Анализ от проведено самооценяване на нуи «Проф. Веселин Стоянов» Русе за учебната 2015 / 2016 годДата23.10.2018
Размер174.21 Kb.
#93042
ТипДоклад


ДОКЛАД - АНАЛИЗ

от проведено самооценяване на НУИ «Проф. Веселин Стоянов» - Русе

за учебната 2015 / 2016 година

 І. Цели на самооценяването

Да се проследи напредъка в оценяваните области;

Да се установят на ранен етап рисковете по отношение на качеството на ПОО;

Да се очертаят областите, които се нуждаят от подобрение;

Да се мотивира колектива за качествено ПОО;

Да се оптимизира системата от ресурси с цел повишаване ефективноста й;
ІІ. Обща информация за условията , при които работи професионалната гимназия

За учебната 2015/2016г. в НУИ броят на учениците бе:   454 в дневна, и  6 в самостоятелна форма на обучение по следните професии и специалности:Музикант – изпълнител: специалности „Класически музикални инструменти“ и „Народни инструменти“ 

Музикант – вокалист: специалности „Класическо пеене“, „Народно пеене“ и „Поп и джаз пеене“

Балетист: специалност „Класически танц“

Танцьор: специалност „Български танци“

Художник: специалности “Живопис” и “Графика”

Дизайнер: специалност „Рекламна графика“ 

Актьор: специалност „Актьорство – драматичен театър“
ІІІ. Налични ресурси
1.  Човешки ресурси:

В НУИ работят 83 учители / от които 2 – доктор на науките, 2 с І ПКС, 7 с ІІ ПКС, 2 с ІІІ ПКС, 2 с ІV ПКС и 4 с V ПКС/ и 16 служители в непедагогически персонал. От педагогическите специалисти 64-ма са магистри, 17 - бакалаври и 1 – завършва висшето си образование. От непедагогическия персонал магистри са 3-ма служители, професионален бакалавър – 2-ма, 8 са със средно образование и 3-ма - с основно.


2. Материални ресурси

Базата на училището се състои от 2 учебни сгради, които разполагат с:

-        11 ателиета;

-         16 кабинета за професионална подготовка;

-         24 класни стаи, от които 21 оборудвани за професионална подготовка;

-         1 балетна зала;

-         2 концертни зали;

-         1 видеозала;

-         2 компютърни зали;

- 2 физкултурни салона, от които 1 оборудван за балетна зала;

- 1 библиотека.

3. Финансови ресурси

-         Издръжка на един ученик от специалностите „ Класически музикални инструменти“, «Народни инструменти», «Класическо пеене», «Народно пеене», «Джаз и поп пеене» – 3483 лв.

-         Издръжка на един ученик от специалностите „ Изящни изкуства“ и „Рекламна графика“ – 2631 лв.

-         Издръжка на един ученик в неприсъствена форма на обучение- 341лв.

Средната работна заплата за учебната 2015/2016 г. е 786лв за педагогическите специалисти, за непедагогическия персонал персонал – 586лв..

Средствата от собствени приходи възлизат на 3700лв..ІV. Резултати от самооценяването

СКАЛА НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТОТО КАЧЕСТВО

От 91 до 100 точки – отлично

От 66 до 90 точки – добро

От 46 до 65 точки – задоволително

До 45 точки – незадоволително

КРАЙНА ОЦЕНКА: Добро ниво на качеството на ПОО – 73 т.

ОБЛАСТ 1: ДОСТЪП ДО ПОО – 18 т. от 20 т.

Критерии:

- Публичност и популяризиране на предлаганото ПОО и съдържанието му – 2 т. от 3 т.

- Осигурена достъпна архитектурна среда – 2,5 т. от 3 т.

- Наличие на материално-техническа база за обучение по предлаганите професии (кабинети, учебни работилници, лаборатории и др.) в съответствие с изискванията на ДОИ - 5 т. от 5 т.

- Предлагане на обучение по професии и специалности с приоритетно значение на регионалния пазар на труда – 3 т. от 3 т.

- Равнище на административно обслужване - 2 т. от 2 т.

- Осигуряване на възможност за професионално образование и обучение в различни форми на обучение; - 1 т. от 1 т.

- Относителен дял на учениците и/или курсистите от уязвими групи спрямо общия брой обучавани - 1,5 т. от 2 т.

- Предоставяне на възможност за професионално обучение и валидиране на професионални знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 години – 1 т. от 1 т.
ОБЛАСТ 2: ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – 49т. от 65 т.

Критерии:

- Функционираща вътрешна система за осигуряване на качество на ПОО - 2 т. от 2 т.

- Създаден механизъм за ранно предупреждение за различни рискове - 0 т. от 1 т.

- Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството - 1 т. от 1 т.

- Проведено измерване на постигнатото качество чрез самооценяване – 3 т. от 3 т.

- Относителен дял на информираните и консултираните за кариерно развитие обучавани в ПОО от общия брой обучавани - 2 т. от 3 т.

- Относителен дял на учебните програми за производствена практика, ЗИП и СИП по професионална подготовка, разработени с участието на представители на бизнеса, от общия брой на тези учебни програми - 0 т. от 2 т.

- Осигуреност на педагогическия персонал с квалификация, съответстваща на изискванията към обучаващите, определени в ДОИ за придобиване на квалификация по професия; - 1 т. от 2 т.

- Осигурени условия за интерактивно обучение и учене - 1 т. от 2 т.

- Относителен дял на учителите, участвали в различни форми на допълнително и продължаващо обучение, от общия брой учители - 2 т. от 2 т.

- Относителен дял на учителите, участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда, от общия брой учители - 1,5 т. от 2 т.

- Относителен дял на учениците/курсистите,провели практическо обучение на работно място в реална работна среда и/или в условията на мобилност в друга страна, от общия брой обучавани, които по учебен план провеждат практическо обучение - 1,5 т. от 4 т.

- Относителен дял на отпадналите от ПОО към постъпилите в началото на обучението- 2т. от 2 т.

- Относителен дял на придобилите професионална квалификация от постъпилите в началото на обучението - 4 т. о т 4 т.

- Относителен дял на придобилите професионална квалификация лица от уязвимите групи към постъпилите в началото на обучението лица от тези групи - 2 т. от 2 т.

- Относителен дял на успешно положилите държавните изпити и/или изпитите по

теория и по практика на професията от допуснатите - 4 т. от 4 т.


  • Относителен дял на проведените изпити за придобиване на квалификация по професии с участието на социалните партньори от общия брой на проведените изпити - 2 т. от 4 т.

  • Организация и планиране на урока - 4 т. от 4 т.

  • Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците/курсистите - 1,5 т. от 4 т.

  • Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, уменията и компетентностите, информираност на учениците/курсистите за тях - 3 т. от 3 т.

- Ритмичност на оценяването - 2 т. от 2 т.

- Относителен дял на учениците, участвали в състезания,олимпиади, конкурси и др. от общия бр. ученици – 2 т. от 2 т.

- Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти - 2 т. от 2 т.

- Дейност на училищното настоятелство - 1,5 т. от 2 т.

- Сътрудничество с родителите - 2 т. от 2 т.

- Относителен дял на успешно положилите държавните зрелостни изпити от допуснатите - 2 т. от 2 т.

- Сътрудничество с работодатели и браншови организации на местно и регионално равнище – 0 т. от 2 т.
ОБЛАСТ 3: РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЦАТА ПРИДОБИЛИ ПО – 6 т. от 15 точки

Критерии:

- Относителен дял на реализираните лица на пазара на труда по професията (една година след придобиването на професионалната квалификация) от общия брой придобили професионална квалификация - 0 т. от 3 т.

- Относителен дял на придобилите професионална квалификация, продължили в следваща степен на образование и/или степен на професионална квалификация, от общия брой придобили професионална квалификация - 3 т. от 3 т.

- Степен на удовлетвореност на придобилите професионална квалификация от качеството на професионалната подготовка – проучвания чрез анкети/интервюта и други с най-малко 50 % от придобилите професионална квалификация - 3 т. от 3 т.

- Степен на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост – проучвания чрез анкети/интервюта и др. - 0 т. от 3 т.

- Степен на удовлетвореност на работодателите от партньорството с институцията – проучвания чрез анкети/интервюта и други с най-малко 50% от училищните партньори – 0 т. от 3 т.V. Анализ на получените резултати

ОБЛАСТ 1: Достъп до професионално образование и обучение

Критерий: Публичност и популяризиране на предлаганото ПОО и съдържанието му

      Училището използва многоообразни начини и средства за популяризиране на дейността си – отпечатване на рекламни материали, поддържане на информационни табла и информационни електронни средства в сградата на училището, участия в  радио и телевизионни предавания; публикации в печатни и електронни медии, реализация на концерти, спектакли, изложби и образователни програми в детски градини и училища, участия на ученици и преподаватели в културни събития на регионално, национално и международно ниво. Има разработен и добре действащ сайт с актуална и подробна информация, който се обновява своевременно.Критерий: Осигурена достъпна архитектурна среда

За децата със СОП /15 души/ е осигурена функционираща подкрепяща среда, която включва екип от специалисти, обособен ресурсен кабинет, разработени индивидуални учебни планове при нужда, проведено квалификационно обучение на ангажирани с такива деца учители. Местоположението на Училището не позволява изграждането на рампи към входовете. Адаптирано санитарно помещение за специални потребности е изградено в концертната зала.Критерий: Наличие на материално-техническа база за обучение по предлаганите професии (кабинети, учебни работилници, лаборатории и др.) в съответствие с изискванията на ДОИ

Всички класни стаи са ремонтирани и оборудвани с необходимия брой учебна мебел, която е в много добро състояние.

Всички часове по професионална подготовка се провеждат в обособени кабинети, ателиета, зали или класни стаи с необходимото за професионалната подготовка оборудване. Предстои обновяването на музикалния инструментариум.

Критерий: Предлагане на обучение по професии и специалности с приоритетно значение на регионалния пазар на труда

Развитието на културния сектор е сред приоритетите на Община Русе. В града успешно функционират оперен театър, драматичен театър, куклен театър, които осигуряват работни места за професиите – музикант - инструменталист, музикант – вокалист, балетист и актьор.Критерий: Равнище на административно обслужване

Административното обслужване в училището е достъпно (позволява бърз и надежден достъп до информация), ефективно (предлага полезни и лесни за използване инструменти), осъществява се и чрез използване на различни форми на ИКТ. Служителите, които го осъществяват, са компетентни, коректни, любезни и приветливи.Критерий: Осигуряване на възможност за професионално образование и обучение в различни форми на обучение

Училището осигурява възможност за професионално образование и обучение в повече от три форми на обучение – дневна, самостоятелна, индивидуална и задочна.Критерий: Относителен дял на учениците и/или курсистите от уязвими групи спрямо общия брой обучавани – %

В Училището се обучават 34 ученици от уязвими групи /със СОП, с един родител, социално слаби/, които са 7,49 % от общия брой обучавани.Критерий: Предоставяне на възможност за професионално обучение и валидиране на професионални знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 години

Училището предоставя възможност за професионално обучение и валидиране на професионални знания, умения и компетентности на лица, навършили 16 години по всички професиите, изучавани в училищетоОБЛАСТ 2: Придобиване на професионална квалификация

Критерий: Функционираща вътрешна система за осигуряване на качество на ПОО

Създадена е вътрешна система за осигуряване на качеството на ПОО, тя функционира ефективно - отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и се формират предложения за повишаване на качеството.Критерий: Създаден механизъм за ранно предупреждение за различни рискове

Няма създаден механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.Критерий:Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството

Изграден е механизъм за мониторинг и контрол и дейността му обхваща над 80% от показателите за измерване на постигнатото качество.Критерий: Проведено измерване на постигнатото качество чрез самооценяване

Проведено е самооценяване, има изготвен доклад с изводи и мерки за осигуряване на по-високо качество на ПОО.Критерий: Относителен дял на информираните и консултираните за кариерно развитие обучавани в ПОО от общия брой обучавани-%

Информираните и консултирани за кариерно развитие ученици са 32 % от общия брой. Проведени са срещи с преподаватели от Шуменския университет, Великотърновския университет и Русенския университет.Критерий: Относителен дял на учебните програми за производствена практика, ЗИП и СИП по професионална подготовка, разработени с участието на представители на бизнеса, от общия брой на тези учебни програми – %

Няма учебни програми по ЗИП и СИП, разработени с участието на представители на бизнеса.Критерий: Осигуреност на педагогическия персонал с квалификация, съответстваща на изискванията към обучаващите, определени в ДОИ за придобиване на квалификация по професия

Училището разполага с висококвалифициран персонал за професионална подготовка.

96,5 % от педагозите притежават необходимата квалификация, съответстваща на ДОИ.

Критерий: Осигурени условия за интерактивтно учене

Осигурени са условия за ползване на мултимедия в процеса на обучение. Прилагат се интерактивни методи като ролеви игри, симулация, решаване на казуси, провеждане на беседи, дебати, дискусии, разработване на проекти. Училището разработи и кандидатства с проект за изграждане на мултифункционален обучителен център за интерактивно учене по програма «Училище на бъдещето» на Фондация «Америка за България».Критерий: Относителен дял на учителите, участвали в различни форми на допълнително и продължаващо обучение, от общия брой учители – %

През учебната година 66,25 % от учителите в училището /срещу 58 % за миналата година/ повишиха своята професионална квалификация в организирани форми на обучение. Осигурена е възможност на всички желаещи учители да участват в квалификационни форми, проведени от други институции. Ръководството подпомага изпълнението на плана за квалификацията на педагогическия персонал и поощрява участието и в различни извънучилищни форми. 23-ма учители са подготвили ученици, лауреати на регионални, национални и международни конкурси, което е доказателство за високото качество на професионалното образование и обучение в НУИ – Русе.Критерий: Относителен дял на учителите, участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна и/или на работно място в реална работна среда, от общия брой учители – %

Няма учители, участвали в допълнително обучение чрез мобилност в друга страна. 24 % от учителите работят и в реална работна среда.Критерий: Относителен дял на учениците/курсистите,провели практическо обучение на работно място в реална работна среда и/или в условията на мобилност в друга страна, от общия брой обучавани, които по учебен план провеждат практическо обучение – %

Няма сключени договори с работодатели, практическите занятия се провеждат в училището. Но ученици от различни специалности участват в постановки на Държавна опера – Русе, което обогатява тяхната професионална подготовка. Необходимо е да се развие партньорска мрежа с работодатели за провеждане на учебна практика в реална работна среда.Критерий: Относителен дял на отпадналите от ПОО към постъпилите в началото на обучението – %

Няма отпаднали от ПОО ученици.Критерий: Относителен дял на придобилите професионална квалификация от постъпилите в началото на обучението – %

100 % от постъпилите ученици са придобили професионална квалификация, което е знак за отлична професионална подготовка.Критерий: Относителен дял на придобилите професионална квалификация лица от уязвимите групи към постъпилите в началото на обучението лица от тези групи – %

100 % от лицата от уязвими групи са придобили професионална квалификация.Критерий: Относителен дял на успешно положилите държавните изпити и/или изпитите по теория и по практика на професията от допуснатите – %

100 % от учениците са положили успешно изпитите по теория и практика на професията / срещу 98 % за миналата година.Критерий: Относителен дял на проведените изпити за придобиване на квалификация по професии с участието на социалните партньори от общия брой на проведените изпити – %

Социалните партньори се отзовават на поканите на училището и участват в до 30 % от изпитите. През учебната година на Защитата на дипломни работи на художниците присъстваха двама представители на Великотърновския университет. Необходимо е да се привлекат повече социални партьори към процеса на ПО.Критерий: Организация и планиране на урока

Над 80 % от учителите имат достатъчни умения при планиране на урока, проявяват гъвкавост и творчество и разбират необходимостта от промени в плановете си, за да отговорят на нуждите на групи или отделни ученици (изоставащи, напреднали)Критерий: Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците/курсистите

Около 40 % от учителите използват 3 форми на проверка и оценка – устна, писмена, практическа, тест, проект, презентация. Процентът е константен през последните три години. Необходимо е повече преподаватели да прилагат по-гъвкав подход при оценяване на учениците с цел оптимални резултати при проверка знанията и уменията на обучаваните.Критерий: Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, уменията и компетентностите, информираност на учениците/курсистите за тях

81 % от учителите имат разработени критерии за оценяване знанията и уменията на учениците и учениците са запознати с тях.Критерий: Ритмичност на оценяването

Над 80 % учителите оценяват ритмично постиженията на учениците/курсистите в съответствие с Наредбата за системата за оценяване, проверяват прецизно писмените работи, отстраняват грешките, оценяват ги и поставят аргументирана рецензия. Съхраняват входно и изходно ниво до края на учебната година.Критерий: Относителен дял на учениците, участвали в състезания,олимпиади, конкурси и др. от общия бр. ученици – %

72 ученици са спечелили награди от регионални, национални и международни конкурси /срещу 70 за миналата година/. А над 80 % от учениците в училището са участвали в майсторски класове, уъркшопи, пленери, фестивали, представителни изяви на регионално, национално и международно ниво. Подобни участия са добра практика и стимулират професионалното израстване и усъвършенстване на учениците в алтернативна и неформална среда.Критерий: Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти

Училището има разработени 5 проекта (2 – общински, 3 - национални) и класирани 4 проекта (2 – общински, 2 - национален) срещу разработени и класирани 5 проекта за миналата година (1 – училищен, 1 – общински, 1 - национален, 2 - международни)Критерий: Дейност на училищното настоятелство

Училищното настоятелство има съществен принос в осигуряването на допълнителни финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от училището, разработва проекти, подпомага социално слаби и стимулира изявени ученици.Критерий: Сътрудничество с родителите

Има изграден информационен кът с учебните планове по професии/специалности, посочени са сайтове, от които родителите могат да се запознаят със съответните ДОИ, национална изпитна програма и учебни програми. Родителите са запознати на първата родителска среща с училищния учебен план (чл. 140 и, ал.3 от ППЗНП). На сайта на училището се намира цялата информация за учебната документация.

Средната посещаемост на родители на родителска среща – годишно е от 41 до 60 %.

Проведено е проучване за удовлетвореност на родителите по конкретни въпроси – чрез анкети с 55 % от родителите на учениците /срещу 30 % през миналата година/. 93 % от тях /срещу 84 % през миналата година/ са удовлетворени от дейността на училището и смятат, че децата им се обучават в добра училищна среда, която спомага за тяхното пълноценно развитие. 97 % от родителите / срещу 93 % за миналата година/ са доволни от качеството на комуникация с учителите.

86 % от родителите се интересуват от извънкласните дейности в училището и се информират за тях, включително и чрез училищния сайт. 56 % /срещу 54 % за миналата година/ са участвали в извънкласни дейности, а 92 % / срещу 86 % за миналата година/ биха участвали и подкрепили самостоятелно или чрез училищното настоятелство организацията и провеждането им.

Критерий: Относителен дял на успешно положилите държавните зрелостни изпити от допуснатите

Относителният дял на учениците, успешно положили двата държавни зрелостни изпита спрямо допуснатите е 100 % срещу 92 % за миналата година.Критерий: Сътрудничество с работодатели и браншови организации на местно и регионално равнище

Работодателите и браншовите организации на местно и регионално равнище не участват в провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация. Няма изградена система за осигуряване на работни места в реална работна среда за провеждане на практическо обучение на учениците.ОБЛАСТ 3: Реализация на лицата, придобили професионална квалификация

Критерий: Относителен дял на реализираните лица на пазара на труда по професията (една година след придобиването на професионалната квалификация) от общия брой придобили професионална квалификация – %

Няма ученици, реализирали се на пазара на труда по професия (една година след придобиването на професионалната квалификация)Критерий: Относителен дял на придобилите професионална квалификация, продължили в следваща степен на образование и/или степен на професионална квалификация, от общия брой придобили професионална квалификация – %

68 % от придобилите професионална квалификация / срещу 60 % за миналата година/ са продължили в следваща степен на образование през 2015/2016 г.Критерий: Степен на удовлетвореност на придобилите професионална квалификация от качеството на професионалната подготовка – проучвания чрез анкети/интервюта и други с най-малко 50 % от придобилите професионална квалификация

Проведена е анкета с 94 % от придобилите професионална квалификация ученици. 73 % от тях са удовлетворени от нивото на знания и умения, придобити в училище. 79 % смятат, че получената професионална подготовка е основа за тяхното бъдещо професионално развитие. 82% считат, че преподавателите по професионална подготовка са достатъчно квалифицирани.Критерий: Степен на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от пригодността им за заетост – проучвания чрез анкети/интервюта и др.

Не е осъществено подобно проучване.Критерий: Степен на удовлетвореност на работодателите от партньорството с институцията – проучвания чрез анкети/интервюта и други с най-малко 50% от училищните партньори

Не е осъществено проучване.


VІ. 1. Постижения и добри практики в оценяваните области

- НУИ има дългогодишни традиции и резултати в професионалната и образователна дейност, съобразена с динамичното социално-икономическо развитие на община Русе и региона;

- Актуални специалности, ориентирани към пазара на труда;

- Квалифициран педагогически състав;

- 100 % успеваемост на ДЗИ и ДИПК

- Много добра реализация на учениците след завършено висше образование, както по изучаваната професия така и в други професионални сфери в страната и чужбина;

- Богат годишен учебно-творчески календар;

- Активно участие на ученици и преподаватели в културния живот на града;

- Работа по европейски, национални и училищни проекти;

- Много добра комуникация с родителската общност с над 80 % процента одобрение и подкрепа на дейността на училището;

- Активно функциониращо Училищно настоятелство;

- Ежегодно обновявана МТБ;

- Изградени партньорски взаимоотношения с културни институти в града и страната.
VІ. 2. Области, нуждаещи се от подобрение и мерки за повишаване качеството на ПОО:

Област „ Придобиване на професионална квалификация“:

- Създаване на механизъм за ранно предупреждаване за различни рискове;

- Привличане на представители на бизнеса в изготвянето на нови учебни програми по специалности и професии, като механизъм за осигуряване на адекватни на пазара на труда знания и компетенции.

- Обновяване на инструментариума в училището. Обогатяване на МТБ с мултимедийна техника. По-широко прилагане на интерактивни методи на преподаване с цел повишаване мотивацията на учениците за участие в учебния процес. Организиране на открити уроци по темата и обсъждане на ПС и в методическите обединения.

- Масово прилагане от учителите на по-гъвкав подход при оценяване на учениците с цел оптимални резултати при проверка знанията и уменията на обучаваните. Да се използват три и повече форми за проверка.

- Участие на учители в европейски програми за мобилност на педагогически кадри с цел обмяна на добри практики и постигане на европейски стандарт в качеството на професионално обучение.

- Да се търсят възможности за сключване на договори с работодатели и браншови организации за провеждане на учебно-производствената практика в реална работна среда, за сътрудничество при модернизацията на материално-техническата база на училището.

- Привличане на по-широк кръг социални партньори за участие в провеждането на ДИПК.


Област: Реализация на лицата, придобили професионална квалификация

- Осъществяване на проучване за степента на удовлетвореност на работодателите от знанията, уменията и компетентностите на придобилите професионална квалификация и от партньорството с училището.


Приет на ПС с Протокол № 13/13.07.2016 г.


Председател на Комисията по самооценка:………..............

/Деница Кръстанова/
Каталог: school -> documents -> 2016-2017
school -> Резултати от националния кръг на състезанието по английски език, проведено на 19. 03. 2011 г в гр. Ямбол ниво А2 Pre-intermediate
school -> Резултати от националния кръг на състезанието по английски език, проведено на 24. 03. 2012 г в гр. София yletest ниво Movers Излъчени победители
school -> Проведено на 28. 03. 2009 г в Соу „Христо Ботев” гр. Враца Излъчени победители
school -> Характеристика на ученика
school -> Име на учебното заведение
school -> Списък на училища от област сливен
documents -> Училищен учебен план


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница