Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община поповостраница1/7
Дата21.01.2018
Размер0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

АНАЛИЗ

НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ОБЩИНА ПОПОВО(Приет от ОбС-Попово с Решение № 515 по Протокол № 39 от 30.09.2010 г.)


Д О К Л А Д

Месец август 2010 г.
 1. Въведение.


Целта на този доклад е да направи кратък анализ на резултатите от реализираното проучване и оценка на потребностите от социални услуги в Общината, включващо – демографска характеристика на населението, икономическо развитие , здравеопазване , образование , жилищни условия - факторите , които пораждат риск за различните групи от населението. Да идентифицира рисковите групи , които съществуват на територията на Община Попово , да направи оценка на съществуващите към момента социални услуги, до колко те са качествени и достатъчни за потребностите на Общината, както и да се идентифицират дефицити и липси на социални услуги , от които Общината има реална нужда. Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги.Проучването е осъществено през периода май-август 2010 година и касае тенденциите в развитието на Общината през последните три години и половина .
 1. Методология.


2.1. Цели и обхват на проучването.

Цели:

 • Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на населението в община Попово – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието.

 • Да се оценят възможностите на наличните ресурси както за подкрепа на идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги и мерки за преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска.

Конкретни задачи:

 • Проучване на ситуацията в община Попово и оценка на потребностите от социални услуги, необходими за планирането на предстоящи дейности и стъпки, за покриването на нуждите от социални услуги за рисковите групи в съответствие с дългосрочните политики и тенденции в развитието на община Попово

  • Обхват на темите на проучването.

Обхватът на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Попово като осигурени човешки ресурси, достъп, капацитет и качество на наличните услуги. В териториално отношение обхватът на проучването покрива всички населени места на територията на община Попово, като се обръща специално внимание на рисковите групи.

Анализът е изготвен в периода юли - август 2010 год.


2.2 Методи за проучването и анализа на ситуацията в община Попово.


 • Методи и инструменти, използвани за събиране на информация.

 • Систематизиране и обобщаване на статистически данни за периода 2007 – 2009г., регулярно събирани от общинската администрация и местно базираните държавни институции.

 • Събиране на допълнителна статистическа информация от кметове и кметски наместници на прилежащите към общината села

 • Източници на информация и начини за получаване на събраната информация.

 • Статистически бази-данни, събирани и актуализирани от:

- Институциите на областно ниво - РЦЗ, НОИ

- Общинска администрация – отдел ГРАО , Звено”ОУФСОСНП-ДГ”, Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”, Звено „ЗСУ” , Звено”ДВУИ и ЗЖ”, ДДЛРГ , Кметове и кметски наместници

- Д”БТ” и Д”СП”


 • Аналитични методи за оценка на проблемите в общината.

Представеният предварителен аналитичен доклад е изготвен на основата на данни за броя и състоянието на рисковите групи, събрани от работната група. Включена е статистическа информация, предоставена на областно ниво, която дава възможност да се изведат общите тенденции, но не е достатъчна като основа на планирането на мерки и социални услуги за специфични потребности на целевите групи на ниво община Попово.

3.Описание на ситуацията в община Попово.

3.1. Обща характеристика на общината.


Община Попово е разположена в Североизточната част на Република България . В съответствие с административно - териториалното деление на страната тя попада в Търговищка област . Общата територия на Общината е 833 398 кв.м, като граничи с общините Търговище, Антоново, Стражица, Бяла, Две могили, Опака, Цар Калоян, Разград и Лозница. Общината включва 35 населени места, от тях 34 села и само административния център Попово е град .

3.2. Население – демографска характеристика.


 • Общ брой на населението и тенденции през последните години.

Общият брой на населението в община Попово към 31.12.2009 г. е 34 320 души по постоянен адрес.

Общината включва тридесет и пет населени места - 1 град и 34 села. Общинският център град Попово наброява 19 321 жители към 31.12.2009 г. по постоянен адрес , което представлява 56.5 % от населението на общината. В останалите населени места жителите са разпределени, както следва:

- с. Зараево- 1020 жители

- с. Помощица – 91 жители

- с. Кардам - 1915 жители

- с. Звезда - 170 жители

- с. Паламарца – 560 жители

- с. Берковски - 110 жители

- с. Глогинка – 640 жители

- с. Гагово – 805 жители

- с. Еленово- 478 жители

- с. Цар Асен – 173 жители

- с. Априлово- 650 жители

- с. Горица – 150 жители

- с. Манастирица - 40 жители

- с. Посабина – 260 жители

- с. Садина - 1113 жители

- с. Бракница – 80 жители

- с. Козица – 350 жители

- с. Тръстика – 341 жители

- с. Светлен – 1450 жители

- с. Долна Кабда – 275 жители

- с. Ковачевец - 846 жители

- с. Дриново - 503 жители

- с. Зах. Стояново – 350 жители

- с. Баба Тонка – 124 жители

- с.Иванча - 25 жители

- с.Славяново – 978 жители

- с. Конак - 74 жители

- с.Марчино- 87 жители

- с. Медовина- 900 жители

- с. Ломци- 1029 жители

- с. Водица – 930 лица

- с. Долец - 76 жители

- с. Осиково - 159 лица

- с. Заветно - 103 жители

Демографските процеси в Община Попово са все още слабо изразени неблагоприятни тенденции . Средната гъстота на населението е 41,6 човека / кв.м. , като за сравнение средната гъстота за страната е 70,3 за Североизточен район – 64,4 , и за област Търговище – 54,0 човека/кв.м. По брой на населението Община Попово е на 43 – то място сред общините в България. Почти 50 % от населението живее в общинския център , а останалите 50 % са неравномерно разпределени в 34-те села на общината.


 • Възрастова структура.

Възрастовата структура на община Попово към 2009 г. е следната / данните са към 31.12.2009г./ :

- Общото население е 34 320 жители, от които от 0 -18год – 5 372 лица ,мъже от 18-62 год. – 10 209 броя , жени от 18 – до 59 год.- 9 134 броя, мъже над 62 год. – 2 985 броя, жени над 60 год.- 5 293 броя.- За 2009 г. от общия брой население ( 34 320 жители) в трудоспособна възраст са 19 343 човека , под трудоспособна възраст (от 0 до 18 год.) са 5 372 човека , над трудоспособна възраст (за жените – над 60 год. год. и за мъжете - над 62 год.) са 8 278 човека

 • Данни за процентен дял на етническите групи.

В етническият състав на населението 71.3 % заема българската етническа група , на второ място е турската етническа група – 21. 8 % , а трета по численост е ромската етническа група – 5 % от населението , а 1.8 % са групите на „друга етническа група” , „не се самоопределя „ и „ непоказано”. Община Попово като цяло има дял на малцинствата 27 % , който е по-висок от средния за страната / 16.1%/ , но по-нисък от средния за област Търговище.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница