Анализ на разходите на фирма „Икар -в-04 ад за отчетната 2009гстраница1/11
Дата30.07.2022
Размер446.5 Kb.
#114863
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
analiz-na-razhodite-na-firma
Свързани:
organizaciya-i-otchitane-na-razhodite-v-nefinansovite-predpriyatiya

Университет за Национално и Световно Стопанство
Финансово-счетоводен факултет

ДИПЛОМНА РАБОТА
Тема: Анализ на разходите на фирма „Икар –В-04”АД за отчетната 2009г.
Студент:
Ася Павлова Поибренска
Фак.№ 2865055


Ръководител:
Проф.д-р. Кръстьо Чуков


гр.София, 2010г.
Съдържание
Увод.......................................................................................стр.2
I. Обща характеристика на разходите.................................стр.6
II. Анализ на разходите........................................................стр.23
1.Предварителна обща оценка на разходите......................стр.23
2. „Разходи на 100 лв.приходи”...........................................стр.24
3. Анализ на разходите по икономически елементи..........стр.30
III. Анализ на конкретните видове разходи

  1. Анализ на разходите за амортизация..............................стр.33

  2. Анализ на разходите за заплати.......................................стр.46

IV. Анализ на балансовата печалба.......................................стр.52
V. Анализ на рентабилността на база разходи.....................стр.58
Изводи и препоръки ...............................................................стр.64
Използвана литература ..........................................................стр.67
Приложения ............................................................................стр.68


Увод
В днешният напрегнат 21 век, пазарната икономика като вид обществено отношение, нейното утвърждаване и по-нататъшно развитие е неизбежно. То е свързано и произтича от структурното преустройство, бързото и пълно внедряване и усвояване на най-новите научно-технически постижения в производството, на новостите в областта на организацията на произвоството, труда и управлението.
С помощта на анализа се прави оценка на развитието на националното стопанство и на неговите структурни подразделения, на положителните и отрицателните резултати от това развитие, на факторите и резервите, на възможността за тяхното мобилизиране и оползотворяване, на тяхното влияние върху крайните резултати. При провеждането на анализа се разкриват и оценяват главните и второстепенните фактори, резервите (оперативни, текущи и перспективни), сочат се също възможните проекти и мероприятия, пътищата и средствата за тяхното оползотворяване.
Следователно анализът на комплексното развитие и дейност е изключително важен етап от социално-икономическата и управленската дейност в националното стопанство, стопанската организация (фирма и т.н.) и нейните поделения. Той е ефикасно средство за управление, за мобилизиране и посочване на насоките и пътищата за целесъобразното използване на всички ресурси и резерви в борбата за повишаване на качеството и социално-икономическата ефективност на общественото производство и на структурните му образувания.
Финансовият анализ е динамичен процес на вземане на решения на фирмата. Той става все по-сложен и многомерен. Това е следствие от постоянното развитие и усложняване на финансово-инвестиционните техники и инструменти.Финансовият анализ е необходим и задължителен набор от компетенции, който всеки един икономист трябва да владее. Познаването на тайните на изкуството и науката на финансовия анализ позволява свободно да се интерпретират както финансово-счетоводните отчети на фирмата, така и методите и техниките на количествения анализ.В резултат на това могат да се очакват високо прецизни оценки за финансовото състояние и тенденциите на изследвания обект.
Методите на финансово-стопански анализ са няколко:
а) метод на сравнението: сравняват се две величини на изследвания показател – изследвана и величина, избрана за критерий;
б) метод на детайлизация: може да се извършва по временен признак,по място на възникване, по центрове на отговорност, може да се използва и за установяване влиянието на отделните подфактори.
в) метод на групировките: необходимите за анализа данни се групират по определен признак;
г) балансов метод: прилага се при изучаване на две групи взаимосвързани показатели, между общия сбор на които съществува равенство;
д) метод на коригиране: постига се съпоставимост между сравняваните данни от гледна точка на обем, структура и пр. и така се осигурява верен резултат за интересуващият ни показател;
е) метод на верижното заместване: установява се влиянието на отделните фактори върху изменението на даден резултативен показател, който се разглежда като функция от действието на няколко фактора.
В условията на развиваща се пазарна икономика у нас и отражението на световната икономическа криза, все по-голямо значение придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на търговската фирма и нефинансовите институции. Глобалната финансова и икономическа криза засяга България не толкова през финансовата система, колкото през няколко канала пряко свързани с реалната икономика.
От тази гледна точка всяка търговска фирма трябва да държи сметка за своята ефективност и конкурентноспособност, чрез цялостно анализиране на своята дейност. Анализът на разходите заема централно място в системата на комплексния анализ на стопанската дейност на търговските обекти. Това се обяснява с обстоятелството, че разходите за обръщение представляват основополагащ фактор, определящ цената на търговската услуга, степента на използване на вътршния потенциал на фирмата и от друга страна те оказват непосредствено влияние върху крайния резултат от търговската дейност.
Разходите имат различна природа на поява, функциониране и съществуване. От тук произтича и необходимостта от подробно изучаване на съдържанието, размера, равнището, динамиката и структурата на разходите за стоково обръщение, както и влиянието на оснсвните фактори, които ги обуславят.
Чрез математико-икономическите и статистическите методи на анализа се разкриват количествените и качествените измерения на съществуващите връзки и зависимости, посочват се резервите и се формира стратегията на фирмата за мобилизирането и максималното използване на тези изведени резерви.
Всяка търговска фирма се стреми към осъществявянето на минимум разходи и реализурането на максимум печалба. Това до голяма степен предопределя ролята и значението на анализа и оптимизирането на разходите за обръщение в сферата на търговията. Ако финансовото състояние на една фирма непрекъснато се влошава, то неминуемо трябва да се постави въпроса доколко целесъобразно и ефективно тя разходва средствата си. Ако на базата на икономическия анализ успее да ги контролира и управлява правилно, то постигнатите резултати ще бъдат по-висока ренталилност, подобряване на финансовото състояние и стабилизиране позициите на фирмата на пазара.
Смятам, че анализирането на разходите при дейноста на фирмите и предприятията е особено важно в процес на реална икономическа криза както и осмисляне на възможностите за тяхното оптимизиране и ограничаване до минимум.
В дипломната работа ще направя анализ на разходите за дейноста на фирма „Икар –В-04” АД и ще изведа изводи и заключения.
Информацията, която предоставям и използвам е от годишните отчети на фирмата за финансовата 2008 и 2009 година.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница