Анализ на здравословното състояние на учениците във възрастова група от 7 до 18 годстраница1/4
Дата16.08.2017
Размер0.57 Mb.
#28015
  1   2   3   4
I. АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪВ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ 7 ДО 18 ГОДИНИ

1. Физическо развитие на учениците

При индивидуалната оценка на физическото развитие на учениците се оформят три групи: норма, разширена норма и извън норма.

Броят на учениците, на които е измерен ръстa, е общо 15 099, т.е. всички ученици, които подлежат на антропометрични измервания. С най-голям относителен дял са учениците в норма (средно 86,8%) при двата пола и в двете възрастови групи. Във втора група (разширена норма) са 9,5% от общия брой ученици. Извън нормата с изоставане в ръста (под /х - 2S/) са 1,8% от момчетата и момичетата. С индекс (над /х + 2S/) или с избързване в растежа са 2% от учениците (Таблица №1).

В сравнение с предходната учебна година се наблюдава тенденция към увеличение на учениците в първа група средно с 2,9%. Относителният дял на учениците във втора група (разширена норма) е с 2,7% по-малко спрямо 2012/2013 г., а в трета група (извън нормата с изоставане в ръста) - с 0,4%. В трета група (извън нормата с избързване в растежа) увеличението е незначително - средно с 0,1%.

Броят на учениците, на които е измерена телесната маса, е общо 15 099 (100%). В норма са 81,9% от тях, а в разширена норма 12,2%. В трета група извън нормата с поднормено тегло са 2,1% от общия брой ученици преминали антропометрични измервания, а тези с наднормено тегло, са средно 3,8% от тях (Таблица №2).

През настоящата учебна година в първа група (норма) и в двете възрастови групи се наблюдава тенденция на увеличение броя на учениците с 2,2%. Най-чувствително е при момичетата на възраст 7-14 години - с 3,5%. Относителният дял на учениците във втора група (разширена норма) в двете възрастови групи и при двата пола е намален средно с 1,8% спрямо 2012/13г. Най-чувствително е при момичетата на възраст 7-14 г. - с 2,6%. Броят на учениците в трета група извън нормата под (x-2S) е намален средно с 0,2%. Наблюдава се повишение на този показател при момичетата във възрастова група 14-18г. с 0,5%, спрямо 2012/13г. В групата над норма (x+2S), макар и минимално, се наблюдава намаление на учениците спрямо предходната година средно с 0,1% и в двете възрастови групи.Извод:

Резултатите от измерванията показват, че се е увеличил относителният дял на учениците, които са с ръст и телесна маса в норма. Наблюдава се положителна тенденция по двата показателя във втора група разширена норма. Процентът на учениците, които изостават във физическото си развитие по двата показателя, намалява.Увеличава се делът на учениците, които са с ръст над две стандартни отклонения, а с телесна маса в тази група - намалява.2. Физическа дееспособност на учениците

Едно от задълженията на медицинските специалисти в училище според Наредба №3/2000 г. е определянето на индивидуалната оценка за физическата дееспособност на учениците.

След обобщаване на подадената от медицинските специалисти информация се отчита, че 14 900 ученика (98,7%) са покрили тестовете за физическа дееспособност, което е с 0,2% повече спрямо миналата учебна година. Освободени от часовете по физическо възпитание са 199 ученика (1,3%), срещу 235 ученика (1,5%) за 2012/13 учебна година.

Броят на учениците, включени в групи по лечебна физкултура за 2013/14 г., се запазва - 52 (0,3%). Данните са представени в Таблица №3.3. Здравословно състояние на учениците

През отчетния период по изискванията на Наредба №39/16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, са прегледани общо 14 766 ученици от област Кърджали. Това представлява 97,8% от общия брой на учениците. Регистрирани с отклонение в здравословното състояние са 1 266 ученика, т.е. 85,7‰.

Наблюдава се намаление с 2,6 на честотата на открити заболявания на 1000 прегледани ученика, спрямо предходната година.

Анализът на данните от профилактичните прегледи показва, че за поредна година водещо място в структурата на моментната болестност заема затлъстяването. През настоящата година учениците със затлъстяване са 343 (23,2‰). Относителния дял е 27,1%. В сравнение с предходната година се наблюдава намаление честотата на случаите със затлъстяване сред учениците с 3,7 ‰ и 3,4%.

Затлъстяването е медицински проблем със социално значение. То е причина за някои заболявания, които се развиват в по-късна възраст – диабет, хипертония и др. Причините за затлъстяването при учениците са свръхенергийното хранене и хиподинамията. Необходимо е да се работи за утвърждаването на здравословния модел на хранене, включващ ежедневна консумация на плодове и зеленчуци и намаляване приема на захарни изделия и мазнини, особено от животински произход. За повишаване на двигателната активност на учениците е необходимо учебната спортна база да се оборудва с достатъчно уреди и пособия за спорт по секции, организирани в извън учебно време.

На второ място са смущенията в зрението - 214 (14,5‰), които бележат незначително увеличение с 0,5‰ спрямо 2012/13 г. Относителният им дял е 16,9% срещу 15,9% за предишната учебна година. Неспазването на здравните норми при работа и игра на компютър в домашни условия, както и продължителният престой пред телевизора увеличават риска от появата и задълбочаването на проблемите в зрението.

На трето място са болестите на дихателната система (астма, хроничен бронхит и пневмония) общо 190 случая (12,9 ‰), което е с 3,4‰ по-високо от предходната година. Относителният им дял е 9,0%, като се отчита намаление с 1,8 %.

Броят на учениците с олигофрения и епилепсия се запазва същият спрямо 2012/13г. - 130 случая (8,8‰ и 10,3%), което е свързано с контингента на Помощно училище с интернат “Д-р Петър Берон” гр. Кърджали, където се обучават предимно деца с интелектуален дефицит.

Следват гръбначните изкривявания, като са регистрирани 35 случая, т.е. 2,4‰ и 2,8%, плоско стъпало (2,3‰ и 2,7%), хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации (2,0‰ и 2,4%), специфични симптоми и синдроми (1,9‰ и 2,2%) и т.н.

Наличните данни за регистрираните заболявания при профилактичните прегледи дават възможност да се анализира здравословното състояние на учениците от първи, седми и десети клас. Изборът точно на тези възрастови групи е свързан с факта, че това са преходни периоди от развитието на учениците.

От общо 1481 първокласника подлежащи на профилактичен преглед са преминали 1453 или 98,1%. Диагностицирани са общо 250 заболявания или 172,1‰, от които най-висок е делът на болестите на дихателната система (31,2% или 53,7‰), следван от затлъстяването (17,6% или 30,3‰) и смущения в зрението (9,2% или 15,8‰).

От подлежащите на профилактичен преглед 1 441 седмокласника, са обхванати 1 398, т.е. 97%. Диагностицирани са 190 заболявания, което представлява 135,9‰. Водещо заболяване в тази възрастова група е затлъстяването (31,5% или 42,9‰), следвано от смущения в зрението (23,2% или 31,5‰) и болестите на централната нервна система (12,6%).

Обхванатите с профилактичен преглед от десетокласниците са 1 064 от подлежащите 1 117 или 95,3%. От тях диагностицирани са 136 заболявания или 127,8‰. В тази възрастова група най-висок е процентът на учениците със затлъстяване - 29,4% или 37,6‰, следван от проблеми в зрението – 22,1% или 28,2‰. Данните са представени в Таблица №4.

4. Диспансерно наблюдение на учениците

Съгласно изискванията на Наредба № 39/2004 г., учениците с диагнози, подлежащи на диспансеризация, се водят от лекари специалисти от лечебните заведения. Личните лекари отразяват тази информация в здравно профилактичните карти на учениците.

Диспансерно наблюдаваните ученици за 2013/14 учебна година са 1 083, което представлява 7,3% от прегледаните ученици.

За 2013/14 учебна година от прегледаните 14 766 ученика на диспансерен отчет се водят 1 083, което представлява 7,33% от прегледаните ученици и 85,54% от откритите заболявания.

От заболяванията, подлежащи на диспансерно наблюдение, най-голям относителен дял от общия брой диспансерни има затлъстяването - 33,1% (358 случая), следва бронхиална астма общо - 9,8% (106 случая); намаление на зрението на двете очи - 8,4% (91случая); олигофрения - 7,1% (77 случая); епилепсия - 3,8% (41 случая); гръбначни изкривявания - 2,8% (30 случая) и инсулинозависим диабет - 1,4% (15 случая) и т.н. Данните са представени в Таблица №5.

II. АНАЛИЗ НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЦАТА ВЪВ ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ 1 ДО 7 ГОДИНИ

За учебната 2013/14 година профилактичен преглед са преминали 5 173 (98,3%) от общо 5 264 деца от детски градини и яслени групи в област Кърджали.1. Физическо развитие на децата

Физическото развитие на децата се отчита по показатели ръст и телесна маса. При оценката им се оформят три групи: първа група – норма, втора група – разширена норма и трета група – извън нормата. Тези групи са съобразени със съответните норми за възраст и пол, посочени в „Методика за провеждане на профилактичните прегледи на лица от 0 до 18 г.” от 2003 г.

Броят на децата, за които в РЗИ са получени данни за ръст и телесна маса, е 5 264 или 100 %.

Анализът на данните по показател ръст показва, че: в норма са 4 636 деца (88,1%), в разширена норма са 453 деца (8,6%), извън нормата - с по-голямо изоставане в растежа - са 97 деца (1,8%), а 78 от тях или 1,5% са с избързване. През отчетната година броят на децата в ІІІ група извън норма - под /х - 2S/ е по-малък с 0,6% спрямо предходната учебна година, а при тези, които изпреварват нормалния за възрастта си ръст, няма промяна. Данните са представени в Таблица №6.

Резултатите за телесната маса са: в норма – 4 375 деца (83,1%), разширена норма – 599 деца (11,4%), извън нормата с много ниско тегло са 90 деца (1,7%), а със свръх тегло - 200 (3,8%). Данните са представени в Таблица №7.

През 2013/14г. както и през 2012/13г., броят на децата с наднормено и свръх тегло, в сравнение с тези с поднормено, е близо 7 пъти по-голям.2. Физическа дееспособност на децата

През 2012/13г. тестове за физическа дееспособност са проведени във всички детски заведения на област Кърджали. От предоставената информация децата, покрили нормите за съответната възраст, са 4707 или (89,4%).

3. Здравословно състояние на децата

При децата от 0 до 3 години, преминали основен профилактичен преглед през настоящата учебна година, са открити 70 заболявания или 143,7‰. Чувствително е намален броят на новооткритите заболявания при децата спрямо предходната година - със 120,1‰ (Таблица №8).

Анализът на резултатите от профилактичните прегледи в тази възрастова група показва, че в структурата на моментната болестност водещи са хроничните заболявания на тонзилите и аденоидните вегетации - 29 случая (59,5‰ или 41,4%). На второ място са заболяванията на дихателната система - 23 случая (47,2‰ или 32,9%), следвани от специфични симптоми и синдроми - 4 случая (8,2‰ или 5,7%); алергичен ринит и смущения в зрението - по 2 случая (4,1‰ или 2,9%) и т.н.

Във възрастова група от 4 до 7 години са открити 1 012 заболявания от всички преминали през основен профилактичен преглед, което представлява 216,0‰ и е с 30,8‰ повече от 2012/13 г. И в тази възрастова група на първо място в структурата на моментната болестност са хроничните заболявания на тонзилите и аденоидните вегетации - 305 случая или 65,1‰. Относителният им дял е 30,1%. На второ място е затлъстяването - 160 деца, което е 34,1‰ или 15,8%. На трето място са болестите на дихателната система - 155 случая, с честота 33,1‰ и относителен дял - 21,3%.Извод:

Анализът на резултатите от профилактичните прегледи показва, че през 2013/14г. чувствително е увеличен броят на заболяванията на дихателната система във възрастовата група 1-3 години - с 12,4% спрямо предходната година. Броят на децата със затлъстяване във възрастовата група 4-7 години е по-нисък с 3,3% спрямо 2012/13г.4. Диспансерно наблюдение на децата

Децата, подлежащи на диспансерно наблюдение през учебната 2013/2014 година, са 387 или 7,5% от всички преминали профилактичен преглед.

От заболяванията, подлежащи на диспансерно наблюдение, с най-голям относителен дял от общия брой диспансерни са тези със затлъстяване - 117 или 30,2%. Следват: обикновен хроничен бронхит - 50 случая (12,9%); намаление на зрението на двете очи - 46 случая (11,9%); бронхиална астма - 41 случая (10,6%); ентеробиоза - 37 случая (9,6%); други сезонни алергични ринити - 19 случая (4,9%); епилепсия и желязодефицитна анемия - по 14 случая (3,6%) и т.н. Данните са представени в Таблица №9.

Високият процент на децата със затлъстяване и заболявания на дихателната система е тревожен и стои на вниманието на здравните специалисти, педагозите и родителите.III. ИЗВОДИ

 • През учебната 2013/14 година са преминали през профилактичен преглед 97,8% от учениците и 98,3% от децата, посещаващи детски и учебни заведения в област Кърджали.

 • Отчетено е понижение с 2,1% спрямо предходната учебна година, което основно се дължи на непредставянето на лични амбулаторни карти от учениците, обучаващи се в професионалните гимназии.

 • Анализът на физическото развитие на децата и учениците показва, че с ръст в норма са 88,1% от децата и 86,8% от учениците. В сравнение с предходната учебна година, резултатите при учениците са по-добри, като се отчита увеличение с 2,9%. При децата по този показател се констатира намаление с 0,3%.

 • Във втора група (разширена норма) по показател ръст се наблюдава намаление на учениците с 2,7% спрямо предходната година, а при децата - увеличение с 0,9%.

 • В трета група под (x-2S) се отчита намаление и при учениците и при децата, съответно с 0,4% и 0,6 %.

 • В групата над норма (x+2S), макар и минимално, се наблюдава намаление на учениците спрямо предходната година средно с 0,1% и в двете възрастови групи, а при децата няма промяна в относителния дял.

 • По показател телесна маса в норма са 81,9% от учениците и 83,1% от децата. Проследен спрямо миналата година, относителният дял показва намаление съответно с 0,2% и 4,1%, по-неблагоприятно за децата.

 • И във втора група (разширена норма) показателят телесна маса показва намаление на учениците с 1,8% спрямо предходната година, а при децата - увеличение с 2,8%.

 • В трета група под (x-2S) се отчита незначително намаление от 0,2% при учениците, а при децата се запазва стойността.

 • В групата над норма (x+2S), показателят при учениците е намалял едва с 0,1%, а при децата се е увеличил с 1.3%.

 • Анализът на резултатите от профилактичните прегледи при децата във възрастова група 1-3 години показва чувствително намаление на броя на новооткритите заболявания - със 120,1‰ спрямо предходната година, а при децата във възрастова група от 4 до 7 години се отчита увеличение с 30,8‰.

 • Намаление на откритите заболявания се наблюдава и при учениците - с 2,6 ‰.

 • В структурата на моментната болестност водещи при децата са хроничните заболявания на тонзилите и аденоидните вегетации, а при учениците - затлъстяването.

 • На диспансерно наблюдение подлежат 7,5% от децата и 7,3% от учениците.

 • Както при децата, така и при учениците, с най-голям относителен дял от общия брой диспансерни, са тези със затлъстяване, съответно 30,2% и 33,1%.

 • Децата, покрили нормите за физическа дееспособност за съответната възраст, са 89,4%, а учениците - 98,7%.

IV. ПРЕПОРЪКИ

За профилактика на водещите заболявания при децата и учениците е необходима системна работа в следните насоки:1. Профилактика на затлъстяването

 • Медицинските специалисти от здравните кабинети да продължат да организират обучителни мероприятия за създаване на навици и изграждане на здравословен модел на хранене, както с учениците и децата, така и с техните родители.

 • В училищните столове и бюфети стриктно да се прилагат изискванията на Наредба №37/2009 г. за здравословното хранене на учениците.

 • За децата, посещаващи детските заведения, да се осигурява здравословно хранене, съгласно изискванията на Наредба № 2/2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни и Наредба № 6/2011г. за здравословно хранене на деца от 3 до 7-годишна възраст.

 • Да се подобрява спортната база в детските заведения и училищата за осигуряване на добра двигателна активност на децата и учениците и включването им в групи по ЛФК и спортни секции.

2. Профилактика на болестите на окото

 • Оборудването на компютърните кабинети в училищата да отговаря на изискванията на Наредба № 9/1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.

 • Медицинските специалисти от здравните кабинети в учебните заведения да контролират изпълнението на чл.4 (3) от същата наредба за провеждането на контрол на зрението на учениците, които се обучават с персонални компютри най-малко един път в годината.

 • В училищата, в които има бели дъски за писане, да се използват само маркери с черен или син цвят.

3. Профилактика на гръбначните изкривявания

 • Провеждане на мероприятия за повишаване на двигателния режим – игри, развиващи мускулатурата на трупа и коригиращи стойката; закаляване; храненето да включва достатъчно количества белтъчини, витамини и минерални соли.

 • Контрол на стойката при често боледуващи деца, деца след прекарано тежко заболяване, деца със зрителни нарушения, деца, ангажирани с дейности, които водят до асиметрично натоварване на мускулите – музикални инструменти, спортове и др.

 • В часовете по физическо възпитание да се включват упражнения с изправителен характер.

 • Осигуряване на учебна мебел, съобразена с възрастта и ръста на децата и учениците.

4. Провеждане на профилактични прегледи

 • Подобряване качеството на профилактичните прегледи, съгласно изискванията на Наредба № 39/2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

 • За повишаване обхвата на прегледани деца и ученици е необходим по-строг контрол от Регионалната здравно-осигурителна каса.


РЕЗУЛТАТИ

ОТ АНТРОПОМЕТРИЧНИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
Брой училища: 78

Обслужван контингент

Общ

брой паралелки

Общ брой ученици

От тях на възраст

7-14 г.

14-18 г.

Момчета

Момичета

Момчета

Момичета

835

15 099

5 042

4 663

2 855

2 539Таблица №1. Индивидуална оценка на ръста при учениците за

периода 2012/13 - 2013/14 учебни годиниГодини

І гр. норма

ІІ гр.разширена норма

Брой ученици /х±1S/

Брой ученици между /х±1S/ и /х±2S/

7-14г.

14-18г.

7-14г.

14-18г.

момчета

момичета

момчета

момичета

момчета

момичета

момчета

момичета

2012/13

4128

3867

2486

2326

619

541

451

259

82,7

83,8

81,6

87,2

12,4

11,7

14,8

9,7

2013/14

4399

4066

2421

2230

433

434

330

215

87,2

87,2

84,8

87,7

8,6

9,3

11,6

8,5

Каталог: arhiv1 -> docs
docs -> Тестът на Фагерстрьом дава точкова оценка за степента на Вашата никотинова зависимост
docs -> Вирусен хепатит тип а източник на заразата
docs -> Тя е високо технологична и специализирана, отговаря напълно на високите изисквания на инспекцията за качество и професионализъм
docs -> Ден на Земята – 22 април Историята на едно движение
docs -> Предпоставки, улесняващи индивидуалните кризи за самоубийство Самота
docs -> А л г о р и т ъ м за поведение в лечебно заведение за болнична помощ при случай, съмнителен за грип
docs -> Какво трябва да знаем за артериалната хипертония?
docs -> Рискови фактори, които не могат да бъдат избегнати
docs -> А л г о р и т ъ м за работа на общопрактикуващите лекари, лекарите в дкц, мц и цсмп при случай, съмнителен за грип


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница