Анализ на социално-икономическия профил на община Гълъбово swot анализстраница1/20
Дата23.07.2016
Размер2.02 Mb.
#2096
ТипАнализ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Анализ на социално-икономическия профил на община Гълъбово

SWOT анализ

Изготвил:

БКО“ ЕООД

Възложител:

Община Гълъбово

Договор №

45/07.07.2014

Предмет на договора:

Разработване и въвеждане на вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики и провеждане на обучение за разработените правила, Извършване на междинна оценка на Общински план за развитие на община Гълъбово 2007-2013 г. и Актуализиране на Общински план за развитие на община Гълъбово“

Продължителност:

3 месецаСЪДЪРЖАНИЕ

СЪКРАЩЕНИЯ 3

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 5

2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 18

3. ДЕМОГРАФИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА 39

4. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА 61

5. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 79

6. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 83

7. СЕЛИЩНА МРЕЖА 92

8. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 104

9. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 12510. SWOT АНАЛИЗ 131


СЪКРАЩЕНИЯ

АД

Акционерно дружество

АИС

Автоматични измервателни станции

АХУ

Агенция за хора с увреждания

БВП

Брутен вътрешен продукт

БКС

Блок комутатор-стабилизатор

БПК

Биохимична потребност от кислород

БПС

Благоприятно природозащитно състояние

ГПСОВ

Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДЦДМУ

Дневен център за деца и младежи с увреждания

ЕАД

Еднолично акционерно дружество

ЕИО

Европейска икономическа общност

ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЖП

Железопътна спирка

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗЗТ

Закон за защитените територии

ЗБР

Закона за биологичното разнообразие

ЗМ

Защитена местност

ЗПТ

Защитена природна територия

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИБИЕАЕ

Инспекцията за безопасно използване на атомната енергия

ИУМПС

Излезли от употреба моторни превозни средства

ИБРБУВ

Източнобеломорския район за басейново управление на водите

КАВ

Качеството на атмосферния въздух

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

МИГ

Местна инициативна група

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МПС

Моторно превозно средство

МТБ

Материално-техническа база

НП

Национална програма

НПП

Нетни приходи от продажби

НСИ

Национален статистически институт

НСМОС

Националната система за екологичен мониторинг на околната среда

НУБА

Негодни за употреба батерии и акумулатори

ООН

Организация на обединените нации

ОП

Оперативна програма

ОПР

Общински план за развитие

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ООС

Опазване на околната среда

ОСЗ

Общинска служба земеделие

ОСП

Обща селскостопанска политика

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОУП

Общ устройствен план

ПУРБ

План за басейново управление на Източнобеломорския район

ПВТ

Подземно водно тяло

ПАВ

Полициклични ароматни въглеводороди

ПДК

Пределно допустими концентрации

ПДК с.д.

Пределно допустима средноденонощна концентрация

ПРЗ

Продуктите за растителна защита

ПС за СЧН

Прагова стойност за средночасова норма

ПС за СДН

Прагова стойност за средноденощна норма

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадни води

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

РДВ

Рамкова Директива за водите

РЗПРН

Райони със значителен потенциален риск от наводнения

РИОСВ

Регионална инспекция за околна среда и води

СГН

Средногодишна норма

СКОС

Стандарти за качество на околната среда

СОИ

Сероочистващи инсталации

СМ

Силно модифициран

ТБО

Твърдо-битови отпадъци

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

ТСБ

Териториално статистическо бюро

ФПЧ

Фини прахови частици

ХЕИ

Хигиенно-епидемиологичен инспекторат

ЮИР

Югоизточен районКаталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница