Анатравел 88 ” еоод bulgaria, 4000 PlovdivДата11.01.2018
Размер118.34 Kb.
#44507Анатравел 88 ” ЕООД

Bulgaria, 4000 Plovdiv,

23 Preslav Str. Tel.:00359 32 26 04 61

Cell: 00359 878 907 302

e-mail: anatravel51@abv.bg
Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена
Днес,……………… в гр. Пловдив се подписа настоящият договор за организирано пътуване между: "Анатравел 88" ЕООД, ф.д.No…../20….г. при ПОС,с Удостоверение за регистрация на туроператор No РК – 01 – 7135, адрес на управление гр.Пловдив, ул."Преслав" No23, седалище: Пловдив, ул.”Преслав”No23, тел: 032/260461; 032/531226, еmail: anatravel51@abv.bg , www.anatravel.net , ЕИК: 202508800, представлявано от Венцислав Николов Даскалов, наричана по-долу за краткост ТУРОПЕРАТОР и/или чрез тур. Агент……………………............................................................................................................................

.....................................................................с рег. No за турагентска дейност ..........., седалище гр..................., ул ”........................” No,......, адрес на управление: гр..................., ул.„....................................................” No, тел.:..............

e-mail...............................ЕИК:..............., от една страна и…


Име

ЕГН

Адрес

Лична карта №

Валидна до:

Издадена от:

Дата на издаване

Мобилен телефон:

Стационарен тел.:

Ел. пощаТрите имена по

задграничен паспорт

/ на латиница/

Задграничен

паспорт/Лична картаЕГНВалидност

1.

2.

3.

4.
от друга страна, наричан по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:1.Страна/маршрут/ на пътуването: по програмата

Начална дата на пътуване:…………….... Крайна дата на пътуване:………….Продължителност: .... дни........

2.Основни услуги, включени в цената: по програмата

А.Транспорт: Туристически автобус / климатик, CD и DVD, микрофон, мини бар/, предоставен от:

Фирма превозвач

Седалище на управление:

Лиценз

Списък на МПС

Хеброс бус”

гр. Пловдив, бул. „Македония” № 1

0520
Кричим Експрес „

гр. Кричим, обл.Пловдив, ул. „Търговска” № 44

0726
Фиданка Казакова 13“ ЕООД

гр. Пловдив, ул. „Гълъбец“ 13

0631

Начален пункт и час на тръгване: по програмата;

Краен пункт и час на пристигане: по програмата;

Час и място на връщане: по програмата;

Б. Настаняване: (местоположение, вид на обекта, неговата категория и брой нощувки) :по програмата;

Възрастни: Деца:

В. Хранене: (брой и вид хранене; вид и категория на заведенията за хранене и развлечения): по програмата;

3. Посещения, екскурзии, трансфери и други услуги включени в общата цена: по програмата;

4. Специални изисквания на Потребителя

5. Допълнителни условия от страна на туроператора:..

Обща цена в лева на пътуването:

Начин и срок на плащане на общата цена:

а) Депозит:……....х ...........брой туристи = ......лв. Депозитът се внася в срок до:..

В срок до: .....г. Потребителят се задължава да заплати остатъка от общата цена в размер на ........лв.Други плащания, не включени в общата цена, срок и начина на плащането им: входните такси за туристическите обекти.

Днес:………....г. в Пловдив с подписването на тази бланка между:

…………………………………...като Потребител, от една страна, и “Анатравел 88” ЕООД като Туроператор, от друга страна, се сключва Договор за горепосоченото пътуване. Неразделна част от този Договор са Общите условия описани на гърба на тази бланка-договор. Договорът се сключва на база информацията на Туроператора по чл.80 от ЗТ и изискванията на чл.81 и на чл.87 от ЗТ, с които Потребителят преди сключването на настоящия Договор е предварително запознат.

Пътуването, посочено в т.1 на тази бланка може да се осъществи само, ако е набран минимален брой от ……………..участници.

В срок до 5 раб. дни. Потребителят ще бъде уведомен, ако този брой не е набран.

Задължителната медицинска застраховка за пътуване в чужбина по чл. 72 от ЗТ се сключва със застрахователна компания ЗК “Уника Живот” АД с адрес на Застрахователя – гр. София, ул. „Юнак“ 11-13, лимит на покритие на полицата . 2000...евро

Застраховката е за срок от .............. до …………………..г.

Потребителят има възможност да сключи допълнителна застраховка „Отмяна на пътуване” за покриване на разходите в случай

на отказ от пътуване и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест

или смърт, които не са включени в цената на пакета.

Потребителят декларира, че му е представен сертификат за сключена от Туроператора застраховка по чл.97 от ЗТ, с „Групама Застраховане“ ЕАД гр. София бул. „ Цариградско Шосе“ No 47Аблок V, ет. 3 с номер 7500160000227, от 09.07.2016г. до 08.07.2017г.
ТУРОПЕРАТОР: ................ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ: ................... ПОТРЕБИТЕЛ: ................ОБЩИ УСЛОВИЯ:

ІІ. РЕЗЕРВАЦИИ /записвания/.

ІІ.1.1. Записването за екскурзиите на "Анатравел 88" ЕООД се извършва в офиса на фирмата или в бюрата на оторизираните от фирмата туристически агенции. Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 30% от стойността на екскурзията и сключен договор за организирано пътуване. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по късно от 30 работни дни преди обявената начална дата на отпътуване. Фактури се издават по искане на клиента в 5 дневен срок от датата на всяко плащане.

ІІ.2. Необходими документи.

II.2.1. За пътуването е необходим валиден задграничен паспорт или лична карта, медицинска застраховка. Относно страните, с които имаме визов режим, Туроператорът ще предостави на Потребителя подробна информация за документите, които се изискват от съответните визови отдели, както и за условията за получаване на визи.

ІІ.3. Транспорт, нощувки, прехрана, екскурзии, трансфери, други услуги включени в организираното пътуване.

II.3.1. Изчерпателното изброяване на местоположението, вида и категорията на туристическите обекти, брой нощувки, вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, посещения, екскурзии, трансфери, вид и категория на използваните транспортни средства, дата и час на тръгване /респ. на пристигане/ са конкретно посочени в програмата на организатора, явяваща се неразделна част от настоящия договор и са публикувани и на интернет страницата www.anatravel.net . Задължение на потребителя е да се снабди с програмата по време на записването му. Страните се съгласяват, че при постигнато взаимно съгласие горните условия могат да бъдат променени. Формата на допълнителното съгласие е писмена или влиза в действие при окончателното плащане на туристическия пакет.

II.3.2. Потребителят се задължава да не препродава на трети лица закупената от "Анатравел 88" ЕООД туристическа услуга.

ІІІ. ЦЕНА. НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ И ПРОМЯНА

III.1. В цената на организираното пътуване са калкулирани както следва: транспортни разходи, в това число гориво, разходи свързани с ползването на услуги по договора, в това число, летищни, пристанищни и пр. такива, хотелиерски, екскурзоводски услуги, валутния курс на лева към USD, GBP и EUR.

III.2. Цените на организираните екскурзии са пакетни и са изработени при следния курс: един щатски долар =1.80 .лева, едно евро = 1.95583 лева и една британска лира = 2.60 лева.

III.3. При настъпила съществена промяна в икономическите отношения (увеличение или намаление) на разходите, описани в точка III.1./, а така също и валутния курс обявен в точка III.2., общата пакетна цена подлежи на корекция. Нейното увеличение/намаление следва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи. Правото за корекции на цената /увеличение, намаление/ е от изключителната компетентност на организатора.

III.4. При необходимост от значителна промяна на цените или промени в основните клаузи на договора, организаторът се задължава да запазва интересите на потребителя при условията на чл.89 от ЗТ.

III.5. Цената не може да се увеличава двадесет дни преди началната дата на пътуването.

III.6. В случаите на отмяна на организираното пътуване дължащо се на форсмажорни обстоятелства /съгласно Incoterms/ за организатора или негови контрагенти в или извън срока по чл.III.5. или при настъпването на "стопанска непоносимост", отношенията с потребителя се уреждат съгласно чл.89, ал.4 и ал.5от ЗТ.

III.8. Горните условия нямат действие между страните, в случай че пътуването се анулира от потребителя.ІV. АНУЛАЦИИ

IV.1. Потребителят може да се откаже от организираното пътуване като дължи неустойка (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети). Отказ от пътуване е налице и при неплащане в срок на дължимата по договора цена. В случай, че потребителят се откаже от организираното пътуване:

IV.1.1.При пътуване по автобусни програми:

а/ до 62 дни преди датата на пътуването – без неустойки;

б/ от 61 до 41 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването;

в/ от 40 до 21 дни преди датата на пътуването – 70% от общата стойност на пътуването;

г/ от 20 дни до датата на пътуване – 100% от общата стойност на пътуването.

IV.1.2.При пътуване по самолетни програми:

а/ до 90 дни преди датата на пътуването – без неустойки;

б/ от 89 до 45 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;

в/ от 44 до 30 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването;

г/ от 29 дни до датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

IV.1.3.. При пътуване в страната:

а/ до 30 дни преди датата на пътуването – без неустойки;

б/ от 29 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;

в/ от 13 дни до датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

IV.1.4. Рекламации относно организацията и провеждането на програмите, се приемат в писмен вид, в 14 дневен срок след завръщането на клиента и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. "Анатравел 88" ЕООД се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията. "Анатравел 88" ЕООД си запазва правото да внася промени в пътуването, в случай че обстоятелства извън контрола на фирмата налагат това. В случай на такива промени клиентите ще бъдат информирани своевременно и ще могат да приемат промените, да изберат друго пътуване или да се откажат от договора, без от това да произтичат финансови санкции за тях. Всички автобусни екскурзии се осъществяват при минимум 40 туристи, а за самолетните екскурзии минимум 15 туристи. В случаите на по-малко записали се клиенти, "Анатравел 88" ЕООД може да анулира провеждането на екскурзия, или да извърши услугата след, като завиши общата цена с 10% от нейната стойност, като уведоми записалите се клиенти не по-късно от 5 (пет) работни дни преди определената начална дата.

V. ОТГОВОРНОСТ

V.1. "Анатравел 88" ЕООД носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата.

V.2. "Анатравел 88" ЕООД не носи отговорност за промени в пътуването по вина на авиопревозвачите.

V.3. "Анатравел 88" ЕООД не носи отговорност ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнение на организираното туристическо пътуване; при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите и разпоредбите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.

V.4. "Анатравел 88" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора, които се дължат на поведението на потребителя; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на организатора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

V.5. Отговорността на "Анатравел 88" ЕООД за вреди, причинени на потребителя в следствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора не може да надхвърля заплатената от потребителя цена на пътуването. Когато отговорността на контрагентите на "Анатравел 88" ЕООД за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България, отговорността на туроператора за вреди се ограничава до предвидените размери.

VI.6 Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата. Ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, е необходимо той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител. При пътуване в чужбина на малолетни или непълнолетни лица туроператорът предоставя на родител, настойник или попечител информация, която дава възможност за пряк контакт с малолетния или непълнолетния или с отговарящото за него лице на мястото на пребиваването му.

VI.7 "Анатравел 88" ЕООД не носи отговорност за откраднати, загубени, изоставени, намерени или липсващи лични вещи на потребителя.VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

VІІ.1. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

VІІ.2. Всички срокове в настоящия договор се изчисляват съгласно условията на ГПК.

VII.3. Неразделна част от настоящия договор е програмата на пътуването, предоставена на потребителя в писмен вид.

VII.4. Адресът и електронната поща на потребителя за получаване на информация от организатора са същите, които

потребителят е обявил по-горе.

VII.5. Потребителят декларира, че е запознат с програмата и сайта на организатора, откъдето е получил информацията по чл.II.3.1. от настоящия договор, предоставен му е сертификат, удостоверяващ сключена застраховка по чл.97 ЗТ и е информиран за медицинските и здравни изисквания, свързани с пътуването и престоя.

VII.6. Задължение на потребителя е да осигури на посочения от него адрес и електронна поща получаване на кореспонденцията с организатора лично или чрез трето лице от негово име. Организаторът е длъжен да осигури изпращането на кореспонденцията на посочения от потребителя адрес или електронна поща. При тези условия страните приемат, че кореспонденцията е редовно изпратена и получена.

VII.7. Потребителят може да посочи друго лице, което да ползва правата му по организираното пътуване, ако замяната отговаря на конкретните изисквания за осъществяване на пътуването според чл.90 от ЗТ. В противен случай, организаторът си запазва правото индивидуално да променя цената на пътуването в зависимост от възможността да бъде реализирана промяната. За заплащане на цената по настоящия договор и разходите, свързани със замяната Потребителят и лицето, което ще пътува носят солидарна отговорност пред организатора.

VII.8. Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на заплащане на депозита, съгласно раздел II, т.II.1.1 и се подписа на

………………..

ТУРОПЕРАТОР: ...........................

ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ: .........................

ПОТРЕБИТЕЛ: ........................Каталог: img -> upl -> files
files -> От ираклион Екскурзиите се заявяват и заплащат на място по време на инфо срещата с представител на фирмата-партньор
upl -> Отчет за управлението 2 ключови данни 11 баланс 12 отчет за приходите и разходите 14
upl -> Икономически основи на фирмата характеристика на производствения процес същност на производствения процес
files -> Анатравел 888 ” оод bulgaria, 4000 Plovdiv
upl -> Стратегически маркетинг
upl -> Описание на допълнителните екскурзии: eкскурзиите се заявяват и заплащат преди отпътуване провеждането им е на български език
files -> За участие в дарителска кампания „слънчице и в твоя дом долуподписаните


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница