Анализ за техническото и експлоатационно състояние на потенциално опасни водни обекти язовири, реки, сгуроотвал и шламоотвал пролетна проверка 2011 годДата21.09.2017
Размер100.07 Kb.
#30716АНАЛИЗ
ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО И ЕКСПЛОАТАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИ ВОДНИ ОБЕКТИ - ЯЗОВИРИ, РЕКИ, СГУРООТВАЛ И ШЛАМООТВАЛ - пролетна проверка 2011 год.
 1. ЯЗОВИРИНа територията на Варненска област са картетокирани 67 бр. язовира, 52 бр. бяха обект на проверка от комисия, назначена със заповед № РД-11-7706-39/31.01.2011 год. на Областния управител на Варненска област, от които 15 бр.. са определени като потенциално-опасни. При проверките, извършени от 01.03.2011 год до 10.05.2011 год. на язовири, реки, сгуроотвал и шламоотвал беше констатирано:

 • 6-те язовира - “Цонево”, “Елешница”, “Снежина”, “Генерал-Киселово”, „Тръстиково” и „Комарево-Храброво”, стопанисвани от “Напоителни системи” ЕАД са в много добро техническо състояние, с някои изключения за яз.”Цонево”. На същия е нарушена бетоновата облицовка на водобойния кладенец към мелиоративния и промишлен изпускател.Извършено е частично укрепване чрез каменна заскалявка.Направено е искане до Комисията за бедствия и аварии за отпускане на средства за ремонт , които все още се бавят.Неизвършването на ремонта води до възможност от авариини ситуации и намалено количество на водните запаси в язовира.

Аварийните планове на язовирите са актуализирани, аварийните складове са окомплектовани. За всички констатирани недостатъци по техническото им състояние са дадени предписания със срокове за тяхното отстраняване. Поддържат се лимитираните водни количества, като водните им запаси към края на 30.04 2011 г. са както следва:

 • яз. “Цонево” – 220 070 000 м3;

 • яз. “Елешница”– 9 498 000 м3;

 • яз. “Генерал-Киселово” – 1 358 000 м3;

 • яз. “Снежина” – 1 616 000 м3;

 • яз. “Тръстиково” –3 773 000 м3;

 • яз. “Комарево-Храброво” – 305000 м3;

Община Провадия - два от язовирите са потенциално опасни - • Яз.”Черковна” е в добро техническо състояние. Водният запас към деня на проверката е 800 000 м3. Язовирът е с изправен основен изпускател.Необходимо е допочистване на двата откоса от дървета и храсти.

 • Яз.”Манастир” е в задоволително техническо състояние. Предписанието да се почистят сухия, мокрия откос и преливника от дървета и храсти не е изпълнено и наново е предписано.. Водният запас към деня на проверката е 600 000 м3. Аварийният план е актуализиран,ав.склад не доокомплектован.

 • останалите язовири – Бозвелийско, Тутраканци I,Тутраканци-3,Блъсково1 и 2,Храброво, Измътец са с изправни основни изпускатели и в относително добро състояние,със забележки по почистване на откосите от храсти и дървета. Необходимо е на яз.Бозвелийско да се отремонтира каменната облицовка на мокрия откос и се възстанови общинската собственост на преливника на язовира.

Аварийните планове са актуализирани, с изключение на Храброво и Тутраканци 1 Аварийните складове на Манастир, Тутраканци, Храброво не са оборудвани.


 • Община Ветрино – само яз.”Доброплодно” е потенциално опасен. Техническото му състояние е добро, основния изпускател е отремонтиран, водният запас към деня на проверката е 1 400 000 м3. Язовирът има авариен план и склада е окомплектован. Необходимо е допочистване на двата откоса от храсти.

От останалите десет язовира, пет са сухи – Момчилово, Невша, Млада гвардия I, Белоградец I Ветрино I.Същите не се използват. Язовирите Ветрино II, Средно село, Белоградец, Млада Гвардия II са със забележка- почистване на откоси. Актуализирани са аварийните им планове, оборудвани са ав.складове .Язовир Габърница е в не добро състояние ,пропаднала е и са иззети земни маси от короната.Няма изграден авариен склад.

Въпреки дадените предписания през2010г.все още не е решен проблемът със собствеността на язовирните стени.Общината има АОС за чашите ,но не и за стените.


Община Суворово – проверени бяха четири язовири Левски, „Изгрев” Николаевка”I и ”Николаевка II”, като само последния е потенциално опасен. Собствеността му е смесена – стената и съоръженията са на фирма „Ив и Ан-6 – Ангел Ангелов”, а язовирната чаша е общинска собственост. Аварийният план не е актуализиран, аварийния склад не е доокомплектован. В момента се води съдебна преписка за собствеността. Сухия откос е частично обрасъл с храсти, водният запас към деня на проверката е 1 500 000 м3.Извършен е ремонт на изпускателния кран на язовира и почистена шахтата на изпускателя. На язовирНиколаевка”I е разрушена бетоновата облицовка на преливника.Нерагламентирано е повдигнато нивото на преливника.Не се спазва предписания контролен обем на язовира. Язовир „Изгрев” е със затлачен основен изпускател. Откосите са за почистване.Аварийните планове са актуализирани, аварийните складове са оборудвани .
Община Аврен – Проверени са пет язовира. Яз.”Аврен” се води потенциално-опасен, водният запас към деня на проверката е 200 000 м3. Основния изпускател е изправен, мокрия откос е със свлечена частично каменна облицовка, сухия откос е недопочистен от дървета и храсти. Има актуализиран аварийния план. Складът е оборудван. Бяха проверени и язовирите „Приселци” „Здравец”, Мумлеза” и „Садово”. Най-лошо е състоянието на яз „Мумлеза”, на който не е изправен основния изпускател , преливника е затлачен и обрасъл с растителност.Стените на язвирите Здравец и Садово са обрасли с дървета и храсти.Не бяха проверени основните им изпускатели поради не явяване на арендаторите им по време на проверката Всички язовири с изключение на „Приселци” са с неактуализирани аварийни планове и необорудвани аварийни складове.
Община Долни Чифлик- От четирите проверени язовира, три се водят потенциално-опасни.

- Яз.”Долни Чифлик”- язовирът е завирен на 500 000 м3. Стената, съоръженията към нея и язовирната чаша са частна собственост и са в добро състояние. Има актуализиран авариен план и оборудван авариен склад.

- Яз.”Пчелник”-налични 300 000 м3 вода . Стената и съоръженията към нея са частна собственост. Извършен е предписаният 2010 г.ремонт на язовирната стена. Има актуализиран авариен план и оборудван авариен склад.

- Яз.”Горен Чифлик” е в добро техническо състояние. Водният запас към деня на проверката е 800 000 м3. Необходимо е да бъдат допочистени от храсти сухия и мокрия откос. Има актуализиран авариен план и оборудван авариен склад.

- Яз.Юнец - не е завирен поради техническото му състояние. В резултат на суфозия са свлечени земни маси в сухия откос. Необходимо е да бъде изготвен проект и съгласно него да се отремонтира стената.Такова предписание е дадено и миналата година но все още не е изпълнено.
Община Вълчи дол – проверени 5 бр. язовира 3 които се водят в картотеката като потенциално опасни – Ген. Колево, Брестак II и Яз “Страхил”

 • Яз.”Генерал Колево” – основният изпускател е неизправен – затлачен. Сухият, мокрият откос и преливника са частично почистени от дървета и храсти. Преливника е преграден с мрежа. Водният запас към деня на проверката е - 250 000 м3. Основният изпускател е затлачен.Всички тези констатации са от миналата година ,не са отстранени,затова отново е предписано всички неизправности да се отстранят.

 • Яз. “Брестак II” – в добро техническо състояние. – завирен обем – 156 000 м3. Основният му изпускател е изправен.

Яз “Страхил” – водният му запас към деня на проверката е 566 000 м3. Основният му изпускател е затлачен и неизползваем.В района на преливника има натрупани инертни материали с цел повдигане нивото.Извеждането на водата от преливника става непосредствено до петата на стената, което води до нейното подмиване. Всички тези констатации са от миналата година, не са отстранени, затова отново е предписано всички неизправности да се отстранят.

Трите язовира са с актуализирани аварийни планове и комплектовани аварийни складове.

Язовирите „Искър” и „Добротич” също имат забележки по техническо им състояние.Стената на „Добротич” има пропаднала част от мокрия откос.Откосите и на двата язовира са обрасли с храсти и дървета .Изпускателят на „Добротич” е със заварен изпускателен кран и бе невъзможно да бъде проверен Двата язовира имат аварийни планове, складовете им са комплектовани.
Община Аксаково – от проверените 4 бр. язовира нито един не се води в картотеката като потенциално опасен.

яз.”Осеново” – Стената е прерязана, не се задържа вода .в язовирната чаша Сухият, мокрият откос и речното легло са обрасли с дървета и храсти, короната е улегнала, основния изпускател е засипан и неизправен.

яз.”Любен Каравелово” – Преливникът е пропаднал, затлачен е основния изпускател, короната е улегнала. Двата откоса са обрасли с дървета и храсти.

яз.”Крумово” - Преливникът е пропаднал, затлачен е основния изпускател, короната е улегнала. Двата откоса са обрасли с дървета и храсти.

яз.”Ботево” - Преливникът е пропаднал, затлачен е основния изпускател, короната е улегнала. Двата откоса са обрасли с дървета и храсти.

Всички язовира имат аварийни планове, аварийните складове липсват. В момента тече процедура за отдаването им от Общината на концесия .За язовир „Осеново”има сключена вече такава.


Община Бяла – яз.”Господиново”завирен обем – 80 000 м3. Короната му е улегнала, основния изпускател е неизправен, преливника е удълбочен.Има наличие на филтрация от стената.Частично е нарушена каменната облицовка на мокрият откос.Короната е улегнала вследствие движение по нея на превозни средстваЛипсва авариен склад. Всички тези констатации са от миналата година, не са отстранени, затова отново е предписано всички неизправности да се отстранят.

Община Дългопол - проверени 2 язовира „Партизани” и „Дългопол”.Състоянието на яз.”Партизани” не отговаря на техническите изисквания.Има пропадания в отделни участъци на короната,двата откоса и преливникът и 500м.зона са обрасли с дървета и храсти.Основният изпускател не работи.Липсва авариен план и склад.Язовир „Дългопол”е със скъсана стена и не се използва.


2. СГУРООТВАЛ “БЕГЛИК ЧАИР” И ШЛАМООТВАЛ “ПАДИНА”
Сгуроотвал “Беглик чаир”, собственост на ТЕЦ “Варна” ЕАД е в добро техническо състояние. Намиването на шлам става в първа секция на сгуроотвала с 6 бр. изтичала, като плажната ивица е оформена.Избистрените води от 1-ва секция на сгуроотвала са в допустимите ПДК за замърсеност. Монтирани са изтичала за периодично подаване от две багерни помпи на вода с цел недопускане на запрашаване на района. Аварийният план е актуализиран, аварийният склад е окомплектован, съгласно правилника за безопасност на труда при експлоатация на хвостохранилища и шламохранилища.Има изготвен годишен анализ за техническото състояние на сгуроотвала за 2010 г.
Шламоотвал “Падина”, собственост на “Солвей-соди” АД е в много добро техническо състояние, плажната ивица е правилно оформена. . Аварийният план е актуализиран, аварийният склад е окомплектован, съгласно правилника за безопасност на труда при експлоатация на хвостохранилища.
3. РЕКИ

Потенциално опасни реки на територията на областта са: Камчия, Провадийска и Ана дере. При проверката е констатирано:
Река Камчия

При моста с.Пода – наличие на наносни храсти при ляв устой. Това създава условия за подприщване от влачени дървета.

При моста с Сава-отнесена лява берма до устоя на моста.

При моста с.Камен дял-отнесени и свлечени земни маси от кюнето в участък от 40 м. след десен устой.

Въжения мост в района на село Гроздево представлява потенциална опасност при използване.

Има островно образувание от наносни дървета на км.41+600 с.Величково.По бермите има локални изравяния на км. 26+324, км.47+670, км. 50+710, км. 54+000, км. 54+120, км. 54+450.

Извлечена е земна маса от участък на берма след моста при с.Дъбравино, в същият участък е образуван остров в коритото на реката.

Понижено е нивото на дигите в район км.8+500 до 10+500 Коритото на реката и дигите са обрасли в зоната на не почистените участъци.


Река Провадийска – добро състояние на диги и берми, затлачено е речното корито.

Открадната е жаба-клапа на шлюза на дере в регулация на с.Синдел. Необходимо е изграждане на защитна дига от км.17+150 до км. 17+350.

В района на Петровско дере община Провадия има нерагламентирано сметище.
Река Ана дере

В района на мостовете, реката е почистена. Кюнето на реката има участъци с локални улягания на дигите и силно обрастване с храсти и дребна растителност.Необходимо е да бъде почистен и оформен коригирания профил на дигите в участък км.0+000 до км. 5 +347 край с.Бозвелийско и Тутраканци и изграден нов шлюз на дясна дига при км.10+420 край с.Комарево.В района на моста на с.Славейково има бетонни елементи от стар мост, които подприщват оттока..В участъка на община Провадия не са обезопасени общинските дерета срещу преливане при високи води.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ:

Потенциално опасните язовира са 15 бр. по картотеката на областта, сгуроотвала, шламоотвала и трите реки и в бъдеще само те трябва да са обект на двукратната годишна проверка.

Аварийните планове на стопанисваните от “Напоителни системи” ЕАД – Варна язовири и трите реки са актуализирани, аварийните складове са окомплектовани и съгласувани с ОУ”ПБЗН”- Варна.

Все още липсват аварийни планове и оборудвани складове за действие при бедствия на общинските язовири.

За останалите ПО язовири и реки:


 • С неактуализирани или липсващи аварийни планове, както и аварийни складове са ПОЯ :”Доброплодно”, ”Николаевка II”, Манастир. Собствеността на яз.”Николаевка II” е смесена – стената и съоръженията са на фирма „Ив и Ан-6 – Ангел Ангелов”, а язовирната чаша е общинска собственост.

 • С неизправни основни изпускатели са ПОЯ -Генерал Колево и Страхил

.


 • Сгуроотвал “Беглик чаир”, собственост на ТЕЦ “Варна” ЕАД и Шламоотвал “Падина”, собственост на “Солвей-соди” АД са в много добро техническо състояние, с актуализирани аварийни планове и оборудвани аварийни складове.
 • Кметовете на общини Провадия и Аврен е необходимо да предприемат мерки за осигуряване проводимостта на реките и деретата в сервитута на населените места. Да се ликвидира нерегламентирано сметище на „Петровско дере” в района на гр.Провадия. Областно ПУ е необходимо да отстрани бетоновите блокове от стария мост в района на с.Славейково.
 • „Напоителни системи” ЕАД да продължи дейността по отремонтиране на водобойните кладенци на двата изпускателя на язовир „Георги Трайков” и другите недостатъци констатирани при проверката на р.Камчия,Ана дере,Провадийска и язовирите стопанисвани от тях.
 • Кметът на община Долни чифлик да предприеме мерки по обезопасяване или премахване на въженият мост над реката в района на село Гроздево.
 • Кметът на община Вълчи дол да предприеме спешни мерки за отремонтиране основните изпускатели на язовири Генерал Колево и Страхил.
 • На съвещание с кметовете на общини под председателството на областният управител да бъде разгледан анализа и бъдат набелязани мерки за отстраняване на допуснатите нередности.КОМИСИЯ ИЗГОТВИЛА ОТЧЕТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ:..................................

/ инж. К. ПОПОВ/ - ОУ ПБЗНЧЛЕНОВЕ:

1. ........................................

/инж. В. ГЕОРГИЕВА/ – ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

2..........................................

/инж. Г. ЦОНЕВА/ - БДЧР

3..........................................

/инж. Н. ДЕМЕРДЖИЕВ/ - НАП. СИСТЕМИ

4........................................../А. НАЧЕВА/ - ОБЛ. АДМИНИСТРАЦИЯ
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница