Анализ на състоянието на информационните и комуникационни технологии в израелДата08.05.2017
Размер260.48 Kb.
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗРАЕЛ

Развитието на израелската икономика от създаването на държавата до наши дни е съпроводено от драматични събития и еволюционни промени. От началото на 90-те години Банката на Израел стартира мерки за либерализиране на валутния пазар. В резултат на реформата, днес израелски и чуждестранни контрагенти могат свободно да обменят валута, да прехвърлят авоари в чужбина, да инвестират в облигации и акции и да конвертират инвестициите си по всяко време. В днешно време Банката на Израел се стреми да сведе до минимум участието си в паричната политика.

Съществена промяна, съпровождаща израелската икономика през последните няколко десетилетия е процеса на приватизация. Приватизацията стартира още през 60-те години и достига апогея си в средата на 80-те. В резултат на извършената приватизация, израелската икономика в момента се счита за една от най-конкурентните сред страните от ОИСР и страната се разглежда като един от най- напредналите технологични пазари. Последният доклад на Световния икономически форум определя израелската икономика като "Innovation Driven" и я поставя на 5-то място по признака „защита на инвеститорите”, на 6-то в наличието на най-нови технологии и на 1-во място по качество на изследователските центрове и институти. Докладът за конкурентоспособността на IMD от 2012г. отрежда на Израел 19-то място по конкурентоспособност и 10-то място по привлечени преки инвестиции (4,7% от БВП на страната, на стойност 11.4 млрд. щ. д.).

Друга ключова промяна по отношение на бизнеса е непрекъснатото понижаване на корпоративния данък. От безспорен пик от 66.1% през 1985 г., този данък е намален до 36% през 1996 г. и до 24% през 2003г. През същия период систематично понижаван е и данъкът върху доходите.

През 2005г., с така наречената реформа „Бахар” са продадени взаимоспомагателните и образователните фондове, с което се постига децентрализация и по-висока степен на конкуренция при институционалните инвеститори. Друга забележителна инициатива на правителството в посока реформиране на икономиката е стартиралата през 1993г. програма "Йоцма”. Програмата предлага атрактивни данъчни стимули за всички
видове чуждестранни инвестиции в рисков капитал и осигурява съфинансиране с държавни средства. Програмата довежда до бум на инвестициите в рисков капитал и е в основата на развитието на хай-тек индустрията. В резултат на програмата, между
1995г. и 2000 г. годишните разходи за рисков капитал в Израел нарастват с близо 60 пъти, което класира Израел на 1-во място сред страните от ОИСР по разходи за научно-изследователска и развойни дейности на глава от населението и превръща страната във втора „силиконова долина”.

През 1984г. е приет Закон за насърчаване на изследователската и развойна дейности в индустрията. Със закона се цели подобряване на развитието на местната промишленост, основаващо се на науката, чрез използване и разширяване на съществуващата технологична и академична инфраструктура; подобряване търговския баланс на страната, чрез увеличаване на производството и износа на високотехнологични продукти; създаване на възможности за повишаване на заетостта.

Със Закона се създава Службата на главния научен съветник към Министерството на промишлеността, търговията и труда. Службата е отговорна за изпълнението
на политиката на правителството по отношение подкрепа и насърчаване на промишлената научно-изследователска и развойна дейности. Ролята на Службата е да създава предпоставки за развитие на нови технологии в Израел, като средство за насърчаване на израелската икономика, насърчаване на технологичното предприемачество, подобряване на базата от знания на израелските високотехнологични индустрии и насърчаване на сътрудничеството в изследователска и развойна дейности, както на местно, така и на международно ниво. През 90-те години Службата на главния научен съветник стартира програма за развитие на технологични инкубатори. Програмата стартира с цел възползване от знанията и уменията на стотици хиляди учени, инженери и лекари, които емигрират през този период от бившия СССР. Днес в страната функционират 24 инкубатора, като 65% от проектите в тях са свързани с научно-изследователска и развойна дейност. Службата на главния научен съветник отделя около 50 милиона долара годишно за финансиране на високотехнологични проекти в инкубаторите.

МАКРОИКОНОМИЧЕСКА И БИЗНЕС СРЕДА

Израел е страна с високо технологично ориентирана пазарна икономика. Силно развити промишлени сектори са високо-технологичния (авиация, информационни и комуникационни технологии, компютърен дизайн, медицинска и оптична електроника), производство на хранителни продукти, химическа индустрия, производство на изделия от текстил и обувки, електротехника, производство на строителни материали и др.

В световен мащаб Израел е лидер в областите на опазване на водните ресурси; използването на слънчевата енергия; изследователската и развойна дейности в комуникациите, софтуера и медицината. Според годишният бюлетин на ОИСР Израел е класирана на първо място в света по разходи за научноизследователска и развойна дейности, като процент от БВП.

Въпреки проблемите в секторите на високите технологии в световен мащаб и локалните проблеми поради палестинския конфликт, БВП на страната нараства с около 5% годишно за периода 2001-2007г.

Глобалната финансова криза се отразява на Израел под формата на кратка рецесия, започнала в края на 2008г. и продължила само до края на 2009г. Страната влиза в кризата със солидни основи и след разумно провеждана фискална политика, серия от реформи с цел либерализиране на икономиката и гъвкава политика в банковия сектор, икономиката не само, не се свива, но успява да бележи ръст през всяка една от кризисните години. През 2008г. ръстът на БВП е 3,4%, през 2009г. спада до 0,8%, но достига до 4,8% през 2010г. и до 4,7% през 2011г1. В номинално изражение БВП през 2011 г. е 235 млрд. щ. долари или 31 хил. щ. долари на глава от населението. Предварителните данни на Централната банка на Израел са за ръст на БВП от 2,6% през 2012г. Очаква се ръст във всички сектори на икономиката, като най-сериозен ще в преработвателната промишленост, търговията, финансовите услуги и строителството.

Израел се отличава с относително нисък инфлационнен индекс. Инфлацията през 2010 г. е 2,7 %, а през 2011 г. – 3,2 %, и през двете години една от най–ниските сред страните от ОИСР. Коефициентът на безработица в страната през 2010 г. е 6,7 %, а през 2011 г. намалява на 5,6 %.

Средната работна заплата в страната през 2011г. е 2 300 щ. долара. Най-висока е в сферата на банковите услуги – 3 800 щ. долара, а най-ниска в селското стопанство – 1 400 щ. долара.

Търговското салдо на Израел традиционно е отрицателно, като през 2011 г. е 8,1 млрд. щ. д., при 2,4 млрд. щ. д. през 2010 г. Стойността на износа през 2011 г. е в размер на 62,5 млрд. щ. д., а стойността на вноса – 70,6 млрд. щ. д. За сравнение през 2010 г., износът е възлизал на 55,6 млрд. щ. д., а вноса на 58 млрд. щ. д. Износът на Израел се състои основно от обработени диаманти, високо-технологично оборудване, химикали и химически продукти, машини и оборудване и продукти на селското стопанство. Вносът в страната е предимно от суров петрол, зърно и зърнени храни, суровини и военно оборудване.Данъци

- Ставка на корпоративния данък.Корпоративният данък е плосък. Действащата в момента ставка е от 25%. Ставката достига размера си през 2012г., след като от 2003г. до 2011г. е била в размер от 24%.

- Данък върху доходите на физическите лица.Израелските резиденти се облагат с данък върху доходите независимо от това къде са придобити, докато нерезидентите се облагат само върху доходите придобити в Израел. Едно лице се счита за резидент, ако е прекарало 183 дни или повече, в Израел по време на текущата данъчна година или, ако е прекарало 30 дни или повече, в Израел по време на текущата данъчна година и общия брой дни, прекарани в Израел по време на текущата данъчна година и предходните две години са били 425 или повече дни.

Основните ставки за данък общ доход са както следва:

Годишен доход в шекели

%, 2011

0 – 60 8402

10

60 841 – 103 920

14

103 921 – 168 840

23

168 841 – 254 880

30

254 881 – 482 760

33

над 482 760

45

Годишен доход в шекели

%, 2012

0 – 62 4003

10

62 401 – 106 560

14

106 561 – 173 160

21

173 160 – 261 360

30

261 360 – 501 960

33

над 501 961

48

- Социалните осигуровки в Израел са за сметка на:.
Възложител - 5,43%
С
лужителите -12.0%
С
амонаетите лица плащат 9,82% за месечен доход до 5 171 шекела и 16,23% върху превишаването до 41 850 шекела (таван на осигурителен доход).

- ДДС.


Данък върху добавената стойност в Израел, се прилага за повечето стоки и услуги, включително за вносни стоки и услуги. Стандартната ставка през 2011г. е 16%. От 1 септември 2012г. е увеличена на 17%, като се очаква да нарасне до 18% през 2013.

Някои продукти са без ДДС – непреработени земеделски стоки, лекарства, и др..

От 2012 г. данъчните декларации се подават задължително по електронен път.
Процедури по регистрация на пердприятия

- Срокове на процедурите по регистрация:В Израел всеки (место лице или чужденец) има право да създаде фирма, при условие, че дейността й не е незаконна или неморална. Фирмите са под формата на дружества с ограничена отговорност или акционерни дружества, като и двете могат да имат един съдружник, респективно акционер. Няма изискване за минимален капитал.

Регистрацията преминава през следните етапи:

1. Подготовка на документи за регистрация, данъчна регистрация, дружествени договори и др. (задължително се извършва от адвокат) - отнема до 3 дни и е на стойност 1 798 шекела + ДДС (препоръчителна такса на съюза на адвокатите).

2. Регистрация на дружеството в Министерство на правосъдието – 2 дни, стойност на улугата 2 554 шекела + 4 шекела за всяка страница от договорите.

3. Данъчна регистрация – 15 дни, безплатно

4. Регистрация в Национален здравно-осигурителен институт – 14 дни, безплатно


Мерки за насърчаване на инвестициите
Новата израелска икономическа история е отличен пример как точната и ефективна намеса на правителството може да доведе до изграждане на потенциал за създаване на иновации. В израелското общество днес има широко съгласие относно съществената роля, изиграна от израелското правителство за появата и развитието на високотехнологичните сектори на икономиката. В действителност публичните политики изиграват основна роля за насърчаване и допълване на инициативите на частния сектор с полагането на условия и среда, благоприятстващи иновациите, изразяващи се в подходяща регулаторна рамка, инфраструктура и предоставяне на допълнителни услуги, като образование и финансиране. Правителствената намеса води до създаването на уникален предприемачески дух в израелското общество. Водещ принцип на публичната политика е поддържане на оптимална неутралност към частния сектор и намеса само в случаи когато е необходимо отстраняване на определени пазарни неуспехи.

През 1986г. с цел засилване на конкурентоспособността на индустрията е приет Закон за насърчаване на капиталовите инвестиции. Закона дава приоритет на компании, регистрирани в Израел и притежаващи международна конкурентоспособност - експортен потенциал. Приоритет се дава и на центровете за научно-изследователска и развойна дейност на чужди компании.

За целите на закона страната е разделена на две части:

1. Приоритетна област (Галилея на север, Негев на юг и гр. Йерусалим).


2. Централна област (всички останали територии).

Съгласно разпоредбите на закона, компаниите, които отговарят на условията по него, се ползват от преференциални ставки на корпоративния данък. В допълнение компаниите, намиращи се в приоритетната област имат право на инвестиционна субсидия в размер до 20% от направените от тях и признати от държавата инвестиции.

За компаниите в приоритетната област ставките на корпоративния данък са съответно: за 2011г. и 2012г. - 10%; за 2013г. и 2014г. – 7%, за 2015г. и следващите години – 6%.

За компаниите в централната област ставките на корпоративния данък са съответно: за 2011г. и 2012г. - 15%; за 2013г. и 2014г. – 12,5%, за 2015г. и следващите години – 12%. Данъкът върху получените дивиденти е в размер на 15% и в двете области.

Всяка компания може да се ползва от горните преференции, докато осъществява производствена дейност в Израел и е конкурентоспособна в международен план.

Центровете за научно-изследователска и развойна дейност на чужди компании могат да се ползват от горните преференции, в случай че са разкрили минимум 15 работни места за квалифицирани служители и определената от тях средна начална заплата на квалифициран служител не е по-ниска от 2,5 пъти средната работна заплата за страната (т.е. не по-ниска от 20 000 шекела ~ 5 000 щ. долара).

За всеки нает служител след първите 15, центровете за научно-изследователска и развойна дейност на чужди компании получават грантове от Службата на главния научен съветник определени като процент от работната заплата на всеки новоназначен служител за период от 4 години. За центрове с наети служители от 15 до 30, грантовете са съответно 35% през първата година, 30% през втората, 10% през третата и 5% през четвъртата година. Центровете с наети служители от 30 до 45, получават грантове съответно 40% през първата година, 35% през втората, 15% през третата и 5% през четвъртата година. За центрове с наети служители над 45, грантовете са съответно 45% през първата година, 40% през втората, 20% през третата и 5% през четвъртата година. Необходимо условие за получаване на тези грантове е чуждата компания, създаваща центъра да има не по-малко от 25 млн. щ. долара годишен размер на нетни приходи от продажби. Максималният размер заплата, за която се присъжда грант е 30 000 шекела ~ 7 500 щ. долара. Всяка заплата над този размер се разглежда като заплата от 30 000 шекела.

Законът позволява да се прилагат и специални данъчни облекчения, изразяващи се в данъчни ставки от 5% в приоритетната област и 8% в централната област. От тези преференции могат да се ползват само големи компании, които отговарят на следните критерии: годишен приход не по-нисък от 1,5 млрд. шекела; счетоводен баланс поне 20 млрд. шекела; извършени инвестиции в производствено оборудване не по-ниски от 800 милиона в центъра на страната и 400 млн. в приоритетна област за период от три години; извършени инвестиции в научно-развойна дейност най-малко 150 млн. в центъра на страната и 100 мил. в приоритетната област; имащи най-малко 500 наети служители в центъра на страната и 250 наети служители в приоритетната област.

Останалите насърчителни мерки прилагани в Израел са по линия на Службата на главния научен съветник и се отнасят само за местни компании. Една от основните мерки на Службата е програмата за подпомагане на проекти на стадий изследователска и развойна дейност - R&D Programs. Годишният бюджет на програмата е 230 млн. долара, с които се финансират около 700 проекта годишно. Одобрените проекти следва да имат продължителност най-малко една година и трябва да доведат до разработването на нов продукт или значително подобрение на съществуващ такъв. Безвъзмездните средства не могат да надхвърлят 50% от общите одобрени разходи и се предоставят като процент (между 20% и 50% в зависимост от обстоятелствата и прогнозния потенциал на отделните проекти) от очакваните разходи, одобрени от Комитета по изследванията на Службата. Програмата не свършва с подпомагане само на този стадий, но продължавава и на междинния стадий - между изследователска и развойна дейност и маркетинг. На този стадий се подпомага процеса на тестване на продукта в реални среда и ситуации, с реални крайни потребители, които дават обратен отговор и предложения за модифициране на продукта. В случай, че продукта се окаже успешен - продаваем, компанията е длъжна да възстанови част от получените грантове, обикновенно в размер на 3% - 3,5% от общите годишни приходи след продажбата на разработения продукт. Възстановените средства се използват за финансиране на бъдещи проекти и подкрепа на други промишлени R & D програми. В случай, че проекта се окаже неуспешен компанията няма задължения по възстановяване на получените грантове. На различните етапи от проектирането и разработката на продукта се прилагат следните насърчителни програми:
Tnufa – Pre-seed program

Програмата насърчава и подкрепя технологичното предприемачество и иновации в етап на предпроектна фаза. Подпомага индивидуални изобретатели и стартиращи компании по време на ранните етапи на проектите, включително оценка на технологичната и финансова обосновка, изготвяне на патентно предложение, изграждане на прототип, подготовка на бизнес план, установяване на контакт със съответните представители на промишлеността, както и привличане на вторични инвеститори. Грантовете по програмата достигат до 85% от одобрените разходи, но не повече от 50 хил. долара за всеки проект.


Програма за развитие на технологични инкубатори

Осигурява подкрепа за стартиращи компании с цел разработване на иновативни технологични идеи и формиране на нови бизнес начинания с цел привличане на частни инвеститори на последващ етап от жизнения цикъл на пордукта. Програмата е отворена за частни инвеститори, чрез придобиване собственост върху инкубатори, да инвестират в зараждащи се компании на ранен етап. От 2002 г. до 2008 г., 22-а от 24-те действащи в момента технологични инкубатори са придобити от частни инвеститори. Инкубаторите предоставят на стартиращите компании широк набор от услуги: от мениджмънт, счетоводни и правни услуги, до лаборатории, опитни съоръжения и маркетинг. Бзвъзмездните средства представляват до 85% от одобрения бюджет.


Магнит Консорциум

Подкрепя се създавенето и функционирането на консорциуми от индустриални компании и академични институции, с цел съвместно разработване на общи индустриални проекти. Продължителността на Консорциума Магнит е от 3 до 5 години. Безвъзмездните средства представляват до 66% от одобрения бюджет за индустриалния участник и до 80% за академичната институция.
Katamon
Програмата насърчава технологични проекти на консорциуми от индустриални компании, академични изследователски групи и компании свързани с изграждането на водна инфраструктура. Продължителността на проектите е до 30 месеца.
Безвъзмездните средства представляват до 50% от бюджета на проектите.

Изследователски институти

Програмата подкрепя R & D проекти, осъществявани от изследователски институти в съответствие с определени критерии. Безвъзмездните средства представляват до 90% от одобрения бюджет.


Generic R&D

Насърчава дружества инвестиращи дългосрочно в научно-изследователска и развойна дейности. Безвъзмездните средства представляват до 50% от одобрения бюджет.
R & D центрове в университетите

Целта на порграмата е създаване на развита технологична инфраструктура за ползване от индустрията. В резултат на програмата през 2005 г. в технологичния университет в Хайфа е създаден Институтът за нанотехнологии "Ръсел Бъри"

През 2008 г. в Университета "Бен Гурион” в Беер Шева е създаден Националния институт за научни изследвания и развитие на биотехнологиите в Негев.


Магнетон
Програмата подкрепя трансфера на технологии от академични институции към индустрията, чрез взаимно сътрудничество между една индустриална компания и академична изследователска група. Общият бюджет на програмата е 800 хил. долара и е с продължителност до 24 месеца. Безвъзмездните средства представляват до 66% от одобрения бюджет.


Nofar – Technological Transfer

Подкрепя проекти целящи адаптиране и прилагане в индустрията на академични изследвания и разработки в областта на биотехнологиите и нанотехнологиите. Бюджет на проекта е 100 000 щатски долара и неговата продължителност варира между 12 до 15 месеца. Безвъзмездните средства представляват до 90% от одобрения бюджет.


ПРЕГЛЕД НА СЪСТОЯНИЕТО НА ИЗРАЕЛСКИЯ СЕКТОР НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)
Световната високотехнологична индустрия е в процес на фундаментални промени, движени от появата на нова технологична платформа за растеж и иновации. Изграден върху смартфони, таблети и други свързани устройства, мобилни широколентови мрежи, огромни бази данни, социални медии и редица други технологии, новият модел информационни системи се очаква да направи революция в ИКТ индустрията. Въпреки глобалната икономическа несигурност в резултат на разрастващата се европейска дългова криза и опасенията за нисък икономически растеж на САЩ, темпът на технологичните промени изглежда неумолим, като създава значителни нови възможности, както за сектора на ИКТ, така и за индустриите, които той обслужва. Една от ключовите характеристики на нововъзникващата информационна платформа е, че позволява въвеждането на съвременни технологии в нови области, които традиционно са паднали под технологичната крива. Тъй като новите технологии навлизат във все повече и повече аспекти на нашето ежедневие и тяхната употреба става все по-широкообхватна, въвеждането на иновации се превръща в необходимост за все повече отрасли, с оглед приспособяването им към променящата се среда. Поради това, именно разработването и внедряването на технологични иновации се явява крайъгълен камък на успеха на израелските високотехнологични индустрии през последните десетилетия. Днес редица израелски компании играят ключова роля в
оформянето на новия информационен модел на всички нива на технологичната пирамида - от производството на чипове до създаването на приложения. На базата на наследството оставено от първите компании-новатори, днес множество нови израелски фирми вече са лидери в ИКТ в световен мащаб. Цифрите са показателни: около шестдесет израелски компании се търгуват в момента на NASDAQ, което поставя страната на второ място след САЩ по брой на търгувани фирми. Израел се е утвърдил като лидер в категории като обем разходи за Научноизследователската и развойна дейност в процент от БВП, процент на инженерите сред жителите, и др. Израелските стартиращи компании са едни от най-привлекателните за финансиране от местни и глобалните инвеститори. Израел е водеща страна в света по отношение фондове за рисков капитал на глава от населението и е на второ място след САЩ по отношение на брой на стартиращи фирми.

(Фиг. 1)

Днес всички водещи международни високотехнологични компании осъществяват изследователска и развойна дейности в Израел. Първите центрове за развойна и изследоваталска дейност извън САЩ на Intel, Microsoft, Cisco, Apple, IBM и други са установени именно в Израел. Редица компании-световни лидери развиват основните си продуктови линии в техните израелски предприятия. В много случаи големи международни технологични компании започват своята дейност в Израел след придобиване на израелски фирми. Както е показано на фигура 1, стотици израелски дружества са придобити през последното десетилетие. След лек спад в придобиванията, в резултат на глобалната икономическата криза през 2008-2010 г., през последните 1-2 години е налице нов скок на придобивания на израелски компании в областта на ИКТ. През 2011 г. са придобити общо 83 израелски компании в областта на ИКТ, като общата стойност на придобиване е повече от 5 млрд. щ. долара. Тази тенденция продължава и през 2012, когато само за първата половина на годината са придобити около 40 израелски компании на обща стойност от над $ 3.5 милиарда щ. долари.

През 2009г. инвестициите в израелските стартиращи компании спадат с 46% спрямо същия период на предходната година (фиг. 2). През същата година в общо 447 компании са инвестирани едва 1,12 млрд. щ. долара, в сравнение с 2,08 млрд. щ. долара инвестирани в 483 компании през 2008 г. Доколкото това намаление е свързано със спада на инвестициите в рисков капитал в световен мащаб, в Израел се пораждат опасения, относно стабилността на местната ИКТ индустрия. Израелските компании са принудени да се адаптират към финансовата среда и да намерят начини да оперират при по-ниско ниво на финансиране. През 2010 г. инвестициите нарастват отново като 391 израелски компании натрупват 1,26 млрд. щ. долара. През 2011г. рисковите инвестиции се връщат на нивата си отпреди рецесията като в общо 546 стартиращи компании са инвестирани 2,14 млрд. щ. долара. Инвестиционните нива до голяма степен се запазват през първата половина на 2012 г., когато в общо 270 компании са инвестирани 936 млн. щ. долари.

(Фиг. 2)Основен принос за увеличението на инвестициите имат чуждестранни инвеститори, сред които водещи световни фондове за рисков капитал като Sequoia, Accel, Greylock, JK&B Capital, Benchmark, Bessemer, Intel Capital, DAG Ventures, Battery Ventures, Index Ventures, DFJ, Norwest Venture Partners, Venrock, USVP, Lightspeed, и др.

Привлекателността на израелския пазар като инвестиционна дестинация е отбелязана в 2012 Global Venture Capital Confidence Survey на Deloitte и от National Venture Capital Association, където Израел e класирана на четвърто място по цялостното инвестиционно доверие след САЩ, Бразилия и Китай.

Друг ключов индикатор за позицията на Израел като предпочитана инвестиционна дестинация за световните инвеститори е нивото на преките чуждестранни инвестиции. Според неотдавнашният UN World Investment Report, преките чуждестранни инвестиции в Израел през 2011г. възлизат на 11,4 млрд. щ. долара, което е с 106% повече от тези през 2010г., когато са били 5,5 млрд. щ. долара. През 2011г. преките чуждестранни инвестиции в Израел са били 25% от брутните инвестиции в страната, а през 2010г. - 16,9%. Преките чуждестранни инвестиции във високотехнологичните сектори надхвърлят значително местните инвестиции. През 2011г. чуждестранните фондове за рисков капитал са инвестирали общо 1,59 млрд. щ. долари при 0,55 млрд. щ. долари местни инвестиции.

(Фиг. 3)

Друг показател за стабилността на израелската start-up индустрия е темпът, с


който се създават нови фирми, което е един от съществените елементи от технологичния иновационен жизнен цикъл.

(Фиг. 4)

Във времена на икономическа несигурност създаването на нови фирми се превръща в предизвикателна задача, тъй като фондовете за рисков капитал забавят инвестициите си в нови фирми и се съсредоточават повече върху съществуващи такива, намиращи се обикновено на по-късен етап на съзряване.

Въпреки това израелската start-up индустрия съумява да намери начини да се справи със ситуацията, в резултат на което броя на новосъздадените компании нараства и обхваща всички основни високотехнологични сектори.

Както е показано на фигура 4, през второто тримесечие на 2012 г. са създадени нови 199 стартиращи фирми, в сравнение с 114 новосъздадени компании през всяко едно от предходните две тримесечия, като и през трите периода най-голямо увеличение има в броя на новите интернет компании. Този процес е показателен за съществуващия в израелското общество предприемачески дух, който е една от основните движещи сили на израелската икономика.

Секторът информационни и комуникационни технологии е структуроопределящ за израелската икономика. Секторът има съществен принос във формирането на БВП на страната. В периода 2009-2011г. брутната добавена стойност на ИКТ индустрията надхвърля 18 млрд. щ. долари през всяка една от годините, като е най-висока през 2011г. – 18,6 млрд. щ. долари. Това е с 5,6 млрд. щ. долари повече в сравнение с 2005г., когато ИКТ сектора е произвел продукция за 13,3 млрд. щ. долари. Компютърните и телекомуникационните услуги формират близо 2/3 от БДС на сектора. През 2011г. подсектора е произвел услуги за 11,9 млрд. щ. долари, при 6,7 млрд. щ. долари произведени електронни и телекомуникационни компоненти и оборудване (фиг. 5).

(Фиг. 5)
Относителният дял на производството на ИКТ в БВП на страната е почти постоянен през годините. През 2005г. делът на ИКТ в БВП е представлявал 11,2%, при 12,1% през 2011г. Най-висок дял е отчетен през 2009г. – 13,1% (фиг. 7).(Фиг. 6)Износът на ИКТ сектора през 2010г. е възлиза на 4,3 млрд. щ. долари. През 2011г. секторът е осъществил износ на стойност 4,5 млрд. щ. долари. За сравнение износът през 2005г. е възлизал на 2,9 млрд. щ. долари. Увеличението на износа през 2011г. в сравнение с 2005г. е с 55%. Износът на електронни и телекомуникационни компоненти и оборудване превишава този на компютърни и телекомуникационни услуги. През 2011г. са изнесени услуги на стойност 2,5 млрд. щ. долари, при 2,0 млрд. щ. долари износ на компоненти и оборудване.

Делът на износа на ИКТ стоки и услуги в общия износ на стоки и услуги (без износа на диаманти и военно оборудване) е внушителен. През 2011г. делът на износа на ИКТ индустрията в общия износ е представлявал 27%, при 22,6% дял през 2005г.

(Фиг. 7)Израелската високотехнологична индустрия е източник на много технологични


пробиви. Firewall (Check Point), гласова поща (Comverse), USB флаш устройство (MSystems), VoIP (Vocaltec), дигитален печат (Indigo), са само някои от множеството примери за технологични решения разработени от израелски компании или с участието на компании от Израел.

Днес израелските стартиращи фирми продължават да въвеждат иновации в световен мащаб във всички основни технологични сектори. Значителна дейност се извършва в традиционните области на експертиза, където израелски компании са придобили глобални лидерски позиции. Примери за това са Amdocs и Comverse в телекомуникациите приложения, Mercury (сега част от HP) в ИТ управлението, Check Point в областта на сигурността, DSPG в производството на полупроводници, Mellanox в Infiniband и Verint и Nice в приложенията за контактни центрове.

Освен ИКТ, друга сфера, където израелски компании са изградили репутация на световни лидери са отбранителните технологии. На основата на придобития богат опит и знания при разработването на военни технологии за нуждите на армията на Израел, местни компании успешно проектират приложения за сигурност в обществената сфера. Elbit, Israel Aerospace Industries, Rafael, Tadiran, Israel Military Industries, Elisra, Aeronautics Defense Systems, Plasan и Magal са примери за успешни компании от отбранителната промишленост, успешно разработващи системи за нуждата на военни и граждански структури. Израел се счита за световен лидер в разработването на безпилотни летателни апарати.

Израелските компании Scitex и Indigo са предвестник на нови технологични решения в областта на дигиталния печат, а компанията Nur в производството на широкоформатни мастиленоструини принтери. И трите дружества сега са собственост на HP. През 2010 г. друга израелска компания в областта на печата - Press-Sense е придобита от Bitstream. Основаната през 1988 г. Electronics for Imaging (EFI) е пионер в дигиталните изображения за нуждите на индустриалния печат. Израелската иновативна печатна индустрия днес се олицетворява и от Objet, пионер в областта на 3D печата. Продуктите на компанията дават възможност за изграждане на прототипи, които симулират с голяма точност истинския вид на произвеждания краен продукт. Друга известна израелска компания в областта на печата е linda Corporation, създадена от основателя на Indigo, Бени Ланда. Наскоро компанията обяви нова дигитална печатна технология - Nanography, която позволява печат върху почти всякакви материали, чрез използването на нано-размерен пигмент, базиран на водни частици.

Като цяло израелската високо-технологична индустрия традиционно е съсредоточена върху предлагането на решения за бизнеса. Независимо от това през последните години все повече израелски компании се насочват към производство на продукти за крайно потребеление, особено в областта на електрониката. Въпреки че проектирането и разработването на потребителска електроника изисква специфичен набор от умения и ноу-хау, които не се припокриват с традиционните софтуерни и телекомуникационни знания, има немалко израелски компании, които са успели да запълнят този сегмент и успешно предлагат продукти на крайния потребител. Активен участник в този нововъзникващ сегмент е компанията Boxee разработила стилизирана надстройка, даваща възможност на потребителите да гледат телевизионни предавания от интернет и филми от платформни услуги като Netflix.

Пазарът на мобилни телефони, въпреки че е истинско бойно поле за световните гиганти като Nokia, Samsung, Apple и др., харчещи милиарди всяка година в разработването и продажбата на нови набори от мобилни устройства, няколко израелски компании успешно проектират и въвеждат продукти в тази област. Емблематични са компаните Emblaze, представила през 2009г. собствено мобилно устройство и Powermat, разработила безжично зареждащо устройство. Устройството е съвместимо с продуктите на водещи производители на смартфони, като Apple и HTC, както и с Nintendo DSI.

Предвид геофизичните и климатични условия, обуславящи силната ограниченост на Израел от водни и енергийни ресурси в страната са разработени умения, знания и практики в области като възобновяеми енергийни източници, водни технологии и селскостопански технологии, в които страната е международно призната като иновационен център. Водещи в световен мащаб компании са Netafim (ефективно напояване), Arad Technologies (изследване на водата), IDE Technologies (обезсоляване на морска вода), Amiad (пречистване на отпадъчни води) и Bermad (управление на водите), NaanDanJain Irrigation (напояване), Aqwise (пречистване на отпадъчните води), Emefcy (пречистване на отпадъчни води), Desalitech (обезсоляване), Takadu (управление на загубите на вода), Checklight (мониторинг на водите), Whitewater (управление на качеството на водите).
В сферата на възмобновяемите енергийни източници, основен дял имат стартиращите фирми в областта на слънчевите енергийни източници. Водещи компании в слънчевите технологии са BrightSource Energy, Solel Solar, SolarEdge, Tigo Energy (последната в сферата на соларните инвертори), Pythagorus Solar (изграждане на интегрирани соларни фотоволтаици), TIGI (соларни термални цетрали) и Ormat (геотермални централи).

Превръщането на производството на зелена енергия и енергийната ефекивност в глобален приоритет, се превърна в ключов фактор за създаване на интелигентни технологични решения, като електрическите превозни средства и eфективното електроснабдяване (Smart grid). Better Place е сред най-големите световни играчи в развиващото се производство на електрически превозни средства. С близо 1 млрд. щ. долари капитал, компанията развива инфраструктура и широка гама от мрежови услуги с цел по-широкомащабно въвеждане на електрически превозни средства в бита, като същевременно оптимизира използването на енергия. Водещи компании в областта на ефективното електроснабдяване са Greenlet Technologies и Panoramic Power (енергиино управление), PowerCom (енергиен мониторинг) и Metrolight (енергоспестяващо осветление).

Водещи мултинационални компании в сферата на производство на зелена енергия постоянно увеличват инвестициите си в израелската високотехнологична индустрия. През 2011 г. GE инвестира в няколко израелски компании (Better Place, SolarEdge и Emefcy) и в подбрани стартиращи фирми Winflex (вятърни турбини), GridON (управление на енергийни мрежи). IBM Research Labs Center в гр. Хайфа инвестира в развитието на системи за управление на води, които подобряват качеството на услугата и дистрибуцията, и същевременно си партнира с израелски комапнии специализирани в производството на интелгентни измервателни уреди, клапани и датчици за контрол на качеството на водите. Освен Better Place, в сферата на автомобилната индустрия, основна роля играят компаните GreenRoad и E-Drive Technology, както и компании като Telmap, Waze и NavNGo, специализирани в производтсво на приложения за навигация. Други основни играчи в автомобилната област са Mobileye, специализирана в производството на визуално-базирани технологии в помощ на водачите на МПС, CogniTens, разработчик на 3D оптични измервателни устройства, които дават възможност на автомобилните компании да подобряват производствените процеси, както и iOnRoad, разработваща приложения за предупреждаване на водачите на МПС за опасности по пътя, чрез мобилните им телефони.

В резултат на все по-активната дейност на израелски компании в автомобилната сфера, все повече световни автомобилостроители установяват свои центрове за изследователска и развойна дейност в Израел. Емблематичен пример в това отношение е General Motors, които създават свой собствен център още през 2008 г. В момента в центъра се разработват проекти, свързани с иновативни решения в сферата на автомобилната безопасност и изграждането на интелигентни системи за наблюдение и визуализация, автономно шофиране, адаптивен интерфейс „човек-машина”, както и роботизирани системи за производство. Освен това, General Motors активно подпомагат израелски стартиращи фирми чрез единствения си фонд за рисков капитал, създаден извън САЩ.

Много израелски IT компании се развиват и отдавна са надхвърлили границите на Израел. Matrix, Malam-Team, Ness Technologies,Taldor, Tesnet и Тescom оперират успешно на пазара на САЩ, чрез свои дъщерни компании.

Израелската телекомуникационна индустрия е една от основните на световния пазар. Много признати далекосъобщителни стандарти и протоколи, като WiMAX, VoIP, и TDMoIP, са разработени и за първи път внедрени в Израел. Пионери в местните телекомуникации са RAD Data Communications, VocalTec, ECI и Telrad, които са създадени в началото на 80-те години. Практически няма световен играч в телекомуникациите, който да не е установил свое предприятие в Израел. Motorola установява първият си изследователски център в Израел още през 1964 г. Cisco, Alcatel Lucent, PMC-Sierra и Broadcom присъстват също отдавна в Израел и имат дълга история на придобиване на израелски компании. Само Cisco е извършила общо 11 придобивания на обща инвестиционна стойност над 6 млрд. щ. долари. Сред придобитите израелски компании са популярни в Израел start-up фирми като Celeno, Amobee, Compass EOS и CTERA.


Допълнителна информация за ИКТ индустрията и за конкретни израелски компании може да се намери на уебсайтовете на Израелската асоциация на електрониката и софтуерната индустрии - http://www.iaesi.org.il/eng/ и Израелската асоциация на високотехнологичните индустрии - http://www.iati.co.il/.

Изготвил:

СТИВ-Тел Авив

2013г.


1 Израел е на първо място по ръст на БВП сред страните на ОИСР през последните две години.

2 Осреднен обменен курс за 2011г. – 1 щ. долар = 3.578 шекела.


3 Осреднен обменен курс за първата половина на 2012г. – 1 щ. долар = 3.715 шекела
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница