Анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения, обхванати от рзи пловдив през 201 5 годДата22.04.2017
Размер360.27 Kb.
ТипДоклад


ДОКЛАД

с включен анализ на резултатите от мониторинга и контрола на нейонизиращите лъчения, като фактор на жизнената среда и на обектите, източници на нейонизиращи лъчения, обхванати от РЗИ – Пловдив през 2015 година
Електромагнитните полета са комбинация от невидими електрически и магнитни полета с различна сила. Генерират се от природни явления, както и от човешки дейности, главно при употребата на електричество.
По-голяма част от електромагнитните полета, създадени от човека, са със специфична честота, варираща от високи радиочестоти /използвани от мобилните телефони/, през средни честоти /генерирани от компютърните екрани/, до изключително ниски честоти /генерирани от електрическите проводници/.

Различните честотни обхвати и интензитет на електромагнитното лъчение по различен начин въздейства на човешкото тяло. При големи интензитети на нискочестотните магнитни полета токовете могат да предизвикат стимулация на нерви и мускули или да въздействат на други биологични процеси. РЧ полета проникват на малка дълбочина в човешкото тяло. Когато човек е изложен на въздействието им се натрупва енергия с течение на времето. При някои обстоятелства ЕМП могат да бъдат потенциално опасни за човешкото здраве, като здравният риск зависи от нивото на облъчване (експозиция) или по-скоро от продължителното (хронично) ниско интензивно облъчване под граничните стойности.


Базовите станции на мобилните оператори и радиопредавателните кули са съоръжения, проектирани за предаване на радиосигнали. Тъй като полевата сила бързо отслабва с разстоянието по-голяма част от хората са изложени само на малка част от препоръчителния максимум. Хората, които живеят или работят в близост до предавателни кули са експонирани в най-голяма степен, защото там полетата са най-силни.

През 2006 г. Световната здравна организация публикува документ озаглавен: „Рамка за създаване на стандарти за защита от електромагнитни полета”, включващ изисквания за разработване на научно обосновани норми, които да защитават здравето на населението при експозиция от електромагнитно полета. В Р. България допълнителния коефициент на защита от около 100 пъти спрямо европейските норми, създава напълно безопасни условия за населението.


По данни на СЗО, населението в развитите страни в света се облъчва от 0.002% до 2% от граничните стойности, определени от европейските препоръки. В нашата страна измерванията също показват, че ЕМП са в границите на здравните норми, съгласно действащото законодателство у нас. За контрол на влиянията на ЕМП са създадени норми за защита на населението от вредното им въздействие в честотния обхват от 30 kHz до 30 GHz, регламентирани в Наредба № 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, ДВ бр.35/03.05.1991г. на МЗ и МОСВ.

Българското законодателство установява два етапа на контрол върху ЕМП. Първият се отнася до изчисляване на хигиенно-защитните зони около излъчващите съоръжения, а вторият се отнася до проверка на хигиенно-защитната зона чрез измерване на стойностите на ЕМП с прилагане на стандартни методи.

Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето в РЗИ – Пловдив се създава и поддържа публичен регистър на обектите, с обществено предназначение, източници на нейонизиращи лъчения на територията на област Пловдив / Таблица 1/.

Таблица 1
Разпределение на обектите, източници на ЕМП според собственика:

Общо:


Mtel

Globul (Telenor)

БТК

Max Telecom

Булсат

ком

Регистрирани обекти, източници на нейонизиращи лъчения в Регистъра на обекти с обществено предназначение на територията на гр. Пловдив и областта (2011-2014 год.)

126


129

129

6390


Регистрирани обекти за 2015 г.

5

12

2

3

729

Общо:

131

141

131

9

7

419


Забележка: Представените данни са за период до 10.12.2015г.
Таблица 2 представя разпределение на обектите, източници на ЕМП според собственика по общини на територията на Област Пловдив:

Таблица 2


година

2015 г.

2011г. – 2014 г.

общо


Общини

Mtel

Tele

nor

БТК

Max

Tele

com

Бул

сат

ком

Mtel

Tele

nor

БТК

Max

Tele

com
Пловдив

2

7

1

3

5

64

58

48

5

193

Асеновград
7

14

10

0

31

Карлово

1

1

18

8

10

1

30

Сопот
1

2

2

0

5

Съединение
4

1

5

0

10

Стамболийски
5

4

5

0

14

Родопи

1

1


5

9

8

0

24

Куклен

1

1

2

3

0

7

Перущица
0

1

3

0

4

Кричим
1

2

2

0

5

Марица
11

6

5

0

22

Раковски
1


5

4

3

0

13

Брезово
1


3

0

2

0

6

Хисаря
1

3

6

0

10

Калояново
1


2

2

2

0

7

Първомай

2

3

7

9

0

21

Лъки
3

2

3

0

8

Садово
2

4

3

0

9

общо

5

12

2

3

7

126

129

129

6

419

Данните от таблицата показват, че най-голям брой обекти, източници на нейонизиращи лъчения - базови станции на мобилни оператори за периода 2011-2015 г. са регистрирани на територията на Община Пловдив – 193. Следват общини: Асеновград и Карлово по брой на регистрирани ППС – сътветно 31 и 30 обекти. Най-малък брой са базовите станции, разположени на територията на общините: Перущица, Сопот, Кричим и Брезово.


Цел на мониторинга:

  1. Представяне на актуални данни за състоянието на ЕМП;

  2. Определяне на риска от ЕМП, включващо:

  • Идентифициране на опасностите от облъчване с ЕМП;

  • Фиксиране на потенциалните здравни последици от тези опасности (оценка на риска);

  • Въвеждане на правила и препоръки за опазване здравето на населението (управление на риска);

Обекти, подлежащи на мониторинг:

От 2011 г. РЗИ-Пловдив контролира 25 броя обекти: сгради (помещения) и прилежащите терени на детски, учебни и лечебни заведения, както следва:Таблица 3
Обект


Източник на ЕМП

1.

ЦДГ „Люляк”, гр. Пловдив - филиал, ул. „Иван Вазов” № 16

/БС/, гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 17

2.

ЦДГ „Люляк”, гр. Пловдив, ул. „Екзарх Йосиф” № 4

/БС/, гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 17

3.

ЦДГ „Люляк”- филиал „Пролетна фея”, гр. Пловдив, ул. „Теодоси Търновски”

/БС/, запад-гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 17

4.

ЦДГ „Чучулига”, гр. Пловдив,

ул. „Леденика” № 4/БС/, запад-гр. Пловдив, бул. „Копривщица” № 20

5.

ОДЗ „Боряна”, гр. Пловдив, ул. „Буревестник” № 3а

/БС/, гр. Пловдив, ул. „Елин Пелин” № 9

6.

ОДЗ „Зорница”, гр. Пловдив,

ул. „Георги Кондолов” № 45/БС/, юг- гр. Пловдив, бул. „Петър Васков” № 53

7.

ОДЗ „Космонавт”, гр. Пловдив,

ул. „Гонда вода” № 1/БС/, юг- гр. Пловдив, ул. „Милеви скали” № 2 и 4

8.

ОДЗ „Едгар Бороу”, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” до бл. 195

/БС/, юг- гр. Пловдив, бул. „Съединение” бл. 330

9.

ЦДГ „Наталия”, гр. Пловдив,

ул. „Лотос” № 2/БС/, гр. Пловдив, ул. „Лотос” №12 и ул. „Герлово” № 10

10.

ЦДГ „Червена шапчица”, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” до бл. 178

/БС/, гр. Пловдив, бул. „Съединение”, бл.330 и бл.189

11.

ЦДГ „Весела”, гр. Пловдив, бул. „Дунав” № 67

/БС/, гр. Пловдив, ул. „Борба” № 9

12.

ЦДГ „Захарно петле”, гр. Пловдив,

ул. „Петър Шилев” № 1/БС/, гр. Пловдив, бул. „Дунав”

№ 6


13.

ЦДГ „Слънце”, гр. Пловдив, ул. „Поп Ангел Чолаков” № 5

/БС/ гр. Пловдив, ж.к. „Тракия” бл. 202 б

14.

ЦДГ „Елица”, гр. Пловдив,

ул. „Орфей” № 12/БС/, гр. Пловдив, ул. „Белица”

№ 20 и №11 и ул. „Орфей” №615.

ЦДГ „Звезда”, гр. Пловдив,

ул. „Орфей” № 10/БС/, гр. Пловдив, ул. „Орфей”

№ 6 и ул. „Белица” № 1616.

ОДЗ „Славей”, гр. Пловдив,

ул. „Сава Муткуров” № 4


/БС/, гр. Пловдив, ул. „Сърнена гора” № 2 и х-л „Санкт Петербург”


17.

ОДЗ „Буратино”, гр. Пловдив, ул. „Загоре” № 6

/БС/, гр. Пловдив, ул. „Загоре” № 17 и бул. „Марица” № 8

18.

ЦДГ „Мир”, гр. Пловдив,

ул. „Знаме” № 2


/БС/ гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 36 и 40


19.

ЦДГ „Велимира”, гр. Пловдив , ж. к. „Тракия”, ул. „Стоян Празов” №3

/БС/ гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”, бл. 274, бл. 249 и бл. 250


20.

Транспортна болница-Пловдив,

ул. „Колхида”-продължение/БС/, гр. Пловдив, ул. „Колхида”-продължение, Б - стационар

21.

ПГ по електротехника, гр. Пловдив,

ул. „Пещерско шосе” № 26


/БС/, гр. Пловдив,

ЖК „Младежки хълм”


22.

МГ „Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив, ул. „Чемшир” № 1

/БС/, гр. Пловдив, ул. „Юндола” № 8

23.

НУ „Христо Ботев”, гр. Пловдив, ул. „Зайчар” №7

/БС/, гр. Пловдив, ул. „Брезовска” №42 и №44


24.

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив, ул. „Явор” №31

/БС/, гр. Пловдив, ул. „Солунска” №9 и ул. „Росен” №1


25.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Марково, ул. „Захари Стоянов” №68

/БС/, с. Марково, ул. „Захари Стоянов” №68

Към 17 броя обекти върху които РЗИ-Пловдив упражнява контрол през 2014 г. са включени още 8 обекта, извън територията на гр. Пловдив през 2015 г. Всички те съставляват 10 % от всички обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) в гр. Пловдив и областта. Това са обекти за които в РЗИ има получени сигнали и съответно са извършвани измервания от лаборатория «Физични фактори» при НЦОЗА – София и лабораторията при РЗИ – Пловдив. Тенденцията е да бъдат включвани все повече обекти извън територията на гр. Пловдив, тъй като в контролираните досега не се наблюдава завишаване на измерените до момента нива.Таблица 4на протокола


БС


Адрес на БС
4

ППС-PD 2028 БТК ЕАД

ППС- Теленор


гр.Пловдив, бул. „Шести септември” №154,

10

БС 2107 „Стамболов” „Макс Телеком” ООД

гр. Пловдив, ул. „Стефан Стамболов” №85

12

БС 2097 „Гребна база” „Макс Телеком” ООД,

гр. Пловдив, бул. „Марица” № 6

13

БС 2043 „Войника” на „Макс Телеком” ООД,

гр. Пловдив, ул. „Добри Войников” №21-23

14

БС 2020 „Полет” на „Макс Телеком” ООД,

гр. Пловдив, р-н „Северен”, бул. „Полет” №1

15

БС 2017 „Санкт Петербург” на „Макс Телеком” ООД,

гр. Пловдив, бул. „България” №97

20

РРА на базова станция №6520,

гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий” №13 /хотел „STAR”-

63

PDV 0099- МТЕЛ и

PD 2868В – ВИВА КОМгр. Сопот, ул. „Йордан Ненов” №13-А
64

БППС 3445 – Теленор - ЕАД

гр. Сопот, ул. „Иван Вазов” №30 - В
98

БППС №3040 – Теленор - ЕАД

гр. Асеновград, ул. „Георги Ковачев” №1 бл. 6/8
99

БППС №2036 „Ковача” на „Макстелеком” ООД

гр. Асеновград, ул. „Георги Ковачев” № 9
100

БППС PD 2255 на БТК - АД

гр. Асеновград, бул.”България” №73
101

БППС №3041 Теленор-ЕАД

гр.Асеновград, ул. „Речна” №25
102

БППС №0100 „Ковача” -Мобилтел ЕАД

гр.Асеновград, ул. „Иван Вазов” №2
103

БППС №3494 Теленор-ЕАД

гр.Асеновград, пл. „Академик Н.Хайтов”

104

БППС PDV 0024 Мобилтел -ЕАД

гр.Асеновград ул.”Илинден”№30

105

БППС PDV 0009 Мобилтел -ЕАД

гр.Асеновград ул. „Цар Иван Асен II”№99

106

БППС №2037 „Зъбчето”, ”Макс Телеком” ООД,

гр.Асеновград, ул. „Любен Каравелов” №4 вх.А

107

БППС PD 2201 БТК АД

гр.Асеновград, пл. „Академик Николай Хайтов”


108

БППС PDV 0052 А 001 Мобилтел-ЕАД

гр.Асеновград ул. „Цар Иван Асен II”№53-59

109

БППС №3438 на Теленор - ЕАД

гр.Асеновград, кв. Изток

110

БППС №3185 Теленор - ЕАД

гр.Асеновград, ул. „Княз Борис I” №6

111

БППС PD 2256 на БТК - АД

гр.Асеновград ул. „Цар Иван Асен II”№119 вх.Б

112

БППС 2007 Макс Телеком ООД

гр.Асеновград, пл. „Академик Николай Хайтов” №3

113

БПСС PD 2371 на БТК АД

гр.Асеновград, ул. „Александър Стамболийски” №49Обекти с извършен мониторинг:
Обхванати с мониторинг през 2015 г. са всички 25 обекта, в близост до учебни, детски и лечебни заведения, а също и 10 % от всички останали обекти (25 обекта), източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради (централна градска част и жилищни комплекси) в гр. Пловдив.
Технически средства, с които са проведени измерванията:

При осъществяване на контрола е използвано оборудване:

Преносима система за мониторинг на ЕМП Wavecontrol SMP, произв. Wavecontrol Испания, Инв.№ 13SM0254 със сонди: WP50-13WP0500641, 0 Hz – 3 kHz; WPF8-13WP040289, 100 kHz – 8 GHz; WPT-13WP010303, GSM900MHz, GSM1800MHz, GSM 2100MHz.

Използваните основни и спомагателни СИ са калибрирани /проверени в съответствие с политика за проследимост на ИА БСА, версия 2, ревизия 1 на BAS QR 27.

Интервалите за калибриране (три години) са определени на база изискванията, дадени в ILAC-G24/2007 „Указание за определяне на интервалите на калибриране на измерителните уреди”, ЕА-4/02:2002 „Изразяване на неопределеността от измерванията при калибрирането” и БДСEN ISO 10012:2006 „Системи за управление на измервания. Изисквания за процесите на измерване и технически средства за измерване”.
Брой на извършените проверки по сигнали и жалби и резултатите от тях:

Постъпили през 2015 г. жалби в РЗИ, Пловдив – 10 броя.

Извършени проверки – 10.

Резултати от проверките: основателни жалби – 0; неоснователни – 10 / при проверка на един от обектите той вече е бил демонтиран /.Забележка: Представените данни са за период до 10.12.2015 г.

І. Данни от проведени измервания:

1. Стойности на ЕМП измерени в обществени сгради (помещения) – детски, учебни и лечебни заведения в гр. Пловдив
Таблица 5Място на

измерванеБрой

измерванияМинимално измерена плътност на мощност

S [μW/cm²]Максимално измерена плътност на мощност

S [μW/cm²]Пределно допустимо ниво

S [μW/cm²]1.

ЦДГ " Наталия"

6

0.05

0.40

10

2.

ОЗД "Едгар Бороу"

18

0.06

0.53

10

3.

ЦДГ " Мир"

6

0.02

0.09

10

4.

ОДЗ " Славей"

15

0.01

0.18

10

5.

ОДЗ " Боряна"

18

0.03

0.18

10

6.

ОДЗ " Космонавт"

9

0.02

0.60

10

7.

ЦДГ "Елица"

18

0.02

0.36

10

8.

ЦДГ "Звезда"

18

0.06

0.23

10

9.

ЦДГ "Слънце"

27

0.01

0.11

10

10.

ЦДГ "Чучулига"

15

0.02

0.08

10

11.

ЦДГ " Люляк"

6

0.05

0.18

10

12.

ЦДГ " Весела"

18

0.02

0.13

10

13.

ОДЗ " Зорница"

6

0.03

0.11

10

14.

ЦДГ "Червената шапчица"

15

0.06

0.43

10

15.

ОДЗ "Буратино"

18

0.02

0.21

10

16.

ЦДГ "Люляк"-фил.

9

0.09

0.43

10

17.

ЦДГ "Пролетна фея"-филиал

6

0.05

0.21

10

18.

ЦДГ "Захарно петле"

12

0.02

0.12

10

19.

ЦДГ „Велимира”

24

0,02

0,25
20.

ПГЕЕ гр. Пловдив

3

0.03

0.08

10

21.


МГ "Акад. Кирил Попов"

6

0.04

0.62

10

22.


ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Марково

3

0.02

0.05

10

23.


СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Пловдив

18

0.05

0.83

10

24.

НУ „Христо Ботев”

24

0.03

0.75

10

25.

Транспортна болница-Пловдив

9

0.02

0.34

10

Таблицата показва, че най-голям брой измервания на плътност на енергиен поток са извършени в детски заведения - 264 броя. Регистрирани са най-висока максимална стойност от 0.60 μW/сm² и най-ниска минимална измерена стойност 0.01 μW/сm². При извършените 54 измервания в учебни заведения са констатирани максимална измерена стойност 0.83 μW/сm² и минимална измерена стойност 0.02 μW/сm². В единственото болнично заведение са извършени 9 измервания, като измерените стойности са съответно - максимална 0.34 μW/сm² и минимална 0.02 μW/сm². При всички извършени измервания не е установено превишаване на пределно допустимото ниво от 10 μW/сm². Тенденцията е да бъдат включвани нови обекти извън територията на гр. Пловдив.
2.Стойности на ЕМП измерени на прилежащи терени (дворове) на детски, учебни и лечебни заведения в гр. Пловдив

Таблица 6Място на

измерванеБрой

измерва-


ния

Минимално измерена плътност на мощност

S [μW/cm²]Максимално измерена плътност на мощност

S [μW/cm²]Пределно допусти-

мо ниво


S [μW/cm²]

1.

ЦДГ "Наталия"-двор

3

0.27

0.63

10

2.


ОДЗ „Едгар Бароу”- двор

6

0.03

0.47

10

3.

ЦДГ "Мир"-двор

6

0.10

0.12

10

4.

ОДЗ "Славей"-двор

6

0.27

0.39

10

5.

ОДЗ "Боряна"-двор

6

0.20

0.45

10

6.


ОДЗ "Космонавт"-двор

3

0.29

0.66

10

7.

ЦДГ "Елица"-двор

6

0.05

0.15

10

8.

ЦДГ "Звезда"-двор

9

0.02

0.07

10

9.

ЦДГ "Слънце"-двор

9

0.02

0.16

10

10.


ЦДГ "Чучулига"-двор

6

0.02

0.08

10

11.

ЦДГ "Люляк"-двор

3

0.07

0.13

10

12.

ЦДГ " Весела"-двор

6

0.09

0.34

10

13.


ОДЗ " Зорница" двор

3

0.02

0.07

10

14.


ЦДГ "Червената шапчица"- двор

6

0.08

0.33

10

15.

ОДЗ "Буратино"-двор

6

0.02

0.17

10

16.

ЦДГ "Люляк", филиал -двор

3

0.03

0.06

10

17.

ЦДГ "Пролетна фея"-филиал-двор

3

0.07

0.24

10

18.

ЦДГ "Захарно петле"-двор

6

0.019

0.44

10

19.

ЦДГ „Велимира”

9

0.07

0.18

10

20.


МГ „Акад. Кирил Попов” - двор

6

0.14

0.31

10

21.

ПГЕЕ -двор

6

0.03

0.09

10

22.

НУ „Хр. Ботев” - двор

3

0.11

0.32

10

23.


СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - двор

6

0.13

0.42

10

24.


ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – двор с.Марково

6

0.08

0.11

10

От Таблица 6 се вижда, че най - голям брой измервания са извършени на прилежащите терени (дворове) в детски заведения – 105 броя. Констатирани са максимална измерена стойност 0.66 μW/сm² и минимална измерена стойност 0.02 μW/сm². Измерванията на ЕМП на прилежащите терени към учебни заведения са 27 броя, от които максимално измерената стойност е 0.42 μW/сm², а минимално измерената стойност е 0.03μW/сm². Измерване на прилежащ терен към болнично заведение не е извършвано, поради което липсват данни за минимално и максимално измерена плътност на мощност.

3.Стойности на ЕМП измерени на 10 % от всички останали обекти, източници на нейонизиращи лъчения, разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради в гр. Пловдив.

Таблица 7

Разстояние от източника на излъчване до мястото на измерване

Брой измервания

Минимално измерена плътност на мощност

S [μW/cm²]

Максимално измерена плътност на мощност

S [μW/cm²]

Пределно допустимо ниво

S [μW/cm²]

10 м

24

0.03

0.12

10

20 м

33

0.02

0.13

10

30 м

27

0.03

0.25

10

40 м

3

0.05

0.08

10

50 м

33

0.03

0.38

10

80 м

9

0.04

0.08

10

90 м

3

0.04

0.08

10

100 м

12

0.02

0.18

10

120 м

3

0.15

0.19

10

На Таблица 7 са представени данните за броя измервания в околна среда (най-често прилежащ двор към обществен обект или жилищна територия), извършени на посочените дистанции от източника на лъчение. Най-много проби: по 33 броя са получени от измервания на обектите на разстояние 20 м и 50 м от ЕМП; 27 броя измервания са извършени на разстояние 30 м. На дистанции 10 м от източниците на ЕМП са извършени 24 броя измервания, на разстояние 100 м има 12 броя извършени измервания, на 80 м. – 9 и на 40м., 90м. и 120 м. по 3 измервания.

Таблицата показва, че най - ниските регистрирани минимални стойности са на разстояние 20 м и 100 м – 0.02 μW/сm² и на 10 м, 30 и 50 м. – 0.03 μW/сm², а най – високите регистрирани максимални стойности са на разстояние 50 м – 0.38 μW/сm² и на 30 м – 0.25μW/сm².Графика 1

Графика 1 представя данните от проведените измервания в динамика, показващи отстоянието на обекта от източника на ЕМП (от L=10 м. до L= 120 м.) Стойностите на плътността на мощност S (μW/сm²) в измерените точки не надвишават пределно допустимото ниво за населени територии от 10 μW/сm² (микроват на квадратен сантиметър).


ІІ. Изводи и препоръки:

При непроменените от 2014 г. обекти за наблюдение не е налице завишаване на електромагнитното натоварване в зоните на измерване. Във включените нови обекти през 2015 г. измерените стойности са много по- ниски в сравнение с изследваните през предходната година.

От посочените данни можем да направим извода, че се спазват изискванията на Наредба № 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти при въвеждането на обекти източници на нейонизиращи лъчения в експлоатация. Електромагнитният фон в района на Област Пловдив е в границите на нормативно определените стойности.

РЗИ – Пловдив изказва благодарност на мобилните оператори за предоставяне на необходимата информация. Включването на наши представители при приемането на посочените обекти би допринесло за повишаване качеството на упражнявания контрол.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница