груп Холд” АД са съответно 53 040 или 88 400 лв. Стойността на това възнаграждение представлява 0,4% от общата емисионна стойност на предлаганите акции. Стойността на възнаграждението на инвестиционния посредник на една акция е 0,442 лева. Всички посочени по-долу разходи са за сметка на Дружеството. Посочени са тези разходи, които се очаква да възникнат във връзка със задължителното първоначално увеличение на капитала.Разходи за външни услуги

Възнаграждение на упълномощения инвестиционен посредник

88 400

Публикация на съобщение за увеличение на капитала в един централен ежедневник (прогнозна стойност)

1 000

Обнародване на съобщение за увеличение на капитала в Държавен вестник

120

Разходи за такси и комисионни

Такса за потвърждение на проспект за първично публично предлагане при първоначалното увеличение на капитала от Комисията за финансов надзор

5 000

Годишна такса за поддържане на регистрация на емисии от акции на Неофициален пазар на БФБ-София АД

500

Осъществяване на първично предлагане на ценни книжа чрез БФБ-София АД на емисии, регистрирани в "Централен депозитар" АД

1 760

Издаване на удостоверение от "Централен депозитар" АД за регистрация на акциите на Дружеството на неофициален пазар на БФБ-София АД

50

ОБЩО

96 830 лв

разходи на акция

0,48415 лв

2.11. Продължителност на процеса на публично предлагане

На 12.05.2007г. общото събрание на акционерите (ОСА) приема решение за извършване на всички необходими действия с цел вписване на дружеството в регистъра на емитентите и публичните дружества, чрез вписване на емисия от акции с цел търговия на пазарите на ценни книжа. Времето от датата на вземане на решение от общото събрание на акционерите (ОСА) до първия ден на търговия на акциите на БФБ – София е 216 дни.2.12. Промяна в структурата на собствеността

Процентно участие на акционерите преди осъществяване на емиията:

Изпълнителният директор на „Трейс Груп Холд”АД - Николай Ганчев Михайлов притежава:

1. Пряко: 1 772 000 бр. акции, представляващи 88,6% от капитала на Дружеството.


2. Непряко:

a. Като 100% Собственик на фирма „Галини-Н” ЕООД Николай Ганчев Михайлов притежава допълнително 198 000 акции на „Трейс Груп Холд” АД, представляващи 9,9% от капитала на Дружеството.

b. Чрез свързано лице – Галин Николаев Михайлов – 10 000, представляващи 0,5% от капитала на Дружеството

c. Чрез свързано лице – Лилия Николаева Михайлова – 10 000, представляващи 0,5% от капитала на Дружеството

Общо Николай Ганчев Михайлов притежава пряко и непряко 1 990 000 акции, от „Трейс Груп Холд” АД, представляващи 99,5% от капитала на Дружеството.
Процентно участие на акционерите след осъществяване на емиията:

Таблица №1

Акционерна структура на „Трейс Груп Холд”АД
Акционери

Брой

Относителен

по ред

Акции

дял в %

1

Общо физически лица

1 959 789

89 %

2

Общо юридически лица

240 211

11 %

 

ОБЩО Капитал

2 200 000

100 %

Таблица №2

Данни за дела на физическите лица от капитала на „Трейс Груп Холд” АДиме

длъжност

Брой акции

% от капитала

Николай Ганчев Михайлов

Председател на СД

1 772 000

80.55

Цветан Иванов Цонев

Изп.Директор

4 660

0.21

Манол Пейчев Цонев

Член на СД

3 340

0.15

Мирослав Калчев Манолов

Член на СД

2 000

0.09

Иван Стефанов Трифонов

Член на СД

335

0.02

Към 25.12.2008, По данни от ГФО на компанията за 2008г.

Други физически лица притежават 177 454 акции, което е 8,08% от капитала. Никой друг не притежава повече от 5%, което е доказателство за притежаването на мажоритарен пакет от акции единствено от Николай Ганчев Михайлов. Също така юридически предприятия непритежавани от него имат 42 211 акции, което е 1.92% от капитала. Фирмата „Галини – Н” ЕООД, собственост на Николай Ганчев Михайлов притежава 9% от капитала.

Следователно капиталовата структура е концентрирана основно в Николай Ганчев Михайлов, който притежава пряко и непряко 89,55%. Останалите 10,45% от капитала на Дружеството се явяват свободно търгуемия обем акции на борсата собственост на различни физически и юридически лица.

2.13. Търговия на вторичен пазар

Графика №1

Движение на цените на акциите на "Трейс Груп Холд" АД за период от 3 месеца след началото на търговията на БФБ

При отваряне търговията на вторичния пазар цената за една акция е 90,909 лв. или с 19,591 лв. по-ниско от емисионната цена, което означава надценяване с 17,72%. В края на деня цената на затваряне вече е паднала до 27,49 лв., което е с 4,02 пъти по-малко от емисионната цена. Проличава силното надценяване на емисията. В рамките на следващите 3 месеца се забелязва низходящ тренд като цената в края на третия месец от началото на вторичната търговия пада под 13 лв. Това е обезценяване с 218%, или с цели 850% по-малко от емисионната цена.
2.14. Размер на компанията

Пазарната капитализация към 21.12.2007г. е в размер на 56 001 000 лв. ( 2 200 000 броя акции по цена 25,455 лв.)

Пазарната капитализация към 23.12.2008г. е в размер на 7 601 000 лв. ( 2 200 000 броя акции по цена 3,455 лв.)

Пазарната капитализация към 28.12.2009г. е в размер на 12 654 400 лв. ( 2 200 000 броя акции по цена 5,752 лв.)


След първоначалното емитиране на акции и високата пазарна цена в края на 2007г., през кризисната 2008г. пазарната капитализация на компанията пада 7 пъти. През следващата (2009г). компанията успява да увеличи пазарната си капитализация 1,66 пъти спрямо предходната година до 12 654 400 лв.

Приходи от продажби:

2008 117 243 000 лв.

2009 207 237 000 лв. Увеличение с близо 77% спрямо предходната година

2010 339 573 000 лв. Увеличение с близо 64% спрямо предходната година

Въпреки колебанието в цените на акциите, приходите от продажби бележат ускорено покачване като всяка година темповете на растеж са значителни.


3. Използвани източници

http://www.infostock.bg/infostock/control/home

http://www.investor.bg/

http://www.bse-sofia.bg/

http://www.tracebg.com/

http://www.fsc.bg/
Каталог: 2014
2014 -> Закон за правната помощ Обн., Дв, бр. 79 от 04. 10. 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 30 от 2006 г.; изм и доп., б
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> П р а в и л а за провеждане на 68-ми Национален и Международен Туристически Поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй Околчица" 27 май 2 юни 2014 година I. Цел и задачи
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> На финала на предизборната кампания голямата интрига са малките партии
2014 -> Рекламна оферта за Избори за народни представители 2014
2014 -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница