Анализи и прогнози декември, 2006 Дефицитът по текущата сметка нараства с 54. 8% на годДата16.06.2017
Размер117.09 Kb.
#23723


БЪЛГАРИЯ:

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ
Декември, 2006
Дефицитът по текущата сметка нараства с 54.8% на годишна база до EUR 3.115 млрд. (12.9% от БВП) за януари-ноември. Същевременно ПЧИ в страната нарастват с 96.3% на год. база до EUR 3.308 млрд. (13.7% от БВП)

Темпът на нарастване на външнотърговския дефицит се забавя до 17.1% на год. база за периода януари-ноември

Брутният външен дълг нараства до EUR 18.515 млрд. (78.5% от БВП) в края на октомври

През ноември е отчетена инфлация от 1.2% (6.5% на год. база)

Промишлените продажби забавят темпа си на растеж до 4.7%, а производството - до 3.5% на годишна база през ноември

Ръстът на продажбите на дребно и едро се ускорява съответно до 16% и 2.8% на год. база през ноември

Ръстът на потреблението на домакинствата изпреварва този на разходите им през ноември: 17.8% срещу 15.2% на год. база

9.12% е равнището на безработица в края на декември

В края на ноември излишъкът по консолидирания бюджет достига BGN 2.5 млрд. (5.3% от БВП)

Ръстът на паричното предлагане се ускорява до 26.9% на годишна база в края на декември

Темпът на нарастване на вътрешния кредит се ускорява от 11.73% на годишна база в края на ноември до 15.03% в края на декември

Ръстът на кредитния портфейл се ускорява до 23.65% в края на ноември

Доходността на пенсионните фондове продължава да пада

SOFIX и BG-40 достигат нови максимални стойности (от 1224.75 и 199.88 пункта съответно) през декември

I. ВЪНШЕН СЕКТОР

1. Платежен баланс

Дефицитът по текущата сметка нараства с 54.8% на годишна база до EUR 3.115 млрд. (12.9% от БВП) за януари-ноември

По предварителни данни на Централна банка, през ноември е отчетен дефицит по текущата сметка от EUR 463.3 млн. спрямо EUR 436 млн. година по-рано и така натрупаният от началото на годината дефицит достига EUR 3.115 млрд., което с 54.8% повече спрямо същия период на миналата година. Като относителен дял, дефицитът по ТС възлиза на 12.9% от прогнозния БВП спрямо 9.4% година по-рано.

Основен фактор за формирането на отрицателно салдо по текущата сметка е външнотърговския дефицит, макар че всички основни статии по ТС се влошават през отчетния период. Излишъкът по услугите се свива до EUR 596 млн., въпреки увеличилите се с 4.5% на год. база приходи от туризъм. По-малки са и отчетените нетни доходи (EUR 84.7 млн. при EUR 253.8 млн. год. по-рано) и текущи трансфери (EUR 756.9 млн. при EUR 896.6 млн.).

Очакванията са до края на 2006 г. дефицитът по текущата сметка да нарасне до 14.5 - 15% от БВП при 11.3% за 2005г.

Благодарение на значителните потоци на преки и дългови инвестиции и натрупаните EUR 436.6 млн. в статията пропуски и грешки, платежният баланс завършва на положителна територия: EUR 1.816 млрд. в края на октомври при EUR 609.7 млн. година по-рано.

ПЧИ в страната нарастват с 96.3% на год. база до EUR 3.308 млрд. (13.7% от БВП) за периода януари-ноември

По предварителни данни на Централната банка, ПЧИ в страната нарастват почти два пъти (96.32%) до рекордните EUR 3.308 млрд. (13.7% от БВП) за периода януари-октомври при EUR 1.685 млрд. (7.9% от БВП) за същия период на 2005 г. Така те покриват 106.2% от дефицита по текущата сметка за отчетния период при 83.7% година по-рано.

От приватизация са постъпили EUR 206 млн., а набраният дялов капитал от други сделки е в размер на EUR 1.716 млрд. Половината от тях (EUR 987.9 млн.) са насочени към закупуването на недвижими имоти, което представлява нарастване от 3.5 пъти за една година. Най-много инвестиции за отчетния период са привлечени от Великобритания (19.4%), Холандия (19.2%) и Чехия (9.3%).

В същото време преките инвестиции в чужбина намаляват 4 пъти до EUR 56.3 млн.Темпът на нарастване на външнотърговския дефицит се забавя до 17.1% на год. база за периода януари-ноември

Външнотърговският дефицит се влошава с 13.8% на год. база до EUR 552.2 млн. през ноември и така ръстът на натрупания от началото на годината дефицит достига 17.1% или EUR 4.553 млрд., което представлява 18.8% от БВП (спрямо 18.1% година по-рано).

Ръстът на износа остава нисък през ноември: 17.8% на год. база, поради отчетеното забавяне в металодобивната и металопреработващата промишленост. В следствие на спада в цената на петрола, темпът на вноса се забавя също до 16.4% на год. база. За в бъдеще износът ни ще бъде повлиян отрицателно от затварянето на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй, допринасял 2.5% за общия износ.

Почти 50% от външнотърговския ни дефицит се дължи на вноса на енергийни суровини от Русия. Поради същата причина е отрицателен и баланса ни с Румъния (-EUR 175 млн.). В основата на EUR 1.671 млрд. дефицит с ЕС стои обаче високото търсене на инвестиционни стоки у нас. За отбелязване са също отрицателните търговски салда с Китай (EUR 641млн.) и Бразилия (EUR 303 млн.).2. Външен дълг

Брутният външен дълг нараства до EUR 18.515 млрд. (78.5% от БВП) в края на октомври

По предварителни данни на БНБ, в края на октомври брутният външен дълг възлиза на EUR 18.515 млрд. или 78.5% от БВП, което представлява нарастване с EUR 74.6 млн. (0.4%) спрямо септември и с EUR 3.405 млрд. (22.5%) спрямо края на 2005 г. Краткосрочните задължения на страната са в размер на EUR 5.224 млрд. (28.2% от дълга, спрямо 22.8% година по-рано). Външният държавен дълг, намалявайки с EUR 33.6 млн. (0.73%) за последния месец и с EUR 614.9 млн. (11.9%) от началото на годината, възлиза на EUR 4.557 млрд. в края на октомври. За сметка на това дългът на частния сектор се увеличава съответно с EUR 108.2 млн. (0.7%) и EUR 4.020 млрд. (40.4%) за същия период до EUR 13.959 млрд. или 75.39% от външния дълг (спрямо 62.52% година по-рано). Външните дългове на банките, търговските фирми и вътрешно - фирмената задлъжнялост остават почти без промяна спрямо септември, възлизайки съответно на EUR 3.180 млрд., EUR 6.302 млрд. и EUR 5.267 млрд. Най-голяма динамика е отчетена при търговските фирми, чиито дългосрочни заеми нарастват (с EUR 180.1 млн.) за сметка на краткосрочните такива (-EUR 123.8 млн.).


II. РЕАЛЕН СЕКТОР

1. Инфлация

Отчетена е инфлация от 1.2% през декември (6.5% на год. база)

По данни на НСИ, потребителските цени се повишават с 1.2% през декември. Така средната инфлация за годината е 7.3%, а в края на периода тя се ускорява до 6.5% на год. база.

През декември поскъпването е водено от хранителните стоки, чиито цени се увеличават средно с 2.5% спрямо предишния месец, като най-много поскъпват зеленчуците (13.8%), брашното (5.1%) и хляба (3%). Нехранителните стоки и услугите поскъпват с 0.3%, а общественото хранене - с 0.9%.

Правителствените очаквания са за 3.1% инфлация в края на 2007г. и средногодишна стойност от 4.4%, въпреки увеличението на акциза на горивата, очакваното повишаване на заплатите и евентуалното поскъпване на хранителните стоки в следствие на приемането ни в ЕС.Темпът на растеж на цените на производител се забавя до 8.1% на год. база в края на ноември (спрямо 8.5% месец по-рано) в следствие на забавянето в добивната промишленост и производството и разпределение на ел. и топлинна енергия и газ, съответно до 41.1% и 10.5% на год. база. Ускорение се отчита единствено в преработващата промишленост до 4.4% на год. база.2. Промишлени продажби

Промишлените продажби забавят темпа си на растеж до 4.7%, а производството – до 3.5% на год. база през ноември

Запазват се тенденциите от миналия месец: ръстът на промишлените продажби се забавя от 6.9% в края на октомври до 4.7% на год. база в края на ноември, в следствие на спад в добивната промишленост (-10.5% на год. база) и в производството и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газ (-13.4%), обясняващ се донякъде с спирането на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ Козлодуй. Така продажбите в преработващата промишленост (7.5% на год. база) обуславят изцяло положителния ръст, въпреки отчетеното и там забавяне. Задълбочава се спадът в металодобивната промишленост до 25.6% на год. база, което ще се отрази върху износа на страната.

Темпът на растеж на промишленото производство през ноември се забавя до 3.5% на год. база спрямо 5% месец по-рано.3. Търговия на дребно

Ръстът на продажбите на дребно се ускорява до 16% на год. база през ноември

По данни на НСИ, ръстът на продажбите на дребно се ускорява до 16% на год. база в края на ноември спрямо 15.5% месец по-рано, като засяга всички съставящи я дейности с изключение на търговията със стоки за домакинството и битова техника. Така тя отново е с най-голям ръст (19.6%), а с най-нисък продължава да бъде търговията с фармацевтични и медицински стоки (1.3%).Ръстът на нетните приходи от търговия на едро остава сравнително нисък, въпреки отчетеното подобрение: от 2.5% на год. база през октомври до 2.8% на год. база през ноември.

На месечна база се наблюдава дори забавяне в ръста на нетните приходите от търговията на дребно (от 3.3% до 1.6%) и спад в тези от търговията на едро с 0.5%.

4. Потребление на домакинствата

Потреблението на домакинствата се увеличава с 17.8% на годишна база през ноември, а доходите им с 15.2%

По данни на НСИ, средните парични разходи на домакинствата нарастват по-бързо от доходите им: 17.8% спрямо 15.2% на год. база и възлизат съответно на BGN 502.52 и BGN 496.68 в края на ноември.

Работните заплати и пенсиите продължават да бъдат основните източници на доходи за домакинствата, като делът на първите нараства до 54.5% в общата структура, а този на пенсиите намалява до 25.8%. Приходите от продажба на имущество също увеличават относителния си дял от 0.1% до 0.6%.

Разходите за алкохолни напитки и тютюневи изделия, жилищно обзавеждане и поддържане на дома, транспорт и др. увеличават своята тежест в семейния бюджет за сметка на останалите пера.5. Безработица

9.12% е равнището на безработица в края на декември

По данни на Агенцията по заетостта, в края на декември безработицата достига ниво от 9.12% (или 337 796 души). Така тя е с 0.43% (15 869 души) по-висока спрямо ноември и - с 1.61% (59 544) по-ниска спрямо миналия декември. Средномесечното равнище на безработицата за 2006г. е 9.61% спрямо 11.46% за 2005г.


Намалява търсенето на труд на първичния пазар до 8 хил. места през последния месец на годината при 11 061 и 14 906 през предишните месеци. Частният сектор продължава да бъде движещата сила на пазара на труда със заявени 6 385 СРМ. Възможностите на програмите за заетост са на половина по-малки в края на годината: 2 733 спрямо 5877 през ноември.
Влошаването е сезонно и се очаква да приключи през март.
III. ФИСКАЛЕН СЕКТОР

В края на ноември излишъкът по консолидирания бюджет достига BGN 2.5 млрд. (5.3% от БВП)
Приходите в републиканския бюджет през ноември са с 22.4% по-високи спрямо същия месец на 2005 г. основно заради 29.6% ръст на тези от косвени данъци. Постъпленията от ДДС, акцизи и мита се увеличават съответно с 30.5%, 27.9% и 27.8% в резултат на високия ръст на вноса, повишените акцизни ставки на горивата, тютюневите изделия и алкохолните напитки в началото на 2006г., както и на промените в цените на някои вносни суровини. От преките данъци най-значително увеличение отбелязва корпоративният данък (43.4%), в следствие на по-голямата печалба на фирмите и на легализирането на бизнеса на част от тях. Реализираните през месеца разходи са с 18.4% по-високи на год. база в резултат на нарасналите трансфери (36.5%), разходи за текуща издръжка (11.5%) и капиталови разходи (11%). В резултат на това, през месеца е отчетен излишък от BGN 185 млн., което е с 49.6% повече спрямо същия месец на 2005г., а темпът на натрупания от началото на годината излишък достига до 49.8% (BGN 2.4 млрд.).
През ноември приходите по консолидирания бюджет се увеличават с 18%, а разходите - с 16.4% на год. база, което води до 36.2% по-голям излишък за месеца (BGN 185млн.) спрямо отчетения година по-рано. Така натрупаният излишък от началото на годината достига BGN 2.5 млрд. (5.3% от БВП), което е с 41.3% повече спрямо същия период на миналата година.
I V. ПАРИЧЕН СЕКТОР

1. Парични агрегати

Ръстът на паричното предлагане се ускорява до 26.9% на годишна база в края на декември

По данни на Централната банка, ръстът на паричното предлагане (М3) се ускорява от 25.76% в края на ноември до 26.91% в края на декември. Овърнайт депозитите във валута (45.21%) и в левове (38.10%) и срочните депозити до 2 год. в чуждестранна валута (30.77%) остават най-бързо растящите компоненти. На месечна база М3 нараства с 5.68% или с BGN 1.724 млрд. Делът на валутния компонент в М3 се увеличава до 36.41% в края на декември при 36.35% месец по-рано.

В същото време паричната база се разширява с 10% до BGN 10.482 млрд. спрямо ноември, в следствие на нарастването на банковите резерви с 15.56%, а паричният мултипликатор се свива до 3.06.

2. Вътрешен кредит

Темпът на нарастване на вътрешния кредит се ускорява от 11.73% на годишна база в края на ноември до 15.03% в края на декември

По данни на Централната банка, темпът на нарастване на вътрешния кредит се ускорява от 11.73% на годишна база в края на ноември до 15.03% в края на декември, като ръстът на компонентът в BGN (20.92%) изпреварва този в чуждестранна валута (9.64%). В абсолютно изражение вътрешният кредит възлиза на BGN 21.066 млрд. (EUR 10.771 млрд.), което е 44.9% от прогнозния БВП. Вземанията от правителството са отрицателни в размер на BGN 2.178 млрд., в сравнение с – BGN 2.957 млрд. месец по-рано. Предоставените кредити на домакинствата се ускоряват леко от 29.81% в края на ноември до 30.72% в края на декември, а тези на нефинансовите предприятия - от 19.1% до 19.7% за същия период.V. ФИНАНСОВ СЕКТОР

Ръстът на кредитния портфейл се ускорява до 23.65% в края на ноември

В края на ноември активите на банковата система достигат обща стойност от BGN 39.986 млрд. (85% от прогнозния БВП), като нарастват с 1.7% (BGN 655 млн.) на месечна и 31.3% (BGN 9.523 млрд.) на годишна база.


Този ръст е финансиран чрез депозитната база, увеличила се с BGN 425 млн. (1.4%) през ноември, благодарение на безсрочните депозити на НФИ и депозитите на ДФИ. Делът на вложенията в BGN намалява до 48% от общата депозитна база (BGN 31.371млрд.), в полза на тези в EUR: 38.9%.
В края на ноември кредитният портфейл на банковата система достига BGN 21.893 млрд. (46.7% от БВП), като нараства с 2.76% (BGN 588 млн.) на месечна и с 23.65% (BGN 4.188 млрд.) на годишна база. Месечното увеличение се дължи на всички негови позиции като с най-голям принос са търговските (BGN 210 млн., 1.6%), жилищно-ипотечните (BGN 197 млн., 6.4%) и потребителски кредити (BGN 122 млн., 2.7%). Изпреварващият темп на растеж на ипотечните кредити (60.3% на год. база спрямо 18.4% на год. база за търговските), води до увеличаване на дела им (15%) в общия кредитен портфейл за сметка на търговските кредити (60.3%).

Натрупаната печалба от банковата система за януари-ноември достига BGN 675 млн., което е с 22.2% повече спрямо същия период на миналата година.Доходността на пенсионните фондове продължава да пада

Доходността на пенсионните фондове продължава да пада в следствие на обезценка на вложенията в държавни ценните книжа, представляващи значителна част от портфейла им, както и на намаляването на лихвите по депозитите.

При универсалните пенсионни фондове е постигната средна доходност от 8.08% на год. база в края на декември при 8.60% в края на предишното тримесечие. Единствените дружества, отбелязали ръст в доходността си, са Ай Ен Джи и ДЗИ.

Професионалните и доброволните пенсионни фондове бележат също спад в доходността си, като изключение правят отново ЦКБ Съгласие, Ай Ен Джи и ДСК-Родина. Така средната им доходност достига съответно: 8.99% и 8.71%.

ЦКБ-Съгласие и ЦКБ-Сила за поредно тримесечие отчитат най-висока доходност, благодарение на активните си вложения в акции и корпоративни облигации, както и на възходящия тренд на борсата.

Гарантираната минималната доходност за универсалните и професионални фондове е фиксирана от КФН на 4.85% и 5.06% съответно за изминалия 24-месечен период.

Поради постигната доходност, надхвърляща определената горна граница, от ПОАД ЦКБ – Сила и ПОК Съгласие трябва да заделят резерв.

SOFIX и BG-40 бележат нова серия от рекорди през декември

БФБ приключва 2006г. с обща капитализация в размер на BGN 15.314 млрд. (32.65% от БВП) или с 81.58% по-висока спрямо предишната година. Отчетен е рекорден оборот от BGN 704.597 млн. през декември благодарение на продажбата на 74.85% от капитала на ДЗИ Банк за BGN 322.77 млн. на Eurobank EFG.

Борсовите индекси SOFIX и BG-40 продължават да бележат нови серии от рекорди и покоряват съответно 1224.75 и 199.88 пункта. Така те завършват 2006г. с ръст от 48.7% и 50% на год. база съответно.

БТК е с най-висока пазарна оценка и през декември (BGN 2.922 млрд.), макар че относителният й дял продължава да намалява (до малко над 19% спрямо 32% преди година). Химимпорт и Софарма заемат следващите две места, като този път разликата (от BGN 98.280 млн.) е в полза на първата, чиято пазарна капитализация е BGN 990.6 млн. След постигнатите нови исторически рекорди, застрахователното дружество ДЗИ се нарежда на четвърта позиция с BGN 770 млн. пазарна стойност.Най-ликвидни през декември са книжата на Химимпорт (1139 сделки) и поименните компенсаторни бонове (995), следвани от Синергон холдинг (880), Софарма (553) и ИХ България (529).
Интерпретираната в бюлетина цифрова информация е осигурена от надеждни институционални източници и Обединена Българска Банка не може да се ангажира официално с прецизността и пълнотата на използуваните данни.Този материал не следва да се използва като препоръка или предложение за закупуването или продажбата на никакви финансови инструменти. Повече информация по темата на предложеното изследване можете да получите при допълнително поискване.За контакти: Главен икономист Петя Цекова тел. (359 2) 811 2980, e-mail cekova_p@ubb.bg, Главен анализатор Ясен Янчев тел. (359 2) 811 2981, e-mail yanchev_y@ubb.bg , Ст. банков служител Петя Рангелова тел. (359 2) 811 2982, e-mail rangelova_p@ubb.bg.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница